DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 519 ribogojilište
— taj zavod bi kroz zagrebačku publiku djelovao i na
dalnje slojeve naroda povoljno, što sve u Božjakovini biti ne može.
Ad točk a 10. Potrebna sredstva za unapređjenje ribarstva imala
bi se namaknuti:


a) iz zemaljskih dohodkah.


b) iz krajiške investicionalne zaklade.


c) iz dohodkah imovnih občiuah te državnih šumah.


Pošto znadem, da je pitanje, kako namaknuti potriebna sredstva u
toj zadaći, najodlučnije, s toga mislim, da bi visoka vlada predmet taj
ovako riešiti dostojala:


Da se što više zemaljskog dohođka za ribarstvo upotriebiti može,
neka bi se njeki °/o od najamnih dohodkah ribarstva n. pr. Save,
Drave i t. d. ustanovio kao namet za to.


Investicionalnoj zakladi krajiškoj već je po duhu zakona zadaća
trošiti sve dohodke svoje za unapređjenje svih kulturah u Krajini, za
ribarstvo uz bivše krajiško more mogu se dakle i veće svote trošiti, ma
da se i na račun toga i koja hiljada forintah od krajiških šum. kultura
za to odkine — za ribarstvo investirani kapital nositi će prije i veće
kamate već šuma, s toga ne bi tu zaprieke na putu stati smiele, a tako
isto bi mnoge bare, potoci i rieke izvan šumah u Krajini iz invest. zaklade
ribom i racima napučiti trebalo.


Ribarstvo unutar šumskog posjeda u ležećih potocih, riekah i barah
i jezerih neka bi šumovlastnici ili im. obćine ili država obvezana bila
po naputcih zem. ribarnika urediti — to ne bi bili veliki troškovi za
šumovlastnike, a da i jesu, nositi će svoj prihod, ako se zadaća ozbiljnom
voljom sistematično uz dovoljna sredstva provede.


Svršiv time moj predlog obćenitog sadržaja, molim veleslavnu skupštinu,
da se moj predlog prihvatiti izvoli i tako podnese vis. kr. zem.
vladi kraljevinah Hrvatske i Slavonije na djelovanje, a potaknuv to u
ovoj skupštini, željan sam, da u buduće svaki šumar napose i svi zajedno
ribarstvo podupremo!


Ne zaboravimo, da je i ribarstvo «ein lorstliches Vergniigen*.


Glede prvoga predloga g. Rađoševića, koji se tiče promiene družtvenih
pravila, razvila se je bila živahnija debata, u kojoj sudjelovaše osim g.
predlagača, g. F. Kesterčanek, D. Laksar, M. Prokić i družtveui tajnik


A. Borošić, te je konačno po skupštini zaključeno, da se preko toga
predloga predje na dnevni red obzirom na podneseni izvještaj družtvenog
tajnika o tom predmetu.
Glede drugog pako predloga g. Rađoševića, kojega je još podupro
đružtv. član g. M. Zobundjija, bude zaključeno, neka ga družtveuo pređsjedničtvo
podnese kr. zem, vladi s preporukom na uvaženje.