DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 569 —


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
kr. državnog nađšumara Milu Masleka kontrolirajučim nadšumarom
kod brodske imovne obćine; uadšnmara Miju Zobunđjiju šumarnikom
kod ogulinske imovne imovne obdine; nadšnmara Adolf a
H erzi a šumarnikom kod gradiške imovne obćine; nadšumara San dor a
Perc a šumarnikom kod otočke imov. obćine; nadšumara Dragutin a
Laksar a šumarnikom kod gjurgjevačke imovne obćine; nadšumara
Vink a Benak a šumarnikom kod II.^banske imovne obćine; nadšumara
Stjepan a Frkić a šumarnikom kod slunjske imovne obćine; zatim
Antun a Bunet u nadšumarom kod gjurgjevačke imovne obćine; kotarskog
šumara otočke imovne obćine Franj u A Ithalera , procieniteljem,
te šumar, pristava iste imovne obćine Ladislava Adameka,
kotar, šumarom kod otočke imovne obćine, oba u X. dnevnom razredu ;
šumarske pristave kod ogulinske imovne obćine Matij u Moćan a i
Andriju Copa, te šumar, pristave kod križevačke imovne obćine Matiju
Kovačinu i Josipa Aue-a, kotar, šumarima kod spomenutih
imov. obćinab; šumarske vježbenike ogulinske imovne obćine Vjeko slava
Bauera i Josipa Rukavinu šumar, pristavima kod iste


imovne obćine sve sa sustavnimi berivi.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
abiturienta Vink a Pačnik a kr. šumar, vježbenikom, dođieliv ga
na službovanje kr. županijskoj oblasti n Varaždinu.


Zakoni i normativne naredbe.


Načelne riešitbe. Tko je dužan naknaditi putni trošak povjerenstva,
ako se izpostavi, da je obtuženi bio nevino ođsudjen, a tužitelj je
bila urb. obćina?


Broj 69770. vi. ex 1897. Urb, obćina U. tužila je njekoga N. radi
šumske štete, te je isti i ođsudjen bio. N. položi predujam i traži očevid,
jer da stablo nije oboreno n urbarskoj, nego u njegovoj šumi, što povjerenstvo
i sbilja konstatira. Po kot. oblasti bude presudjena urb. obćina,
da trošak povjerenstva plati, proti čemu ista ulaže utok, a županijska
oblast ju odbije. Na ponovni utok visoka vlada preinači osudu tako, da
se trošak ima platiti iz uredovne zaklade same kot.
oblast i iz sliedećih razloga:


Pita se, tko je dužan nositi troškove očevida? Upitni očevid bio je
određjen za ustanovljenje nekrivnje N., koji je bio spomenutimi osudami
pravomoćno osudjen radi šumske štete; radilo se tu dakle o uredovanju
za isledjivauje kažnjivog čina, koji se imade ureda radi progoniti
(§. 69. š. z.).