DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 503 —
Sijanjem potrošeno je na 802*1739 ha. ukupno 2-218´625 kg.
sjemena, a na sadnju bje i opet potrošeno 1,948.212 komada
biljka na površini od 221*94 ha., sveukupno je dakle nov o
pošumljeno 1024-1139 ha. golieti i čistina. Trošak
tih radnja iznosio je 17.029 for. 47 nč., a doprinjeli su u to
ime: vlada 11.638 for. HVz nč., pokrajina 505 for. 75 nč.,
a obdine 4884 for. 54 nč. Osim toga potrošeno je na uzgoj
voćaka 3024 for. 98 nč.


Od šumskoga drveća posadjeno je najviše crnog a bor a


(P. austriaca) naime 1,134.520 komada, zatim od morskoga
bora (P. halepensis) 418.380 komada i francezkog bora
(pinus pinaster) 190.050 komada, a ostale vrsti drvlja su samo
u manjem broju upotrebljene.
Posijano je bilo najviše Pinus pinaster, naime 643 kg.,
zatim pinjola (P. Pinea) 404 kg. i P. austriaca 284 kg.


Sto se šumsko-r edarstvenih prekršaja u zemlji
tiče, to je godine 1896. bilo pripravljeno ukupno 31.077 takovih
(ili za 1560 manje od godine 1895.). Od ovih je prijava
medjutim i opet njih 1180 odstupljeno c. i kr. sudu, dočim
su 22.753 prekršaja riešena konačno po političkim oblastim,
a samo 7144 njih ostalo je koncem prošle godine još u tečaju.
Riešeno bje od obtužbe njih 5175., a osudjeno na ukor 8646,
na novčanu globu 7589, a 1343 njih na zatvor. Najviše šumskih
prekršaja došlo je u razpravu u političkom kotaru Sinja, naime
5330, zatim u Spljetskom 4547, u Imotskom 3724, a u
Kninskom 2045, po ostalim kotarima pako manje.


LIST-A-IC-


Družtvene viesti.


XXI. glavna skupština hrvatsko - slavonskoga šumarskoga
družtva. Ovogodišnja po broju XXI., glavna skupština hvr.-slav. šumarskoga
družtva bila je vrlo dobro" posjećena. Sakupilo se je do 100
družtvenih članova. Skupština obdržavana je na dne 26. rujna t. g. u
Zagrebu u maloj saborskoj dvorani, a u oči skupštine, t. j . u večer dne


ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 504 —


25, rujna bio je prijateljski sastanak u gostioni Reisingerovoj u Gajevoj
ulici. Buduć je družtveni predsjednik, Presvietli gospodin Mark o grof
Bombelle s ml., bio obiteljskom žalošću zapriečen, da prisustvuje


predsjeda glavnoj družtvenoj skupštini, to je skupštini predsjedao I. družtveni
podpredsjednik p. n. g. Ferdo Zikmundovskj, odsječni savjetnik
kr. zemaljske vlade. Strana drnžtva bijahu takodjer zastupana,
te je presvietli gospodin Mirosla v grof K u 1 m e r zastupao hrv.slav,
gospodarsko družtvo u Zagrebu, p. n. g. kr. odsj. savj. Ferdo
Zikmundovskj kranjsko-primorsko šumarsko družtvo u Ljubljani, kr. šumarnik
Julijo Knzma ugarsko šumarsko družtvo, a družtveni tajnik Andrija
Borosid galičko šumarsko družtvo u Lavovu i slavonsko gospodarsko


gospodarsko družtvo u Osieku.


Otvarajući I. družtv. podpredsjednik velemož. gosp. Ferdo Zikmundovsky
glavnu skupštinu, pozdravio je sakupljene skupštinare sliedećim
govorom:


Slavna skupštino, veleštovana gospođo!


Prije svega čast mi je priobčiti Vam, veleštovana gospodo skupštinari,
da je predsjednik našega drnžtva, Presvietli gospodin Marko grof
Bombelles obiteljskom žalošću zapriečen osobno prisustvovati i predsjedati
ovoj glavnoj skupštini, pak je s toga svoju odsutnost izpričati dao,
želeć slavnoj skupštini svaki uspjeh u njenom radu i poslovanju.


Povodom toga zapade mene kao I. družtvenoga podpredsjednika
osobita čast, da Vas, veleštovana gospodo, na ovaj dan evo i po četvrti
puta sa ovoga mjesta mogu srdačnom dobrodošlicom pozdraviti i zahvaliti
Vam se, da se u tako znatnom broju pozivu družtvene uprave
ođazvaste.


Veleštovana gospodo! Ovogodišnja glavna skupština našega družtva


po naravi svojoj jest više poslovna skupština, pošto se je, kako ćete iz


tajničkog izvještaja razabrati moći, skoro sav rad družtvene uprave i


upravljajućega odboru kretao oko riešenja zamašne i težke zadaće, koja


je upravljajućem odboru i družtvenoj upravi postavljena gradnjom šu


marskoga

položivo vrieme članova upravljajućeg odbora izcrpili. Nu upravljajući


je odbor toj težkoj i odgovornoj zadaći posvetio ´sve svoje sile, znajuć,


da se pri tom ne radi samo o koristi našega družtva, već da se time u


obće u znatnoj mjeri promiču interesi čitavoga šumarskoga staleža i šu


marske struke, a time posredno diže i kulturni niveau mile nam domo


vine. Akoprem je, veleštovana gospodo, prošlogodišnja glavna .skupština


u tom smjeru dala družtvenom upravljajućem odboru podpunu ovlast i
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

^ 505 —


ostavila mu proste ruke, to će ipak veleštovana gospođo stojati do Vas,
da taj rad upravljajudega odbora, kojim se naš družtveni život postavlja
na posve novi temelj, te družtvu nameću posve nove obveze i dužnosti,
izpitatć, te ga odobrite.


Veleštovana gospodo skupštinari! Minula godina našega družtvenoga
života iie samo da nam je doniela šumarski dom i muzej, koji će
doskora u bielomu Zagrebu ponosito dići svoju glavu i biti vječitim
svjedokom požrtvovnosti, pregnuća i sloge hrvatskih šumara, nego nam
je minula godina doniela još ljepšu jabuku, što ju je za kulturni procvat
zemlje otčinskom skrbi zauzeti Preuzvišeni gospodin Ban, Dragutin grof
Khuen Hedervarj, kojemu naša struka mnogo zahvaliti ima, namienio
hrvatskim šumarima, a to je, veleštovana gospodo, šumarska akademija.


Ustrojenjem šumarske akademije, koja će se prisloniti na sveučilište
Franje Josipa I. u Zagrebu i, ako Bog dade, već buduće godine
otvoriti, konačno se udovoljuje često puta i u javnoj štampi i na glavnih
naših skupštinah izraženoj želji i molbi hrvatskih šumara, a hrvatskoslavonsko
šumarsko družtvo može s ponosom reći, da je i ono, ne puštajući
s vida potrebu višje šumarske naobrazbe u ovim kraljevinama, te
razlažuć i zagovarajuć sborom i tvorom na nadležnom mjestu riešenje
toga pitanja u naprednom smjeru, takodjer svoju doprinielo k tomu, da


će se
šumarska akademija naskoro u život privesti.


Veleštovana gospodo! Pozdravljajući Vas još jednom, čast mi je
podjeduo priobćiti Vam, da je prijavljen Presvietli gospodin Miroslav
grof Kulmer, kao zastupnik obćega družtva za gojenje lova i ribarstva,
dočim je ug. šumarsko družtvo ovlastilo g. kr. državnoga šumarnika,
Julija Kuzmu, kranjsko-primorsko šumarsko družtvo mene, a galičko
šumarsko družtvo i slavonsko gospodarsko družtvo družtvenoga tajnika,


g.
Borošića, da ih na ovoj glavnoj skupštini zastupamo.
Time proglašujem XXI. glavnu skupštinu hrvatsko-slavonskoga šumarskoga
družtva otvorenom!
Nakon primjetbe družtv. člana Mije Radoševića na pozdravni govor
predsjednika, što nije glavna skupština sazvana u roku, koji je zato
opredieljen družtvenim statutima i odgovora družtvenog tajnika, A.
Borošića, pozva predsjednik družtvenog tajnika, da pročita izvještaj o
radu upravljajućeg odbora u poslovnoj godini 1897./8.


Izvješće družtvenog tajnika o minuloj poslovnoj godini glasi, kako sliedi:


Slavna skupštino!


Podnašajući slavnoj skupštini izvještaj o radu đružtvene uprave, kao
što i upravljajućeg odbora u poslovnoj godini 1896./7., neka mi bude
dozvoljeno u prvom redu iztaći, da je đružtvena uprava u smislu zaklju
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 506 —


čakah prošlogodišnje glavne skupštine pođniela kako visokoj kr. zemalj.
vladi, tako i visokom saboru kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
peticije u pogledu izjednačenja beriva šumarskih tehničarah političke
uprave sa berivima ostalih zemaljskih urednika upravne struke, zatim
glede uvrštenja svih kr. kot. šumara u X. einovni razred, te konačno u
pogledu izjednačenja slušatelja šumarstva domačeg križevaćkog zavoda
sa slušateljima šum. akademije ili visoke škole, nakon položenog državnog
izpita sa samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. Odnosne predstavke
sastavio je sam predlagač, družtveni član p. n. g. kr. žup. šum. nadzornik,
Vilim Dajkovič, nu družtvena uprava 0 tim predstavkama s nadležnih
mjesta do danas nikakva riešenja dobila nije.


Što se nadalje tiče dalnjih dvijuh zaključaka glavne skupštine,
stvorenih povodom predloga družtvenog člana, Bogomira Karakaša u
pogledu ustrojenja šumarske postaje u ovim kraljevinama, kao i o
publiciranju statističkih data po kr. zem. vladi, koja se tiču šuma i
šumarstva u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, izvjestiti mi je slavnoj
skupštini, da družtvena uprava nije došla u položaj, da u tim predmetima
posreduje, pošto g. predlagač do danas nije upr. družtvenom odboru
podnio obrazložene predstavke, koje bi se imale u tom smjeru upraviti
na kr. zem. vladu, kako bi to bio imao učiniti u smislu zaključka prošlogodišnje
glavne skupštine. U ostalom čast mi je izviestiti slavnu skupštinu,
da je, koliko mi je znano, vis. kr. zemalj. vlada i sama potrebitu
inicijativu poprimila i shodne mjere predužela, da se šumarska statistika
i u nas što skorije u život privede. Uredjenje pako šumarske pokusne
postaje stoji u tjesnoj svezi sa uredjenjem šumarske nastave u nas, pak
postoji opravdana nada, da če se i u tom smjeru osnučem šumarske
akademije u Zagrebu napred kročiti i našim prilikam i potrebam odgovarajuča
šumarska pokušališta osnovati.


Spomenuvši šumarsku akademiju, koja se ima osnovati u Zagrebu
i prisloniti na sveučilište Franje Josipa I., te koja će se Božjom pomočju
valjda već buduće školske godine otvoriti, ne mogu, a da ne konstatujem
ugodnu činjenicu, da je osnućem šumarske akademije konačno udovoljeno
davnoj i toli često opetovanoj želji hrvatskih šumara, koja je jur puno
puta bila predmetom rasprave naših glavnih skupština i povod mnogim
predstavkama, podnesenim u tom smjeru vis. kr. zem. vladi. Na tom toli
žudno izčekivanom daru, kojim je za probit zemlje, a napose za unapredjenje
šumarskih prilikah u ovim kraljevinama pravom otčinskom
skrbi zauzeti glavar zemlje i pokrovitelj našega družtva, Preuzv. g. Ban
Drag. grof Khuen-Heđervary izvoljeo obasuti hrvatsko šumarstvo, neka
mi bude dozvoljeno na ovom mjestu u ime hrv.-slav. šumarskoga družtva,
kao i svih hrvatskih šumara izreći Njeg. Preuzvišenosti najtopliju za
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 507 —


hvalnost, u tvrdoj vjeri, da 6e naša šumarska akademija kao nova alma
mater šumarske struke u ovim kraljevinama gojiti ne samo šumarsku
znanost, nego biti i stjecištem i duševnim ognjištem hrvatskih šumara,
te, iduć rukom o ruku sa hrv.-slav. šum. družtvom, biti i pokretačem
mnogim plemenitim i višim ciljevima, idućim za tim, da se naše šum.
prilike što više unaprede, a time i kulturno stanje zemlje u obde podigne.


Prelazeći na djelovanje družtvenog upr. odbora u tekućoj poslovnoj
godini, čast mi je izviestiti slavnu skupštinu, da je družtveni odbor obdržavao
ove godine u svemu 7 odborskih sjednica i to 18. listopada i


2. prosinca 1896., zatim 2. veljače, 25. ožujka, 20. travnja, 17. kolovoza
i 25. rujna t. g. Rad družtvenog odbora kretao se je u tim sjednicama
ponajviše oko gradnje šumarskoga doma i muzeja, što ih naše đružtvo
kani podići u glavnom zemaljskom gradu Zagrebu.
Neka mi bude stoga dozvoljeno, da slavnu skupštinu ponajprije
izviestim o djelovanju, što su ga družtvena uprava i upr. odbor u tom
pravca razvili bili, kao i o uspjesima, koji su pri tom polučeni.


Kako Vam je veleštovana gg. .skupštinari iz prošlogodišnjeg tajničkog
izvještaja, kao i od razprave, koja se je bila u tom predmetu na prošlogodišnjoj
glavnoj skupštini povela, poznato, postojala je prvobitno
namjera, da se šumarski paviljon, koji je bio izložen u hrv.-slav. odjelu,
na milenijskoj izložbi u Budimpešti, prenese u Zagreb, te u istomu uredi
šumarski muzej,


Nu pošto je upr. odbor taj paviljon na izložbi samoj podrobnije
razgledao bio i nakon što se je izpostavilo, da bi prenos toga paviljona
u Zagreb, te ponovno postavljanje i prekrivanje istoga stojalo drnžtvo
do 15.000 for., to je upr. odbor u svojoj, dne 18. listopada 1896. obdržavanoj
sjednici, zaključio, da se izložbeni paviljon u Budimpešti proda,
a šumarski muzej osnuje i uredi u šumarskom domu, koji se je imao
iz solidnog materijala sazidati u Zagrebu.


D povodu toga obratilo se je družtveno predsjedničtvo na Prenzv.


g. Bana molbom za dozvolu, da se upitni paviljon smije unovčiti, a
odnosni utržak da se preda hrv.-slav. šum. družtvu uz obvezu uredjenja
šum. muzeja u družtvenoj sgradi, koju je molbu Njeg. Preuzv. i uslišati
blagoizvoljela.
Usljed toga prodan je šumarski paviljon u Budimpešti za 2101 fr.
Drvo pako, sto su ga bili na izložbi izložili i družtvu poklonili krajiška
investicionalna zaklada i krajiške im. obćine, unovčeno je za 14.627 fr.
20 nč. Ukupni prihod družtva od te prodaje iznosio je prema tomu


16.728 fr. 20 nč. Ako se od toga odbiju troškovi dražbe i prevoza po
privatnicima poklonjenih izložaka iz Budimpešte u Zagreb u ukupnom
iznosu od 1694 fr. 35 nč., to je od prodaje paviljona i izloženog drva


ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 508 —
uuišlo u dražtvenu blagajnu čistili 15.033 fr. 85 nč, koja je svota
kamatonosao uložena dielom kod činovničke zadruge, a dielom kod


I. hrv. stadione u Zagrebu.
Izložci pako, što su ih družtvu za uređjenje šum. muzeja poklonili
plemeniti darovatelji i to:


I. Kr. hrv.-slav. zem. vlada sve svoje izložke.
1. Preuzvišeni gosp. Ban — investicionalne zaklade.
2. B. Weis. Bisag-Bregovica.
3. Alexander pl. Weiss. Zagreb.
4. Vlastelinstvo Kutjevo. Dragutin Turković.
5. A. Cerjch. Tvornica hrast, izvađka. (ekstrakta) Mitrovica.
6. Alb. Beek. Vinkovci.
7. Josef Weiss. Mikleuš.
8. Ign. Deutsch. Vočiu.
9. S. i H. Kramer. Karlovac.
10. Gjula Kuzma. Vinkovci.
11. Kr. kot. oblatt — izložbeni odbor Djakovo.
12. Alnoch-sche Stockfabrik. Bregana (bez stelaga).
13. Izložbeni odbor Slatina (traži podatke).
14. Heinrich Schwartz. Križevac.
15. File Jurkovid. Niemci.
16. Holzmanufaktur Vrbovsko.
17. Gustav Ritter v. Pongratz.
18. Vlastelinstvo u Vukovaru.
19. Ftirst Schaumburg-Lippe.
20. Felix Neuberger 2 Tableaux.
21. Družtvo za zaštitu životinja.
22. Bellamarie šamar. Sve osim lovačkih.
23. Županje. Tanin fabrik.
24. Petar Zimmer. Osiek.
25. Dioničko paromlinarsko družbvo. Zagreb.
preneseni su u Zagreb, te su pohranjeni dielom u prostorijam, što ih
družtvu staviše na razpoložbu Presvietli gosp. grof Kulmer i hrv.-slav.
gospodarsko družtvo, a dielom u skladištu prometnog družtva u Zagrebu,
koji su potonji i proti požaru osjegurani.
Pošto je pitanje u toliko doprlo bilo, obratilo se je đružtveno
predsjeđničtvo posebnom molbom na slavno zastupstvo kr. i slob. glav.
zem grada Zagreba, neka bi od gradskih zemljišta ustupilo hrv.-slav.
Šum. družtvu gradilište, koje mu je potrebito za gradnja šumarskog doma
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 509 —


i muzeja; — a osim toga obratilo se je pređsjedničtvo i na sve rodoljube
i prijatelje šumarske struke molbom, da bi družtvu bnd novcem bud
materijalom u pomod pritekli.


U to vrieme zatekla je đružtvenu upravu i radostna viest o ustrojenju
šumarske akademije u Zagrebu. A pošto vis. kr. zem. vlada ne
razpolaže sa prostorijama, koje su potrebite za uređjenje akademije, to
se je sama po sebi nametnula misao, da bi najshodnije bilo, da se
šumarska akademija smjesti u šumarskom domu, gdje bi joj pri ruci
bile razne zbirke šumarskog muzeja. U povodu toga stupili su zastupnici


vis. kr. zem. vlade u pregovore sa drnžtvenom upravom kako glede
obsega prostorija, koje bi se u šumarskom domu imale vis. kr. zem. vladi
iznajmiti, tako i glede visine najamnine, koja bi se imala za to družtvu
godimice po vis. vladi plaćati. Ti pregovori dokončani su konačno na
zadovoljstvo obih stranaka, te je prema tomu i gradnja same družtvene
zgrade uđešena, nu ipak tako, da se prostorije, u kojih će se smjestiti
šumarska akademija, mogu u svako doba preobratiti u privatne stanove.


Što se ponajprije tiče molbe družtva, upravljene na slavno zastupstvo
gl. grada Zagreba, to mi je slavnu skupštinu izviestiti, da je ta
molba podpunim uspjehom ovjenčana bila, te je slavno gradsko zastupstvo
u svojim sjednicama od 1. veljače 1897. §. 53. i od 30. svibnja 1897.
§. 133. velikodušno zaključilo hrv.-slav. šum. družtvu na trgu KhuenHedervary-
evu za gradnju šumarskoga doma darovati gradilište u izmjeri
od 324*1 n hvati. Obveze, koje je naše družtvo tim darom na sebe
preuzelo, jesu sliedeće: 1. Družtvo dužno je na toj, bezplatno ustupljenoj
mu površini najdulje, do konca g. 1898. započeti gradnjom najmanje
dvokatne kuće u gore napomenutu svrhu, inače pristoji gradskoj občini
pravo darovano zemljište družtvu oduzeti, pak si gradska obćina to
pravo gruntovno osjegurati može; 2. Zgrada, što će ju podići družtvo
na darovanom zemljištu, ima služiti za smještenje šum. doma i šummuzeja,
a za šumarsku akademiju dotle, dok se ista na drugom mjestu
nesagradi. Ako li družtvo đružtvenu sgradu toj posvetnoj svrsi otudji,
tad je dužno gradskoj občini platiti u ime odštete iznos od 12.000 fr.,
koju obvezu gradska obćina na družtvene nekretnine gruntovno uknjižiti
može.


Pošto su primjerice hrv.-slav. gospodarsko družtvo, kao i ina
družtva pod sličnim uvjetima dobile od gradske obćine bezplatua gradilišta,
to je i upravljajući družtveni odbor te uvjete gradske obćine
zagrebačke u ime hrv.-slav. šum. družtva prihvatio, te je već sklopljen
i odnosni darovni ugovor, kojega su za stran našega družtva podpisali
družtveni predsjednik, Preuzv. gosp. Marco grof Bombelles i družtveni
tajnik, A. Borošić, pak je taj ugovor jur predan na gruntovnu provedbu.
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 510 —


U pogleda pako smještenja šumar, akademije u đražtvenom domu
postignut je sa vis. kr. zem. vladom sliededi sporazum :


Hrv.-slav. šum. družtvo iznajmljuje kr. hrv.-slav. zem. eraru u
glavnom pročelju u prizemlju dvie sobe sa predsobljem i nuzprostorijama,
a u I. katu 4 velike sobe kao predavaonice, 3 sobe za profesore, 1
sobu za podvornika i nuzprostorije, kao i odgovarajuće podrumske i eventualno
tavanske nuzprostorije, zatim za podvornika stan u dvorištu u souterrainu. Kr.
hrv.-slav. zem. erar uzima te prostorije u najam na 20 godina uz nepovisivn
najamninu od godišnjih 2000 for. Taj najam ne može otkazati kr. hrv.-slav. erar
za 20 god., đočim hrv.-slav. šum. družtvu pristoji pravo, nakon minulih
10 godina najma, isti otkazati uz otkazni rok od jedne godine.


Pošto su ta najglavnija pitanja povoljno riešena bila, pristupilo se
je samoj gradnji doma. Kao što Vam je veleštovana gg. skupštinari iz
zapisnika o sjednicama upr. odbora, koji se u družtvenom časopisu
redovito objelodanjuju, poznato, izabran je u svrhu rukovanja posal.a
oko šum. doma i muzeja poseban pododbor od 5 lica. U tom su pododboru
Vel. gg. družtv. podpredsjednici, Ferdo Zikmundovsky i J. Havas, te


p. n. gg. odbornici H. Grunđ, R. Fischbach i D. Trotzer. Naknadno
popunjen je taj pododbor još zamoljenim gradjevnim vještakom p. n.
g, c. i kr. gradjevnim savjetnikom. Kunom Waidmanom, koji vodi
stručni nadzor nad samom gradnjom. Zatim je družtvena uprava, da si
pribavi što ljepše i svrsi shodnije nacrte za gradnju doma, razpisala
javni natječaj uz nagrade u ukupnoj visini od 2500 kruna ili 1250 fr.
Kako je svojedobno objelodanjeno bilo, predloženo je družtvu povodom
toga natječaja u svemu 14 nacrta, od kojih je zamoljena porota dopitala
prvu nagradu od 1500 kruna graditeljem, Aleks. pl. Aigneru i Gjuri
Carneluttiu, drugu nagradu od 600 kruna graditelju, W. Jellineku, a
treča nagrada od 400 kruna kr. profesoru, Hectoru pl. Eckehlu.


Osim toga predložila je porota družtvu, da za izvadjanje same
gradnje upotrebi nacrt graditelja, A. pl. Aignera i Gj. Carnelutia, te
da od natjecatelja tvrdke Fischer i Hruby u Zagrebu prekupi natječajni
njen nacrt.


U povodu toga stupila je uprava u pregovore sa graditeljima, A.
pl. Aignerom i Garnellutiom radi izradbe đetailnih nacrta i troškovnika,
koji su konačno tu izradbu preuzeli uz odštetu od 2000 for., te prekupila
od tvrdke Fischer i Hruby natječajni nacrt za 200 for.


Sav trošak gradnje proračunat je na svotu od 110.000 fr., koja se
absolutno prekoračiti neće i u koju su uračunati troškovi za prvo uredjenje
šum. muzeja. Na temelju sastavljenih troškovnika i đetailnih
nacrta razpisala je družtvena uprava za 15. kolovoza t. g. javnu jeftimbu
zemljo- i zidarskih radnja, te radnja oko namještaja, proračunatih na
45.448^ fr. 70 nč., zatim klesarskih radnja, proračunatih na 6.628 fr.
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 47     <-- 47 -->        PDF

~ 511


konačno željezarskih radnja, proračunatih na 8300 fr. U svemu je stiglo
8 ponuda, te je gradjevni odbor preporučio, a upravljajući odbor n
svojoj sjednici od 17. kolovoza t. g. zaključio, da se od stigavših ponuda
prihvati za zemljo-zidarske i namještajne radnje ponuda zagrebačke
tvrdke Prister i Deutsch sa popustom od 9 1% izpod fiskalne cieue, za
žfcljezarske radnje ponuda iste tvrdke sa popustom od 3´7°/t izpod izklične
eiene, te konačno za klesarske radnje ponuda J. Franza, klesara
u Zagrebu, sa popustom od S-oVo izpod izklične ciene. Ukupni popust
iznosi prema posljetku jef´timbe 4674 fr, 91 nč. tako, da ce napred navedene
radnje stojati ukupno 55.701 fr. 79 nč.


Sa dostalcima sklopljeni su gradjevni ugovori, te je sa gradnjom
družtvene sgrade, koja — kako se vel. gg. skupštinari na licu mjesta
osvjedočiti možete, liepo napreduje — odmah započeto, a tvrdka Prister
i Deutsch vezana je gradjevnim ugovorom gradnju tako pospješiti, da
se na 15. listopada t. g. može započeti postavljanjem krova, a ostale
zidarske radnje, kao i radnje oko namještaja tako udesiti, da budu


1. srpnja 1898. posve gotove. Zatim je na dne 4. rujna t. g. obđržavana,
a 6. i 7. rujna t. g. nastavljena javna jeftimba za izdanje tesarskih
radnja, proračunatih na 6337 fr. 50 nč., pokrivačkih radnja, proračunatih
na 3490 fr., i limarskih radnja proračunatih na 1030 fr. Od
stigavših ponuda gradjevni je odbor preporučio, a upr. odbor u svojoj
sjednici od 25. o. mj. prihvatio za tesarske radnje ponudu Filipa Deuscha
i sina sa popustom od 18´6V« izpod izklične ciene, za pokrivačke radnje
ponudu Dragutina Vrbančića uz paušalnu svotu od 3948 fr., te za
limarske radnje ponudu A. Maruzzia sa popustom od 12Vt izpod izklične
ciene. Ukupni na tim radnjama polučeni popust izuaša 1833 fr. 71 nč.,
te će izvedba tih radnja stojati 8914 fr. 79 nč. Prema tomu izdano je
dosada radnja na družtvenoj sgradi u ukupnom izaosu od 64.616 fr. 78 ud.
Obzirom na pokriče troškova, skopčanih sa gradnjom družtvene sgrade,
čast mi je izviestiti slavnoj skupštini sliedeče:
Družtvene glavnice (utem. pripomoćne, literarne, muzealne i zaklade
šum. doma) iznašaju današnjim danom u efektima nominalno 18.500 fr.
i u gotovom 16.047 for. 97 nč. ili računajuć efekte sa pari ukupno


34.547 for. 97 nč., pribrojiv k tomu votirane, a još neuplaćene prinose
korporacija i privatnika za šumarski dom sa 6415 fr., to đružtvo razpolaže
današnjim danom sa gotovinom od 40.962 fr. 97 nč. Darovaše pako
do danas: Anton Bačić 50 fr., tvornica tanina u Mitrovici 100 fr.,
štedovna i pripomočna zadruga u Pleternici 15 fr., Ogulinska im. obć.
50 for., Feliko Neuberger 200 fr., sredotočna štediona u Zagrebu 240 fr,
Gradiška im. obć. 1000 fr., I. hrv. štediona 5000 fr. Plemenitim darovateljem
neka bude izražena na ovom mjestu u ime nadarenoga družtva naj


ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 512 —


srdačnija hvala. Nu pošto većina kraj. im. obćina, kao i veleposjednika


i inih odličnika nije družtvenoj upravi još dosada priobćila svoju odluku


0 prinosu za gradnju šum. doma i muzeja, to se družtvena uprava po


uzdano nada, da će ti prinosi doseći znatniju svotu.


Gledora na proračunati gradjevni trošak, koji dosiže visinu od


110.000 fr, nisu ipak družtvene glavnice zajedno sa jur votiranim prinosima,
kao i onim prinosima, kojim se je još nadati, kadre pokriti sav
gradjevni trošak, pak će stoga biti svakako od potrebe, da se za pokriće
gradjevnih troškova podigne oveći zajam. Družtvena uprava obratila se
je u tu svrhu posebnom predstavkom ponajprije na slavno zastupstvo
brodske imovne obćine, kojom misli, da brodska imovna obćina pruži
hrv.-slav. šum. đružtvu zajam do najvišeg iznosa od 70.000 fr. uz što
povoljnije uvjete i eventualno hipotekarno osjeguranje svoje tražbine.
Pošto zastupstvo brodske im. obćine ove godine još svoje glavne skupštine
obdržavalo nije, to se za sada ne može još niti znati, da li će ta molba
našega družtva uvažena biti, ali se družtvena uprava sigurno nada, da
će slavno zastupstvo brodske im. obć. u svojoj rodoljubnoj sviesti tu
molbu uvažiti i hrv.-slav. šum. družtvo u njegovom patriotičkom pregnuću
poduprieti.


A za slučaj, da bi u tom pravcu nada družtvo izdala, obratiti će
se predsjedničtvo za postignuće zajma na druge krajiške im. obćine i
novčane zavode, pak stoga za financiranje zajma ne ima nikake bojazni
pošto je družtvo kadro svakom vjerovniku za osiguranje njegove tražbine
pružiti dovoljno jamstvo.


Gradnjom šumarskoga doma, u koji će se smjestiti šum. muzej,
šumarska akademija, a po svoj prilici i lovačko družtvo, biti će učinjen
opet jedan korak napred, a Bože daj, da bude na procvat šumarske
struke i na uhar domovine.


Buduć sa gradnjom šum. doma i muzeja u savezu stoji i pitanje
0 preinačenju družtvenih pravila, to mi je u tom pogledu čast izviestiti
slavnu skupštinu, da družtvena uprava to pitanje s vida pustila nije, već
je dapače upr. odbor u svojoj sjednici od 25. ožujka, 1897. izabrao i
posebni pododbor za sastavak novih družtvenih pravila. Nu taj pododbor
neće moći sastavku novih pravila pristupiti sve dotle, dok ne bude
dokončano pitanje o financiranju zajma, što ga družtvo za gradnju šum.
doma podići mora, a naročito dok ne budu poznati uvjeti, pod kojimi će
se taj zajam podići, te ustanovljeno vrieme i visina odplatnih obrokah,
pošto će se sa tim činjenicama morati računati kod sastavka novih
družtvenih pravila.


Nacrt novih družtvenih pravila predložiti će se stoga na prihvat
budućoj glavnoj skupštini, a prije pravodobno objelodaniti u družtvenom
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 513 —


časopisu, a družtvena uprava biti će zahvalna gg. članovima, ako joj
pri tom poslu pripomognu time, da predsjedničtvu svoje eventualne želje
i nazore pismeno obrazlože i pripošalju, pošto i pri tom poslu vriedi
ona stara poslovica: «da više očiju više vidi, a više ljudi više znade».


Prelazeći na dalnji dio rada družtv. uprave i upr. odbora u minuloj
poslovnoj godini, čast mi je izviestiti slavnu skupštinu, da je družtvena
uprava na temelju zaključka upr. odbora od 2b. ožujka t. g, toč. 6.,
stvorenog na pređlog odbornika p. n. g. Julija Vraničara, predložila vis.
kr. zem. predstavku, kojom se moli, da se obćinskim lugarima, kojim su
njeke oblasti zabranile nositi u službi dugačku pušku, dozvoli, da smiju
u vršenju svoje službe nositi samo vojničku pušku sa bodom.


Osim toga zaključio je upr. odbor u svojoj sjednici od 17. kolovoza


t. g. pod toč. 8. na pređlog odbornika p. n. g. D. Trotzera.
1. Da se u povodu toga, što su u posliednje doba učestali nasilni
napadaji na lugarsko osoblje sa strane šumoštetnika i krivolovaca, kao
i osude toga osoblja na kazan zatvora radi uporabe oružja u prekoračenoj
samoobrani, družtveno predsjedničtvo posebnom predstavkom obrati na
vis. kr. zem. vladu, moleć ju, da blagoizvoli uaredbenim putem pobližje
protumačiti §. 54. šum. zak., sloveći o uporabi oružja po lugarskom
osoblju u slučaju pravedne samoobrane, te po mogućnosti i primjera radi
taksativno navesti one slučaje napadaja, u kojih je lugarsko osoblje
vlastno uporabiti oružje na svoju samoobranu.
2. Da se u povodu toga, što se u raznim županijama §, 53. šum.
zak. na razne načine tumači i u praksi provodi, družtvena uprava obrati
predstavkom na vis. kr. zem. vladu, neka bi ista u provedbi §. 53. šum.
zakona radi jednoličnosti postupka, kao i ravnanja šumo- i lovoposjednika
blagoizvoljela naredbenim putem odrediti, kakovo se oružje ima
smatrati «navadnim oružjem«, što ga je prema citiranoj zakonskoj ustanovi
vlastno lugarsko osoblje u službi nositi.
Ove dvie predstavke podnieti će se vis. kr. zem. vladi odmah, čim


g. predlagač podnese družtvenom predsjedničtvu potanje pismeno obrazloženje
istih, odnosno prikupi podatke, kojimi će se te predstavke što
bolje pođkriepiti.
Nadalje je isti g. odbornik u toj sjednici stavio pređlog, da se od
strane družtvene uprave razpiše nagrada za sastavak službovnika za lugarsko
osoblje, koji bi mu služio kao priručna knjižica, te u kojemu bi
to osoblje za prilike svoje službe našlo potrebitu uputu.


Upravljajući je odbor i taj pređlog usvojio i kao nagradu za sastavak
takove knjižice opredielio svotu od lOO for., te podjedno umolio


g. predlagača, da sastavi i družtvenom predsjedničtvu priobći sadržaj, koji
misli, da bi taj službovnik obuhvaćati imao. Nakon toga predložiti će


ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 514 —


se taj predmet ponovno upravlj. odboru na pretres, te odnosni natječaj


razpisati.


Nadalje mi je izviestiti slavnu skupštinu, da je vis. kr. zem. vlada


i ove godine dopitala našemu družtvu iz zemaljskih sredstva novčanu


pođporu od 600 for. za promicanje družtvenih svrha. Na čemu joj budi


ovdje izražena najsmjernija zahvalnost u ime našega družtva.


Na pođporama izdana je minule poslovne godine udovi Milki Giirtler


i Mariji Frezlau svakoj po 50 for. iz prihoda pripomočne zaklade.


Zatim mi je izvjestiti slavnoj skupštini, da je đružtv. članu Josipu


Ettingeru u ime podpore za izdanje njegova djela «Lovđžija» izplaćeno


u ovoj godini svota od 200 for. iz družtvenih sredstva.


Broj družtvenih članova povećao se je i ove godine, te naše družtvo
broji danas 7 začastnih članova, 56 članova utemeljitelja, 33 podupirajuća
člana, 325 članova I. raz., 634 članova II. raz. i 46 predbrojnika:
ukupno 1101 članova. Na prema prošloj godini povećao se broj članova
za 1. začastnog člana, 22 člana I. i 2 člana II. raz.


Od vremena prošle skupštine izgubilo je naše družtvo nemilom
smrću njekoliko članova i to: Bivšega družtv. pođpredsjeđnika, mnogogodišnjega
tajnika, predsjednika i začastnoga člana našega družtva kr.
zem. šum. nadz.. Miju Vrbanića, kojemu hrvatsko šumarstvo, a i mnogi
od hrvatskih šumara puno duguju, pak je s toga samo za požaliti, da
se usljed smrti pokojnikove baš za vrieme našega boravka na prošlogodišnjoj
millenijskoj izložbi u Budimpešti nije hrv. šumarstvo moglo
dičnom pokojniku odužiti onom poštom, koju je doista zaslužio.


Nadalje izgubismo Antuna Soretića, umir. kr. drž. šumarnika u Zagrebu,
Jakoba Sorgera, veletržca u Osieku, Josipa Sehmidingera, umir.
kr. žup. šum. nadzornika i šum. ravnatelja vlastelinstva Voćin-Orahovica,
Vinka Dračara, kr. nađšumara u Otočcu i Pavlina Ljudevita, vlast, nadlugara
u Lividragi. Slava im!


Obzirom na uplatu družtvene članarine izvjestiti mi je, da ista dosta
sporo i neuredno unilazi, pak mi je s toga obzirom na znatne troškove,
što ih družtvo imade, kao i na to, da će odsele usljed gradnje šumar,
doma odpasti kamatni prihod od družtvenih glavnica, staviti na srce gg.
članovom, neka nastoje, da svoju članarinu redovito podmiruju, jer se je
bojati, da inače družtvo ne će biti u stanju, da svojim obvezam udovoljava.


Za družtvenu knjižnicu nabavljena su ove godine sliedeća diela:


Nabavljene knjige za knjižnicu:


1. Hejer, die forstliche Statik.
2. Glauer, Forsteinrichtuug.
3. Wessely, Dienstunterricht.


ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 515 —


4. Nevald, Caraeral-Taxationsmethode.
5. Kauschinger, die Lehre vom Waldschutze.
6. K.raft, Theodolith-Messung.
7. Wessely, Postdienst in Osterreich.
8. Pejrer, Zusamraenlegung der Grundstacke. ^
9. Bohn, die Vermessung.
10. Konig. Forstmatematik.
11. Leo, die Forststatistik.
12. Vorbereitung der Eleven fiir den Forststaatsdieust.
13. Miinener forstliche Hefte.
14. D. Hech, das Genossenseliaftswesen in der Forstwirtscliaft.
15. Wessely, Catastralvermessung in Bosnien.
16. Bericht iiber die 18-te Versammlung deutscher Forstmauner
17. Neumeister, Forstbetriebseinriclitung.
18. Bernhart, die Porststatik in Deutschlanđ.
19. Sjruček, die Messkunst. ´
20. Donner, die forstlichen Verhaltnisse Preussens.
II. C a s o p i s i:
1. Forstwissenschaftliches Zentralblatt.
2.. Ost. Forst- uuđ Jagdzeitung.
3.. Forst- und Jagdzeitung.
4. Fricks Rnndchau.
,5. Vierteljahresschrift fiir das ost. Forstwesen.
6. Waidmannsheil.
7. Forstlicb-naturwissenscliaftliche Zeitschrift.
8. Zeitschrift fiir Forst- und Jagdvvesen.
9. Tharander, forstliches Jahrbuch.
lO.Lesnoj jonrnal.
11. Revue des auz et forets.
Osim toga darovao je za družtvenu knjižnicu p. n. g. umir. šum.
nadzornik Josip Ettinger izdana svoja diela: Lovdžiju i Katekizam za
lugare. Na čemu mu budi ovdje izražena srdačna hvala.


Sveze, što ih naše dražtvo podržava sa ostalim družtvima i uredničtvima
novina, nisu se od prošle godine u ničemu proniienile.


Družtveni časopis «Sum. list» i prilog mu «Lug. Viestnik» tiskaju
se sada u 1150 primjeraka, od kojih se davaju bezplatno 55 primjeraka u
izmjenu novina i časopisa raznim uredničtvima i družtvima.


Što se samoga tiska družtvenog časopisa i priloga mu tiče, to je
prošlogodišnja glavna skupština zaključila, da se počam od 1. siečnja
1898. izdaje članovern II, razr. samo «Lugar. Viestnik. Taj se pako za
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 516 —


ključak nije mogao provesti, jer su članovi II. razr. počeli listom izstapati
iz družtva tako, da je družtvena uprava — nadajući se odobrenju
slav. skupštine — bila prisiljena članovom II. razr. uz «Lug. Viestnik»
šiljati i nadalje «Šum. list». Slavna skupština umoljava se, da izvoli taj
postupak đružtvene uprave naknadno odobriti.


Prelazeći na izvještaj o novčanom stanju uašega družtva koncem
koledarske godine 1896., čast mi je u prvom redu izvjestiti slavnu skupštinu,
da je povodom nastavše promjene u đružtvenom predsjedničtvu
bivši družt. predsjednik velemož., gosp. Ferdo Zikmundovskv položio rukovanje
blagajnom družtva, te je uprav, odbor u svojoj sjednici od 18. listopada
1896. zamolio p. n. g. odbornika Roberta Fischbacha, da preuzme
upravu družtv. blagajne, koji se je tomu pozivu i odazvao.


Stanje drnžtvenih glavnicah bilo je koncem g. 1896. sliedeće:


U 472% ug. reg. odštet. obveznicama u [nominalnoj vriednosti od


17.500 for. uloženo je kumulativno na račun svih družtvenih glavnicah
17.841
for.
Od toga odpada na
a) Utemeljiteljnu zakladu 12.560 for. 16 nč.
b) Pripomoćnu zakladu 4.151 for. 43 nč.
c) Šum. doma zakladu ........ 810 for. 71 nč.
d) Literarnu zakladu . . 318 for. 70 nč.
Ukupno . ~ . . 17.841 for."-^"^


Osim toga ima utemeljiteljna zaklada 10 kom. 3*/o austr. zemljovjere.
sijskih si-ećaka od godine 1889. u nominalnoj vriednosti 1000 for.
U gotovom pako imale su koncem godine 1896.
a) Utemeljiteljna zaklada 744 for. 04 nč.
b) Pripomoćna zaklada 525 for. 27 nč.
c) Šum. doma zaklada 252 for. 20 nč.
Literarna zaklada . 27 for. 56 nč.


Ukupno . ". ´. m549lor. 07 nč.
Ta svota uložena je kamatonosno kod I. činovničke zadruge u Zagrebu
na posebnu uložnu knjižicu.


Cisti prihod našega družtva iznašao je koncem godine 1896., kako
se iz zaključnog računa za g. 1896 , koji Vam je gospodo škupštinari na
uvid predložen, razabire, svotu od 698 for. 73 nč. Od te svote pripojeno
je prema družtvenim pravilima utemelj. zakladi 524 for. 05 nč., a pripomoćnoj
zakladi 174 for. 68 nč,


Pokućtvo, te ini nared i knjižnica sačinjavaju posebnu imovinu
našega družtva.
Družtvena knjižnica broji svezaka u jvriednosti 3070 fr., đočim
pokućtvo, te ini nared vriedi po prilici 300 for.
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 517 Završujnći
ovo izvješće o djelovanju družtvene uprave i upr. odbor
u minuloj poslovnoj godini, čast mi je umoliti slavnu skupštinu, da ga
izvoli primiti na blagohotno znanje.


Pošto je družtveni tajnik pročitao svoj izvještaj, razvila se je živahna
debata glede promieue družtvenih pravila i gradnje šumarskoga
doma, u kojoj su sudjelovali predsjednik skupštine p. n. g. kr. odsj. savj.
Ferdo Zikmundovskj, družtveni članovi p. u. gg. F. Kesterčanek, M. Radošević,
A. Kern, Gr. Vac i družtveni tajnik A. Borošić, te je konačno
glavna skupština na predlog đrnžtv. člana g. E. Slapničara uzela u cielosti
izvještaj đružtv. tajnika na znanja.


Nakon toga pročitao je družtv. tajnik izvještaj odbora ad hoc za
izpitanje družtvenog zaključnog računa za 1896., te je glavna skupština
prema predlogu toga odbora podielila družtvenoj upravi absolutorij za
god. 1896.


Oko proračuna za g. 1897., što ga je uprava skupštini predložila,
razvila se je takodjer živahnija debata, te je konačno proračun za g.
1898. prihvaćen u cielosti onako, kako ga je predsjedničtvo predložilo bilo.


U pogledu mjesta, gdje bi se imala obdržavati buduća, XXII. glavna
skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva, bude prema predlogu predsjednika
skupštine zaključeno, da se ista obdržava u Zagrebu, te prema
dalnjem predlogu g. G. Vaca sa skupštinom spoji izlet u zagrebačku okolicu.


U odbor ad hoc za izpitanje računa za g. 1897. budu po skupštini
izabrani družtveni članovi p. n. gg. Leo Šipek i August Ružieka.


Ovogodišnjoj glavnoj skupštini stigla su od družtv. člana g. M. Radoševića
dva predloga i to: 1. Glede promjene družtvenih pravila naročito
§§. 1., 4., 6(a), 13. i 14. 2. Glede podneska predstavke kr. zem.
vladi u svrhu podizanja ribarstva u šumah. Potonji predlog glasi doslovce
kako sliedi:


Veleslavna skupštino!


Zadaća naprediti ribarstvo u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji napredovala
je do danas bez pripomoći šumarah ipak tako daleko, da imademo
danas zemaljskog ribarnika, naredbu u prilog zaštite ribe, ribarsko
družtvo, koje ima i svoj strukovni list i da je za umjetnu gojitbu ribe
osnovala ribogojilište brodska im, obćina u Velikoj, vlastelinstvo Kutjevo
u šumi Rjeka, Devčić na plitvičkih jezerih, grof Kulmer na Sljemenu i t d.


Žalibože moramo priznati, da je to početak, koji ipak svojim rezultatom
nas šumare zadovoljiti ne bi smio, a ne zadovoljava niti nijednog
pravog ribara u zemlji.


Ribarstvo mora šumara zanimati skoro toliko, kao i lovstvo; pa
dok znamo, da isto racionalno tjerano i liepu korist pruža, moram se
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 518 —


čuditi, što i´ibarstvo prepolako napreduje i što su upravo šumari do sada


ovoj grani premalo u susret došli.


U bezbrojnih gorskih potoeih, osobito uz željeznice i ceste, gdje je
dinamit kod gradnje rabljen uništena je pastrva, a po divljih ribarih
naseljen ovdje bezvriedan klin, a gdje još rakali ima, tu se i za mrieštenja
nemilo hvataju i tamane tako, da je obće mnienje, da će ih ovdje
nestati.


U potoeih, koji brežuljaste predjele prolaze, njekoć bogati na racih,
ne ima ih, kuga ih podavila, pa tko ih ovdje opet naseljuje ? Nitko.


U potoeih i riekah po ravnicah, jer ne stoje pod dosta oštrim nadzorom,
tamani se riba na sve moguće načine — tu ima, negda ribom
najnapučenijih predjelah, sada gotovo praznih.


Potoci i rieke u ravnicah sa barami na hiljade jutarah iznose, te
bi po jutru 5—50 for. đohodka pružati imali kod racionalna ribogojstva,
a tako ne imadu niti desetinu toga.


Crtati sve tužne prilike ribarstva u kraljevini našoj nije šumarom
potrebno, ali je potrebno potaknuti pređlog, što je sa naše strane nčiniti,
da se racionalno ribarstvo promakne, pak da i u toj zadaći do materijalnog
napredka druge kulturne države što prije dostignemo.


Prvi ribarski sastanak u Zagrebu od 27. lipnja 1897. prihvatio je
sliedećih 10 točakah, koje su visokoj vladi podnesene na uvaženje:


1. Točno proučiti ribarske odnošaje u Hrvatskoj i Slavoniji.
2. Imenovati ribars. komisiju i odrediti joj djelokrug.
3. U´^tanoviti pravne odnošaje.
4. Stvoriti dobar ribarski red (zakon), urediti ribars. reviere i nadzor
ribnih voda.
5. Urediti ribars. zadruge i družtva.
6. Zakonita zaštita ribarstva proti neprijateljem.
7. Unaprediti ribogojstva i ribnjačarstva.
8. Urediti poduku u ribarstvu, ribogojstvu i ribnjaČarstvu.
9. Napučiti naše vode sa raci.
10, Namaknuti sredstva za unapređjenje ribarstva.
Slažuć se i ja sa ovim predlogom ribar, družtva u svih točkah,
molim, da to i naša glav. skupština prihvati i sa svoje strane isti predmet
visokoj vladi preporuči.


Držim pako potrebno dometnuti sa strane šumarah još i ovo:


Ad točk a 4. Ribarnik zemaljski imao bi se definitivno imenovati
i dodieliti šumarskom ili gospodarskom odsjeku i njegove zadaće, u
toj točki označene, imao bi definitivno provadjati na trošak zemaljski.


Ad točk a 7. Zemaljski ribarnik imao bi preuzeti nauku ribogojstva
na šum. akademiji u Zagrebu — tako biva i u drugih naprednih
zemljah, a za to bi se oko Zagreba, a ne Božjakovine urediti imalo zem.
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 519 ribogojilište
— taj zavod bi kroz zagrebačku publiku djelovao i na
dalnje slojeve naroda povoljno, što sve u Božjakovini biti ne može.
Ad točk a 10. Potrebna sredstva za unapređjenje ribarstva imala
bi se namaknuti:


a) iz zemaljskih dohodkah.


b) iz krajiške investicionalne zaklade.


c) iz dohodkah imovnih občiuah te državnih šumah.


Pošto znadem, da je pitanje, kako namaknuti potriebna sredstva u
toj zadaći, najodlučnije, s toga mislim, da bi visoka vlada predmet taj
ovako riešiti dostojala:


Da se što više zemaljskog dohođka za ribarstvo upotriebiti može,
neka bi se njeki °/o od najamnih dohodkah ribarstva n. pr. Save,
Drave i t. d. ustanovio kao namet za to.


Investicionalnoj zakladi krajiškoj već je po duhu zakona zadaća
trošiti sve dohodke svoje za unapređjenje svih kulturah u Krajini, za
ribarstvo uz bivše krajiško more mogu se dakle i veće svote trošiti, ma
da se i na račun toga i koja hiljada forintah od krajiških šum. kultura
za to odkine — za ribarstvo investirani kapital nositi će prije i veće
kamate već šuma, s toga ne bi tu zaprieke na putu stati smiele, a tako
isto bi mnoge bare, potoci i rieke izvan šumah u Krajini iz invest. zaklade
ribom i racima napučiti trebalo.


Ribarstvo unutar šumskog posjeda u ležećih potocih, riekah i barah
i jezerih neka bi šumovlastnici ili im. obćine ili država obvezana bila
po naputcih zem. ribarnika urediti — to ne bi bili veliki troškovi za
šumovlastnike, a da i jesu, nositi će svoj prihod, ako se zadaća ozbiljnom
voljom sistematično uz dovoljna sredstva provede.


Svršiv time moj predlog obćenitog sadržaja, molim veleslavnu skupštinu,
da se moj predlog prihvatiti izvoli i tako podnese vis. kr. zem.
vladi kraljevinah Hrvatske i Slavonije na djelovanje, a potaknuv to u
ovoj skupštini, željan sam, da u buduće svaki šumar napose i svi zajedno
ribarstvo podupremo!


Ne zaboravimo, da je i ribarstvo «ein lorstliches Vergniigen*.


Glede prvoga predloga g. Rađoševića, koji se tiče promiene družtvenih
pravila, razvila se je bila živahnija debata, u kojoj sudjelovaše osim g.
predlagača, g. F. Kesterčanek, D. Laksar, M. Prokić i družtveui tajnik


A. Borošić, te je konačno po skupštini zaključeno, da se preko toga
predloga predje na dnevni red obzirom na podneseni izvještaj družtvenog
tajnika o tom predmetu.
Glede drugog pako predloga g. Rađoševića, kojega je još podupro
đružtv. član g. M. Zobundjija, bude zaključeno, neka ga družtveuo pređsjedničtvo
podnese kr. zem, vladi s preporukom na uvaženje.
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 520
Pr o


0 potrebi i pokriću raziioda hrv.-slav. šumarskoga družtva za upravnu


26. rujna 1897.
Godine


1896. 1897. 1898.
Predmet


zaista izdano preliminirano


for. a. vr. O


Potreba (Razhođ):


1 stanarina 180 —


2 Paušal za ogriev i razsvietu ... . 24 —


3 Nagrada tajniku družtva 200.— 200 200


4 Tajnika pisarnieki paušal 100.— 100 100


5 Nagrada uredniku rŠumar. lista" 400.— 400 400


6 Uredniku paušal za korekturu... 99.96 100 100


7 Uredniku paušal poštovni 29.96 30 30


8 Nagrada suradnikom »Šum. lista« 368.2,5 400 400


9 Štampanje ^Šumarskoga lista"... 1503.96 1800 1600
10 Vez i odprema nšumar. lista"... 242.78 300 260
11 Časopisi strukovni 53.80 50 60
12 Troškovi oko knjižnice (nabava, vez) 100.-100 100
13 Pisaće potrebe pređsjeđničtva .. . 16 10
14 Poštarina i biljege pređsjeđnietva 57,24 70 60
15 Razne tiskanice 43.30 50 30
16 Troškovi glavne skupštine 8.21 10 10
17 Listonoše, sluznici 28.— 30 30
18 Razni troškovi za promicanje struke 200.-200 200
19 Vanredni troškovi (pokućtvo, nad


grobni vienci i t. d.) 34.30 40 40
20 Pođpore 20.— 50 50
21 Razliod pripomoćne zaklade .. . . 250.— 180 180


Ukupno... 3739.76 4330 3860
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 57     <-- 57 -->        PDF

521


račun


godinu 1898., predložen XXI. glavnoj skupštini, obdržavanoj
u Zagrebu.
EO 00 _
St 00 g


Predmet


1
»


.2.


a.
1
o "^


IS!


so
c5 O


Pokriće (Prihod):


1
583-30


Prinos podupirajiKSih članova 519 90 594
600.— 600
Članarina I. razreda 1103.14 1500


858.30 1200
195.80 200
Ini prihod (upisnina,
diplome, medjutimni kamati
i t. d.) 128.05 60


227.26 180
Pođpora
zemaljska za izdavanje »Lngarskog viest200.-
200


Ukupno 4415.75 4534


U Zagrebu, dne 25. rnjna 1897.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumar skoga dpužt va.
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 58     <-- 58 -->        PDF

- 522 —
S alslj o.čia.i


o blagajničkom
rukovanju hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva
dne 26. rujna
I. R a z Ii o d.
o
-3
(U
EH
P 0 m e n c e
Bilo je
preliminirano
for.
D istinu
izdano
for. nč.
Opazka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Stanarina i podvorba
Paušal za ogriev i razsvietu ..
Nagrada tajniku družtva
Tajniku pisarnički paušal
Nagrada uredniku „Šum. lista"i „Lug. Viestn."
Uredniku paušal za korekturu ..... .
Urclniku paušal poštovni
Nagrada suradnikom ,Šum. lista"
Štampanje „Šumar, lista"
Vez i odprema ,Šumar, lista"
Časopisi strukovni
Troškovi oko knjižnice (nabava, vez)
Pisaće potrebštne predsjedničtva
Poštarina i biljege predsjedničtva
Razne tiskanice
Troškovi glavne skupštine
Listonoše, sluznici
Razni troškovi za promicanje struke
Vanredni troškovi (pokućtvo, nadgrobni
vienci i t. d.)
Podpore
Razhod pripomoćne zaklade
Za šumarski paviljon
200
100
400
100
30
300
1700
270
50
100
10
35
20
50
30
200
40
50
180
870
200
100
400
99
29
368
1503
242
53
100

57
43
8
28
200
34
20
250
24
30
21
30
a
´-i
X/2 a
3
a ´^
a
a> .—´ t^
o "
a o o
> o
O
H g>o
o
Ukupno 4735 3739
P-1 3
s


u Zagrebu, dne 25. rujna 1897.


Predsjedništvo hrv.-slav.
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 59     <-- 59 -->        PDF

523 —


rac-o-ri.


godine 1896., predložen XXI. glavnoj skupštini, odbržavanoj


1897. u Zagrebu.


´ n. P r i h o d.


o Bilo je U istinu
prelimi


primljeno


u Poimence Opazka
H for. for. nč.
ClC
se
1
2
3
4
Kamati utemeljiteljne glavnice
Prinos od podupirajućih članovaPodpora iz zemaljskih sredstavaČlanarina I. razreda
... .

553
485
600
1355
583
519
600
1103
30
90
14
o
5
6
7
Članarina II. razreda
Predbrojnici za „Šumar, list"
Ini prihod (upisnina, diplome, medjutimni
kamad i t. d.)
Prihod pripomoćne zaklade
Podpora iz zemaljskih sredstvah za izdavanje
„Lugarskog Viestnika"
1106
226
30
180
200
858
195
128
227
200
30
80
05
26
^ ^
o
^ TS


"C


Ukupno 4735 4415 75


o


Odbiv od zbiljnog prihoda razhod sa 3739 76


Ostalo je koncem g. 1896.- 675 99 a "i^


Slovom šest stotine sedamdeset i pet forinta
99 novč.


Opazka . Ako se od ukupnoga prihoda
i razhoda odbije prihod i razhod pripomoćne
zaklade, to se pokazuje čisti prihod družtvene
blagajne sa 698 for. 73 nvč. Od te svote
preneseno je u smislu družtvenih pravila u
dnevnik pripomoćne zaklade, 174 for. 68 nč. o
dočim je 524 for. 05 nč. pripojeno uteme-ca


>


Ijiteljnoj zakladi.


Šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 60     <-- 60 -->        PDF

- 524 -


Pošto je time dnevni red glavne skupštine izcrpljen bio, predložio
je predsjednik skupštine, velem. gosp. kr. odsj. savj. F. Zikmundovskj,
da se od strane glavne skupštine smierno pozdrave Njeg. Preuzv. Svietli
Ban Dragutin grof Khuen Hedervary, kao pokrovitelj, te Presv. gosp.
Marko grof Bombelles, kao predsjednik hrv.-slav. šum. družtva, što je
skupština sa srdačnim «Zivili» prihvatila.


Pošto je predsjednik još zamolio družtv. članove gg. J. Kuzmu i
Sanđora Perca, da bi izvolili ovjeroviti zapisnik glavne skupštine, zaključio
je XXL glavnu skupštinu hrv.-slav. šumarskog družtva, želed gg.
skupštinarom sretan povratak njihovim domovom i budući sastanak u
novom šumarskom domu.


Zapisnik sastarljen u Zagrebu dne 36. rujna 1897. prigodom
obdrŽRTanja XXI. glarne skupštine lirvatsko-slavonskoga šumarskoga
družtva.


Dnevni red glavne skupštine izcrpljen je kako sliedi :


Točk a 1. Predsjednik skupštine velem. gosp. kr. odsječni savjetnik
Ferdo Zikmundovskj pozdravlja sakupljene skupštinare dobrodošlicom, te
priobćuje, da je družtveni predsjednik Presvietli gosp. Marko grof Bombelles
zapriečen prisustvovati i predsjedati ovoj glavnoj družtvenoj skupštini.
Nadalje priobćuje, da su najavljeni kao zastupnici stranih družtva
na ovoj glavnoj skupštini presv. gosp. Miroslav grof Kulmer za obće
hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva, kr. šumarnik Jalijo Kuzma,
za ugarsko šumarsko družtvo, dočim je kranjsko-primorsko šumarsko
družtvo zamolilo predsjednika skupštine, a galičko šumarsko družtvo i
slavonsko gospodarsko družtvo družtvenog tajnika, da ih zastupaju na
glavnoj skupštini. Pozdravni govor predsjednika poprati skupština sa
«Zivio!»


Nakon pozdravnog govora predsjednikova ustaje družtv. član g.
Mijo Radošević, te stavlja primjetbu, da saziv skupštine nije oglašen u
roku, koji je za to opredieljen družtvenim pravilima, te moli, da bi se
to u buduće činilo. Posije toga ustaje družtveni tajnik, te razjasnuje, zašto
je skupština u to doba sazvaua. Skupština uzimlje to na znanje.


Točk a 2. Predsjednik skupštine poziva družtvenog tajnika, da pročita
izvještaj o radu upravljajućeg odbora n minuloj poslovnoj godini
1896/7. 0 tom izvještaju razvija se živahna debata, u kojoj učestvuju
članovi p. n. gg. Fran X. Kesterčanek, Mijo Radošević, G. Vac, A. Eern,
predsjednik skupštine i družtveni tajnik, te skupština zaključno na predlog
člana E. Slapničara uzima izvještaj tajnički na znanje.


Točk a 3. Predsjednik pozivlje tajnika, da pročita izvještaj odbora
ad hoc za izpitanje družtvenih računa i imovine za g. 1896. Skupština
uzimlje taj izvještaj na znanje i podieljuje družtvenoj upravi absolutorij
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 525 za
g. 1896. U odbor ad lioc za izpitanje računa za g. 1897. izabiru se


p. n. gg. August Ružička i Leo Sipek.
Točk a 4. Ustanovljenje proračuna za g. 1898. i proglas zaključnog
računa za g. ] 896. 0 proračunu razvija se debata, u kojoj učestvuju predsjednik
skupštine, zatim članovi J. Kuzma, F. Kesterčanek, M. Radošević,
G. Vac i družtveni tajnik A. Borošić. Te bude predloženi proračun
za g. 1898. u cielosti prihvaćen.


Točk a 5. Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati buduću XXII.
glavna skupština.


Predsjednik skupštine predlaže, da se buduća stupština obdržava u
Zagrebu, pošto družtvena uprava namjerava tom prilikom svečano proslaviti
polaganje zaključnog kamena na družtvenoj sgradi, koja se sada
gradi, kao i otvorenje šumarske akademije. Skupština prihvaća taj predlog
sa dodatkom g. Vaca, da se sa skupštinom spoji izlet u zagrebačku
okolicu.


Točk a 6. Razprava o gradnji šumarskoga doma i muzeja. Predsjednik
skupštine, izvješćujući o toj gradnji, poziva se na izvještaj
družtvenog tajnika, te priobćuje, da se je družtvena uprava pobrinula,
da družtvo dobije za pokriće gradjevnih troškoša što jeftiniji zajam, bilo
od imovnih obćina, bilo od novčanih zavoda, 0 tom predmetu razvija se
debata u kojoj učestvuju predsjednik skupštine, zatim članovi g. pl. Radošević
i G. Vac. Skupština uzimlje izvještaj na znanje i izrazuje upravljajućem
odboru priznanje za trud oko gradnje družtvene sgrade.


Točk a 7. Predloži gg. skupštinara.
Predsjednik poziva družtvenog tajnika da pročita predloge, koji sa
stigli za ovu glavnu skupštinu, i to:


1. Predlog đružtv. člana g. M. Radoševića o preinaki družtvenih
pravila. Nakon pročitanja ustaje g. Radošević, te obrazlaže potrebu promiene
§. 13. sadanjih družtvenih pravila. Iza toga razvija se o tom predmetu
debata. Učestvuju gg. D. Laksar, P. Kesterčanek, M. Prokić, predsjednik
skupštine i družtveni tajnik. Skupština prelazi konačno preko
toga predloga na dnevni red obzirom na u tom predmetu jur uzsliedivši
izvještaj družtv. tajnika.
2. Predlog družtv. člana M. Radoševića glede podignuća ribogojstva
u šumah. Nakon obrazložbe predloga po g. predlagaeu i primjetbi
družtv. člana g. Zobundjije zaključuje skupština, da se taj predlog podnese
preporučno kr. zem. vladi na uvaženje.
Konačno predlaže predsjednik skupštine, da se pozdrave od strane
skupštine družtva družtveni pokrovitelj, Preuzv. g. Ban Dragutin grof
Khuen Hedervarj i družtveni predsjednik Presvietli g. Marko grof Bombelles.
Sto skupština jednoglasno sa «Zivili!» prihvaća.
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 526 —


Zatim se čita stigavši brzojav g. kr. kot. šumara Pleše, kojim po


zdravlja glavnu skupštinu.


Pošto je time dnevni red ove glavne skupštine izcrpljen, moli predsjednik
družtv. članove p. n. gg. Julija Kuzmu i Sanđora Perca, da
stante sessione spisani zapisnik ove skupštine ovjerove, te zaključuje


XXI. glavnu skupštinu hrv.-slav. šum. drnžtva, želeć gg. članovom sretan
povratak njihovim kucam.
Zapisnik o sjednici upraTljaju<5eg odbora hrr.-slar. šum.
družtva, obdržaranoj dne 17. kolovoza 1897. u Zagrebu u zgradi
«Markov trg br. 3» pod predsjedanjem I. družtvenog podpredsjednika
velem. gosp. F. Zikmundovskoga, te u prisutnosti II. družtvenog podpredsjednika
vel. gosp. Josipa Havaša, te p. n. gg. odbornika, H. Grunda,


S. Rosipala, R. Fichbacha, B. Hajeka, Marina de Bone, D. Trotzera,
J. Vranićara, J- Partaša i družtvenog tajnika, Andrije Boroši(5a.
Predmeti viećanja:


Točk a 1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika odborske sjednice od


20.
travnja 1897.
Nakon proćitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po p. n.
gg. Josipu Havaša i Juliju Vrraničaru.
Točk a 2. Izvještaj o gradnji šumarskog doma i muzeja,
izvješćuje u ime gradjevnog odbora I. družtveni podpredsjeduik vel. g.


F. Zikmundovskj sliedeće:
1. U smislu zaključka upr. odbora od 25. ožujka 1897. obratilo se
družtveno predsjeđničtvo na slavnu gradsku obdinu u Zagrebu s molbom
za promjenu zaključka gradskog zastupstva od 1. veljače 1897. glede
bezplatnog ustupa gradilišta za graduju šum. doma i muzeja, te je u
povodu toga gradsko poglavarstvo u Zagrebu svojim odpisom od 13. svibnja
1897. br. 12.020 družtvenom predsjedničtvu priobćilo, «da je zastupstvo
slob. i kr. grada Zagreba u skupštini, držanoj dne 30. svibnja
1897. zaključkom pod §. 133. zaključilo, da se preinakom zaključka
skupštine od 1. veljače 1897. §. 53. u darovni ugovor, koji se ima sklopiti
sa hrvatsko-slavonskim šum. družtvom, uvrsti kao uvjet, da sgrada,
koju ima družtvo podići na zemljištu, darovanom po gradskoj obćini,
ima služiti za smještenje šum. doma i šum. muzeja, a za šumarskuakađemiju
za dotle, dok se ista na drugom mjestu ne sagradi*.
Pošto je time udovoljeno napred spomenutom zaključku upr. odbora,
to je i po gradskom poglavarstva priposlaui darovni ugovor prihvaćen, te
za stran hrv.-slav. šum. družtva podpisan po družtvenom predsjednikutajniku i gradskom poglavarstvu u svrhu gruntovne provedbe povraćen.
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 527 —


2. U povodu pregovora, povedenih sa vis. kr. zem. vladom glede
iznajmljeuja prostorija u družtvenoj zgradi za šumarsku akademiju,
ođpisala je vis. kr. zem. vlada svojim odpisom od 30. travnja 1897.
br. 1655 družtvenom predsjedničtvu u tom predmetu sliedeee:
U smislu ustraenih pregovora saobćuje se tom predsjedničtvu, da
je kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, sklona u zgradi, koju to
družtvo u Zagrebu podići kani, iznajmiti za ustrojit se imajuc´u kr.
šumarsku akademiju prostorije prema privitim nacrtom u prizemlja
(dvije sobe, zahod, hodnik i predsoblje) i u I katu (4 velike sobe kao
predavaonice, 2 sobe za profesore, 1 sobu za slugu, 1 kuhinju i smočnicu
hodnik i zahod) označene crvenom tintom sa 2 — 5, dotično 1—12, kao
i odgovarajuće podrumske eventualno i tavanske prostorije, i to uz
slieđeće uvjete:


a Kr. hrv.-slav. erar uzima navedene prostorije u najam na 20 god.
(dvadeset godina), bez da imade pravo iste prije odkazati; đočim nasuprot
najmodavcu pristoji pravo, nakon minulih 10 (deset) godina najma, isti
odkazati i to uz otkazni rok od jedne godine dana.


b) Pošto su u nacrtu I. kata sobe (sa crvenilom 4 i 6) označene
opredieljene za profesore, uzke, to se želi, da se iste nešto prošire, ako
je to obzirom na čitav nacrt tehnički provedivo.


c) Za navedene prostorije nudja se godišnja, tečajem od 20 godina
nepovisiva najamnina od 2000 for. (dvije hiljade forinti).


3. Pošto su pregovori izmedju đružtva i gradske obćine kao i kr.
zem. vlade tako daleko uspjeli bili, to je gradjevni odbor u smislu
zaključka upravljajućeg odbora od 20 travnja 1897. točka 2. razpisao
javnu jeftimbu za gradnju šumarskog doma i muzeja, koja je obdržavana
na dan 1897.
Razpisane bile su pređhođno :


a) Zemljo- i zidarske radnje, te radnje oko namještaja, proračunate
na 45.448 for. 70 nč.


b) klesarske radnje, proračunate na 6628 for. i


e) nabava spona i traverza, proračunata na 8300 for.


U svem stiglo je 8 ponuda, te je gradjevni odbor, proučiv stigavše
ponude, zaključio preporučiti upr. odboru, da se za hrpu pod a) i pod c)
prihvati ponuda tvrdke «Prister i Deutsch» u Zagrebu, koja nudi, da će
zidarske i zemljoradnje obaviti uz popust od O´l^/oi a spone i traverze
nabaviti uz popust od 3´7´´/0. Nadalje, da se za hrpu pod b) prihvati
ponuda J. Franca u Zagrebu, koji nudi, da će klesarske radnje izvesti
uz popnst od 3´ 5´´´o od izklične ciene. Ukupni popust iznosi prema
posljetku jeftimbe 4074 for. 91 novč.


Podjedno predlaže se upr odboru na prihvat nacrti gradjevnih
ugovora, koji bi se imali sklopiti sa dostalcima.
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 528 —


4. U pogledu financialnoga zajma, sto će družtvo biti prisiljeno
dići za pokriće gradjevnih troškova, obratilo se je družtveno predsjedništvo
na zastupstvo brodske imovne obćine, ali nije dosada još nikaka
odgovora dobilo, pošto zastupstvo spomenute imovne obćine nije držalo
ove godine još svoje glavne skupštine, ali se družtvena uprava nada
povoljnom uspjehu.
Konačno se izvješćuje, da je I. hrvatska štediona u Zagrebu svojim
odpisom od 19, lipnja 1897. obaviestila družtveno predsjedništvo, da je
spomenuta štediona na spomen svoje 20. prosinca 1896. svetčano proslavljene
«petdesetgodišnjice» votirala za osnutak šumarskoga muzeja
svotu od 10.000 kruna sa dodatkom, kada šum. muzej otvoren i štediona
obavieštena bude.


Upravljajući odbor uzima na znanje izvještaj I. družtvenog podpredsjednika
vel. gosp. Zikmundovskoga te zaključuje sliedeće :


Od 1. Postupak družtvenog predsjednika u pogledu sklapanja darovnog
ugovora sa gradskom obćinom zagrebačkom, koji se odnosi na
đružtvu darovano gradilište, odobrava se u cielosti.


Od 2. Ponuda i uvjeti vis. kr. zem. vlade u predmetu iznajmijenja
prostorija u družtvenoj zgradi za šumarsku akademiju usvajaju se time,
da se vis kr. zem. vladi ponudi u I. katu još jedna soba, koja je sada
opredieljena za stan podvorniku, dočim da se podvorniku dopita stan u
dvorištu (sonterrain), a za dnevno prebivanje istoga u prvom katu sobica,
koja je sada opredieljena za kuhinju u podvorniekom stanu.


Od 3. Upravljajući odbor zaključuje, da se prema predlogu gradjevnog
odbora za gradnju doma prihvate odnosne ponude tvrdke »Prister
i Deutseh», te «J. Pranca» u Zagrebu, te se gradjevni odbor ovlašćuje,
da podpiše u ime đružtva odnosne ugovore i obavi izplatu zaslužbine
prema ustanovam ugovora. Podjedno se zaključuje, da se raspiše jeftimba
i za ostale radnje ukljnčno kiparske, kao i radnje za uvadjanje plina i
vodovoda, pak se gradjevni odbor ovlašćuje, da obavi jeftimbu i odnosne
ugovore potpiše. Nadalje se zaključuje, da se kod ulaza na pročelju
zgrade priredi jedna loža za portira, te u dvorištu stan za preparatora.


U pogledu pokrivanja zgrade zaključuje odbor, da se zgrada pokrije
ili sa škriljavcem (Schieferplatten) ili sa cigljom (Dachzigeln). Buduć
se upravo sada jedan dio kazališta, koji je pokrit škriljavcem, pokriva
bakrom, to neka gradjevni odbor nastoji, da taj škriljavae prekupi. U
ostalom ovlašćuje se gradjevni odbor, da prema vlastitoj uvidjavuosti
odluči 0 tom. kako će biti najshodnije u interesu družtva.


Od 4. Postupak družtvenog predsjednika glede pribave zajma od
imovne obćine odobrava se, te se zaključuje, da se za slučaj, ako bi
molba družtva odbijena bila, predsjedničtvo obrati na druge imovne
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 529 —


obćine i novčane zavode. Veledušni dar I. hrv. štedione, koja je za
osnuće šum. muzeja votirala 5000 for., prima se zahvalnošću, pak se
đružtvena uprava upućuje, da spomenutoj stadioni u ime đružtva izjavi
zahvalnost i podjedno istu umoli, da bi votiranu svotu od 5000 forinta
odmah sada isplatila, pošto ju družtvo za pokriće gradjevnih troškova
nuždno potrebnje.


Konačno zaključuje upravni odbor, da se gradjevnom savjetniku


g. Kuni Waidmannu, koji će sa svojim organima nadzirati gradnju
družtvene zgrade, dopita u tu svrhu po istom uvjetovana i u gradjevnom
troškovniku predvidjena nagrada od 1360 for, pozdravljajuć prisutnog
g. gradjevnog savjetnika sa srdačnim »Živio!», što je iz blagonaklonosti
prema družtvu uz razmjerno malenu nagradu preuzeo nadzor gradnje;
napokon da se sastaviteljn detailnog troškovnika i nacrta, graditelju
A. pl. Aigneru u Budimpešti izplati za izradbu tih nacrta sa istim
pogodjena svota od 2000 forinti.
Točk a 3. Izbor mjesta glavne skupštine i ustanovljenje dana za
obdržavanje iste. Pošto je vrieme poodmaklo, to se zaključuje, da se
glavna skupština obdržava na 26. rujna t. g. u Zagrebu, te sa istom
eventualno spoji izlet na Sljeme.


Točka 4. Prvi družtveni podpredsjednik vel. gosp. F. Zikmundovskj
izvješćuje, da je povodom žalostnog dogođjaja, koji je zadesio
družtvenog predsjednika Presvetlog gosp. Marka grofa Bombellesa usljed
smrti neprežaljene mu supruge Presvetle gospodje Marije grofice Bombelles,
rodjene grofice Salm-Reifferscheid, brzojavno izrazio Presvetlora
gospodinu predsjedniku u ime hrv.-slav. šum. družtva najdublju sućut
nad velikim gubitkom, koji je obitelj Presvetlog gosp grofa u crno zavio.


Uzima se na znanje.


Točk a 5. Izvješćuje upr. odbor, da je Jaroslav pl. Sagh, kr.
kot. šumar u Vrbovskom, najavio svoj pristup u družtvo, dočim je
mnogogodišnji družtveni član Josip Schmidinger, umirovljeni kr. žup. šum.
nadzornik i šum. ravnatelj vlastelinstva Vočin-Orahovica, na dan 16.
svibnja 1897. preminuo.


Upravni odbor prima najavljenog člana I. razr. J. pl. Sugh-a u
družtvo, dočim preminulom članu J. Schmidingeru kliče Slava!


Točk a 6. Lj. Dragutin Franić, kr. profesor na realnoj gimnaziji
u Osieku, koji se bayi proučavanjem prirodnog zemljopisa i antropogeografije
Hrvatske i Slavonije, moli, da mu se bezplatno šalje družtveni
časopis »Šumarski list».


Upravni odbor zaključuje, da se molbi udovolji, te poziva đružtvenu
upravu, da prema tomu shodno uredi.
Točk a 7. Priobćuje se upr odboru, da su galičko i kranjsko
primorsko šumarsko družtvo pozvali hrv.-slav. šum. družtvo na svoje