DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 504 —


25, rujna bio je prijateljski sastanak u gostioni Reisingerovoj u Gajevoj
ulici. Buduć je družtveni predsjednik, Presvietli gospodin Mark o grof
Bombelle s ml., bio obiteljskom žalošću zapriečen, da prisustvuje


predsjeda glavnoj družtvenoj skupštini, to je skupštini predsjedao I. družtveni
podpredsjednik p. n. g. Ferdo Zikmundovskj, odsječni savjetnik
kr. zemaljske vlade. Strana drnžtva bijahu takodjer zastupana,
te je presvietli gospodin Mirosla v grof K u 1 m e r zastupao hrv.slav,
gospodarsko družtvo u Zagrebu, p. n. g. kr. odsj. savj. Ferdo
Zikmundovskj kranjsko-primorsko šumarsko družtvo u Ljubljani, kr. šumarnik
Julijo Knzma ugarsko šumarsko družtvo, a družtveni tajnik Andrija
Borosid galičko šumarsko družtvo u Lavovu i slavonsko gospodarsko


gospodarsko družtvo u Osieku.


Otvarajući I. družtv. podpredsjednik velemož. gosp. Ferdo Zikmundovsky
glavnu skupštinu, pozdravio je sakupljene skupštinare sliedećim
govorom:


Slavna skupštino, veleštovana gospođo!


Prije svega čast mi je priobčiti Vam, veleštovana gospodo skupštinari,
da je predsjednik našega drnžtva, Presvietli gospodin Marko grof
Bombelles obiteljskom žalošću zapriečen osobno prisustvovati i predsjedati
ovoj glavnoj skupštini, pak je s toga svoju odsutnost izpričati dao,
želeć slavnoj skupštini svaki uspjeh u njenom radu i poslovanju.


Povodom toga zapade mene kao I. družtvenoga podpredsjednika
osobita čast, da Vas, veleštovana gospodo, na ovaj dan evo i po četvrti
puta sa ovoga mjesta mogu srdačnom dobrodošlicom pozdraviti i zahvaliti
Vam se, da se u tako znatnom broju pozivu družtvene uprave
ođazvaste.


Veleštovana gospodo! Ovogodišnja glavna skupština našega družtva


po naravi svojoj jest više poslovna skupština, pošto se je, kako ćete iz


tajničkog izvještaja razabrati moći, skoro sav rad družtvene uprave i


upravljajućega odboru kretao oko riešenja zamašne i težke zadaće, koja


je upravljajućem odboru i družtvenoj upravi postavljena gradnjom šu


marskoga

položivo vrieme članova upravljajućeg odbora izcrpili. Nu upravljajući


je odbor toj težkoj i odgovornoj zadaći posvetio ´sve svoje sile, znajuć,


da se pri tom ne radi samo o koristi našega družtva, već da se time u


obće u znatnoj mjeri promiču interesi čitavoga šumarskoga staleža i šu


marske struke, a time posredno diže i kulturni niveau mile nam domo


vine. Akoprem je, veleštovana gospodo, prošlogodišnja glavna .skupština


u tom smjeru dala družtvenom upravljajućem odboru podpunu ovlast i