DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 403 —


rije, to ćemo sada prije svega bar kratko koju obdenitu o tih
šumah spomenuti.


Šumarija »Pribinić« broji ukupno oko 38.000 hekt. šumom
obrasla površine, i to većinom bukove i jelove šume. Nu uz
to dolaze jošte u smjesi takodjer i hrastovi, javori i bor crni.
Drvna zaliha istih procienjena je na kojih 7 milijuna kub. metara.
Do sada izsječeni i izradjeni su samo hrastovi, a sada
sliedi sjeća bukovine. Sječe se prebiranjem — nu vazda obzirom
na osjeguranje podmladka. U koliko mogosmo i sami
razabrati, pomladak je posvuda liep i bujan. Prelazno doba za
prvu prebornu periodu ustanovljeno je ovdje sa 20 godina, t. j .
za to će se vrieme sve prastare i sječi dorasle bukve jednom
prebrati. Svi su obronci dosta strmi, a šume gorovite. Gdje
ne bi naravno pomladjenje uspjelo, kao i po starih čistinah šumskih,
sliediti će onda i ručno pomladjenje, i to bilo sjetvom
(omorike), bilo sadnjom biljka (crnoga bora), u koju su svrhu
uredjena posebna omanja biljevišta.


Nas je medjutim prigodom tih izleta zanimalo najviše pro-
učanje samog načina izvoza ogromnih tih drvnih zahha iz tih
još do nedavna, tako rekavši, nepristupnih, da bezvriednih šuma.
Glavno je prometilo pri tom svakako jur prije spomenuta šumska
željeznica, kojoj se tračnice i pruga još i sada sve dalje i dalje
do u samo srdce gore produljuju. Uz ovu pako imade onda
osobitu važnost ovdje još i transport po t. z. f 1 u m e n i h t. j .
vodoklizih iliti na kilometre dugačkih, iz balvana sastavljenih
žljebova, u koje se onda za tocilanje drva potrebna voda napušta
iz bližnjih gorskih potoka i vriela. Takovih »flumena«
imade ovdje već i do sada u duljini od kojih 15 kim. posagradjeno.
Maximalni im je pad 270. Duljina pojedinih preboja
iznaša 4—7 met., dubljina vode u žljebu 70 cm., gornja širina
žljeba do 1"50 m. Tocilaju se pako u njima toli čitavi trupci,
tesana gradja, kao i gorivo (t. j . cepanice) drvo. Grade se slično
kao što i obične klizi, samo sohdnije, a i trupci se moraju iz
nutarnje strane žljeba nješto obtesati, a srubovi valjano izpunjati
mahovinom, da ne propuštaju vodu. Samo tocilanje ide