DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 529 —


obćine i novčane zavode. Veledušni dar I. hrv. štedione, koja je za
osnuće šum. muzeja votirala 5000 for., prima se zahvalnošću, pak se
đružtvena uprava upućuje, da spomenutoj stadioni u ime đružtva izjavi
zahvalnost i podjedno istu umoli, da bi votiranu svotu od 5000 forinta
odmah sada isplatila, pošto ju družtvo za pokriće gradjevnih troškova
nuždno potrebnje.


Konačno zaključuje upravni odbor, da se gradjevnom savjetniku


g. Kuni Waidmannu, koji će sa svojim organima nadzirati gradnju
družtvene zgrade, dopita u tu svrhu po istom uvjetovana i u gradjevnom
troškovniku predvidjena nagrada od 1360 for, pozdravljajuć prisutnog
g. gradjevnog savjetnika sa srdačnim »Živio!», što je iz blagonaklonosti
prema družtvu uz razmjerno malenu nagradu preuzeo nadzor gradnje;
napokon da se sastaviteljn detailnog troškovnika i nacrta, graditelju
A. pl. Aigneru u Budimpešti izplati za izradbu tih nacrta sa istim
pogodjena svota od 2000 forinti.
Točk a 3. Izbor mjesta glavne skupštine i ustanovljenje dana za
obdržavanje iste. Pošto je vrieme poodmaklo, to se zaključuje, da se
glavna skupština obdržava na 26. rujna t. g. u Zagrebu, te sa istom
eventualno spoji izlet na Sljeme.


Točka 4. Prvi družtveni podpredsjednik vel. gosp. F. Zikmundovskj
izvješćuje, da je povodom žalostnog dogođjaja, koji je zadesio
družtvenog predsjednika Presvetlog gosp. Marka grofa Bombellesa usljed
smrti neprežaljene mu supruge Presvetle gospodje Marije grofice Bombelles,
rodjene grofice Salm-Reifferscheid, brzojavno izrazio Presvetlora
gospodinu predsjedniku u ime hrv.-slav. šum. družtva najdublju sućut
nad velikim gubitkom, koji je obitelj Presvetlog gosp grofa u crno zavio.


Uzima se na znanje.


Točk a 5. Izvješćuje upr. odbor, da je Jaroslav pl. Sagh, kr.
kot. šumar u Vrbovskom, najavio svoj pristup u družtvo, dočim je
mnogogodišnji družtveni član Josip Schmidinger, umirovljeni kr. žup. šum.
nadzornik i šum. ravnatelj vlastelinstva Vočin-Orahovica, na dan 16.
svibnja 1897. preminuo.


Upravni odbor prima najavljenog člana I. razr. J. pl. Sugh-a u
družtvo, dočim preminulom članu J. Schmidingeru kliče Slava!


Točk a 6. Lj. Dragutin Franić, kr. profesor na realnoj gimnaziji
u Osieku, koji se bayi proučavanjem prirodnog zemljopisa i antropogeografije
Hrvatske i Slavonije, moli, da mu se bezplatno šalje družtveni
časopis »Šumarski list».


Upravni odbor zaključuje, da se molbi udovolji, te poziva đružtvenu
upravu, da prema tomu shodno uredi.
Točk a 7. Priobćuje se upr odboru, da su galičko i kranjsko
primorsko šumarsko družtvo pozvali hrv.-slav. šum. družtvo na svoje