DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 3. u ZAGREBU, 1. ožujka 1898. Gocl.XXII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/s stranice 4 for.; za Vs stranice
2 for. 70 novo.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popiistbian.


0 lugarnicama i lugarskim tečajevima u obće
uz predlog, kako da se to pitanje kod nas rieši.


Priobčio J. Partaš.


Ne ima sumnje, da je valjano lugarsko osoblje desna ruka
svakoga šumara, stoga se je i kod nas opetovano izrazila želja,
da se lugarsko osoblje za svoju službu, kako valja, pripravi.
Uvidilo se je, da se lugari za «niži državni izpit», koji moraju
položiti, da postignu definitivum, recimo, u službi državnog
šumskog erara ili imov. obćina i t. d , ne mogu sami valjano
pripraviti, već da bi se morala osnovati lugarnic a ili bar
ustrojiti kratki lugarski tečajevi, da može lugar dođi
do onoga stručnoga znanja, koje mu je za uspješno izvršivanje
službenih dužnosti nuždno.


U zemljah, koje slove sa svoga šumarstva, doista nalazimo,
da je i skrbljeno za uzgoj valjanoga lugarskoga osoblja. Da se
taj cilj postigne, pošlo se je dvojakim putem: bilo da su se osnovale
niže šumarske škole, dakle lugarnice, u kojih se je sistematski
uzgojio valjani lugarski podmladak, ili su se ustrojili
kratki lugarski tečajevi, većinom za podlugare, koji su već
u službi, da se za prije spomenuti «niži državni izpit» što bolje
pripraviti mogu.


U broja 5. i 6. «Lugarskog viestnika» pr. g., koji kao
prilog «Šumarskom listu» izlazi, opisano je ustrojstvo takovih
lugarnica u Bavarskoj. Ovakove lugarnice nebi našim odnošajem
podnipošto odgovarale, kao što god ni one pruske u Gr.
Schonebecku i Proskau, jer to već nisu lugarnice, već prave
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 90 —


niže šumarske škole. Akoprem je tamošnje lugarsko osoblje


uslied same organizacije šumarske službe u sasvim drugom


položaju, nego li naše, vlada i tamo mnienje, da se je u tom


pravcu predaleko pošlo. To isto vriedi donekle i za Austriju.


Uslied pomanjkanja valjanog lugarskog osoblja za šume,
kojimi država sama upravlja, t. j . za šume državne i one religiozne
zaklade, ustrojene su tekom zadnjih dvijvi desetgodišta
u Austriji lugarnice — k. k. Forsterschulen — u Hallu u
Tirolu, u Gusswerku u Štajerskoj, u Boleehovu za Galiciju, u
Adriji za Kranjsku i kraške predjele sa gotovo sasvim jednakim
programom, dosta slične već prije ustrojenoj dolnjoaustrijskoj
lugarnici u Agsbacliu — koja nosi ime Waldbausch.ule, osnovanoj
još god. 1876. po doljnoaustrijskom t. z. «Forstscliulyereinu
».


Ove spomenute austrijske državne lugarnice ved su jednostavnije
uredjene od u onih u Njemačkoj, nose više značaj
«tečajeva», koji počimlje 1. listopada, a svršava koncem kolo


voza b. g., traje dakle u svem samo 11 mjeseci. Zimi, naime
do konca ožujka više se njeguje teorija, a ljeti praksa, navlastito
rad u šumskih vrtovih, kulturni rad na sječinah i t. d.
!N"u i u zimsko doba ima se praktičnoj pouci što više pomnje
posvetiti. U koliko pitomci obavljaju težačke radnje, placa im
se i nadnica, l´rilike valjanoj praktičnoj obuci ima u austrijskih
državnih lugarnicah svagdje u obilju, jer su sve lugarnice u
neposrednoj blizini velikih, valjano uredjeni h šumskih kompleksa,
one su naime vani na držaynih šumarijah, a chef im
je dotični upravitelj šumarije, koji je i glavni učitelj lugarnice.
Samo se po sebi razumieva, da se na takove šumarije meću
samo stariji i izkusniji stručnjaci. Da posao oko uprave šuma
ne zapne, dodieljen je tom upravitelju šumarije i ravnatelju
lugarnice po jedan šumarski pristav, koji je tada uz upravitelja
drugi učitelj lugarnice. Na ovom temelju počiva veći dio teoretske
obuke mladih lugara. Ako je dotična šumarija tako
velika, da bi upravitelju šumarije trebalo pristava i onda, kada
nebi na šumariji lugarnice bilo, namjesti se još jedan pristav,


ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— ginu
taj ne ima na lugarnici gotovo nikakova posla, ved jedino


pomaže upravitelju oko uprave šumarije.


Sve austrijske državne lugarnice jesu
internati sa razmjerno malim ograničenim
brojem pitomaca. Obično se više od 15 pitomaca ne
prima. Svi ti pitomci smješćeni sU u samoj lugarnici, u kojoj
imadu i podpunu obskrbu. Obskrba je jednostavna, kudne
poslove obavljaju pitomci sami. Na kućni zapt neposredno
pazi jedan nadlugar, koji u lugarnici stanuje.


Pitomci ovakovih lugarnica jesu gotovo bez iznimke sami
stipendiste. Od 15 pitomačkih mjesta desetorica uživaju državne
stipendije u iznosu od 200—250 for. na godinu, dočim je
ostalih 5 mjesta ostavljeno za one, koji se možda žele na vlastiti
trošak ili na trošak kojega privatnog šumoposjednika za
lugara izobraziti.


Da se pitomci što bolje priviknu na svoj budući položaj
i zvanje i s tim skopčani razmjerno maleni dohodak, stoga im
već sam stan, odielo i hrana mora biti što jednostavnija. Menaža,
kao i ostale unutarnje uredbe jesu na vojničku udešene.


Kada se pitomci više dana zadržavaju u šumi, imade si
svaki sam sve ono ponesti, što treba i priredjivati si jednostavno jelo
onako, kao što to čine šumski radnici ili vojnici. Toga radi
daje im se zimi prilika, da to u kuhinji lugarnice nauče.


Glede austrijskih državnih lugarnica može se reći, da se
mnogo pazi na dobro vladanje pitomaca, navlastito marljivost,
poslušnost i što veću jednostavnost.


Prem se na praktičnu poduku i rad najveća važnost polaže,
ipak je naukovna osnova ovih lugarnica razmjerno dosta,
dapače i previše obsežna. Predaleko bi pošli, kada bi htjeli
čitavu naukovnu osnovu priobćiti, kako je ona potanko sadržana
u programih ovih lugarnica. Nabrojiti ćemo stoga one
predmete, koji se u tih lugarnica predavaju, a to su:


1. Računstvo i geometrija. Ova potonja dosta obsežna, jer ,
se i od praktičnog mjerstva ili geodezije dosta uzimlje.
2. Mjerenje i kubiciranje drva, drugih tjelesa i čitavih
sastojina. ^


ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 92 —


3. Vježbe u pisanju i pismenih sastavcih.
4. Risanje omanjih šumskih nacrta i opisivanje istih rondpismom,
pak risanje prostoručno i graditeljsko.
5. Prirodopis, i to: šumska botanika, zoologija i entomologija.
Nešto 0 ribogojstvu.
6. Glavne ustanove zakona šumskoga i drugih zakona,
koji se na šumarstvo odnose.
7. Nešto 0 izgradnji puteva, učvrsti obala i poznavanju
gradjevnog materiala.
8. Prva pomoć kod nezgoda.
Osim toga izvadjaju pitomci mnoge radnje, kao što su:
čišćenje i proredjivanje sječa, zatim izradjivanje i preuzimanje
drva. Oni obavljaju radnje u šumskih vrtovih i na sječinah,
vježbaju se u lovu i lovnom oružju i t. d.


U koliko se pitomci upućuju u skroz jednostavne
posle ili mehaničke radnje, pridjeljuju
se u malih skupi nah pojedinim lugarom ili
predradnikom na izobrazbu.


Da se pitomci u svem navedenom već za razmjerno kratko
vrieme od 11 mjeseci izobraziti mogu, mnogo doprinosi dosta
znatno predznanje, koje se od njih zahtjeva, a to je: absolvirana
gradjansk a škola, odnosno nekoliko razreda koje
druge srednje škole. Osim ovoga uvjeta glede predznanja zahtieva
se od pitomca još i to, da je navršio 17. godinu i da je tjelesno
podpunoma zdrav, da je bar jednu godinu praktično
radio kod poslova u šumarstvu ili takovih privrednih granah,
koje su u svezi sa šumarstvom.


Koncem kolovoza svake godine drži se pred povjerenstvom
javni izpit i izdaju svjedočbe onim, koji su naukovanje dovršili.
Eiedki je slučaj, da bi tko na izpitu pao, jer tko nije
marljiv, odstrani se još za trajanja naukovanja sa lugarnice.


Pošto lugarnice imadu više lokalni značaj, to ona u Gusswerku
vriedi za Štajarsku, Gornju Austriju i Korušku; ona u
Hallu za Tirol, Vorarlberg i Salzburg; ona u Bolechowu za
Galiciju i Bukovinu; a ona u Adriji za Kranjsku i Primorje.
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 93 -
Austrijske državne lugarnice spadaju pod ono c. kr. šumarsko
ravnateljstvo, u čijem se području nalaze, a u zadnjem
redu pod c. kr. ministarstvo za poljodjelstvo u Beču.


Kada bi uzporedili austrijske lugarnice sa kojima od
naših škola, najprije bi ih mogli uzporediti sa našima
ratarnicama, s kojima daleko i najsličnije biti moraju, a doista
i jesu.


I u susjednoj Ugarskoj opazila se je nestašica na valjanom
lugarskom osoblju, stoga su i tamo ustrojene državne lugarnice,
shčne onima u Austriji i to ponajprije g. 1883. u Kiraljhalni,


g. 1885. kraj Temešvara u Vadas zer do, g. 1886. u Lipto-
Ujvaru, a za Sedmogradsku g. 1893. u Gorgenj Szt.
I mr e Ove su potonje najveće, snabdjevene svim potrebitim
za 60 pitomaca.
U sve ove lugarnice primaju se mladići, koji su bar 1 7.
godinu navršili, pa i ljudi u zrelijoj dobi, nu koji nisu prekoračili
35. godinu. Polaznici ovih lugarnica mora da su čvrsti
ljudi, da su svršili pučku školu, ili da bar znadu čitati,
pisati i računati i da su dobroga vladanja. Molbe za primanje
u lugarnice riešava samo ministarstvo za poljodjelstvo. Kad
pitomci dodju u lugai´nicu, ponovno se izpitaju obzirom na
tjelesnu sposobnost i predznanje, što nam se vrlo shodnim čini.


Samo naukovanje udešeno je poput onoga u drugih lugarnicah,
nu tečaj traje 2 godine, dakle više nego u Austriji.
Tečaj počimlje sa 1. listopadom. Praznika ne ima. Kod čitave
obuke najveća se važnost stavlja na to, da se pitomci što bolje
upute u sadjenje i gojenje šuma.


Oni, koji ne uživaju stipendija, već se žele na vlastiti
trošak izobraziti, plaćaju za čitavu obskrbu godimice 150 for.


Svaka od ovih lugarnica obskrbljena je najpotrebitijimi
učili, a imadu i velike šumske vrtove, iz kojih vlada dieli biljke
bezplatno medju narod.


Pošto smo dosele govorili o lugarnicama, kao sredstvu za
uzgoj valjanog lugarskog osoblja, osvrnuti nam se je i na povremene
lugarske tečajeve, koje smo već uvodno spomenuli,
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 94 —


kao drugo sredstvo, kojim se unapredjuje naobrazba lugarskoga
osoblja.


Ovakovi povremeni tečajevi već su dulje vremena običajni
u Švicarskoj, gdje posebnih, lugarnica ne ima. Ti tečajevi jesu
dvovrstni: dulji i kraći. Dulji tečajevi traju 2—3 mjeseca


t. j. 8—12 nedelja. Dulji tečajevi služe za naobrazbu
pravih lugara ili nadlugara, koji šumare direktno podupiru u
njihovom službenom djelovanju; dočim su krać i tečajevi ,
koji traju samo 2-^3 nedjelje ustrojeni za one lugare, kojim
je samo čuvanje šuma povjereno, kao što su kod nas lugarski
pomoćnici.
Nuz ove tečajeve drže se još i o p e t o v n i tečajevi, koji
dakako kraće trajaju. Kod ovih tečajeva, koji se drže ili u
proljeće ili u jesen, služe kao učitelji izabrani šumarski činovnici,
njih dvojica ili trojica. I kod ovih tečajeva obavljaju se
i praktični radovi, navlastito u šumskih vrtovih.


U susjednom Vorarlberg u obdržavan je lugarski tečaj
prvi puta g. 1877. i to u Bregenzu uz podporu države. Od
toga vremena drži se svake godine u proljeće i to mjeseca ožujka,
travnja i svibnja tečaj za lugare, poput onih duljih tečajeva u
Švicarskoj, sa trajanjem od 2V2 mjeseca. S tečajem u Bregenzu
upravlja već više godina g. Apfelbeck , c, kr. šumarski nadpovjerenik;
isti je bio tako dobar, te nam je već prije više vremena
dao potanje ubavjesti 0 tom tečaju, iz kojeg izvještaja
razabiremo, da je uspjeh tog tečaja vrlo povoljan.


Ovaj tečaj, kojega je pravo ime «Waldwachtercurs», ima
glavnu svrhu uzgojiti valjane obćinsk e lugare, a uždržaje ga
zemaljski odbor. Polaznikom tečaja osjegura zemaljski odbor
stan, ogriev i razsvjetu za vrieme trajanja tečaja, a osim toga
daje pojedinim polaznikom podporu u iznosu od 25—30 for.


Glede predznanja jedino se od polaznika tečaja zahtjeva,
da je´uspjehom svršio pučku školu.


Kao što je na lugarnicah broj pitomaca ograničen, tako
je on ograničen i kod ovih tečajeva. U Švicarskoj obično
15—20, a tako je kod tečaja u Bregenzu.
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 95 —


Spomenut ćemo u glavnom predmete, koje naučna, osnova
ovoga tečaja sadržaje, a ti jesu:


1. Matematika.
a) Aritmetika i to najjednostavnije zasade iste.
b) Geometrija i stereometrija.
c) Mjerenje dužina i površina u naravi, pak mjerenje visina.
2. Bilinstvo.
3. Poznavanje tla i njegovih svojstava,
4. Sadjenje i gojenje šuma dosta potanko.
6. Čuvanje šuma i to:


a) oštete šuma po bezustrojnoj naravi,


b) oštete šuma po životinjstvu (četveronožne životinje,
ptice i zareznici).


Zajedno sa čuvanjem uzimlju se i glavne ustanove šum.
zakona i drugih naredaba, izdanih u zaštitu šuma, poimence
ustanove šumskoga reda za Vorarlberžku od god. 1839.


6. Uporaba šuma i tehnologija. Od ovoga uzima se samo
ono, što je za Voralberžku od važnosti.
7. Pismeni sastavci.
U ovih tečajevih obuka je više teoretska, jer taj tečaj
i onako polaze oni obdinski podlugari, koji su već više vremena
praktički službovali, pak im je više teorija potrebna, n.ego li
praksa, da se mogu uspješno pripraviti za propisani niži šum.
državni izpit za lugarsko osoblje.


Važnost povremenih tečajeva poznata je danas u svih
gospodarskih granah, a svakako je moći tim načinom polučiti
razmjerno liepih rezultata i u šumarstvu, što nam pokazuju
tečajevi u Švicarskoj i u Vorarlbergu, a zadovoljni su bili i
sa uspjehom prvog lugarskog tečaja, obdržavanog g. 1896. u
kraljevini Srbiji, o kojem je bilo već u «Sum. listu» govora,
jer je svojedobno našu publiku ubavjestio o lugarskom tečaju
i uspjehu toga tečaja g. M. Obradović, kr. srbski okružni šumar.


Gledom na šumarske i ine obće prilike, navlastito uzev
u obzir dosadanje popriečno znanje i položaj naših lugara,
mogli bi za naše odnošaje zagovarati koli ustrojstvo skroz jedno
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 96 —


staviiih lugarnica, kao i obdržavanje povremenih šumarskih
tečajeva.


Glede tečajeva zagovarali bi ustrojstvo kraćih i duljih
tečajeva. Kradi tečajevi mogli bi se polag onih u Bregenzu
ustrojiti po jedan u Slavoniji, a po jedan u Hrvatskoj, svake
druge ili treće godine za one podlugare ili lugare, koji su u
službi bar dvie godine već službovali, ali još državnoga izpita
položili nisu.


Dulji tečaj od 4 mjeseca za one izslužene podčastnike sa
certifikatom, koji imadu pravo na mjesto nadlugara kod političkih
oblasti. Ovaj bi se tečaj morao aktivirati istom onda,
kada bi se prava potreba ćutila, na ime kada bi bilo više
takovih kandidata.


Ovi tečajevi bili bi predhodno namienjeni odgoju lug.
osoblja za šume bivšeg provincijala, odnosno za zem. šum.
zajednice, gdje je pojam lug. osoblja još posve drugačiji, nego
li u državnim i imovnim šumama.


Osim ovih tečajeva, morale bi se osnovati obzirom na
velike razlike naše domovine u pogledu tla, položaja i klime
barem dvie lugarnice. Jedna od ovih lugarnica imala bi uzgojiti
valjani lugarski podmladak za brdske krajeve, a druga za
nizine. Prva morala bi biti u području gorskoga kotara ili
gornje krajine, a druga u kojem zgodnom mjestu ravne Slavonije.
Najzgodnije mjesto bilo bi obzirom na sjedišta državne i
imovno-obćinske šumarske uprave: Otočac i Vinkovce. Uprava
takove lugarnice mogla bi se povjeriti ili šumarskom upravitelju
ili šumarskom taksatoru dotične imovne obćine, a po jedan
stariji šumarski pristav bio bi drugi učitelj lugarnice.


Kao uvjeti primanja mogli bi se za pitomce lugarnice
staviti sliedeći:


1. navršena 18 godina, a ne prekoračena 30.
2. snažan tjelesni ustroj i to barem takav, kakav se od
vojnika traži, što se mora liečničkom svjedočbom dokazati.
3. neporočan život, što valja svjedočbom političke oblasti
dokazati.


ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 97 —


4. s uspjehom svršena pučka škola ili bar pridonieti vjerodostojan
dokaz, da molitelj znade dobro čitati i pisati.
5. da je molitelj pripadnik Hrvatske, Slavonije ili Dalmacije.
6. da je molitelj sin lugara, seljaka ili malog seeskog
obrtnika i da za lugarsku službu pokazuje volje i Ijtibavi.
Za polaznike lugarskih tečajeva stavili bi se isto takovi
uvjeti, jedino bi takovi imali dokazati, da su bar dvie godine
neprekidno kao lugarski pomoćnici, podlugari ili lugari službovali,
da nisu mladji od 20, a stariji od 35 godina.


Uredjenje lugarnica moralo bi biti skroz jednostavno, kao
što je i u Austriji, a još više u Ugarskoj u obće takovo, da
si pitomac ne može stvoriti iluzije, da bi mogao biti ikada što
drugo, nego li lugar. Osobito bi trebalo paziti na strogu disciplinu,
marljivost, praktični rad i na to, da bude pitomac ne
samo uzgojen za dobra lugara, već i vješta lovca, odnosno nadzirača
lova.


Sama obuka imala bi se udesiti slično onoj u austrijskih
lugarnicah, nu staviti na znatno niži niveau i to na po prilici
onakav, kakav je propisan za polaznike tečajeva u Bregenzu.
Potanje o tom kao i o samom unutarnjem uredjenju, kućnom
redu i disciplinarnih propisih, progovorit ćemo kojom drugom
zgodom.


Prodaja stabala uz premjerbu i prodaja stojećih
stabala po surovoj drvnoj gromadi bez premjerbe
u državnih šumah otočkog kr. šumskog ureda.


1. Prodaja stabala uz premjerlbu.
Kao što je poznato, unovčuju se stabla u šumah kr.
šumskog ureda u Otočcu putem t. zv. premjerbe, dočim se
prodaja po stojećih stablih bez premjerbe tekar uvesti namjerava.