DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 34     <-- 34 -->        PDF

^ Š4 -


Propisi §. 43. ovovladine privremene naredbe od 4. ožujka 1871.
br. 2144. ob upravi, gospodarenju i uživanju ob<kojimi se je imala obavljati gore spomenuta pregledba sgradah i kojirai
se u odće odredjnje postupak kod dozuačivauja i dieljenja drva za ogriev
i za gradjenje, stavljeni su izvan krieposti §. 98. zakona od


25. travnj a 1894. o uredjenju zemljištuih zajednicah, pošto stoje u
protuslovju sa ustanovam S§- 26. 31. toga zakona. Prema tomu odpađajn
sva poslovanja propisana u §. 43. rečene privremene naredbe U
smjeru napomenutih sakonskih ustanovah dužan je kr kotar, šumar, kojemu
je prema §. 10. ili §. 11. zakona od 26. ožujka 1894, o uredjenju
stručne uprave i šumskoga gospodarenja u šumah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom, na temelju odobrenog godišnjeg sječnog predloga (§. 5.
toga zakona) sastavljenog na temelju obstojeće šumsko-gospodarstveue
osnove, odnosno u pomanjkanju takove osnove, ili za slučaj, da je ista
tečajem vremena postala neuporabljiva na temelju ustanovljenog potrajnog
godišnjeg etata, bud pomoćju «sbiljnog popriečnog prirasta* bud
«užitnog postotka», obaviti propisnu obilježbu i procienu dotičnih za
siečuju opredieljenih stabalah, ter odnosnu pregledno sastavljenu procienu,
dostaviti zastupstvu urb. obćine na dalnje uredovanje prema ustanovu
§. 31. slovo d.) zakona od 25 travnja 1894. o uredjenju zemljištnih
zajednicah.
Glavna skupština ovlaštenika urb. občine imati če pako, prigodom
ustanovljenja godišnjeg proračuna, na temelju gore spomenute prociene,
pravovaljanim zaključkom odlučiti, što se ima učiniti sa dotičnom
drvnom gromađom, spadajueom redovitom šum. prihodu, naime, ima li
se ona porazdieliti na ovlaštenika i na koji način, ili ti prodati u korist
zemlj, zajednice.


Zaključi li glavna skupština diobu, imade kr. kotar, šumar dotična
obilježena stabla na licu mjesta zapisnički predati zastupstvu urb. obćine
koje je dužno zaključak skupštine izvršiti, t. j . prema istom obaviti razdiobu
drva na ovlaštenike.


Izaslanje kr. kot. šumara k diobi drva imade uzsliediti odredbom
nadležne kr, kotarske oblasti samo na obrazloženu zamolbu zastupstva
ili na temelju pri^mžbe kojega ovlaštenika sbog prikrate; u prvom slučaju
imati će troškove toga izaslauja nositi zemljištna zajednica, prema
propisno obredjenom partikularu, odnosno sami ovlaštenici u razmjeru
pripadajućeg prava, ako to zaključi skupština; n drugom slučaju pako
dotični krivci, prema pravomoćnoj odluci nadležue oblasti (§. 50. zakona


V. zemlj. zajednicah).
Razumjeva se samo po sebi, da se putni troškovi kr. kot. šumara,
skopčani sa sastavkom godišnjih sječnih pređlogah odkazom, procienom