DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 47     <-- 47 -->        PDF

85 —


2. Na 394 komada hrastovih stabala, nahodećih se na sječini
1896/7. u srezu Kopčić, procjenjenih na 180 ni´ Ijesa, sa izkličnom cieaom
od 914 for. 40 nč. a. vr.
Obćeniti uvjeti ove dražbe ostaju isti, koji su vriedili i za dražbu,
ovouredskim oglasom od 27. listopada 1897. broj 1675. na dan 25. studena
1897. razpisanu.


Pobližji pako uvjeti mogu se uviditi kod podpisanoga ureda i ovopodručne
kotarske šumarije u Dvoru.


Šumsko-gospodarstveiii ured imovne obćiiie 3. lt>unske.


u Petrinji, dne 8. siečnja 1898.


Oglas dražbe stabalah.


Na temelju drvosječne osnove pro 1898., prehvaljenom naredbom
visoke kr. zemaljske vlade od 20. siečnja 1898. broj 74531. ex 1897.
odobrene, prodavati će se kod šamsko-gospodarstvenog ureda otočke imovne
obćine u Otočcu u sriedu dne 23. veljače 1898. u 11 satih prije podne
uz primanje pismenih ponudah niže navedene drvne gromade.


Sposobnih Izklična ciena


Sreza


03


o
Vrst ga 3 .1 L


Šumarija o g Pojedince Ukupno
drva ^.2 2


CD Naziv 03 l-i


03 SI


-rt
kub.


met. pr. m. for. nč. for. nč.


m


1
2
Otočac.. J
Krekovača .. A
Crno jezero .. <
1
4
bukva
jela ..
bukva
1000
2100
2750
500
4200
5500
4000
3
2
2
60
50
50
1500
2400
10500
13750
3 Perušić . 17 bukva 1000 1500 2 50 3750
4
5 Sinac ..-! Komarnica .. .
25
26
jela ..
bor..
400
1000
858
1500
2
5
90
38
2488
8070
20
6
7
8
9
10
11
12
13
Korenicai
Krasno A
Vel. Plješevica
Javornik ... A
Kuterevska kosa
Begovafia .. . . f
KalČić vrh .. .
Grahovo rame;
Sakrivenka.. A
Usnaćev vrh .
39
40
6
18
19
33
34,
35
bor...
bukva
jela ..
bukva
bukva
jela ..
bukva
jela . .
bukva
bukva
jela ..
jela ..
600
400
100
1000
1500
3500
200
1000
400
300
2600
750
1000
500
228
1500
2794
6296
303
2000
821
531
5247
1550
5
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
07
30
60
50
50
60
50
30
30
30
5007
1150
592
3750
6985
16360
757
4600
821
531
12068
3565
80
60
50
10
Ukupno 20600 36828 4000 98646 20
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 86 —


Draž beni uvjeti:


1. Svaka lirpa prodavati če se za sebe, i to samo nz pismene ponude,
nu može se jedua ponuda na više hrpah staviti zajedno.
2. Propisano biljegovane ponude, providjeae sa 5 % vađiuma, imadu
se najdulje do 23. veljače 1898. u 11 sati prije podne gospodarstvenomu
uredu otočke imovne obćiue podnesti, jer se na kasnije prispjele ponude
obzir uzeti neće.
3. Dostalac imati će vađium položeni na 10% jamčevine popuniti,
čim njegova ponuda po gospodarstvenom odboru otočke imovne obćiue
prihvaćena, te po visokoj kr. zemaljskoj vladi potvrdjena bude, svakako
se to učiniti imade prije pođpisa sklopljenog ugovora
4. U ponudi imade se navesti, da su kupcu svi dražbeni uvjeti
dobro poznati.
5. Za 14 danah nakon odobrenja ugovora imade se ukupna dostalna
ciena u blagajnu gospodarstvenog ureda uplatiti, nu dozvolom visoke
kr. zemaljske vlade može kod veće kupovnine ista i na obroke prema
izdanim doznačnicam sliediti, što se u ponudi posebno navesti imade.
6. Sječine po navedenih hrpah jur su odbođene, kao i izvaditi se
imajuća stabla u naravi označena, o čem se kupae po volji osvjedočiti može.
7. Stabla doznačiti će se i bez kore premjeriti, te izradjena gradja
certificirati polag ovdje uvedenih propisih.
Ponude mogu se takodjer staviti na premjerbu i obračunavanje
gotove građje po obstojećih postotcih ođpadka, odnosno i po komadu ili
kubičnom sadržaju gotove robe bez odpadka.


8. Prema tomu nadoplatiti će kupac na premjerbu ili će mu se
na istu više uplaćeni novac povratiti.
9. Stabla je dozvoljeno ljeti i zimi obarati, a rok izradbe i izvoza
ustanovljuje se do 1. travnja 1899.
10. Kupac imati će se strogo držati ovdje običajnih šumsko-redarstvenih
propisah, koji se kao i posebni dražbeni- uvjeti kod gospodarstvenog
ureda za uredovno doba saznati mogu.
Šumsko gospodarstveni ured.


u Otočcu, dne 23. siečnja 1898.


iJređjuje Josip Kozarac, kr. đrž. nadšumar u Vinkoveih, Tisak C. Albrechta (Jos.Wittasek).
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Kasni (pozni) hrast


Priobćio Jos.


Nješto 0 voćarstvuEazmatranje vrhu


pravlja Jos.
Listak: OsobneZakoni izemalj.


SADRŽAJ.


(J^uercus pedunculata var. iarđissima, Simonkai).


Kozarac, kr. državni nađšumar
kod imovnih ooćina. Piše Mijo Kriškovid, kot. šumar
jesenskih [1897.) prodaja posavskih hrastika. Raz


Kozarac, kr. nađšumar
viesti ; -j- Milan Durat. — Imenovanje
normativne naredbe: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm.
vlade, odjela za unutarnje poslove od 2. listopada 1897.


broj 43.328. glede đopitanja mirovine i pogrebnine udovam
kr. vježbenika. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade
odjela za unutarnje poslove, od 13. siečnja 1898. br. 90.991.
ex 1897., kojom se temeljem §. 16. zakona o lovu skraćuje
za zečeve lovostaja


Sa drvarskog tržišta: Izvoz francezkih dužica


Književne objave: Der hohere forstliche Unterricht mit besonderer
Beriicbsichtigung seines gegenwartigen Zustandes in
Preussen. — Die Rentabilitat der Forstvirtschaft. — Hrvatski
šumarski koledar za god. 1898


Različit e viesti : Magjarsko zemaljsko šumarsko đružtvo. . .


Potvrda o uplaćenim prinosima podupirajućili članova,
te o uplaćenoj članarini za vrieme od


15. travnja do 31. prosinca 1897
Pripomoćnoj zakladi pristupili su u god. 1897. . . .
Za gradnju šumarskoga doma i muzeja uplatili su
do 25./1. 1898
članovi pripomoćne zakladeNovi đružtveni članovi


P. n. g g. člano vom
Zahvala
Dražba hrastovih stabala
Oglas dražbe stabala
do konca god. 1897. . .


strana


41--53
53--64


64—71
71—73


73—74
74—75


75—78
78 — 79


79—80
81


81
81—83


83


83
83—84
84—85
85 — 86