DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 518 —


čuditi, što i´ibarstvo prepolako napreduje i što su upravo šumari do sada


ovoj grani premalo u susret došli.


U bezbrojnih gorskih potoeih, osobito uz željeznice i ceste, gdje je
dinamit kod gradnje rabljen uništena je pastrva, a po divljih ribarih
naseljen ovdje bezvriedan klin, a gdje još rakali ima, tu se i za mrieštenja
nemilo hvataju i tamane tako, da je obće mnienje, da će ih ovdje
nestati.


U potoeih, koji brežuljaste predjele prolaze, njekoć bogati na racih,
ne ima ih, kuga ih podavila, pa tko ih ovdje opet naseljuje ? Nitko.


U potoeih i riekah po ravnicah, jer ne stoje pod dosta oštrim nadzorom,
tamani se riba na sve moguće načine — tu ima, negda ribom
najnapučenijih predjelah, sada gotovo praznih.


Potoci i rieke u ravnicah sa barami na hiljade jutarah iznose, te
bi po jutru 5—50 for. đohodka pružati imali kod racionalna ribogojstva,
a tako ne imadu niti desetinu toga.


Crtati sve tužne prilike ribarstva u kraljevini našoj nije šumarom
potrebno, ali je potrebno potaknuti pređlog, što je sa naše strane nčiniti,
da se racionalno ribarstvo promakne, pak da i u toj zadaći do materijalnog
napredka druge kulturne države što prije dostignemo.


Prvi ribarski sastanak u Zagrebu od 27. lipnja 1897. prihvatio je
sliedećih 10 točakah, koje su visokoj vladi podnesene na uvaženje:


1. Točno proučiti ribarske odnošaje u Hrvatskoj i Slavoniji.
2. Imenovati ribars. komisiju i odrediti joj djelokrug.
3. U´^tanoviti pravne odnošaje.
4. Stvoriti dobar ribarski red (zakon), urediti ribars. reviere i nadzor
ribnih voda.
5. Urediti ribars. zadruge i družtva.
6. Zakonita zaštita ribarstva proti neprijateljem.
7. Unaprediti ribogojstva i ribnjačarstva.
8. Urediti poduku u ribarstvu, ribogojstvu i ribnjaČarstvu.
9. Napučiti naše vode sa raci.
10, Namaknuti sredstva za unapređjenje ribarstva.
Slažuć se i ja sa ovim predlogom ribar, družtva u svih točkah,
molim, da to i naša glav. skupština prihvati i sa svoje strane isti predmet
visokoj vladi preporuči.


Držim pako potrebno dometnuti sa strane šumarah još i ovo:


Ad točk a 4. Ribarnik zemaljski imao bi se definitivno imenovati
i dodieliti šumarskom ili gospodarskom odsjeku i njegove zadaće, u
toj točki označene, imao bi definitivno provadjati na trošak zemaljski.


Ad točk a 7. Zemaljski ribarnik imao bi preuzeti nauku ribogojstva
na šum. akademiji u Zagrebu — tako biva i u drugih naprednih
zemljah, a za to bi se oko Zagreba, a ne Božjakovine urediti imalo zem.