DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 71 —


dočim francezki dužičari, kod sadanje ciene dužice, moraju
potražiti takovih hrastova, kojima je šum. pristojba prvo niža
i koji se po svojoj kvaliteti lih za dužicu upotriebiti mogu.


I jesenska nas dakle prodaja neodoljivo nuka na to, da
nastojimo oko toga, kako bi našu — državnu i investicijonalnu
hrastovinu unovčili što moguće više kao piljenu
rob u ustrojenjem još jedne ili dviju pilana, — jer pilane su
bile, koje su jesenas platile 15% preko prociene, dočim su
bačvari i dužičari mogli dati samo 7°/o preko prociene.


LISTJ^KI.


Osobne viesti.


t MILATi DURST.


Kr. šumarski ravnatelj u miru umro je na 6. siečuja t. g. Pokojnik
rođjen je na 8. lipnja 1839 u Pančovi; otac mu je bio c. kr. šumski
ravnatelj u Petrinji.


Mladi Durst učio je privatno predmete velike realke i svršio je
šumarsku akademiju u Mariabrunnu godine 1860. sa vrlo dobrim uspjehom.


Godine 1860. položio je državni izpit za samostalno vodjenje
šumskoga gospodarstva u Beču sa «odličnim» uspjehom, a osim toga su
njegove vanredne sposobnosti i vještina u zaključnoj opazki na svjedočbi
osobito pohvalno iztaknute.


God. 1854. bio je imenovan c. k. šumarskim vježbenikom u hrv.slav.
vojnoj krajini, a 1860. c. k. šumarom III. razreda, 1861. II. razreda,
a 1870. c. k. šumarom I. razreda.


Prigodom reorganizacije šumske uprave u Vojnoj krajini imenovalo
ga je c. kr. vojno zapovjedničtvo u Zagrebu kao uprava zemaljske oblasti
god. 1871. nadšumarom I. razreda, 1872. šumarskim inžinirom, 1873.
šumarnikom II., 1873. šumarnikom I. razreda. Ali već 1874. bude imenovan
nadšumarnikora, koje mjesto do onda u Vojnoj Krajini obstojalo
nije i kreirano je radi zasluga Durstovih.
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 72 —


Godine 1878. postavljen je na najviše mjesto šumarske struke n
Vojnoj Krajini, naime mjesto šumarskog ravnatelja, u kojem svojstvu
ostao je na čeln novo preustrojenog kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu
do usliedivšeg njegovog umirovljenja pod konac god. 1894. God.
1881. podielilo mu je Njegovo c. kr. Apostolsko Veličanstvo radi njegovog
osobitog i obće koristnog rada red željezne krune III. r.izreda uz
oprost pristojbe, a podjedno mu je po preuzvišenom gospodinu zapovjedajućerau
generalu i predstojniku c. kr. vojnog zapovjedničtva Franji
barunu Philippoviću prigodom oprosta od uprave krajiško-zemaljske
izražena osobna pohvala za privrženost i službeuu revnost.


Odpisom visokog kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo, obrt i trgovinu
od 1. ožujka 1883. broj 6418 pođieljena mu bje kao voditelju kr.
šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu obzirom na u godini 1882. povoljno
postignutim uspjesima kod rukovodnih posala ravnateljstva renumeracija
n iznosu od 400 for., a odpisom istoga visokoga ministarstva od 22.
ožujka 1885. broj 14 841 pođieljena mu bje povodom povoljno postignutih
rasultata kod primitaka i izdataka šumarskoga ravnateljstva za g. 1884.
renumeracija od 300 for. Milan Durst bijaše izvanredno vješt i radin
čovjek. Kod razvojačenja Vojne Krajiue stekao si je on osobito velikih
zasluga.


On je izradit osnovu zakona i naputka za odknp šumskih služnosti,
te je kao član povjerenstva za odknp tih služnosti, priznanja vriednom
revaošću sudjelovao kod provedbe ovih posala malom iznimkom u čitavoj


- ^f V bivšoj vojnoj krajini.
Predsjednikom hrv.-slav. šumarskog družtva izabran je upravo u
onom kritičnom času, kad je prietilo razsulo tomu družtvu, te je on
isto podigao i pribavio čvrst temelj njegovomu obstanku. Predsjedničku
čast obnašao je uzastopce kroz tri periode, a isto tako obnašao je dulje
vremena čast predsjednika za više državne šumarske izpite.
Koncem godine 1894. dobije Durst sivu mrenu na oba oka i osliepi
podpuno, što je dalo povoda njegovom umirovljenju.
Nakon umirovljenja podvrgao se je operaciji, te mu se tom operacijom
povrati vid na oba oka.
Bubrežnu bolest pako, koja se je još prije tri godine dana pojavila,
nije mogao preboljeti, te je na 6. siečaja t. g. izpustio svoju dušu,
a na 8. siečnja t. g. uz veliko saučešće sahranjen.
ImenOTanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je šumarskog pristava Venceslava Potočnjaka imenovati kot. šumarom
kod gradiške imovne obćine sa sustavnimi berivi.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
: kr. kot. šumara XI. činovnog razreda Vinka Lončariča kod kr. kot.