DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 1     <-- 1 -->        PDF

V


Br.l. u ZAGREBU, 1. siećnja 1898. God.XXII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/z stranice 4 fon; za Va stranice
2 for. 70 novo.; za V-i stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popnstbina.


Preborna šuma.


Pošto je 0 mojemu članku u V. svezku «Sum. Lista» o. g.
pod naslovom «Preborna šuma u šumskom gospodarenju» gosp.


J. Z. vriednim pronašao nekoliko rieči prosboriti i nekoje moje
tvrdnje kritici podvrći, to ne mogu propustiti, a da ona mjesta
mojeg članka, koja je, kako se meni čini gosp. J. Z, ili slabo,
ili bud s kojeg mu drago uzroka u drugom smislu shvatio,
ne razjasnim.
U tom odgovoru nastojati <5u, da se ni za čas ne odalečim
od strukovnog razlaganja.


Prije nego li taksator s uredjivanjem jednog šumskog posjeda
zapoČme, dužnost mu je, da si pogledom na današnje
stanje dotičnih sastojina ustanovi onu sliku idealne normalnosti,
koju sa redovitim uživanjem izračunatog etata polučiti ili kojoj
se bar približiti želi.


Pitanje je : zašto želi svaki taksator postignuti normalnost
svojih sastojina, kada vec a priori znade, da se njoj samo približiti
može i što je ta, tako zvana: normalnost sastojina?


Pod dobrim gospodarenjem jednog poljodielca razumieva
se ono stanje njegovog imetka, u kojemu je izdatak bar jednak
sa primitkom. Tada se može redi, da je ovakovo gospodarstveno
stanje toga poljodielca normalno.


Ali šumoposjednik nije u tom sretnom položaju, da bi u
svako doba mogao prosuditi: da li kamati, prirast njegove
glavnice i zbilja odgovaraju izdatku t. j . etatu, kojega uživa?
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 2     <-- 2 -->        PDF

_ 2


0 dobrom ili krivom šumskom gospodarenju lu* može se
u kratkom vremenu šumar osvjedočiti, za oto su potrebne godine
i godine.


Nu pošto je dobro poznato, da se jedanput izcrpljena šum.
glavnica, drvna zaliha, samo kroz dugotrajno vrieme može opet
tako sakupiti, da nam kamate, t. j . prihod bacati može, to nam
nije preostalo drugo, nego tražiti i približavati se onom normalnom
stanju šuma, u kojemu možemo šumski prihod sa izdatkom
potrajno izjednačiti.


Ako valja, da ovakovu normalnost u svakom´ šum. gospodarenju
postići želimo, to ce biti taj cilj tim nuždniji u prebornoj
šumi, jer je preborna šuma vjekovječna.


Nu koliko je taksatora, toliko je i načina, kojim se želi
ta normalnost postići.


Cilj, koji je mene vodio u postignuću, bolje rekuc, u približavanju
k normalnosti, bio je taj, da ovakove sastojine odgojim,
koje bi čim više razreda debljine, i u što povoljnijem
razmjerju pokazivale.


Je li to kod današnjih sastojina nalazimo?


Zaista da ne, što jasno sliedi odatle, da najstariji razred
debljine zauzimlje približno: 53°|o ciele površine, najmladji: l\,
srednji oko 14"´o» ostatak pako ini razredi debljine.


Očito je, gdje su razredi debljine ovako nerazmjerno razdieljeni,
tamo možemo jedino u tom slučaju potrajno dobivati
god: prihod, ako iste u što kraćem vremenu u što povoljnije
razmjerje dovedemo.


Uslied toga je zadaća svakomu uredjivanju, da u preboruoj


šumi čini više dobnih to jest, što više razreda debljine u pravom


razmjerju odgoja.


Da je ovakovo stanje težko postidi, to je moje tvrdo uvje


renje, jerbo taksatoru ovdje velike potežkoće na putu stoje, kao


što su to: naravno pomladjivanje, neredovito provadjanje do


značivanja, veća ih manja vještina šumara-upravitelja i t. d.


Zadaća taksatora jeste, da zazrede debljine onako uredi,


da se njihovo razmjerje barem približi normalnom stanju, da
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 3 —


se naime u prvom redu njihove kružne ploštlne izjednače i nt
to, da onaj sklop postignem, koji «5e mi jednaki potrajni prihod
osjegurati.


Ovakovu normalnost ne demo sa onom slikom prašume,
kako ju je to gosp. J. Z. izvolio opisati, nikada postiei, paee
mi ćemo se od iste odaljecivati.


Izjednačenje dobnih t. j . razreda debljine moći je samo
kratkom prebornom periodom postići, te onakove sastojine odgojiti,
kakove današnjim okohiostim, drvotržnim prilikam odgovaraju,
iz kojih već a priori izkljucavam ona za prašume
karakteristična debela stabla. Zar nije baš radi ovih potonjih
stabala tako slaba kakvoća drvlja?


Drvotržnim prilikam" najbolje odgovara jelva od 60 cm.
prsne debljine; ovakova debljina može se postići sa 120 god.
obhodnjom, ali naravno kratkom prebornom periodom.


Ja sam najposlie toga uvjerenja, da današnje stanje šumarske
znanosti niesmo polučili time, da smo prašumu sma
trali kao uzor normalne šume.


Gosp. J. Z-, koji već kroz toliko godina u prebornoj šumi
gospodari, te se tako boji, da će današnji taksatori «vječne za


kone prirode» prekoračiti dozvoliti će mi pitanje: gdje i u
kojoj od njegovih sjeČina mogu pronaći taj embrio buduće
prašume?


Je li u svojim sječinama ostavio početnu sliku od prašume?
Ja mislim, da tu sliku tamo prije 200 godina tražiti
ne trebam, i to samo u tom slučaju, ako narav njegove drvosječe
ne će čestokrat «korigirati» !


Ili poznade možda taksatora, koji normalnost današnjih sastojina
pomoćju prašumske slike postići želi?


Ja bi tu sliku prašume prvi primio, ako gosp. J. Z. matematiČnim
putem dokaže, da će taj prihod, koji je danas u
svojini drvosjecima izvadio, opet nakon po njemu propisanih
40 godina polučiti.


Akoprem niesam imao sreće u prašumi gospodariti, ipak
bih rekao, da će to težko biti.


*
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 4     <-- 4 -->        PDF

-4 —
Ja naprotiv tomu mogu dokazati, da ću onaj prikod, koji
mi danas šuma pruža, nadi na istom mjestu već nakon 20 godina
još sigurnije.


Ne bi ni želio očekivati onaj moment, dok bi današnje
šume kroz onu metamorfozu prošle, da sliku prašume postignu,
ali usuprot tome već sada tako uredjivam iste i svom snagom
za tim idem, da današnje sastojine ne samo poboljšam, već i
da iste od svojevoljnog gospodarenja mienjajućih se šumaraupravitelja
čim bolje zaštitim.


Ako u najdebljem razredu racionalno gospodarim, oćito je,
da se moram onom redovitom razmjerju dobnib razreda približiti,
koje već nije daleko od normalnosti.


Da nam ovakove sastojine sama narav odgaja, to ću jednu
ovom prilikom predočiti; u toj sastojini su daklem «vjećni
zakoni prirode» upravo onakovi, kakove stvoriti mi sami
želimo.


U ovoj sastojini je razmjerje dobnih razreda posvema redovito,
sa liepim uzrastom: ali ovakove ne ćemo odgojiti sa
dugotrajnom obbodjicom, već obratno, ako u njima zbilja prebiramo.


Da taksator ne može propisivati, gdje i koje stablo imade
upravitelj izvaditi, to je naravno, radi toga zavisi taj posao
mnogo od vještine upravitelja; ideja taksatorova samo u onome
slučaju izbija na. vidik, ako ju marljiv i pouzdan šumar sprovadja.
Bez toga uzalud trud, uzalud računi!


Sto se onog prigovora gosp. J. Z. tiče, kada govori o oštećivanju
stabala prigodom obaranja i vožnje doznačenog drvlja,
toga se ja odveć ne bojim. I ja se već nekoliko godina bavim
sa upravom šuma, ali do sada sam sa obaranjem i vožnjom
doznačenih, te oborenih stabala posvema zadovoljan tako iz
gledišta uprave, kao i taksaeije.


To stoji, da u prebornoj šumi više zahtjevam od drvara,
nego kod čiste sječe. Onakove drvare, koji doznačena stabla na
sve strane obaraju, izključim iz šume.
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 5     <-- 5 -->        PDF

--5 —


Ako pojedina stabla i moraju u gusti naraštaj pasti i u
njemu cielu čistinu stvore, te mene toliko ne zabrinjuje, pače zapovjedam,
da se u najgustiji naraštaj ruši, jer znam da če za
nekoliko godina opet sve zarašteno biti.


Više kvara načini u sastojini onaj šumar, koji sa gustim
doznačivanjem, želee sliku prašume oponašati, ciele predjele
obrije . .


Debela stabla u znatnom broju radnici samo iz nazlobe
poruše. Imao sam priliku u prebornoj šumi više kilometara
dugu liniju prosjeci, nu ipak kod obaranja nijesmo nijedno
stablo porušili nehotice.


Za to bi ja gospodinu J. Z. rekao: samo malo više pažnje


i prestati ce ono rušenje na sve strane.


Da se u prebornoj šumi manja kvaliteta drvlja odgaja, to
je svima veoma dobro poznato, ali u tom momentu, kad sam
se odlučio preborno gospodariti, morao sam sve to unapred
znati.


Sada, da li mi time, što krače preborne periode ustanovimo,
manju kakvoću drvlja odgajamo ili ne, to nas u tomu
ne može priečiti, da pomocju kratkih prebornih perioda normalnost
sastojina prije postignuti nastojimo.


Neču ovdje u tom predmetu praznu polemiku voditi, jer
niti je gosp. J. Z., niti sara ja sćim izkusio, kakovu čemo kakvoću
drvlja 20. god. prebornom periodom dobivati.


Ipak mogu toliko reci, da je u Fužinskoj šumariji u predjelu
«Brloško^ u onoj čestici, u kojoj se današnji drvosjek
nalazi, bila i pred 22 godine sječeno, pa ipak je kakvoća
drvlja takova, da bolju drvotržac tražiti ne može.


Cim češče se sa sječinom povraćamo, tim krače vrieme
če biti mladji razred pod pritiskom starijega. Najl)olji dokaz su
šume Neubergera u Sušici; tamo se barem čestokrat sječine
povra(5aj[% pa ipak je kakvoča porušenog drvlja veoma znatna.
I kako liepo te šume uspjevaju, onomu prirastu če se svaki
strukovnjak upravo čuditi.


Prcstju´a stabla ja izvan otuta [)iŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 6     <-- 6 -->        PDF

_ 6 -


Ovakova daklem ne mogu biti u naznačenoj okružnoj
ploštini od 18 m^
Da pako za temelj niesam uzeo drvnu gromadu, već kružnu
ploštinu, polazi odatle, što se ta, po ralu preostati ima|uda
drvna množina, ne može fiksirati za Bve sastojine niti približno,
jer na nju upliva: sklop, smjesa i t. d. ; doćim sam sa kružnom
ploštinom barem približnu popriecniuu pružiti želio.
Na posljedku bio je tomu i taj razlog, što u prebornoj
šumi i sklop na kružnu ploštinu reduciram.
Sklop šume u prebornoj šumi stoji u uzkom savezu sa
kružnom ploštinom, a sa sklopom opet prihod.
Pojavilo se je dan danas mnienje pojedinih šumara, da se
u prebornoj šumi sklop ustanoviti ne da. To je mnienje moglo
samo iz površnoga proučavanja preborne šume proiztedi. Naravno,
da u prebornoj sumi ne može biti u tora smislu govora
0 sklopu, kako smo to navadno naučeni u visokim jednoličnim
šumama, pošto već medjusobno raztreseni dobni razredi to ne
dopuštaju, ovdje se sklop okularno procjeniti ne da.
Ako u prebornoj šumi ustanovljivamo sklop ili dobni
razred, tada to nikada ne možemo na temelju površine, nego
na temnlju drvne gromade tražiti. Poznato je, da u prebornoj
šumi pod jednim krošnatim stablom više manjih raste; kod
okularnog procjenivanja sklopa ove mladje hrpice izpušćavamo,
pa ipak se ove moraju u obzir uzeti, i to najshodnijim načinom
da sadašnju kružnu ploštinu jedne sastojine prispodobimo onoj
u normalnoj sastojini.
Sto je daklem normalna kružna ploština?
Tu se opet pozivam na normalnosti razreda debljine, pošto
mi ovi pokazivaju normalnu kružnu ploštinu po ralu.
Pitanje je sada, ima li u obče takovih normalnih sastojina
u našim šumama? Ima ih! samo što ih nije kadar svatko
nadi, jer je to trudan i težak posao. U tu svrhu moramo onakove
sastojine iztraživati, koje obzirom na vrst drvlja, na stojbinsku
vrstnoću jednako razmjerje razreda debljine posjeduju.
Na ovdašnjoj II. stojbini, na vapnencu, iznaša ta normalna
kružna ploština po ralu prije sječnje 30 m´^ Redovito je, da
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 7     <-- 7 -->        PDF

_ 7 —


su one male čistine, rekao bi, luknje u prebornoj šumi više
manje sa naraštajem zasijane; ovdje bi daklem taksator rekao,
da se kod okularne procjenbe sklop i one u obzir uzeti imadu,
što bi posvema krivo bilo.


Iz razloga, što taj mladi naraštaj onakovu drvnu množinu
predstavlja, koju taksator samo sa ogojnog gledišta vidi, n\\
koju u današnju drvnu zalihu uzeti ne može, mora istu kod
procjenivanja sklopa sasvim izpustiti, što ce biti samo tada
moguće, ako se sklop na temelju normalne kružne ploštine
izračuna, te pronadjeni rezultat u deseticama izrazi.


Sto se tiče prigovora, da po formuli izračunati prihod
zahtjeva normalnu zalihu i normalni prirast, to jednostavno
ne mogu pojmiti, kako gosp. J. Z- misli gospodarenje racionalno
urediti, a da isto sa normalnim stanjem ne prispodobi? Da li
on normalno stanje pomočju kakovih skrižaljka nadje, ili isto
iz normalne sastojine reducira, to na stvari ne mienja ništa.


Sto se tiče točnosti u procienjivanju, to je stvar šumoposjednika.
Ja mislim, kada bi gosp. J. Z. bez obzira na troškove
jednu sastojinu toČno procjeniti imao, da bi najshodniji
način znao izabrati, držeč se načela, da se kod procjenbe
točnost sa troškovi uvijek u pravo razmjerje svesti ima.


Prelazeći na normalnot u prebornoj šumi, opažam, da sam
istu postigao onda, kada sam u jednoj sastojini odgojio u takovom
razmjerju sve razrede debljine, da mogunatemlju istih
šumoposjedniku jednaki, potrajni prihod osjegurati.


Ovakvo normalno stanje može se danas u našim šumama
i na maloj površini nadi. U mojoj višegodišnjoj praksi našao
sam ovakovu normalnu sastojinu u fužinskoj šumariji, koja nam
može za buduće gospodarenje jamačno uzorom biti.


Ova sastojina je mene podučavala, iz ove sam sve moje
konklusije crpio, a ne kako to gosp. J. Z. misli, na temelju
«puko-taksatornih računa».


1 meni je narav putokazom služila!
Ta čisto jelova sastojina leži na vapnencu, sa dosta humusom
sa mjestimice kamenitim tlom.
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 8 —


Na temelju izmjerenih visina spada pod ovdjašni II. stojb.
razred. Prirast jest ustanovljen najprije sa Presslerovim svrdlom
a po tom i putem analize na oborenim jelvam.


Veličina površine: 1 k. r.


N -IP Prirast c3


1D "2 ^ .^ ?: S fl g ^ Pi. >N: ^


(H . ^
N


^ "^^ mada ^´ ^"´ ^i´ ´^ ^


I. 22 182 0-29 53 0-005 0910 7-22 i
II. 35 71 0-91 65 0-019 1-349 7-09 I
III. 46 43 1-66 71 0-028 1-204 7-12
IV. 58 31 2-77 86 0*045 1-395 8´26 1
Stabla izpod 14 %a I
Ukupno — 327 ~ 275 — 4*858 29-69 nisu u obzir uzeta. j


Normalna zaliha u dobi
od 120 g. i prirast . . 206 — 3-700 —


Ova tablica pokazuje nam uzor jelove sastojine pred samim


uživanjem, pokazuje normalnu sliku preborne šume.


Pošto smo ustanovili, da se jelva vec od 50 cm. doznačiti


može, to nam godišnji prihod pruža IV. razred debljine, kako


derao to i dokazati.


Na temelju ovakovih sastojina laliko bi mogao izračunati


onu normalnu zalihu i normalni prirast, koji mora da se u


sastojini uvjek nalazi, ako želimo potrajno gospodariti.


Na temelju ove normalne sastojine dao bi se i godišnji


prihod izračunati, upravo daklem na temelju neoborivih vječnih


zakona prirode.


^ Po mojem mnienju lakše je pronači na temelju izmjerenih


visina onu stojbinu, koja mojim zahtjevom odgovara i na


temelju tih podataka reducirati za visoko šume sastavljene


sknzaljke, nego li onakove normalne slike, koje moram tek da
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 9     <-- 9 -->        PDF

-^ 9 —


nadjeni za svaku etojbinu, i za svakit vrst drveda i za svaku
smjesu Moguće, da ce vriemenom i to biti i onda bi imali
pravi temelj za izračunavanje god. prihoda u prebornoj šumi.


Izračunajmo sada formulom, koju sam preporučio, godišnji
prihod te normalne sastojine.
^ , sP + nP sZ^nZ 4-8+3-7 275—206


God. etat = 2 +—^^—^ f + ^20 =


= 4*7 m*´ na cielu prebornu prirodu daklem; 4*7 X 20 = 94 m^


Ako sa polovicom prve periode računam, mogu 10 godišnji
prirast izvaditi se imajuceg IV. razreda još potrošiti t. j ,
1-395 X 10 = 13*95 m^, toga radi vidimo, da izračunati etat
izrabljuje lih drvlje iz IV. razreda, dakle preko 50 cm. debljine,
kako to ustanovismo sa 120 god. obhodnjom.


Predstavimo si, da bi cieli periodni užitak iz ove sastojine
na jedan put morali izvaditi (najgorji slučaj), onda će nam
prihod pružati IV. razred sa 86 m^


III. razred sa 8 m^
Ukupno 94 m**.
Ostane nakon sječe po ralu na :


I. razredu debljine 53 m^
II. » » 65 »
III. » » 63 »
IV. — »
Ukupno 181 m^ili 20-27 m^kružneploštine.


Daklem ne samo da nije prederano tih popriednih 18 m*^
kružne ploštine, kako to ova normalna sastojina pokaziva, ved
je u najgorjem slu(´aju gospodarenja i premala.


Ako k preostaloj nam drvnoj množini nakon, obavljene
sječine pribrojimo 20 god. prirast, tada je jasno, da ćemo opet
redoviti etat postići. Iz toga pako sliedi, da ta formula onakav
etat izračunava, koji nam osigurava potrajan užitak.


Na temelju toga mogu tvrditi, da se oue sastojine, u
kojima bi se po ralu manja kružna ploština od 18 m´^ pokazala,
imadu racijonalno u dri^oj periodi uživati.


Svaki bo šumoposjednik, koji racijonalno gospodari, mora
u prvom redu one sastojine uživati, u kojima se najviše starog
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 10 —
drvlja, dosljedno najveći kružna ploština nalazi, jer ne imade
uzroka, zašto bi obratno gospodario, izvan najgorjeg slučaja,
da kani sve na jedanput obrijati, onda pako ni osnova nije
potrebna.


Da ilustriram takav slučaj sa jednom sastojinom moje
šumarije.
Jelva, mješana sa bukovinom; tlo : vapnenac, dosta humusne,
mjestimice ilovasto; prije ugljevarski drvosjek na II. stojbini.


Površina: 1 k. r.


^ _ „,__^^ - -: .. „.-. "T."^´v


S Prirast ci


1-^ S


Y1 ^ ^ .-S J


B Cu´^ ri c3 rt «^ ^ O ce


^ .-^ ^- "^"^ ^ ^^ ^ S (3 p a z k a.


Q


ta


^ %i kom. m^ m^ m^ m^


Jelva


I. 20 79 ()-t>3 18 ()-004 0´81 iy 2 528 Stablaizpod 14 %
n. 37 14 1-05 15 0022 0-308 1*470 nisu u račun uzeta.
III. 47 20 1-74 35 0-030 0*600 3 420
IV. 57 12 2-67 32 0*044 0-528 3-012
Ukupno . . — 123 — 100 — 1-752 10-430


Bukva


I. 21 49 0-25 12 (KK)7 i 0*343 1-606
II- 35 8 0-95 8 0-020 0160 784
iv! -Z Z Z Z Z 1


Ukupuo . . — 57 - 20 - 0-503 2´450


Sveukupno — 182 — 120 — 2.255 12-880


Izračunajmo godišnji prihod te sastojbine:
God. pril,od=:~^+^^Z ,l^-i^_^-2^1^J20~ 191
2 ^ 120 ~´ 2 ´ 120
== 2-8 -0 T) _ 2-3 ml
Periodni prihod daklem 4G m´.
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 11     <-- 11 -->        PDF

~ u -


Ako si opet predstavimo, da hodemo cieli prihod u prvoj
godini izraditi, tada vidimo, da bi polovicu III. razreda morali
izvaditi, i to samu jelovinu; doćim se etat izračunava i na
bukovini sa 7 m l


Zašto ne bi dakle ovu sastojinu propisali za drugu periodu?
Zar da nas u tom prieči onih 12 stabala? Zar bi to bilo
raeijonalno gospodarenje.


Pretresivanje po gosp. J. Z. preporučene formule ne mogu
preduzeti, jer ne ima temelja. Izračunanje, bolje rekuc, ustanonovljenje
god. prihoda bi usliedilo, ako bi na izračunatoj povr-.
šini izklupirali ona stabla, koja se mogu raeijonalno izvaditi.
To je veoma liepo rečeno! AH tko če mi posvjedočiti, da raeijonalno
gospodarim, kada ne imam nikakove za to podloge.
I na čiji račun uzeti ču znatne troškove klupiranja, recimo
samo 10 god. pi´ihoda? I na koji cu način šumoposjedniku dokazati,
da če prihod potrajan biti; tko će mi jamčiti, da ne trošim
glavnicu več samo kamate? Taksator će mi za sječu sposobna
stabla več konsignirati — mogao bi glasiti odgovor — dalnje
brige ne imam! Svakako če to biti jedan od najvještijih, koji
če moči na temelju okularnog pregledanja sastojina prosuditi
znati, da čemo nakon 40 god. opet isti, pače veči prihod dobiti.


Za mene je matematička formula imala i imati če uviek
veču vriednost, nego li okularna procjena.
Fužine , u mjesecu studenom.
Mi lan Tvrdonj,


kr. šumar.


Šume i šumsko gospodarenje u Dolnjo MihoIjačkom
kotaru.


Piše &ašo Vac, krapinski šumar.


B) Obćenito.
Na uspomenu mojega službovanja u miholjačkom kotaru,
evo me s ovom razpravom, da koliko — toliko upoznam i
eienjene sudrugovu sa šum. odnošajima onoga djela liepe
»Podravine» u ravnoj Slavoniji.