DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 404 —


vrlo gladko i brzo od ruku. Sagradjene su pako u pravilu nad
samim koritom odnosnih šumskih potoka, a tek samo iznimno
u pojedinim komadima i na suhom.


Sto se same izradbe drva po tamošnjih šuma tiče, to se
takova izradjuju toli za gradju, u svrhe napred spomenute tvornice
u Teshću, kao i za predstojeću potrošbu u njoj, nu kraj
toga izradjuju se ovdje još i bukove kao i borove željezničke
podvale, bukove dužice kao i tahte iliti šimle za pokrov. Iztaknuti
moram pri tom naročito i osobitu vrstnodu ondašnje
borovine (crni bor), koja svojom vanjštinom u mnogom naliči
alpinskoj ariševini, a i narod ju osobito za gradju vrlo cieni.


Kako je prije koji dana bujica napred spomenute »flumene
« na više mjesta raztrgala, imali smo podjedno obilazeć te
šume prilike na više mjesta gledati i sam postupak gradnje
istih. Isto tako vidjesmo na šumskom stovarištu oveću zahhu
liepih trupaca većinom od javora rebraša. Ovo se drvo ovdje
unovčuje sa 5 for. po kub. metru na panju, a izvaža se ponajviše
u inozemstvo. — U šumskom predjelu zvanom »Bebe«
naišli smo na tragove jeseni g. 1896. ovdje harajućega vjetroloma.
A uzpinjuć se još dalje na »Borja planinu« (1388 m.)
veoma nas iznenadi, kad no na jednoj glavici nadjosmo čisti
hrastik. Doduše bili su to tek kržljavi prastari hrastovi, koji
će u buduće, obzirom na ološanje stojbine i položaj, morati
svakako zamjeniti bilo crni bor bilo jela, nu svakako nam i ti
ostanci jasno svjedoče, da je morala i u tom kraju još pre nedalekog
vremena prevladjivati hrastovina. Danas je hrastovina
potisnuta na predjele sa skriljastom podlogom.


Izradbu drva rukovodi u ovoj šumariji sama šumska uprava
na vlastiti račun, a zabavljeno je pri tom ukupno do 400 šumskih
radnika. Spomenuti moram uz to, da je u sjelu šumarije


t. j . u »Pribiniću«, medju inim uredjena i posebna radničk a
bolnica. Pa kako su takovoj baš u taj par prekrivali krov,
imali smo podjedno sgodu upoznati se donjekle i sa samim
poslom izradjivanja šindre i cijepane tahte, koje se pri tom
upotrebljuju.