DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 549 —


Ovoj se naukovnoj osnovi prigovara u toliko sa strane
universitetske šumarske nastave, da je previše jednostrana u
temeljnih i pomoćnih disciplina i time manjkava, a da se previše
vremena troši na praktične vježbe. Prigovoriti bi se pako
u obće moglo to, da su neki predmeti previše pociepani, a pojedini
dielovi istoga predmeta u raznih rukuh, što donekle jedinstvu
nauke smeta, nu to leži ved u samoj organizaciji akademije,
na kojoj je upravo ogromni broj sila, nu tim silam
nije povjerena samo teoretska nastava, ved mnogima i poslovi


oko uprave velikih šumskih revira. Ovi su prigovori medjutim
od manje važnosti, nu najvažniji i najopravdaniji prigovor jest
onaj glede izpita, jer kandidat koji aspirira na prusku državnu
službu, polaže prvi izpit iz čitave materije istom nakon svih
svršenih nauka, a tada mu je materijal tako ogroman, da
ga je jedva modi svladati, a štetiva uslied toga i sam kandidat
a i sama nauka.


Okresivanje*.


K Članku «okresivanje listače» u 3. ovogodišnjem broju


0. 1. nađovezujem okresivanje šum. drveća u obde.
Sastojine, odgojene u valjanom sklopu i jednoličnog uzrasta,


čiste se — okresuju se - same sobom, tvored na taj način


najunosniju čistu deblovinu i porastlinu sa pravilnom krošnjom.


Tomu su dokazom starije, pravilno uzgojene sastojine od


takovih vrsti drveća (kao i sami hrastici), koje se inače vrlo


granasto razvijaju, jer priroda sama usljed pravilnog sklopa


oduzimlje postranom svržju i granju nuždno svjetlo sve više i


više, dok ga konačno ne uguši.


Cim je bujniji uzrast, tim je bolja i deblovina, budud rane,
nastale odumiranjem svržja i granja, podpuno zacjele i deblovini
prirastu bez svakog uštrba po sam prirast.


* Aus đem Walde von G. Burckhart. Svezak I., II, III. i V.