DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 506 —


čakah prošlogodišnje glavne skupštine pođniela kako visokoj kr. zemalj.
vladi, tako i visokom saboru kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
peticije u pogledu izjednačenja beriva šumarskih tehničarah političke
uprave sa berivima ostalih zemaljskih urednika upravne struke, zatim
glede uvrštenja svih kr. kot. šumara u X. einovni razred, te konačno u
pogledu izjednačenja slušatelja šumarstva domačeg križevaćkog zavoda
sa slušateljima šum. akademije ili visoke škole, nakon položenog državnog
izpita sa samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. Odnosne predstavke
sastavio je sam predlagač, družtveni član p. n. g. kr. žup. šum. nadzornik,
Vilim Dajkovič, nu družtvena uprava 0 tim predstavkama s nadležnih
mjesta do danas nikakva riešenja dobila nije.


Što se nadalje tiče dalnjih dvijuh zaključaka glavne skupštine,
stvorenih povodom predloga družtvenog člana, Bogomira Karakaša u
pogledu ustrojenja šumarske postaje u ovim kraljevinama, kao i o
publiciranju statističkih data po kr. zem. vladi, koja se tiču šuma i
šumarstva u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, izvjestiti mi je slavnoj
skupštini, da družtvena uprava nije došla u položaj, da u tim predmetima
posreduje, pošto g. predlagač do danas nije upr. družtvenom odboru
podnio obrazložene predstavke, koje bi se imale u tom smjeru upraviti
na kr. zem. vladu, kako bi to bio imao učiniti u smislu zaključka prošlogodišnje
glavne skupštine. U ostalom čast mi je izviestiti slavnu skupštinu,
da je, koliko mi je znano, vis. kr. zemalj. vlada i sama potrebitu
inicijativu poprimila i shodne mjere predužela, da se šumarska statistika
i u nas što skorije u život privede. Uredjenje pako šumarske pokusne
postaje stoji u tjesnoj svezi sa uredjenjem šumarske nastave u nas, pak
postoji opravdana nada, da če se i u tom smjeru osnučem šumarske
akademije u Zagrebu napred kročiti i našim prilikam i potrebam odgovarajuča
šumarska pokušališta osnovati.


Spomenuvši šumarsku akademiju, koja se ima osnovati u Zagrebu
i prisloniti na sveučilište Franje Josipa I., te koja će se Božjom pomočju
valjda već buduće školske godine otvoriti, ne mogu, a da ne konstatujem
ugodnu činjenicu, da je osnućem šumarske akademije konačno udovoljeno
davnoj i toli često opetovanoj želji hrvatskih šumara, koja je jur puno
puta bila predmetom rasprave naših glavnih skupština i povod mnogim
predstavkama, podnesenim u tom smjeru vis. kr. zem. vladi. Na tom toli
žudno izčekivanom daru, kojim je za probit zemlje, a napose za unapredjenje
šumarskih prilikah u ovim kraljevinama pravom otčinskom
skrbi zauzeti glavar zemlje i pokrovitelj našega družtva, Preuzv. g. Ban
Drag. grof Khuen-Heđervary izvoljeo obasuti hrvatsko šumarstvo, neka
mi bude dozvoljeno na ovom mjestu u ime hrv.-slav. šumarskoga družtva,
kao i svih hrvatskih šumara izreći Njeg. Preuzvišenosti najtopliju za