DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 12     <-- 12 -->        PDF

548 —


a uzrok će tomu biti, što zbog slabih sredstva ne ima posebnih
profesora za tehničku struku, pa tako je za tu za šumara važnu
struku samo maduhinski skrbljeno.


Izkaz predmeta, kako se isti predaju na pruskih mmarskiti
akademija u Eberswaldu i Miiiidenu tečajem
4 semestra.


Predmeti.


I. semestar (ljetni)
Uvod u šumarsku znanost.
Lovstvo.
Šumarska statistika.
Fizika.
Zoologija I. dio.
Sistematska botanika.
Matematski repetitorij (uvjetno).
Geodezija.
Pravne znanosti.
Šumarske ekskursije (jedan dan u ne


djelji).
Geodetske vježbe (jedno po podne).
Tloviđno crtanje (jedno po podne).
Zoološke ekskurzije (jedno po podne).
Botani(5ke ekskursije (jedno po podne).


III. semestar (ljetni).
Uredjenje šuma (obćenito).
Denđrometrija.
čuvanje šuma.
Računanje vriednosti šuma.
Tloznanstvo i nauka o stojbini.
Podielenje šuma i izgradnja šum. puteva.
Organska kemija.
Mineralogija i geologija.
Pravne znanosti.
Botanički praktikum.
Zooložke ribarske vježbe.
Šumarske vježbe (1 dan u nedjelji).
Naputak i ^´ježbe u mjerstvu (1 po podne)
Zooložke ekskursije (1 po podne).
Botaničke ekskursije (1 po podne).


Predmeti.


II. semestar (zimski).
Sadjenje i gojenje šuma.
Anorganska kemija.
Meteorologija i klimatologija.
Zoologija II. dio.
Obća botanika.
Botaničke demonstracije (uvjetno).
Matem. repetitorija (aritmetika).
Mehanika.
Matematske podloge za dendrometriju


i izgradnju šumskih puteva.
Pravne znanosti.
Šumarske vježbe i lovovi (dva dana


u nedjeli).


IV. semestar (zimski).
Metoda uredjenja šuma.
Agrarna i šumska politika.
Odkup služnosti.
Uporaba šuma.
Šumska uprava.
Poviest i literatura šumarstva.
Početci analytičke geometrije (uvjetno).
Pravne znanosti.
Gospodarstvo za šumare (uvjetno).
Repetitorij svih predmeta.
Šumarske vježbe i lovovi (dva dana u


nedjeli).
Liečnički postupak kod nesreče.


Da se ovaj dvogodišnji tečaj svrši, može se stupiti u akademiju
ili u ljetnom ili u zimskom semestru, nu preporuea se
kao zgodnije stupiti u ljetnom semestru.