DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 509 —


i muzeja; — a osim toga obratilo se je pređsjedničtvo i na sve rodoljube
i prijatelje šumarske struke molbom, da bi družtvu bnd novcem bud
materijalom u pomod pritekli.


U to vrieme zatekla je đružtvenu upravu i radostna viest o ustrojenju
šumarske akademije u Zagrebu. A pošto vis. kr. zem. vlada ne
razpolaže sa prostorijama, koje su potrebite za uređjenje akademije, to
se je sama po sebi nametnula misao, da bi najshodnije bilo, da se
šumarska akademija smjesti u šumarskom domu, gdje bi joj pri ruci
bile razne zbirke šumarskog muzeja. U povodu toga stupili su zastupnici


vis. kr. zem. vlade u pregovore sa drnžtvenom upravom kako glede
obsega prostorija, koje bi se u šumarskom domu imale vis. kr. zem. vladi
iznajmiti, tako i glede visine najamnine, koja bi se imala za to družtvu
godimice po vis. vladi plaćati. Ti pregovori dokončani su konačno na
zadovoljstvo obih stranaka, te je prema tomu i gradnja same družtvene
zgrade uđešena, nu ipak tako, da se prostorije, u kojih će se smjestiti
šumarska akademija, mogu u svako doba preobratiti u privatne stanove.


Što se ponajprije tiče molbe družtva, upravljene na slavno zastupstvo
gl. grada Zagreba, to mi je slavnu skupštinu izviestiti, da je ta
molba podpunim uspjehom ovjenčana bila, te je slavno gradsko zastupstvo
u svojim sjednicama od 1. veljače 1897. §. 53. i od 30. svibnja 1897.
§. 133. velikodušno zaključilo hrv.-slav. šum. družtvu na trgu KhuenHedervary-
evu za gradnju šumarskoga doma darovati gradilište u izmjeri
od 324*1 n hvati. Obveze, koje je naše družtvo tim darom na sebe
preuzelo, jesu sliedeće: 1. Družtvo dužno je na toj, bezplatno ustupljenoj
mu površini najdulje, do konca g. 1898. započeti gradnjom najmanje
dvokatne kuće u gore napomenutu svrhu, inače pristoji gradskoj občini
pravo darovano zemljište družtvu oduzeti, pak si gradska obćina to
pravo gruntovno osjegurati može; 2. Zgrada, što će ju podići družtvo
na darovanom zemljištu, ima služiti za smještenje šum. doma i šummuzeja,
a za šumarsku akademiju dotle, dok se ista na drugom mjestu
nesagradi. Ako li družtvo đružtvenu sgradu toj posvetnoj svrsi otudji,
tad je dužno gradskoj občini platiti u ime odštete iznos od 12.000 fr.,
koju obvezu gradska obćina na družtvene nekretnine gruntovno uknjižiti
može.


Pošto su primjerice hrv.-slav. gospodarsko družtvo, kao i ina
družtva pod sličnim uvjetima dobile od gradske obćine bezplatua gradilišta,
to je i upravljajući družtveni odbor te uvjete gradske obćine
zagrebačke u ime hrv.-slav. šum. družtva prihvatio, te je već sklopljen
i odnosni darovni ugovor, kojega su za stran našega družtva podpisali
družtveni predsjednik, Preuzv. gosp. Marco grof Bombelles i družtveni
tajnik, A. Borošić, pak je taj ugovor jur predan na gruntovnu provedbu.