DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 461 —


likom, da sam tuj mjesto kaputa hlače na zabodenu palicu objesio. Na
to se povratim k onomu prvomu, — i zaista, kako sam si mislio, tako
je i bilo! Ris je moj kaput tako dugo ukočen gledao, dok se nije sasraa
umorio i oči sklopio; a spavao je i hrkao kao pilana.


Sada mi je bilo lasno svladati tog deliju, — došuljav se tihano do
njeg, uhvatim ga s jednom rukom za kapicu, a s drugom u isti mah
inetnem mu kariku na laloke i privežem oko vrata ; sad sam mu bio
goso. Dok sam ja taj posao s mužakom obavio, zaspala je i ženka, kojoj
je ista sudbina u dio pala!


To vam bijaše nenavidnost od mojih drugova, kad sam oba risa
kući doneo! Svaki je htio znati, kako sam ih pohvatao, ali im ue heedoh
moga majstorluka odati. Moj ponos nije bio malen, ja sam u duhu već
gledao dekret za šumara, ili najmanje punu šaku bielih škuda grofovske
milosti.


Kad sam sav veseo k dvoru došao, zatražio je svjetli grof, da mu
pripovjedim moj majstorluk; a kada sam mu ja sve istinito i vjerno izpripovjedao,
pruži mi milostivni gospodin grof svoju zlatnu burmuticu
s pohvalnim riečima: »Vencličko je vragometski dječko; evo, nek uzme
jedan štipac iz moje burmutice!« J. E^r .


Šumski šameeTi. U svrhu boljeg sačuvanja šumskih kultura i osiguranja
granica šumskoga posjeda, izkopati će se u području kr. nadšumarskoga
ureda u Vinkovcih tečajem ove godine 40.903 metara samca.
Ta radnja izdana je jeftimbenim putem za svotu od 4826 for., a to iznaša
na tekući mettr H"8 novčića, dočim je prociena iznašala 15 novč.
po metru. Samac ima biti izkopan; 1 metar duboko, 1´5 metar gore, a
0 5 metra dole široko.


Ogl


Svršeni slusalac c. kr. visoke šlcole za zemljoteštvo u
Beču, koji je položio ispit za samostalno vodjenje šumskog
gospodarenja i koji se sada nalazi u zemaljskoj službi, traži
mjesto Šumara ili šumarskog pristava u privatnoj službi.


Pobliže pod «suinar 99» post. rest. Orahovica.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 66     <-- 66 -->        PDF

462


Broj 4260
1897.


0


Na temelju drvosječne osnove za godinu 1897./8. kao izvađka glavne prometne
đena 1889. prodavat će se dne 4. rujna 1897, u piaarni podpiaanog ureda putem


Hrastovih


sS
O
os a3>a2
03
tsj
a;
U području političke
obdine
u šumskom
predjelu
"3
OJ
-2
.a
sS
m
&
ciepanje
sadržajgradja
m.^
u
1 f—I
o a
7 ^ s Kosturać 9 i 10 325 l^Og g 484e,
2 10 . rt Novakuša 8 i 10 568 254i,, 1293,,
3 0«
> (—1
13 1 i Bukovac 8 i 10 111 10254 2 5„«
4 >
0Q
11 rt ^ Sikava 8 i 10 315 530«, 530«2
5 14 Čazma Komuš. lug 9 i 10 161 31181 31431
6 16 Kloštar Ivanić Glogovnica 9 i 10 197 430i, D^^QQ
a
7 S 15 Križ Veliki Jantak 9-1 0 475 769,5 12942S
O
8 15 Čazma Mali Jantak 9-1 0 513 1087^0 11523e
9 ´3
> 1—1
22
Kloštar Ivanić
Marća
Kozarevo
dio 8
do 10 958 1019^3 9035,
10 3 23 Žutica 9 i 10 609 la34ia 134080
11 26 Velika Dišnica 2—10 — —
12 > 25
Vukovje
Ilovski lug dio
6—10 1194 2385i5 114984
13 ´S 30 Garešnica IVIedjuvođje
Garešničke 9-1 0 126 23i9g 13753
14 a; 32 Hercegovac Selište 4—10 2182 267683 131253
O
15 29 Garešnica Petkovaoa 8—10 117 1423, ^"se
16 « .
fet>
m
38 Ivanska Drljež 8-1 0 129 457,5 12032
17 te 43 rt I* o
Kreševina dio
7—10 326 o9*^49 6146
18 "53 P45
3 Žabjaćki lug 9-1 0 198 544o„ 352e5
8504 127485, 112765„
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 67     <-- 67 -->        PDF

463


glas.


osnove, odobrene naredbom visoke kraljevske zemaljske vlade broj 42.092 od 30. stupismene
dražbe niže izkazana hrastova i bukova stabla.


8 t a b a a Bukovih stabala
drvu


.2.CS ProcienUdaljenost
do prve


Procienbena .2.*


Sa


bena


željez. vriednost
2 >


vriednost željezničke postaje


podvlaki 60
for. nč. bi m.´ for. nČ.
14 7Q 4507 76 i 8v. Ivav Žabno 3.1 kim.
21,0 11844 79 Sv. Ivan Žabno 3.7 kim.


— 2460 96
Gradec 8.6 kim.
— 9023 94 8v. Ivan Žabno 4 klra.
46x0 5264 41 Gradec 17.8 klmt!
70x0 8712 92 Vrbovao 214 klmt.
lOleo 16541 11
Križ 8.1 klmt.


143.0
18649 92 Grad Ivanić 13.1 kim.
855, 14831 26 Vrbovao 21.2 klmt.
5760 18453 — Grad Ivanić 4 klmt.
— — — 4342 II53O05 5167„ 28805 04 Kutina 6 klmt.
10&8Q 26359 24
Banova jaruga 7 8 kim.


3186 80 Vel. Zdenci 20 kim.
3870 35148 14 Vel. Zdenci 12.9 kim.
´60 1917 86 Kutina 22.1 kim.
14i„ 5040 44 Belovar 17.9 kim.


19..


4385 12
Belovar 8 kim.


5oo


8301 40 Rovišde 2-5 kim.
808s„ 194624 07 4342 11530o5 5167,, 28805 04


670


34
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— ´464 —


Uz sliedeća bitne nvjete:


1. Biljegovane propisno sastavljene ponude, žaobinon^ 6đ 10 \ pfocjenbene
vrieđnosti obložene, dobro zapečaćene, moraju najkasnije do 4.
rujna 1897. do 11 sati prije podne, kod podpisanog ureda predane biti,
te na omotu točno stavku dražbenog oglasa sadržati, na koju glase.
2. Kupita stabla hrastova može dostalac u njemu povoljne svrhe
zraditi, izuzam stupaca za plot iz krupnih grana i tesanih kolaca za
plotove — dočim neizrađjeni dielovi stabla kao vrhovi, granje, trešće i
odpadci vlastničtvo imovne obćine ostanu.
3. Kupita bukova stabla (pod stavkom 11.) može dostalac izraditi
n njemu povoljne svrhe u cjelosti do debljine granja od 10 cmtr.
4. Za izradbu i izvoz kupljenih hrastovih stabala ustanovljuje se
rok do 1. travnja 1898. i od 1. listopada 1898. do 1. travnja 1899.
´ 5: Zd izradbu i izvoz kupljenih bukovih stabala (stavka 11.) ustanovljuje!
se rok do 1. travnja 1900.


6. Kupljena hrastova stabla smije kupac samo u dobi od dana opobrenja
dražbe po vis. kr. zem. vladi do 1. travnja 1898. zatim od 1.
istopada 1889. do konca ožujka 1899. obarati izrađjivati i izvažati, dočim
če se izradba i izvoz u vrierae od 1. travnja 1899. dozvoliti samo u
slučaju nepredvidljivih i dokazanih zaprekah, na opravdanu molbu kupca,
ali če isti biti dužan naknaditi štetu na naraštaja prema ugovoru.


7. Odmah nakon obznanjenog mu odobrenja dražbe po vis kralj
zem. vladi ima kupac cielu dostalnu svotu uplatiti, dočim će mu se stabla
samo po razmjeru uplate predati.
8. Pobliži uvjeti mogu se uviditi kod podpisanog ureda, zatim kod
šumarije u Sv. Ivanu, Čazmi, Kl. Ivaniću, Garešnici, .Bereku i Belovaru.
Grospodarstveui ured im. obćine križevačke.


r Bjelovaru dne 25. srpnja 1897.


Upravitelj:


Hajek.


Uređjuje JosipKozarac.kr. đrž. nadšumar u Vinkovcih. Tisak C.AIbreehta(Jos.Wittasek>
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 69     <-- 69 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
Krog Bosnu i Hercegovinu. Priobduje profesosor Fran Ž. Kesterčanek 399—432
Vrsti drveća, njihovo uspievanje i uporaba u šumama Petrovaradinske


imov. obćine. (Nastavak) 432—440
Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške. (Nastava,k). PiSe B. .


Hajek 440—448
Kulture na Grobničkom polju. Piše J. Ettinger 448—452
§. 4. pril. D. šumskoga zakona. Piše Jul. Vraničar, kr. žup. šum. . .


nadzornik 452—455


Jjistak Osobne viesti: Imenovanja i premještenja 455
Družtvene viesti: Zapisnik sjednice hrv.-slav. Šumarskog društva 455—457
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 457 — 458
Različite viesti: Raukazka konkurencija 458
Sitnice : Ebanovina. — Da nam divlja perad ne odleti iz dvo


rišta. — Zmija savladala orla. — Izum, risa nhvatiti. — .
Šumski šancevi 458 — 461
Oglasi 461—464