DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 563 —


j|iiiu»i|ppiiiipi|.spodarstvene
prilike iziskuju i dopuštaju, a osobito kod mladih
stabala do 15 cm. prsnog promjera i uporabom presmolenja


Da pojedine vrsti drveća po svojoj odpornoj snazi proti
štetnim uplivom obsežnog i nepravilnog okresivanja razno odo-
Ijevaju, dosta je jasno, akoprem bi u tom pravcu bilo potrebno
još mnogo više iztraživanja i proučavanja.


Kod jedne te iste vrsti drveća ta je odporna snaga ovisna
naročito o starosti i zdravstvenom stanju stabala, ter od stojbinskih
odnošaja.


Proti posljedicam okresivanja su one vrsti drveća najmanje
osjetljive, kojih je drvo kadro izmienjujuću se vlagu i
sušu najbolje bez uštrba podnositi, u kojem pogledu i opet
hrast na prvom mjestu stoji, akoprem ne svagdje, jer i bukva
na dobrom vapnenastom tlu kadra je sa hrastom u tom pogledu
takmiti se.


U gornjem razmatranju naveli smo kao probitke, tako i
eventualne zle posljedice okresivanja, pa akoprem se ne držim
načela, da se u naše šumarenje na priečac uvlači razni tudji i
posebni — a ne obćeniti — način šumskog gospodarenja i uzgajanja
šuma, zato ipak nisam protivnik uvadjanja kod nas
dosada neuobičajenih, no po naše šumarstvo koristnih načela i
provadjanja jur prokušanih radnja; s toga je i moje skromno
mnienje, da bi valjano okresivanje naših hrastika istu onu
dobru svrhu polučilo, kao i u njemačkim šumama.


V. Benak.
Hrast.


Naše dubrave, gajevi i lugovi puni su hrastova, a šume
hrastove zanimive s proljeća, kad izlistaju, kao i u jeseni, kad
se zakite plodom. Hrast je značajno stablo u našoj flori, a
mnogobrojni mu oblici pripadaju četirim hrpama. U prvu hrpu
spadaju hrastovi pahulnjaci (Quercus pubiferae; Flaumeichen),
u drugu brdnjaci (Q. montauae; Bergeichen), u
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 564 —


treću hrpu hrastovi lužnjaci (Q. lucorum; Haineichen), a
u četvrtu lirastovi zimzeleni (Sempervirentes; Immergriine
Eicheu)*.


Pojedine »fele« hrastova hrvatske flore narod razlikuje
bilo po listu, bilo po plodu ili po drvu, pa su odtuda i nastala
narodna imena: sladun, sladka granica, granik,
bjelčić, rudljikovac, brdu jak, gr adu vina, golubinjak,
livadnjak, živičnjak, cerovac, dubac, melnjak,
kitnjak, stežaj, kostanjec i druga, koja pribilježismo
u narodu i o kojima više onom prilikom, kad budemo
pisali 0 hrvatskom hrastu. Ovom prilikom imamo na oku samo
rod »hrast« (Quercus).


Pojedine zemlje u Evropi imadu osobite svoje pojase hrastova.
Iz Španije poznamo vrste, koje se odlikuju rubom lista,
koji je cjelovit, prelazeći raznim oblicima u izverugan oblik.


Za Evropu navadja R i c h t e r ove vrste hrastova: Q u e rcus
Robur sa 82 forme, Q. Haas sa 1 formom, Q. sessiliflora
sa 51 formom, Q. dschorochensis, Q. lanugin0sa
(= Q. pubeseens) sa 81 formom, Q. Delechampi,


Q. conferta, Q. Toza 1 formom, Q. 11 ex sa 43 forme,
Q. suber sa 10 forma, Q. Infectoria sa 1 formom, Q. humilis,
Q. lusitanica sa 7 forma, Q. Cerris sa 2 forme,
Q. aegilops sa 2, Q. maceđonica sa 1 formom, Q. muza
u r a, Q. p s e u d o-s u b 6 r sa 3 forme, Q. c o c c i f e r a sa 3,
Q. calliprinos sa 7 i Q. Aucheri. Ukupno 20 vrsta sa
malo ne 300 forma, kojima se naročito iztiče Hrvatska i Slavonija.
Osim forma ima i križanaca izmedju hrasta-brdnjaka i
lužnjaka, izmedju sladuna i brdnjaka itd. Mnoge se od ovih
forma odlikuju osobitim oblikom lista, druge pak oblikom ploda
ili korom, ali ih daleko nadmašuju hrastovi na Iztoku, naročito
na Taurusu. Pristav bečkoga dvorskoga kabineta, dr. Teodor
* Ovako je razdielio hrastove Vukot´.iiovid u svojoj radnji: „Beitrag zur
Kenntnias der kroatischen Eichen". (Verhandlj 6. zool.-botan.Gesellsch. Wien.
(1889.) besonders abgedruekt (str. 1—8.) — Dr. K. Kichter u djelu: „Plantae
Europeae" (Leipzig 1897., str. 55—72) dieli europske vrate u sekciju Lepiđohanos,
a ovu u subsekciju: Robur, Ilex, Gallifera, Cerris i Coccifera.


ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 565 —


Kotsch j svratio je tim hrastovima osobitu pozornost, te ih
je opisao i naslikao na 40 tabla u djelu: »Die Eichen
EuropasunddesOrients.i


Ovo je djelo tako krasno opremljeno, da zadivljuje svakoga,
koji je po njemu listao, uživajući na onim prekrasnim
koloriranim tablama i osobito brižnoj analizi pojedinih forma,
od kojih hodemo da nekoje spomenemo.


Q. Libani, kojega je Olivier odkrio u Siriji, ima veliko
lišde, koje je jajoliko-kockasto ili klinasto, s gora tamnozeleno,
s dola žućkasto, a obrubom zubkasto i zašiljeno, nalikuje
listom našemu kestenu.
Q. Alnifolia raste na Olimpu, vazda je zelena i grmolika
vrsta hrasta, kojoj lišće nalikuje listu jove ili johe (Alnus),
te je s gora tamno-zeleno i sjajno, a s dola zlato-žuto ili zagasito.
Guštik, u kojem je taj hrast porasao, mora da je prekrasan,
po gotovo pak onda, kada se grmovi zakitiše plodom.
Zir, što sjedi u plitkoj zdjelici, je svietao i jasno-zagasite boje,
u dnu saužen, od sredine nadut, svršavajući koničkim šiljkom.
Grčki redovnici sabiru žir, suše ga na zraku i mješaju u krmu.
Osobita je vrsta Q. rigid a sa prigorja Bulghar Dagha
sa kožnatim, krutim, gladkim lišćem, koje je zgora tamno-zeleno,
s dola sivo-modrastom maglicom pokriveno, dugoljasto-jajoliko,
na obrubu pilasto i zašiljeno. Ljuske su na kapici privinute.


Q. tauricol a sa Taurusa odlikuje se dugim i tankim
granama. Lišće je u ove vrste tanahno, naopako-jajoliko, s gora
sjajno, s dola zagasito-sivo, peteljke na prisojnoj strani žarkocrvene.
Q. regi a ima zaokruženu krošnju i nalikuje kestenu.
Lišće mu je kruto, pa bude i 2 dm. dugo, 1 dm. široko, zubato,
sa svake strane sa 9—12 trokutasto-zašiljenih zubaca;
nezrio žir sjedi u velikoj turbanu naličnoj kapici.
* Ovo je djelo štampano u Beču i Olmucu g. 1862. u latinskom, francezkom
i njemačkom jeziku. U knjižnici kralj, univerze u Zagrebu čuva se pod signaturom
74, A. 2.


ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 566 —
Ovu vrstu, koju Kotschj zove »die herlicliste
Eiche«, odkrio je englezki konzul Brandt g. 1839. u Kurdistanu
kod grada Mu?cha.


Oko Nazareta, Tiberijskog jezera i na briegu Tabora raste


Q. Ithaburensis, koji je sav grbast. Žir sa kapicom dug
je 8 cm., širok 2 cm. i tamno-zagasite boje. Lišće je jajoliko,
rijedko-zubasto i nabubreno kao n. pr. u našega bosiljka.
Q. m a c r 01 e p i s sa otoka Krete ima plodove, koji imadu
u premjeru i 4 cm,, a dozrievaju druge godine. Lišće nalikuje
kestenu, zeleno je i zlatasto naliukano.
Q. 0 0 p li 0 r a iz Kurdistana nalikuje listom takodjer kestenu,
a odlikuje se velikim jajolikim plodom, dočim je lišće
u Q. B r a n t i i modro-zeleno. Ovom vršću druguje Q. v e s c a,
koju bi držao za kesten, da ne vidiš kapice, u kojoj sjedi
ovelik i kestenu naličan plod. Oblikom i veličinom lista oponaša
kesten osobito Q. častaneaefolia sa Kavkaza, kojime
Kotsch j završuje svoje skupocjeno djelo.
Svrnimo okom u Amerika! I tamo je hrast veoma koristno
stablo, te uzveličava poznati jesenski čar šuma, koji se
odaje žarko crvenom bojom lišća bijela, crvena i grimizna hrasta.
Cim dalje prama sjeveru, tim je taj čar intensivniji, dočim
prama jugu lagano gine.


Hrastovi atlantske obale diele se u dvie sekcije: u prvu
sekciju spada devet vrsta, u kojih je lišće izverugano ili krpasto
i bez zubaca. Kora im je jasne boje, a plod im dozrieva prve
godine. Ove zovu u Americi »Whit e oaks« (bieli hrastovi).


U drugu sekciju spadaju »Blac k oaks« (crni hrastovi),
u kojih se lapovi lista izduljuju u šiljak, a plod im dozrijeva
druge godine. Boja je lista u prvih zelena i bez sjaja, u drugih
tamno-zelena i sjajna.


Ponajkoristnija vrsta je Q. alba; velikim žirom, koji sjedi
u štetinastoj kapici, odlikuje se Q. ma ero car pa, koji bude
do 50 metara visok, te je tamo ponajveće listnato stablo. Našemu
lužnjaku nalikuje Q. bicolor , u kojega je lišće s dola
dlakavo i bielo. Kora od Q. Prinos , jer puna trieslovine se
guli i toga radi stablo jako strada.
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 567 —


Pojedine vrste crnih hrastova obljubljene su kao ukrasno
drveće i grmlje, pa ih ima i po našim perivojima.


Q. rubr a raste u bjelogorici, te seže u područje jela i
lišde mu u jeseni pocrveni, kao i u. Q. c o c c i n e a. Znamenita
je Q. tinctoria, koja ima u mladoj i žutoj kori neko žutilo.
Q. palustris ima vitko deblo, kao jela ili smreka, a
jer mu je lišće duboko izrezano, to je krošnja riedka. Ne raste
u močvarama, već na vlažnom tlu i veoma je brza uzrasta.
Q. imbricaria i Q. Phellos nalikuju listom vrbi, Q. laurif
01 i a lovoriki itd*.
Ajde da pogledamo kako je u tropima!
Tu su posve drugi oblici, a naročito čudnovati oni na
Indijskim planinama u Nepalu. Iznenadjuje Q. armata , u kojega
je žir zatvoren u kapici, a ova bodljasta kao ježurica u
kestena. Nalikuje toli plodu kestena, da je botaničar David
Don nazvao ovu formu Castanopsis. U Q. spicata poredani
su plodovi u klas, dočim je uQ. obtusifolia kapica
posve zarasla ljuskama i zato pustena. Q. grandifoli a ima
vazda zeleno lišće, koje bude .3 dm. dugo, a do 2 dm. široko.
Ove vrste imadu cjelovito lišće, dočim je u drugih pilasto i
zašiljeno.


Cjelovito lišće ima i onih 25 vrsta hrastova, koje poznamo
sa otoka Jave, a znamenite su, što sežu u veliku visinu.


Q. pruinos a raste još u visini od 5000´, gdje bude još 30´.
visoko stablo sa zaokruženom krošnjom, u kojoj buje razne
archideje. Uzpinje se i 9000´ visoko, nu tu je onizak, grbav,
grane mu kratke, izpremotane, lišajima zarasle. U toj visini
prima ovaj hrast oblik kosodrvine ili klekovine, kao u nas na
Velebitu, Plešivici ili u Gorskom kotaru bukva.
U tropskoj Africi kao da hrastovi ne uspievaju, ali ima više
vrsta na sjevernoj obali, koje rastu oko Sredozemnoga mora


´ Dr. H. Mayi : Die Wa]duiigeii von Kord-Amerika, ilire Holzarbeiten, deren
Anbaufilliigteit u. forstlicher Werth fiir Europa im Allgemeinen u. Deutschlanđ
insbesondeis. Mit 24 Alibild., 10 Tafeln u 2 Karten. Minchen 1890, str. UO—151.
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 568 —


i u Evropi, a čini se, da ovo ugleduo stablo manjka i u


Australiji.


Hrast, gdjegod rasao, odlikuje se mnogobrojnim oblicima


lista i mnogu vrstu (od naših n. p. Q. Ilex) ne bi prepoznao,


da joj ne vidiš ploda. Listom oponašaju magnoliju, lovor, vrbu,


mirtu, kesten, bukvu, božikovinu i drugo drveće i grmlje.


Dr. K. Miiler složio je čislo oblika, koje počima krugom,


a svršava izveruganim oblikom i to predočio slikovito u časo


pisu »Natur« 1894., br. 8.


L. Dipe l u »Handbuch. der Laubliolzkunde« dieli hrastove
u tri hrpe: Lepidobalanus, Erjthrobalanus i
Cjclobalauopsis.
U prvu hrpu spadaju hrastovi, koji imadu trajno ili samo


u ljeti zeleno lišće, raznolične pestiće, veće ili manje kupice sa


prileglim ili rahlim ljuskama.


U drugu hrpu idu hrastovi sa zimzelenim ili ljetno
zelenim lišćem, koje je cjelovito ili razdieljeno, šiljkasto na
brku ili zarezcima, a ljuske ua kapici prilegle.


U treću hrpu spadaju hrastovi, koji do sada imadu samo
jednu vrstu; to je Q. a c u t a sa Japana i Koreje, u kojega je
hrasta lišće jajoliko ili jajoliko-bodkasto, kožnato i zimzeleno,
a ljuske na kupici u kolobarce poredane i srasle.


Dragutin Hire.


LIST^KI.


Osobne viesti.


Imenovanja. Kr. šumarniku Hug i Grunđ u pođieljen je naslov
šumarskoga savjetnika. Kr. ugar. šiimarnik u Zarnoci Iva n Csipka y
imenovan je kr. nađšumarnikom kod kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih.
Kr. šumarnik Rikar đ Lan g premješten je u istom svojstva od
kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih kr. šumarskom ravnateljstvu u
Zagreb.