DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 536 —


i tom s godom izraz poslušnosti i privrženosti mladjeg sustručara i oso´
bitog štovatelja Poglavitosti Vaše.*


Sušak , dne 15. rujna 1897.


Jo sip Maj narić,
kr. šum. izvjestitelj kot. oblasti suSačke.


Sitnice.


Vepar u Tirjanskoj šumi. Dne 12, o. mj. javljeno je zakupniku
lovišta obćine Virje, da je u jednoj kukuruzi, koja je tik uz šumu, vepar
silnu štetu načinio. On se je sa svoja četiri nađziratelja lova i to:
Franjom Madjerićem, Jakobom Vukresom, Boltom Ivurekom i Markom
Cvetkovićem uputio na lice mjesta u šumu, te su u istinu pronašli trag
veprov. Onaj okoliš obkoliše njib petorica, te uz kratko iztraživauje u
istinu digoše sa brloga iz jedne gudure vepra, koji krene proti lovcu
Jakobu Vukresu. Puška plane, a vepar, pogodjen kroz vrat u pluća,
padne, na što mu Vukres i iz druge cievi za veću sigurnost pošalje
ubojito tane u trbuh, te se isti više nije digo. Vepar je bio dug 170 cmt.,
težak 153 kilograma, dočim mu je glava od ušesa do gubca 50 cmt.
duga bila. To je riedak gost ovdje, dapače ne pamte stari ljudi, da li je
za njihove pameti ikad bio u našim krajevima. Obz.


Na uvaženje.


Buduć se je na ovogodišnjoj glavnoj družtvenoj skupštini, obdržavanoj
dne 26. rujna o. g. u Zagrebu, poticanjem družtvenog člana p. n. g.
Mije Radoševića bila povela rieč o tome, da se ona gg. družtveni članovi,
koji su se na dne 2. rujna 1889. u Osieku obđržavanaj XIU.
glavnoj drnžtvenoj skupštini pismeno obvezali za gradnju šumarskoga
doma đoprinieti njeke prinose, — pozovu, da toj svojoj dužnosti udovolje,
to se časti podpisano predsjedničtvo dolje niže priobćiti imena odnosne
gg. đružtvenih članova, kao i zapisane prinosne svote, moleć ih podjeđno
ovim, da bi izoljeli svoje prinose što skorije ovom predsjedaičtvu priposlati,
pošto je gradnjom šumarskoga doma jur odpočeto, te bi u
govoru stojeći prinosi vrlo dobro došli za pokriće gradjevnih troškova.


* Priobćujemo gornje pismo na narofiitu molbu g. pisca, ali izjavljujemo
ujedno, da nismo s njime ni najmanje sporazumni, s razloga, što se je g. Ettinger u
svojoj razpravi držao lih strukovnog razlaganja a ničije osobe ni izdaleka spomenuo
nije. Uredn.


ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 73     <-- 73 -->        PDF

537 —


-


Obvezaše se p. n. gg


K. Bunjik . . .
J. Ođžić . .
Ivan Autoš . .
Lazar Petrović
Vinko Benak . .
Sandor Pere . .
Mijo Rađošević ml.
Proko Agjić . .
Gašo Vac . . .
Ilija Vlahović . .
Antun Navara
Bozo Kranjc
Milan Škorić . .
Obrad Peičić .
Rikard Schmidinger
Mirko Puk .. .
Velimir Stanković
Maksa Prokić . .
Gjorgje Koca . .
Julije Anderka ml. .
Dragutin Nanicini
Mijo Vrbanid . . .
Dušan Ilid . . . .
Guido ŠuUer . .
Josip Schmidinger
Ivan Stojanović .
Dragutin Kadić .
platiti svotu od:
50 for.


50 »
100 »
100 »
100 »
60 »
200 »
50 »
50 »
50 »
50 »
50 »
50 »
50 »
50 »
50 »
50 »
100 »
50 »
. 50 »
50 »
100 »
50 »
100 »
100 »
50 »
50 »


Ukupno 1860 for.
U Zagrebu, 19. listopada 1897.


dosada uplatio:


40 for.


.__...r—

-^„ —

5 for.
50 for.
10 for.105 for.


Opazka


umro.


umirovljen.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Ogl


U knjižari g. Neuberga u Križevcu izašla je Photogrametrija i
Tahimetrija od prof. Kružića. Gospođa privatni predbrojnici neka blagoizvole
toj knjižari priposlati iznos od 1 for. 65 nč, (1 for. 60 nč. za
knjižnicu, 5 nč. za poštarinu) te će im se knjiga odmah odposlati. Ako


p. n. gg. žele pouzećem, molim za odgovor na dopisnici.
Prof. Kružić.


Lredjuje Josip´Kozarac,kr. đrž. nadšumaru Vinkoveih. Tisak C.Albrechta(Jos.Witta8ek).
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 74     <-- 74 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana


Preborna šuma u šumskom gospodarstvu. Piše J. Z 467 — 477


Kroz Bosnu i Hercegovinu. Priobćuje profesor Fran Ž. Kesterčanek.
(Nastavak) 477 — 503


Listah. Družtven e viesti ; XXI. glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
Šumarskoga družtva. — Zapisnik sastavljen u Zagrebu
dne 26. rujna 1897. prigodom obdržavanja XXI. glavne skupštine
hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva. — Zapisnik o
sjednici upravljajudeg odbora hrv.-slav. šum. družtva, obdržavanoj
dne 17. kolovoza 1897. u Zagrebu 503—530
Zakoni i normativne naredbe. Načelne riešitbe 580—533
Različite viesti: Dražba stabala 533—534
Pismo Josipu Ettingeru, umir. kr. kot. šumar, nadzorniku
u Zagrebu 534—636
Sitnice : Vepar u virjanskoj šumi 536
Na uvaženje 536—537
Oglas 537