DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 516 —


ključak nije mogao provesti, jer su članovi II. razr. počeli listom izstapati
iz družtva tako, da je družtvena uprava — nadajući se odobrenju
slav. skupštine — bila prisiljena članovom II. razr. uz «Lug. Viestnik»
šiljati i nadalje «Šum. list». Slavna skupština umoljava se, da izvoli taj
postupak đružtvene uprave naknadno odobriti.


Prelazeći na izvještaj o novčanom stanju uašega družtva koncem
koledarske godine 1896., čast mi je u prvom redu izvjestiti slavnu skupštinu,
da je povodom nastavše promjene u đružtvenom predsjedničtvu
bivši družt. predsjednik velemož., gosp. Ferdo Zikmundovskv položio rukovanje
blagajnom družtva, te je uprav, odbor u svojoj sjednici od 18. listopada
1896. zamolio p. n. g. odbornika Roberta Fischbacha, da preuzme
upravu družtv. blagajne, koji se je tomu pozivu i odazvao.


Stanje drnžtvenih glavnicah bilo je koncem g. 1896. sliedeće:


U 472% ug. reg. odštet. obveznicama u [nominalnoj vriednosti od


17.500 for. uloženo je kumulativno na račun svih družtvenih glavnicah
17.841
for.
Od toga odpada na
a) Utemeljiteljnu zakladu 12.560 for. 16 nč.
b) Pripomoćnu zakladu 4.151 for. 43 nč.
c) Šum. doma zakladu ........ 810 for. 71 nč.
d) Literarnu zakladu . . 318 for. 70 nč.
Ukupno . ~ . . 17.841 for."-^"^


Osim toga ima utemeljiteljna zaklada 10 kom. 3*/o austr. zemljovjere.
sijskih si-ećaka od godine 1889. u nominalnoj vriednosti 1000 for.
U gotovom pako imale su koncem godine 1896.
a) Utemeljiteljna zaklada 744 for. 04 nč.
b) Pripomoćna zaklada 525 for. 27 nč.
c) Šum. doma zaklada 252 for. 20 nč.
Literarna zaklada . 27 for. 56 nč.


Ukupno . ". ´. m549lor. 07 nč.
Ta svota uložena je kamatonosno kod I. činovničke zadruge u Zagrebu
na posebnu uložnu knjižicu.


Cisti prihod našega družtva iznašao je koncem godine 1896., kako
se iz zaključnog računa za g. 1896 , koji Vam je gospodo škupštinari na
uvid predložen, razabire, svotu od 698 for. 73 nč. Od te svote pripojeno
je prema družtvenim pravilima utemelj. zakladi 524 for. 05 nč., a pripomoćnoj
zakladi 174 for. 68 nč,


Pokućtvo, te ini nared i knjižnica sačinjavaju posebnu imovinu
našega družtva.
Družtvena knjižnica broji svezaka u jvriednosti 3070 fr., đočim
pokućtvo, te ini nared vriedi po prilici 300 for.