DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 97 —


4. s uspjehom svršena pučka škola ili bar pridonieti vjerodostojan
dokaz, da molitelj znade dobro čitati i pisati.
5. da je molitelj pripadnik Hrvatske, Slavonije ili Dalmacije.
6. da je molitelj sin lugara, seljaka ili malog seeskog
obrtnika i da za lugarsku službu pokazuje volje i Ijtibavi.
Za polaznike lugarskih tečajeva stavili bi se isto takovi
uvjeti, jedino bi takovi imali dokazati, da su bar dvie godine
neprekidno kao lugarski pomoćnici, podlugari ili lugari službovali,
da nisu mladji od 20, a stariji od 35 godina.


Uredjenje lugarnica moralo bi biti skroz jednostavno, kao
što je i u Austriji, a još više u Ugarskoj u obće takovo, da
si pitomac ne može stvoriti iluzije, da bi mogao biti ikada što
drugo, nego li lugar. Osobito bi trebalo paziti na strogu disciplinu,
marljivost, praktični rad i na to, da bude pitomac ne
samo uzgojen za dobra lugara, već i vješta lovca, odnosno nadzirača
lova.


Sama obuka imala bi se udesiti slično onoj u austrijskih
lugarnicah, nu staviti na znatno niži niveau i to na po prilici
onakav, kakav je propisan za polaznike tečajeva u Bregenzu.
Potanje o tom kao i o samom unutarnjem uredjenju, kućnom
redu i disciplinarnih propisih, progovorit ćemo kojom drugom
zgodom.


Prodaja stabala uz premjerbu i prodaja stojećih
stabala po surovoj drvnoj gromadi bez premjerbe
u državnih šumah otočkog kr. šumskog ureda.


1. Prodaja stabala uz premjerlbu.
Kao što je poznato, unovčuju se stabla u šumah kr.
šumskog ureda u Otočcu putem t. zv. premjerbe, dočim se
prodaja po stojećih stablih bez premjerbe tekar uvesti namjerava.
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 98 —


Neka mi bude dozvoljeno u nekoliko redaka opisati po


stupak kod prvoga načina unovčivanja, da i oni štovani čita


telji, koji nisu imali prilike takovom se prodajom baviti, vide,


na koji se način unovčenje stabala putem premjerbe provadja.


Ponajprije sastavi se na temelju gospodarstvene osnove


drvosječna osnova za dotičnu godinu i tako obračunana povr


šina drvosjeka odbode se u naravi. <


Sječivi drvni prihod ne procienjuje se posebice, nego se po
jur sastavljenoj drvosječnoj osnovi izkaže i javnom dražbom
prodađe onom nudioeu, koji najpovoljniju cienu po m^ tehnički
sposobnog drva ili po prostornom metru goriva ponudi.


Stabla se dakle ne procienjuju, niti ne bilježe prije prodaje,
nego se tekar onda odkazuju, kada je trgovac dotični drvosjek
već kupio, te unaprvo uplatio pripadajuću šumsku pristojbu za
pojedine šumske doznačniee, glaseće na stanoviti broj m´ tehnički
sposobnog ili ogrievnog drva.


Šumar odkaže stabla u drvosjeku na pojedine doznačniee
prama tome, koliko je trgovac uplatio. Prigodom doznačivanja
morao bi u glavnom nastojati, da ne odkazuje ni više ni manje,
nego li mu drvosječna osnova propisuje. Nu riedko ee se kada
taj cilj postići moći, jer, pomisliv si prebornu šumu, u kojoj na
istoj površini nisu svi dobni razredi pravilno zastupani, a takove
su, tako rekuč, sve naše sastojine, morati će se skoro uviek
više ili manje doznačiti, nego li bi nam to po drvosječnoj
osnovi dozvoljeno bilo.


Uzmimo prebornu šumu, u kojoj nalazimo samo najstariji
i najmladji dobni razred zastupan.


Naravna je stvar, da će šumar u takovoj sastojini staro
drveće obilnije doznačivati morati, jer već niti sa gospodarstvenog,
niti financijalnog gledišta ne bi bilo probitačno, da se
takova stabla do druge periode obhodnje priđrže.


Obratno pako naći će se takovih drvosjeka, u kojih će se
manje moći doznačiti, nego li drvosječna osnova propisuje, jer
je najstariji dobni razred slabo zastupan ili možda sasvim
manjka.
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 99 —


Iz ovoga se vidi, koli oprezan mora biti šuraar, doznačivajuć
stabla u naših prebornih šumah, pa mu imade biti
glavnom brigom i zadaćom, da mu za ostale periode obhodnje
preostaje po rali onoliko, koliko sječni red propisuje, jer će se
samo na taj način potrajan užitak postići moći.


Kada je šumar na taj način stabla doznačio, težaci ih posjeku
i izrade na takove sortimente robe, za kakove su sposobna
i kako ih već trgovac potrebuje.


Dok šumar nije izradjenu robu premjerio i prebuletao, nije
ju slobodno od panja micati.


Kada je šumar robu, dotično izradjena stabla točno premjerio,
pobuletao, a njekoje sortimente kao n. pr. klade i
trupce kolobrojem označio, sastavlja obračun, po kojemu ili
imade trgovac višak drvne gromade, koju je izradio, nadoplatiti,
ili mu se od jur unaprvo uplaćene pristojbe stanovita
svota natrag vraća.


Pošto je i to svršeno, t. j . pošto je obračun sa trgovcem
učinjen i eventualno višak nadoplaćen, izdaje mu šumarija izkaznicu,
u kojoj je točno naznačena vrst robe, broj komada,
dimenzije i kolobroj.


Izkaznicu preda trgovac drvoprovoznoj postaji, kuda svoju
robu odpremati želi.
Obično su te postaje na morskoj obali, jer se tamo sva
šumska trgovina koncentrira.


Kontrolni lugar odpisuje tada na izkaznici i u posebnom
zapisniku svaki voz robe, koji tamo prispije po sortimentih, a
gradju providjenu kolobroji i po kolobrojih sve dotle, dok se
sva roba ne uveze. Ako bi se slučajno više gradje uvezlo, nego
li izkaznica glasi, smatra se kriomčarenom, te se javnom
dražbom proda.


Time bi u kratko bio opisan postupak kod unovčivanja
stabala uz premjerbu.


Promotrimo li pobliže ovaj način unovčivanja, opaziti ćemo
odmah, da imade on i probitaka i manjkavosti koli za prodavaoca,
toli i za kupca. Ono što je na probit kupcu, na štetu
je prodavaocu i obratno.
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 14     <-- 14 -->        PDF

-mmmmfmmmmf^mm´^´^^^


— 100 —


Glavni je probitak za kupca taj, što mu se daje pravo
od ved ležećeg stabla po volji izradjivati onu vrst robe, koju
želi, a ono što nije za gradivo sposobno, pa makar bilo i cielo
stablo, ostavlja u šumi i ne plaća od toga nikakove pristojbe.


Trgovac dakle plaća faktično samo ono, što je izradio, on
radi sjegurno bez ikakova straha i pogibelji, jer se ne boji posjeći
odkazano stablo, ako i nije za ništa, budud u tom slučaju
neće od "njega ništa plaćati. Protivno pako, prodavaoc je tuj
u nazadku, t. j . na kvaru jer je pojam «telinički sposobno
drvo», koje je trgovac dužan preuzeti, veoma obširan, pa mnogi
trgovac i ono, što je možda samo malo trulo, okružljivo ili zasukano,
neće da primi.


Šumar biti će mnogo puta prinužden stanoviti dio stabla
uzeti u račun, izradio ga trgovac ili ne, pa tako stoji on sa
trgovcem u vječitoj borbi i oprieci.


Položaj šumara u tom pogledu veoma je tegotan, dapače
nesnosljiv, jer učiniti pravo i trgovcu i šumovlastniku kao prodavaocu,
nije, tako rekuć, moguće.


Ako li bi se pako pozivala viša oblast, da odluči, koja
stranka ima pravo, moralo bi se to, tako rekuć, kod svake premjerbe
činiti, čime bi se posao i obračun premjerbenih zapisnika
samo zavlačio i troškovi prouzročili.


Kadkada bi i šumar izgubio pravo, što bi ga sjegurno još
više ozlovoljilo, te konačno ipak ne bi bio na čistom, kako da
u svakom slučaju postupa.


Posljedica svega toga jest, da mnogo toga ostane u šumi
ležati, što bi se ako i s manjim dobitkom unovčiti moglo. Gubitak,
koji time nastaje, ne dade se sa narodno-gospodarstvenog
gledišta nikako opravdati.


Predjimo sada na nedostatke pogledom na trgovca, koji
kupuje stabla uz premjerbu, kao što je opisana.


Tuj bi imao spomenuti jedino nješto komplicirani postupak
prigodom odkaza i premjerbe stabala i t. d.


Trgovac, koji je drvosjek kupio, ne smije bez odkaza nijedno
stablo posjeći, nije mu dozvoljeno prije premjerbe ni
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 101 —


maknuti robe s mjesta, a prije, nego li je sve točno uplatio,
ne smije s robom na more. Njegova roba podvrgnuta je strogoj
kontroli. Pomislimo si šumariju, gdje više trgovaca radi, a radi
se samo u ljetnih mjeseeih — zar će tu šumar, koji i u svojoj
pisarni dovoljno posla imade, dospjeti, da svakome trgovcu
udovolji u pogledu doznačivanja i premjerbe stabala, te u pogledu
obračuna šumske pristojbe? Višeputa mu to kraj najbolje
volje neće biti moguće, a trgovac, kojemu težaci i kirijaši
po više dana čekati moraju, trpi time znatnu štetu. Dogodi
se i taj slučaj, da već brod u luci čeka spreman za krcanje
gradje, a šumar zapriečen je obaviti premjerbu, te tako
trgovac može mnogo kvarovati.


Nu, kao što je unaprvo rečeno, ono, što je kupcu na štetu,
za prodavaoca je donjekle probitak, jer je ovim, istina, nješto
kompliciranim postupkom i strogom kontrolom trgovcu oduzeta
svaka prilika, da bi možda nezakonito stečene šumske
proizvode k morskoj obali privažao.


Jer uzmemo li samu kontrolu u šumi, gdje šumar češće
drvosjekom prolazi, robu točno premjeri, buleta i kolobrojem
označi, pa onda izkaznicu, na koju se ne smije do dotične drvoprovozne
postaje više robe uvesti, to bi zaista veoma težko,
a kod savjestnog šumara i povjerljivog kontrolnog lugara, tako
rekuć, ne moguće bilo kriomčarenimi šumskimi proizvodi umaći.


2. Prodaja stojećih stabaLi bez prenijerlbe po surovoj
drvnoj grouiadi.
Naprvo opisani način prodaje namjerava kr. šumski ured
u Otočcu poradi njegovih manjkavostih dokinuti, te u buduće
novi način prodaje po stojećima stablima uvesti.


Da vidimo sada postupak kod toga, a neka bude slobodno
piscu ovoga i svoje nazore glede probitaka i manjkavosti takove
prodaje iztaknuti.


Kao temelj za obračun šumske pristojbe imadu pri tom
služiti skrižaljke drvne gromade, sastavljene po prsnih promjerih,
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 102 —


i razredih visine na temelju podataka, koji su polučeni na taj
način, da je vise pokusnih stabala posječeno, kubicirauo i kubični
im sadržaj točno do zadnjeg vrška obračunan. Tako sastavljene
skrižaljke za pojedine razrede visine imale bi izkazati
surovu drvnu gromadu stabla sa stanovitim prsnim promjerom
i prema tome imao bi ga trgovac i platiti.


Prođjemo li našimi velebitskimi šumami, u kojima se izključivo
samo prebornom sječom gospodari, naići ćemo od sreza
do sreza, od okružja do okružja, od odsjeka do odsjeka na
toli golemu razliku pogledom na visinu a i jedrinu (punodrvnost)
stabalja, da ne možemo ni pomisliti na to, da bi, recimo,
za cieli sjekored, makar i na stotine stabala izmjerili, mogli
stalne visine ustanoviti.


Ne pomaže pri tom ni to, ako smo ustanovili više razreda
visine, jer ako pomislimo, pod kakovimi su sve uplivi i pod
kakovimi vanjskimi uticaji te prašume odrasle, ne ćemo se čuditi,
ako naidjemo na stabla jelova sa prsnim promjerom od
80 i više cm., koja ne dosižu niti 30 m. visine, ali ćemo
odmah u blizini naći stasitih jela i omorika, koje ne mjere
niti 60 cm. u prsnom promjeru, nu visina im nadmašuje visinu
onih mnogo debljih stabala. Prvo spomenuta stabla životarila
su pod gustim sklopom nadstojnog drveća, dočim su ova
potonja doduše u gustom sklopu, ali u jednolikoj sastojini uzrasla,
ne podnašajuć zasjene, već se slobodno razvijajuć.


Takove razlike ne im adu se smatrati iznimkom, jer u neredovito
prebornoj šumi ne može biti poredanje dobnih razreda
pravilno, ne mogu se svi odnošaji i uticaji, koji na rast uplivaju,
u pravilo svesti, pa prema tomu ne može se uporabom
ovakovih skrižaljka sadržaj drvne gromade pojedinog stabla ni
približno točno ustanoviti.


Nije s toga čudo, ako se naši trgovci njekim strahom,
nepovjerenjem i zabrinutošću takovoj prodaji otimlju, jer im je
gotovim novcem podmiriti ono, što skrižaljke naznačuju.


Nu na njihovo umirenje mogao bi sa stalnošću uztvrditi,
da će se te razlike, koje se istina kod pojedinih stabala u
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 103 —


većoj mjeri opažaju, kod veće množine stabala prilično izravnati,
jer u koliko možda kod jednog stabla skrižaljka veći kubični
sadržaj pokazuje, nego li je u istinu, pokazati će kod drugog
manji i tako će se kod veće množine ta razlika izravnati.


I^u napokon trgovac se malo i brine za surovinu stabla


— njemu je glavno, da znade, što i koliko može od njega izraditi.
On bi volio, kada bi imao takove skrižaljka pri ruci,
koje bi mu kazale, da će od stanovitog stabla toliko i toliko
m´^ gradiva ili goriva dobiti.
Sve kada bi dakle i bile skrižaljke surove drvne gromade
sasvim točne, trgovac, kupujuć po njima stabla, ne može biti
stalan, nije li ih možda preplatio. Njemu bo je stalo do toga,
što će od stabla dobiti, koliko će mu gradiva i goriva dati, a
to je baš ono škakljivo pitanje, koje se ne da tako lahko riešiti,
jer je naročito kod jelovine i omorike veoma težko tehničku
sposobnost stabla ocieniti. Pisac ovih redaka osvjedočio se je,
da ta razlika gdjekada po 50 i više postotaka može iznašati,
jer je našao stabla, koja su na oko sasvim zdrava izgledala, a
i na panju bila su zdrava, nu već prvi trupae bio je do polovice
trul. Protivno pako imade stabala trulih na panju, a
što dalje prama vrhu sve su zdravija.


Želimo li se dakle barem donjekle približiti istini, t. j .
znati, koliko nam stablo stanovitog prsnog promjera u dotičnoj
sastojini gradiva i goriva dati može, onda nam u prvom redu
valja svratiti pozornost na izradbeni postotak u razmjeru prama
surovoj drvnoj gromadi. jer ovo je glavni faktor, koji opredieijuje
eienu stablu.


To bi se pako dalo postići ako sakupimo podatke, recimo,
od posliednjih 5 godina o premjerbi onakovih stabala, koja su
pod istimi odnošaji na istoj stojbini uzrasla, kao i ona, koja
prodavati namjeravamo.


Ovim načinom, a ne prostim kubiciranjem surovine, koja
tu ne odlučuje, približili bi se barem donjekle žudjenomu cilju.
Ako li je pako trgovac, kupujući šumu po stojećih stablih^
u zabrinutosti, nije li ju možda preplatio, to s druge strane i
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 104 —
prodavaoca mora da tišti briga, uije li ju on po tih skrižaljka
prenizko procienio, nije li preuizki izradbeni postotak prigodom
obračuna ciene za surovinu uzeo. Moglo bi se kazati, ako je
prociena nizka, postidi će se prigodom dražbe prava ciena, ali
tko pozna ovdašnje odnošaje i trgovce, slaba će mu u tom biti
nada, jer ovdje, tako rekuć, ni ne ima konkurencije, a ono malo
trgovaca, što se gorom bavi i na koje smo mi našom prodajom
upućeni, lahko se kod dražbe sjedine i dogovore, pa svaki svoj
sjek kupi, ne nametnuv na izkličnu cienu niti cigloga novčića.


Da vidimo sada, koji su razlozi ponukali državnn šumsku
upravu, da ovaj način prodaje uvesti namjerava. Po mnienju
pisca ovoga bila bi u glavnom samo dva razloga, radi kojih
se je spomenuta uprava na to odlučila, i to:


a) Intenzivnija izradba surovine, uslieđ čes a
bi imale ciene drvu vremenom poskočiti.


Svaki nas mora priznati, da će trgovac, kupiv i plativ
cielo stablo, nastojati, da od njega što više koristi dobije, t. j .
da ga što intenzivnije izradi.


Ali i kupac mora pri tome dobro računati, dokle mu se
takova intenzivna izradba u obće izplaćuje, pa kad vidi, da
ne ima koristi, radje će ostaviti loše stablo ili jedan dio istoga
u šumi ležati, nego li plaćati za takovu lošu robu vozarinu,
pilarinu i t. d.


Pisac ovoga izkusio je prigodom svoga službovanja, da su
trgovci lošiju vrst robe n. pr. malo nagnjile i kružljive trupce,
koje je šumar u drvosjeku primio i u račun stavio, ostavili
tamo ležati, dapače, ako bi vozar dovezao takov trupac na
pilu, nisu mu vozarine platili. Pamtiti bo valja, da nije samo
šumska pristojba, koja trgovca tišti, već kud i kamo više izradba,
vozarina, pilarina i ostali troškovi, koje sa produkcijom
svoje robe imade.


Ako li pako promotrimo, koli je tegotan izvoz iz ovih brdovitih
i krševitih krajeva po loših ili, tako rekuć, nikakovih
putevih, uočiv nadalje, koliko su šume od mora udaljene, a o
željeznici, o kakovoj tvornici drvnih proizvoda ne ima ni go
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 105 —


vora, onda možemo slobodno uztvrditi, da se uvedenjem ovog
načina prodaje kod jelovine možemo nadati dodnše nešto intenzivnijoj
izradbi, ali ne u onoj mjeri, kao što možda mnogi
misle.


Sto se pako tiče bukovine, kod koje se i u procieni tehničke
sposobnosti tako lahko ne može pogriešiti, pisac ovoga
je toga mnienja, da bi se ona barem u onakovih položajih,
koji su bliže izvoznim putevom, prilično intenzivnije izradjivala,
jer nije li stablo sposobno za gradju, biti će za gorivo i trgovac
će ipak od njega njeku korist crpiti.


, Uslied ovakove intenzivnije izradbe nadati se je, da će i
ciena drvu na panju poskočiti, ali više poskočile bi ciene, kada
bi se putevi izgradili, tvornice podigle, a i toli žudjena željeznica
nas i naše šume sa ostalim svietom spojila.


b) Olahkoćenje posla šumarskom osoblju.
Opisali smo kod unovčivanja stabala uz premjerbu, koliko
tegotna posla šumar ima obavljati, ali i kod ovog novog načina
prodaje po stojećih stablib jedva da će mu se taj posao
smanjiti.
Ponajprije bo morati će on sva stabla u drvosjeku pobilježiti
i prsni im promjer premjeriti, što dosele nije činio; zatim,
kada je trgovac sjek kupio, morati će mu stabla predati, t. j .
doznačiti. A premjerba — zar ta ne će biti nuždna ?
Pisac ovoga kaže, da hoće, ako i ne baš onako, kao što
dosada. Šumar morati će i odsele izkaznice izdavati, a da to
može, nuždno mu je robu premjeriti, buletati i kolobrojem
označiti Onaj, koji misli, da su izkaznice i bulet suvišni, na
krivom je putu, jer bi se ukinućem njihovim otvorio put kriomčarenju
koli iz državnih, toli imovno-obćinskih šuma. Uzmimo,
da bi se roba prosto iz šume bez ikakove izkaznice i buleta
izvažala. U takovom slučaju svaki bi kriomčar, kojega bi
gdjegod lugar obustavio, mogao reći, da vozi robu kojega trgovca,
koji je kupio sječinu u državnoj šumi, dočim je ta ista
roba možda iz šumah imovne obćine kriomčarena.
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 106 —


Ova potonja morala bi u prvom redu u interesu sačuvanja
svojega imetka moliti, dotično zahtjevati, da se postojeći propisi
0 provozu šumskili proizvoda, kojih se i političke oblasti
i sudovi prigodom presudjivanja šumostetnika drže, u cielosti
sačuvaju.


Mogao bi tkogod reći, trgovac, koji je šumski proizvod
kupio, neka sam s njim dalje skrbi, neka sam izdaje izvoznice
i robu si buleta. Čast našim trgovcem — ja im ne kanim ni
najmanje u poštenje dirati, ali u svakoj pšenici imade kukolja,
pa zar se nebi mogle nepodobštine dogoditi, kada bi trgovac
ili njegov poslovodja bio ovlašten izdavati izkaznice? Zar se
nebi time pružila prilika mnogome, da nepoštenim načinom
okrnjuje imetak šumskog erara ili imovne obćine?


I tako imati će šumarsko osoblje i nadalje nad tim bditi,
da se samo zakonito stečeni šumski proizvodi izvažaju, a za to
je nuždno, da šumar sam u šumi ili barem u blizini iste
šumske proizvode prebuleta i premjeri. U sječinu pako imati
će i on i lugar češće zalaziti, jer ce morati i onakova stabla
premjerivati, koja nisu doznačena, nu prigodom obaranja od susjednih
stabala porušena, a takovih stabala imade dovoljno u
svakom drvosjeku.


Sravnimo li sve rečeno, doći ćemo pogledom na prodaju
stojećih stabala po surovoj drvnoj gromadi do sliedećeg
zaključka.


1. Prodaja stojećih jelovih i omorikovih stabala polag
ustanovljenih skrižaljka drvne gromade mogla bi se s uspjehom
provesti samo kod jednolikih, srednjodobnih sastojina, kod
kojih se izradbeni postotak gradjevnog drvo bar približno ustanoviti
dade.
2. Prodaja onakovih omorikovih i jelovih sastojina, koje
su premašile svoju uporabnu dobu, dakle suhovrhih, prastarih
i nagnjilih stabala, kod kojih se izradbeni postotak gradjevnog
drva ni približno ne dade ustanoviti, imala bi se i nadalje
putem premjerbe provadjati.
3. Na temelju izkustva, stečenih u prvom razdobju, mogla
bi se u drugom razdobju obhodnje prodaja po stojećih stablih


ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 107 —


obdenito uvesti, jer će dotle onih prastarih i nagnjilih stabalš,
ne stati, te više jednohka srednjo-dobna stabla doći na red.


4. Sa bukovimi sastojinami, kod kojih se izradbeni postotak
gradjevnog drva lakše ustanoviti dade, i gdje se u
ostalom i gorivo drvo unovčiti može, mogla bi se prodaja po
stojećih stablih s uspjehom preduzeti.
5. Izradjeni šumski proizvodi imali bi se kao i dosele
premjeriti, buletati i izkaznica na iste izdati.
Propisi 0 provozu šumskih proizvoda imali bi ostati netaknuti.
V. P.


Zaštitno drveće^.


Gdje manjka nuždna šumska zaštita i njega stojbine, tu
zahiruje i sama šuma, te se svojoj propasti približuje tim više,
čim je tlo i stojbina osjetljivija.


Kao jedno od prvih sredstava, kojim ćemo tomu odmoći,
jeste zaštitno drvlje.


Da one sastojine, u kojima ima zaštitnog drveća, bolje
napreduju, tomu je nepobitnim dokazom stanje samih takovih
sastojina, ako ih sravnimo sa onima, koje su inače u jednakim
okolnostima porastle, ali bez zaštitnog drvlja.


Prema tomu je zaštitno drveće u šumarstvu znamenit
faktor za uzgoj sastojine u razne svrhe, kao u obćenitom pogledu,
tako i posebice obzirom na raznolike mjestne prilike.


U sliedećem obazrieti ćemo se na najhitnije osebnosti zaštitnog
drvlja. Ono služi :


a) za zaštitu tla;


b) za zaštitu sastojine i


c) kao zaštitni rub.


Drveće u zaštitu tla podržaje i povinuje rodnu snagu tla;
drveće za zaštitu sastojine upliva i djeluje na bujniji razvitak


* Aus đem Walde; von H. Burckhardt.