DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 564 —


treću hrpu hrastovi lužnjaci (Q. lucorum; Haineichen), a
u četvrtu lirastovi zimzeleni (Sempervirentes; Immergriine
Eicheu)*.


Pojedine »fele« hrastova hrvatske flore narod razlikuje
bilo po listu, bilo po plodu ili po drvu, pa su odtuda i nastala
narodna imena: sladun, sladka granica, granik,
bjelčić, rudljikovac, brdu jak, gr adu vina, golubinjak,
livadnjak, živičnjak, cerovac, dubac, melnjak,
kitnjak, stežaj, kostanjec i druga, koja pribilježismo
u narodu i o kojima više onom prilikom, kad budemo
pisali 0 hrvatskom hrastu. Ovom prilikom imamo na oku samo
rod »hrast« (Quercus).


Pojedine zemlje u Evropi imadu osobite svoje pojase hrastova.
Iz Španije poznamo vrste, koje se odlikuju rubom lista,
koji je cjelovit, prelazeći raznim oblicima u izverugan oblik.


Za Evropu navadja R i c h t e r ove vrste hrastova: Q u e rcus
Robur sa 82 forme, Q. Haas sa 1 formom, Q. sessiliflora
sa 51 formom, Q. dschorochensis, Q. lanugin0sa
(= Q. pubeseens) sa 81 formom, Q. Delechampi,


Q. conferta, Q. Toza 1 formom, Q. 11 ex sa 43 forme,
Q. suber sa 10 forma, Q. Infectoria sa 1 formom, Q. humilis,
Q. lusitanica sa 7 forma, Q. Cerris sa 2 forme,
Q. aegilops sa 2, Q. maceđonica sa 1 formom, Q. muza
u r a, Q. p s e u d o-s u b 6 r sa 3 forme, Q. c o c c i f e r a sa 3,
Q. calliprinos sa 7 i Q. Aucheri. Ukupno 20 vrsta sa
malo ne 300 forma, kojima se naročito iztiče Hrvatska i Slavonija.
Osim forma ima i križanaca izmedju hrasta-brdnjaka i
lužnjaka, izmedju sladuna i brdnjaka itd. Mnoge se od ovih
forma odlikuju osobitim oblikom lista, druge pak oblikom ploda
ili korom, ali ih daleko nadmašuju hrastovi na Iztoku, naročito
na Taurusu. Pristav bečkoga dvorskoga kabineta, dr. Teodor
* Ovako je razdielio hrastove Vukot´.iiovid u svojoj radnji: „Beitrag zur
Kenntnias der kroatischen Eichen". (Verhandlj 6. zool.-botan.Gesellsch. Wien.
(1889.) besonders abgedruekt (str. 1—8.) — Dr. K. Kichter u djelu: „Plantae
Europeae" (Leipzig 1897., str. 55—72) dieli europske vrate u sekciju Lepiđohanos,
a ovu u subsekciju: Robur, Ilex, Gallifera, Cerris i Coccifera.