DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

timatsM Est,


Br. 11. u ZAGREBU, 1. studenoga 1897. God.XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/2 stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 nove.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Preborna šuma u šumskom gospodarstvu.


«Šumarski list» doneo je u zadnje vrieme dvije razprave
0 prebornom gospodarstvu, i to jedan u IV. svezku od g. 1896.
pod naslovom: «Što je to preborna šuma?» od L. Hufnagla,
zatim drugu od poštovanog druga g. M. Tvrdony-a u V. svezku
od god. 1897. pod naslovom: «Način uredjenja redovitog
prebornog gospodarenja osobitim pogledom na gorski kotar».
Te dvije razprave ponukaše me, da i ja u tom pravcu koju
rečem, i to napose sa gledišta praktičnog šumskog gospodarstva,
na što me ovlašćuje mnogogodišnji rad u prebornim državnim
šumama.


Nedvojbeno je, da će samo onaj šumar racijonalno gospodariti,
koji svoje gospodarstvo dovede u sklad sa vječnimi i
neoborivimi zakoni prirode. Naša opažanja i naše izkustvo ne
slaže se nipošto sa načelima, iztaknutima u gore navedenim
razpravama, u koliko se u istima želi, da se sječa ima što
češće ponavljati (povraćati), odnosno, da se obhodnja ima u
više obhodnjica dieliti — akoprem ovo potonje baš izrično
rečeno nije — i to u tu svrhu, da mladji dobni razredi ne
ostanu odveć dugo pod pritiskom starijih razreda. Kako rekosmo,
mi se s tim načelom ne slažemo.


U županiji modruško riečkoj, te ličko-krbavskoj imademo
još takovih šuma, koje još niesu sječom dirnute i koje nam
predstavljaju naravnu prebornu šumu; moje je načelo, da
moramo naše gospodarenje tako udesiti, kako ćemo i u buduće
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 468 —
odgajati sastojine, koje će posve odgovarati slici sadanje prašume.
Promatrajući tu prašumu, mora nam u oči udariti, da
su u njoj samo tri dobna zazreda zastupana, i to: 1. sječiva
stabla (u znatnom broju); 2. srednji dobni razred (u nešto
neznatnijem broju) i napokon 3. najmladji dobni razred (i to
u pretežitom broju). Prema tomu upućuje nas narav
sama na tri obhodnjice. Tu osim toga naravnoga putokaza,
ima još i drugih razloga, koji nas upućuju na što manji
broj obhodnjica.


Rak-rana preborne sječe jeste ta, da se prigodom obaranja
stabala mladji dobni razredi u veoma znatnoj mjeri oštećuju.
Tko je jednom bio prisutan obaranju jakog, krošnjatog stabla
u prebornoj šumi, te pri tom vidio, koliku je štetu to stablo,
padajuć, napravilo; —dvama, trima stablima polomljene su vršike
i grane, nekolikim oguljena je kora, dva tri su izvaljena, i t. d.


— taj sigurno ne će zaželiti, da se taj sjek uskoro opet povrati
u sastojinu. Da rečenu rak-ranu još bolje ilustriram, navesti
ću sliedeće: u prošloj godini izdala je kr. šumarija Ogulinska
7470 bukovih, jelovih i omorikovih stabala, kod obaranja tih
stabala porušeno je nehotice još 378 stabla koja niesu bila
za rušenje opredieljena. Nu to su bila sama stabla srednjeg
dobnog razreda, koja su se dala upotriebiti, te su kao takova
i unovčena; nu bilo je i takovih oštećenih stabala, koja se niesu
mogla upotriebiti, i za koje se nije mogla od kupca naknada
tražiti, — a broj takovih štab ila bio je barem desetputa t. j . oko
4000! To je dakle drugi razlog, koji nas nuka, da
ne opetujemo sj eč u često na j e dnom te istom mjestu,
jer ne može biti naša zadaća, da odgajamo sastojine, koje su
većim di´lom oštećene.
Kod izvoza ponavljaju se oštećenja na mlađom naraštaju
time, da vozač višeputa mora gotove prosjeke izsječi, da dodje
do pojedinih trupaca; a da se tom prigodom oguli kora kao
na stablu tako i na korenju, i to baš kod onih stabala, koja
su opredieljena za buduću obhodnjicu, to je i preveć dobro
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 469 —


poznata. Možda će mi se prigovoriti, da se i kod oplodne
sječe mladi naraštaj znatno oštećuje, napose, ako se kao kod
nas na krasu radi dubokog sniega, terrainskih neprilika i slabe
tegleće marhe, sječa i izvoz nije mogla zimi obaviti, — ali
izmedju preborne i oplodne sječe postoji ta velika razlika, da
se kod ove potonje samo mladi naraštaj oštećuje, koji takove
rane bez velikog uštrba po kvalitetu zacieljuje, a osim toga
pruža nam se prilika, da prigodom prvog proriedjivanja oštećena
stabla izvadimo. A na koji način ćemo pomoći našem
srednje-dobnom razredu u starosti od 40—90 godina, koji nam
predstavlja glavni naš užitak u budućoj obhodjici, kako ćemo
tu odstraniti zadane rane? Zato ne razumiemo one moderne
šumare, koji žele pretvoriti svoje šume u preborne, jer da
tobože taj način gospodarenja naravi najviše odgovara, a pri
tom su zaboravili, da u prebornoj šumi barem 10% sječivih
stabala ne ima nikakove tehničke vriednosti, i to usljed često
ponavljajućih se ozlieda. U prašumi ne opaža se ta šteta tako
jako, jer nije jedno te isto, ako stablo od starosti, suho i bez
grana pade, ili ako od ljudske ruke u naponu svoje snage
porušeno bude.


Prema gore rečenomu jesu za prebornu šumu najspososobnije
one vrsti drvlja, koje podnašaju sjenu i ozliede, a to
su jela i bukva; omorika akoprem dobro podnaša zasjenu,
osjetljiva je naprem ozliedama, pa zato izčezava sve većma iz
naših šuma. Javor pako, koji se nakon dovršene sječe u znatnoj
množini medju mladim naraštajem pojavljuje, izčezava kašnje
pod pritiskom starijih dobnih razreda, jer ne podnaša sjenu.


Kao kod oplodne sječe, tako isto mora se i kod preborne tlo
pripraviti, da opalo sjeme klijati i uspievati može, debele naslage
humusa i u istomu još neraztvorene iglice, lišće, granje moraju
se istom pristupom svjetla i zraka raztvoriti. Ako tlo nije na
taj način pripravljeno, tada možemo opaziti, da bukvica, kao
i jelovo sjeme preko zime i za vlažnog proljeća doduše izklije,
nu kašnje usljed pomanjkanja vlage i inih za rast nuždnih
fizikalnih svojstava stojbine opet izčezava. Usuprot vidimo, da
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 470 se
podmladak najprije pojavlja na putevih, i to za to, jer sjeme


na takovim mjestima pada na otvoreno, reć bi obradjeno tlo.


Ako li se sastojina ne bi sa sječom dovoljno prozračila,
tada de se ista usljed živahnijeg prirasta radi dobivenog svjetla
(Lichtungszuwachs) ubrzo sklopiti, tako da če pomladak radi
toga u obće izostati.


Čim je dakle veća potreba prozrake, tim redje
možemo se povraćati sa sječom, t. j. valja nam broj
obhodnjica na najmanju mjeru stegnuti.


U ostalom, obavlja narav sama korekturu sječe, ako je
šumar bud radi ustanova gospodarstvene osnove, bud radi inih
razloga pridržao veći broj stabala, i to na taj način, da jedanput
jug, drugiputa bura sva ona stabla, koja za budući uzgoj
sposobna i potrebna niesu, ukloni. Doduše, i u jače proredjenim
drvosjecima, još će vjetar ovdje-ondje proriediti, ali to će on
obično učiniti n a jedanput , dočim u slabije proriedjenih sastojinah
on tu korekturu postepen o obavlja; pošto se tako
raztrešene izvale puno lošije unoveuju, nego li stojeća stabla,
to se ta korektura obavlja očito na štetu šumoposjednika.


Da prebornu sječu ne smijemo i ne možemo smatrati idejalom
šumskog gospodarstva, u tom nas utvrdjuju ne samo jur
spomenuta oštećenja prigodom izradbe i izvoza, nego i kvaliteta
drvlja Uzgojenog u prebornoj šumi, kojom se kvalitetom
nikako ne možemo pohvaliti; o gustom sklopu, kakvog smo
vikli gledati u šumah uzgojenih umjetno i oplodnom sječom,
ne može ni govora biti, jer uz takav sklop starijeg drvlja ne
bi mogli mladji dobni razredi uspjevati. Uredjem sklopu uzgojeno
stablo ne može nikada doseći onu visinu, kao u gustom sklopu ;
osim toga razvija krošnju u najboljem slučaju do ´U , nu obično
do polovine stabla, uslied česa i gubi znatan dio naših proizvoda
na svojoj vriednosti. Iz jelovih i omorikovih piljenica izpadaju
urasle osušene grane, a to je uzrokom, da se takova
roba samo kao I. škart unovčiti može. Na riečkom trgu iztisnule
su naš proizvod piljeniee dovezene iz Galicije, potonje,
buduć bez kvrga, sposobne su za finiji stolarski posao, dočim
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 471 86
naše kao lošija roba upotrebljuju samo za fabrikaciju kista,
a prema tome se i jeftinije plaćaju.


Kao daljnju manu prebornog sjeka moramo iztaknuti
okružljivost (Ringsehale). Okružljivost nastaje time, da potišteno
stablo sa neznatnim prirastom, stupi iznenada (usljed
uklonjenja starijeg dobnog razreda) u svjetliji i zračniji položaj,
te uslied toga podje bujnije prirašćivati, odnosno na dosadanje
tanke godove uzmu se slagati deblji i porozniji.


Kod izradbe izsuše se ovi debeli godovi puno jače, usljed
česa izmedju njih i tankih godova nastane prazan prostor
u okrugu t. j . piljenice su razpucane, te se kao takove i opet
samo kao škart plaćaju. Naravno je, da će se tanki i debeli
godovi u jednom te istom stablu tim češće izmienjivati, čim
češće se sjeća povraćala bude, i ta nas dakle okolnost
upućuje, da što manje obhodnjica uvedemo.


U teoriji priznajemo ono, što su Hufnagl i Tvrdonj
u gore spomenutih člancih iztaknuli kao glavno načelo, naime,
da nije probitačno, da se mladji dobni razredi ostave preveć
dugo pod pritiskom starijih razreda; ali zar će se tomu zlu
time odmoći, ako sa sječinom što češće opetovali budemo, ter
usljed toga najmladji dobni razred bude morao životariti
umjesto pod pritiskom dvajuh, pod pritiskom četirih, ili čak
pet dobnih razreda ? Koji će pritisak biti jači i ubitačniji ? Nedvojbeno
ovaj potonji.


Na dubokom, plodnom tlu možda bi se dalo uz pripomoć
umjetnog pomladjivanja, ili umjetnim rahlenjem tla uzgojiti u
prebornoj šumi i četiri dobna razreda; ali na takovom tlu bilo
bi puno umjestnije gospodariti oplodnom, a ne prebornom
sječom.


Uzgajanje pet ili čak šest dobnih razreda, koji bi po eieloj
površini u jednakoj množini zastupani bili, ne možemo nikako
odobriti ; kao što svaka vrst drvlja, tako i jela i bukva imaju
svoju stanovitu granicu u podnašanju sjene, pa kao što možemo
u gušćarama opaziti, da su pod pritiskom i gustim sklopom
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 472 —
uginule i bukve i jele, tako isto bi uginule te vrsti drvlja i u
prebornoj šumi, gdje bi previše dobnih razreda nagomilano bilo.


I kod nas na Krasu ima stojbina, na kojima bi se oplodnom
sječom gospodariti dalo, a to su svi zaštićeni predjeli na dubljem
vapnenitom tlu, kao i svi oni na pješeeniku; ali radi kotlinastog
terena a usljed toga i radi pretežkog i preskupog izvoza,
te neunovčivosti bukovine, ne može se ista uporabiti.


Raeijonalno gospodariti prebornim sjekom bilo bi moguće
samo na malih površinah i to neredovitom prebornom sječom;
nu to bi bilo već finije šumsko gospodarstvo, gdje bi se svakomu
pojedinomu stablu posvetila podpuna pažnja, koja bi se
protezala na nuždnu prozraku, odgranjivanje, (okresavanje)
opreznost kod obaranja i izvoza, riecju, gdje bi se svako stablo
vadilo onda, kada bi njegova finaneijalna zrelost to nalagala.
Sa takovim prebornim sjekom moralo bi se gospodariti ponajpače
u malim hrpama, na taj način dakle, da bi na dotičnoj
površini doduše svi dobni razredi zastupani bili, ali ne na
jednom, nego na razni h mjestih.


Nu takovo preborno gospodarstvo može biti idejalom njemačkog
šumara uz tamošnje ciene šumskih proizvoda, nama
pako obzirom na naše ogromne površine i terainske neprilike
ne preostaje ino, nego gospodariti sa redovitom prebornom
sječom.


Prema gore rečenomu držimo, da će samo ono uredjenje,
koje razdieljuje obhodnju u tri obhodnjice prirodnim zakonom
najbolje odgovarati i da će se samo na taj način raznim oštečivanjem
i t. d. skopčanim sa čestim ponavljanjem sjeka, izbjeći
moći.


U krajiškim državnim gorskim šumama uvedena je 150
godišnja obhodnja sa pet (6) obhodnjica; ali prigodom sječnje
sile šumarsku upravu gojitbeni obziri, da se sječa na znatniju
množinu stabala protegne, nego li bi se prema ustanovam gospodarstvene
osnove izvaditi smjela, i to s toga razloga, jer je
razdieljenje u pet obhodnjica skroz protunaravno. Doklegod se
to uredjenje ne dovede u sklad sa prirodnim zakonima, sve
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 9     <-- 9 -->        PDF

^ 473 ^


dotle ne će prestati tužaljke rediteljstva, da se drvosječi prevec
izcrpljuju, a s druge strane opet tužbe šumske uprave, da se
prema gospodarstvenoj osnovi racijonalno gospodariti ne može.


Šumarska znanost temelji se poglavito na prirodnoj nauci ;
zakoni prirode moraju dakle biti podlogom šumskomu gospodarstvu,
dočim je matematička znanost tek pomoćnica u šumarskom
kućanstvu; a ako je tomu tako, onda nikako ne može
valjati, ako šumsko gospodarstvo lih na temelju matematičke
nauke uredjivali budemo.


Nu proti tome se na žalost dan danas u šumarstvu u
veliko grieši ; kod uredjivanja šuma upotrebljeno osoblje
zove se ponosom šumarskim generalnim stopom, proti čemu
mi ništa ne imamo, jer je tomu sbilja tako, ali smo slobodni
iztaknuti, da rediteljstvo, makar kako inteligentno bilo, ne bi
smjelo omalovažiti mnogogodišnje izkustvo praktičnog šumara,
koji je, akoprem su mu izhlapile matematičke formule, tim
dublje zavirio u prirodne i ekonomne zakone, bez kojih i najsmjelija
gospodarstvena osnova puno vriediti ne može.


Dan danas je žalibog moderno, da stručnjaci za vrieme od
pol godine sastave za šumu, koju niesu do tada nigda ni vidjeli,
gospodarstvenu osnovu, koja daje pravac šumskomu gospodarstvu
za cielu jednu obhodnju. Po našem mienju jeste pol
godine preved kratko vrieme, a da bi se mogle u tom
rokuproutiiti tržne i mjestne okolnosti, te ustanoviti
pravac i način odpreme šumskih proizvoda
za ciele decenije unapried.


To vriedi za svekolike, ali osobito za preborne šume, gdje
se svaki užitak mora crpsti na taj način, da se nikada ne
pusti s vida ogojni moment dotične sastojine. Za to bih ja naprotiv
g. Tvrdony-u preporučio, da se godišnji prihod usta-


V P


novi površinom godišnje sječine po obličku e = -^p, gdje nam
e predstavlja etatnu površinu, P površinu ciele
šume ili sječnog reda, "/s vrieme obhodnje.


Primjerenom razdiobom u sječne redove moći će se u prebornim
šumama prihčna jednakost šumskih dohodaka polučiti,
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

, _ 474 —


tako da će rediteljstvo, ustanoviv na površini za sječu sposobna
stabla, moći prihod budućih 10 godina proračunati. U malih
komplcksih, gdje se pomoćju razdiobe u okružja i sječne redove
jednakost dohodaka ustanoviti ne može, tu bi se imao
prihod proračunati slično kao kod kombiniranog plošnog razšestarenja
(kombinirtes Flachenfachwerk), gdje bi naime sječna


površina u budućem deceniju bila jednaka \ -t 10, pri čemu


0,´3


bi se ta površina prema očekivanom drvnom dohodku razdielila
u 10 sjeČina sa jednakim prihodom.


Pošto g. Tvrdonj želi obhodnju na 20-godišnje obhodnjice
dieliti, dočim smo mi usuprot samo sa tri obhodnjice sporazumni,
odnosno kod 120 godišnje obhodnje, 40 godišnje obhodnjice
imati želimo, to je posve naravno, da on smatra naše
sječine preveć izcrpljenima, dočim mi držimo, da posve dobro
radimo, ako stabla sa negativnim prirastom, u korist mladjih
u punom prirastu stojećih, vadimo; tomu dosljedno smatramo
mi zahtjev njegov, da po rali ima ostati najmanje 18, odnosno


10 m2 kružne plohe prećeranim.


U pomanjkanju takovih šuma, u kojima se je već kroz
vrieme ciele jedne obhodnje redovitom prebornom sječom gospodarilo,
ne znamo i ne možemo znati, hoće li biti moguće
približno strogu potrajnost u prebornih šumah polučiti; naše
prašume, obzirom na neznatnu množinu drvlja srednjeg dobnog
razreda, čini se, da govore proti tomu.


Zahtjev g. Tvrdony-a potiče iz individualnog shvaćanja,
za koji nam je on svaki dokaz dužan ostao ; nedvojbeno je,
da će drugi taksator na temelju svojih pokusa, opet nešto drugoga
pronaći. Svakako bi bilo uputnije, da je umjesto kružne
ploštine, označi drvna gromada, koja nakon dovršenog sjeka
po rali ostati ima, kao što je to i u krajiških državnih gospodarstvenih
osaovah izkazano, i to s toga razloga, jer će svaki
šumar moći puno lakše i sigurnije okularno procieniti drvnu
gromadu, nego li kružnu ploštinu; budimo iskreni, u procieni
kružne plohe ima nas jako malo izvježbenih, pa čemu dakle
mjesto sigurnoga služiti se sa nesigurnim?
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 475 -
Onomu pako zahtjevu, da se one sastojine, koie ne izkazuju
18, odnosno 10 m* kružne plohe, ne imaju u prvoj periodi
(obhodnjici) na uživanje propisati, moramo se odlučno
oprieti; to je opet puki taksatorski račun, koji je posve s vida
pustio ogojni moment preborne šume ; u svakoj prebornoj šumi naći
ćemo prastarih stabala, kojima je prirast odavno vec negativan
i koja stabla osim toga sa svojom obilatom krošnjom silu
mladog naraštaja potištuju, pa ipak ne bi mi, prema gornjemu
zahtjevu, takova stabla smjeli izvaditi sve za volju kružne ploštine.
To sigurno ne bi bilo racionalno gospodarstvo. Sto više,
mi držimo, da će u svakoj prebornoj šumi biti bezuvjetn o
potrebno, da se u prvoj periodi svi predjeli proriede, i s tom
proriedom sva stabla sa negativnim prirastom, zatim sva ona
oštećena, kao i ona, koja vriedniji jelov podmladak previše zasjenjuju,
izvade.


Za proračunanje godišnjeg prihoda preporuča g. Tvrdonj
formulu kr. ugar. ministarstva za poljodjelstvo, t. j . preinačenu
staru austrijsku kameralnu formulu; tu opet vidimo u njem
taksatora dušom i tielom, akoprem već na stranici 206 i sam
toj formuli ne vjeruje, jer traži da se izračunata preborna
površina ne prekorači; u koju svrhu onda komplicirani račun.


Mi odlučno zaziremo od uporabe koje mu drago formule
za proračunanje prihoda, jer se u prebornoj šumi nijedan faktor
formule točno ustanoviti ne muže.


Normalna zaliha u prebornoj šumi nije jednaka normalnoj
zalihi u šumah sa čistom ili oplodnom sječom, pa ipak se za
izračunanje normalne zalihe moraju uporabiti skrižaljke o prihodu
i prirastu, koje potiču iz šuma, koje se skroz i skrozrazlikuju
od naših sastojina.


U prebornoj šumi mienja se i smiesa, i sklop i razporedanje
dobnih razreda na svakom koraku, za to će biti tcžko,
dapače nemoguće, bilo kakove skrižaljke o prihodu i prirastu
upotriebiti za naše kraške šume. U tom pravcu slobodni smo
upozoriti na razpravu M. Buberla u 756. broju «Oester. Forstund
Jagd-Zeitung» «o procieni pomoćja skrižaljka o prihodu»,
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 12     <-- 12 -->        PDF

_ 476 ^


koji je takav postupak posve osudio. Ako pako g. Tvrdony
doduše tvrdi, ali ničim ne dokazuje, da je pogriešnom uporabom
tih skrižaljka do god. 1880. za krajiške državne šume
netočan prihod ustanovljen, — to će isto tako moći drugi
taksator to isto reći o njegovom načinu izračunanja prihoda,
jer je to stvar individualnog shvaćanja pojedinca.


Vidimo dakle, da ne možemo ni pribUžno točno izračunati
normalnu zalihu, dosljedno, još manje normalni prirast.


Sadašnju zbiljnu zalihu takodjer će riedko kada moći
taksator u prebornoj šumi približno točno ustanoviti, jer kako
već rekoh, mnienja se u prebornoj šumi razmjer smjese,
vrsti drvlja, dobni razredi i debljina istih, kao ne manje i sklop
neprestance, tako da će i pomoću pokusnih površina, ma bile
one još tako velike, i prosjecale poput prosjeka cieli dotični
predjel i okružje, diferencije medju procjenom i drvnom zalihom
znatno veće biti, nego H u jednako starih šumah. Uz
ove velike razlike u smjesi, sastojine i sklopu, ima kod ustanovljenja
sadašnjeg prirasta osobitih potežkoća, a ako se još i
to uvaži, da se u prebornoj šumi prama zasjeni i prozraki
prirast vazda mienja, to opet možemo uztvrditi, da osobitoj
točnosti kod ustanovljenja istog govora biti ne može; nije dakle
čudo, ako takovo ustanovljenje preveć od invidualnog shvaćenja
ovisi.


Nu rado potvrdjujemo, da je g. Tvrdonv najbolju methodu
u prebornih šumah za ustanovljenje prirasta birao naime
Presslerov svrdao.


Vidimo dakle, da se niti jedan faktor za izračunanje
pomoćju formule točno u prebornoj šumi ustanoviti neda, dakle
da njoj vjerovati ne možemo i ne smijemo, i da ju bezuvjetno
površinom kontrolirati moramo, dosljedno, da nam ni potrebna
nije.


Završujuć spominjemo, da ne bude zamjere, da nam´nije
bilo nakanom omalovažiti razpravu g. Tvrdony-a, jer mu
rado priznajemo, da je mnoga oštroumna opažanja kao vješt
taksator rekao, nu nama bijaše opet zadaćom opisati prebornu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 477 —
sječu sa praktičnog gledišta i samo, ako se pojmovi bistrili budu,
može se očekivati napredak na ovom još vrlo slabo obradjenom
polju. J. Z.


Kroz Bosnu i Hercegovinu.


Priobćuje profesor Fran Ž. Kesterčaiick.
(Nastavak).


II.
Put iz Sarajeva prema Mostaru spada svakako i u prirodnom
i turističnom pogledu medju najveličanstvenije željezničke
pruge u ovoj monarkiji.


Odmah, iz Ilidž e rastaje se željeznički voz sa sarajevskotii
ravnicom, te se uzpinje u prilično velikim serpentinama,
pomoču zubaste poteznice na (1010 m.) visoku Iva n planinu .


Pruga od željezničke stanice Rosteljic a pako do stanice
Podorožac tik Konjica u potpunom je smislu govora
gorska željeznica. Usljed silnih klisura i razkidanih vrleti morali
su se tuj prokopati tuneli, od kojih je onaj na samoj razmedji
658 m. dug, a uz to morao se je, da se prebrodi vodomedja
na Ivanu, izmedju jadranskoga i crnoga mora, uz željeznički
sustav adhezije primijeniti jošte i sustav zubčane tračnice.


Vozed se tom 15.155 m. dugačkom zubčanom prugom,
imali smo podjedno za stanke na stanici Ivan prilike razgledati
ne samo vrlo zanimivu gradnju gorske lokomotive, koja nas je
imala preko te napred spomenute razmedje prevoziti, vee i
samu gradnju te zubčane pruge.


Ove gorske lokomotive jednako su prikladne kako za
adhezijonalne pruge, tako i za pruge sa zubčanim tračnicama,
a djelatnost im je tako udešena, da stroj preko adhezijonalne
pruge može usponom od 15´*uoi ^ preko pruge na zubace još i
usponom od So^loo voziti vlak od 120 t. Dvije takove lokomotive