DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 128 —


Iz toga sliedi, da je šumarska akademija ssmo ra podlozi nnždne
potrebe osnovana, koja je pako ta nuždna potreba, za tu još danas temeljito
ne znamo, ali tu možemo znati samo onda, ako upriličimo «Opis
šumarstva Hrvatske i Slavonije«.


Sa ovim opisom iznjet će se na vidjelo zli, a i dobri šumarski odnošaji.
Oni će nam biti s jedne strane podukom, a s druge strane savjetnikom.


Svi zagovaratelji šumarske akademije okretali su se u cjelosti oko
jedne te iste kao glavne točke, a tu su označili imenom «bogatstvo»,
koje leži u našim šumama.


Da u istinu u našim Jumama leži veliko bogatstvo, o tome nema
dvojbe, nu koje je to bogatstvo i kako se sa tim bogatstvom gospodarilo,
gospodari i gospodariti bi imalo, to bi nam imao ovaj opis da predoči.


Sa ovim opisom bi se mnogo šta moglo odkriti, što ne bi smjelo
biti, ali još više bi se moglo koristi crpati. šta ćemo u budućnosti imati
raditi.


Možemo uztvrditi, da se jnr četvrt stoljeća ovamo počelo racionalno
sa šumama gospodariti. Tu nam postoje gospodarstvene osnove, tu razni
problemi, a jednini i drugim je pravac racionalnog gospodarenja.


Iznesemo li na vidik uspjeli tog šumarskog rada, sukobiti ćemo teoriju
sa praksom, nemar sa radinošću, a to je ono, čime ćemo polučiti
kritiku, a pomoćjn te višu naobrazbu.


Akademija pak naša, ona je samo zato osnovana, da pitomci budn
imali što višu naobrazbu, a tu mogu samo onda imati, uko budu dobivali
što obilnije duševne hrane.


Po našoj stručnoj uvidjavnosti, mislimo, da budućim našim akademikom
najnuždnije će biti saznati za tendenciju budućeg im rada, s toga
bi im ovaj opis bio predvodićem ili začimbom duševne hrane na šumarskom
polju.


Ne trebamo s uma smetnuti, da će taj opis svakomu šumaru
svagda dobro doći, jer će se upoznati sa raznimi vladajućimi odnošaji, a
0 kojima moremo reći, da pojedinac ni pojma nema, akoprem već mnogo
godina radi na šumarskom polju.


Šumarstvo Hrvatske i Slavonije sastoji se danas iz pet grupah, a
te su : državno, krajiško-imovno- bćinsko, starog provincijala, vlastelinske
i napokon pojedinih privatnikah.


Ako želimo, da opišemo šumarstvo ovih pet grupah, mora da se
ljudski u koštac uhvatimo sa radinošću, a jer nam je otvorenje akademije
jur na pragu, to bi nam bilo moguće sa tim opisom jedino tada
za dobe na svjetlo izaći, kada bi se nas što više u kolo tog rada uhvatilo.