DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 458 —


Woditsclika : Die Drahtriese, eine neue und billige Bringungs
art fiir Gebirgsforste kr. 40
Placzeh Dr.: Vogelscliutz oder Insectensclintz ?


Različite viesti.


Kaukazka konkurencija. Rusko ministarstvo za poljodjelstvo i
domene razpisalo je za 1. rujna t. g. dražbu na 2,250.000 jelovih, omorikovih,
borovih, bukovih, hrastovih, briestovih, kestenovih, javorovih i
lipovih stabala. Ta stabla nalaze se u guvernementu Kutais, u šumarijama
Očemčirskoje i Gudautskoje. Kako iz dražbenoga oglasa razabiremo,
odpada na listaće circa SS^n ^ na četinjače 77% od gore spomenutog
broja stabala. Medju listačama zastupana je najjače bukva, naime na
80%. a na ostale odpada 20%. Ako uzmemo, da je hrast zastupan sa
tek 5%, onda bi od prilike došlo 40.000 hrastovih stabala na prodaju.
Rok ugovora ustanovljen je sa 15 godina, tako da bi na godinu došlo


150.000 stabala pod sječu. Prociena iznaša po kubičnoj stopi za bukovinu
1 (jednu) kopejku, a za ostale vrsti drvlja 2 (dvije) kopejke, što bi po
kub. metru iznašalo od prilike 41, odnosno 82 novčića. Za našu hrastovinu
čini se, da ne ima pogibelji, jer je hrastovina u gore naznačenim
kaukazkim šumama jako slabo zastupana; kako je u ostalim kaukazkim
šumama, to nam za sada nije poznato. J. K.
Sitnice.


EbanOTina spada medju najodličniju vrst datulja. Stablo joj je
visoko, a u visini se dieli u grane sa sivom i crnom korom; lišće joj
je dugoljasto, sjajno, kožasto, na gornjoj strani tamnozeleno a na dolnjoj
srebrene boje. Plod joj je jajastog oblika, mekanog tečnog mesa, koje
podsjećava na najfiniju jabuku. To stablo raste u južnoj Aziji, a ponajpače
na Cejlonu i Madagaskaru; od toga stabla potiče drvo, koje se
obično zove ebanovina. Za ebauovinu znalo se je već u prastaro doba, te
je ona sačinjavala glavni predmet trgovine grada Tyra. čini se, da etiopska
ebanovina nadmašuje indijsku i to radi svoje crne boje, tvrdoće i
lahkoće, usljed česa su ju puno upotrebljivali za kipove. Dad danas rabi
se u stolarstvu najviše ebanovina sa otoka Cejlona i Madagaskara. Bijel
je kod toga stabla veoma debela, biela i mehka kao i kod ostalih vrsti
drvlja, dočim mu je drvo — srčika — posve crno i tvrđo; taj nagli
prelaz boja od čudnovatog je kontrasta. U trgovini razlikuju se tri vrsti
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 469 —


ebanoviae; najljepša je ona sa otoka Maurieijusa, a prodaje se u kusoviraa
od 20—40 cm. debljine te 2—6 metra duljine. Drvo joj je liepo
tamno crno, jako gusto, težko, te se dade fino politirati kao slonova
kost Zalibog, u šrčiki je malo ne uviek puknuto, što joj puno od vriednosti
uduzimlje. Iza ote dolazi tako zvana portugalska ebanovina, koju
Portugalci iz Brazilije uvažaju; ona ima ista svojstva kao i prvanja,
samo se razlikuje u tom, što ima ljubičastu boju sa zelenkastima žilicama.
Treća vrst ebanovine potiče takodjer iz Brazilije, a boja joj je
hrdjasta. TJsljeđ tih raznolikih boja čini se, da će ove đvie zadnje biti
odlike od one prve. Tvrdoća i gustoća ebanovine je tolika, da ona ne
može plivati. Kada gori, tada miriši veoma ugodnim, aromatičnim mirisom;
dok je još svježa, a i neko vrieme, nakon što je posječena, oštroga
je okusa, ali nije otrovna. Boja drveta biti će intenzivnija, ako se drvo,
čim se posječe, na dulje vremena ukopa u zemlju. Cont. H. Z.


Da nam divlja perad ne odleti iz dvorišta. Ima ljubitelja,
koji rado drže divlju perad u dvorištu. Poznato je, da se takva divljač —
labuđi, patke i ine ptice — riedko kada posve opitome, osobito ako im


životnim
uvjetom nije bar približno udovoljeno, za to i nije čudo, ako
nastoje pobjeći iz sužanjstva. Radi toga im se osakaćuju krila i perje;
da se pako s jedne strane liepe ptice ne nakaze, a s druge strane da
se željena svrha postigne, najbolje ćemo uraditi, ako ptici očupamo nekoliko
peraca od prvog sglavka krila, te zatim taj dio oštrim nožem tako
odrežemo, da se ostali dio krila ni malo ne ozliedi. Ono malo krvi sustavi
se sa običnim pepelom. Drugi način, koji se obično kod većih
ptica — labudova, roda, čapalja — rabi, jeste taj, da se prvi sglavak
sa tubastimi klješti zdropi i to samo na jednom krilu, zatim se to mjesto
čvrsto podveže tankom žutom ogaljenom žicom, usljed ćesa se isto ubrzo
osuši i odpade. Tako osakaćene ptice brzo se umire, a kod sklopitih
krila ne opaža se ni najmanje, da im jedan članak sa nekoliko peraca fali.
J. E-r.
Zmija savladala orla. Iz Kuršumlije pišu »Zastavi« ovo: U selu
Žuču, srezu kosaničkome 11. o. mj. ulovio bješe jedan veliki orao zmiju,
smuka. Da bi ju učinio bezopasnom, orao joj svojim pandjima probije
glavu i tako zakačenu na jednom noktu od pandje poleti s njome u vis.
Ljuta prisojkinja, još u životu, dugačka metar i pol, a debela kao obična
ruka čovječja, brzo se omota oko orlovih nogu pet do šest puta i tako
ga sputa, da nogama nije mogao maci. Njihova borba u zraku trajala
je skoro čitav sat. Izmučeni i malaksali orao nije mogao da izvuče svoju
pandju iz zmijine glave, pa ovako malaksao i sputanih nogii sklopi svoja
krila i zajedno sa zmijom padne na otoku Toplice, baš do same sudnice
obćine žučke. Taj prizor promatrali su seljani, koji bjehu pred sudnicom
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 64     <-- 64 -->        PDF

- 460 —
na zboru. Zučki kmet predje preko rieke, ubije zmiju i onako zamotana
oko nogu te velike ptice grabljivice donese ju pred sudnicu, gdje ju
odmotaju i orla puste na slobodu. Ali umorena ptica ne mogaše više
letjeti. Noge su joj bile izranjene od zmijinoga stezanja i koža sva sljuštena.
Dugo je orao lagano skakutao pored rieke, dok na nj ne naidjoše
čobančići, koji ga ubiše, ne znajući za njegovu borbu sa zmijom.


Izum, risa uhvatiti; (polak istine — polak latinštine. Poznavao
sam jednog starog šumara, odnosno jagara, koji je za dugih ziranjih večeri
običavao svojim prijateljima kod dobre čaše vina i lule duhana štogod
iz svoga pripećenja pričati. Izmedju ostalih evo jedne:


»Jeđnoč, bilo je to još za onih dobrih starih vremena, dok je u
našim šumama svake vrsti divljači u obilju bilo, izadje nalog od ravnateljstva
gospoštije na sve šumare: da se dva risa, po mogućnosti odrašćena,
i to par, mužko i žensko za menažeriju našeg presvjetlog grofa
uhvate i donesu.


Uhvatiti dva risa ne bi bilo baš težko, ali se tuj ne bi smjela
kojekakova mudra gvoždja upotriebiti, kojimi bi se zvier ozliedila ili za
uvjek osakatila, te za menažeriju nesposobna bila; već je tuj trebalo
risa nekako nadmudriti, što nije baš lasno, jer znamo, da je ris fina prefrigana
mačja zvjerka, koja ima oštar sluh, dobar vid i pri tom umije
se vješto verati po drveću.


Nije čudo, da je zabuna gospoštijskih činovnika bila velika. Ja sam
u ono doba bio još mlad lovački djetić, ali ipak sam nešta znanstvena
znao i učio, ali kraj svega toga imao sam još uvjek više žedje u grln,
nego novca u kesi. Medjutim dok su si drugi o tom predmetu glavu
razbijali, zaputim se ja mirno u šumu, jer sam za jedan par toga skota
znao, te sam si već odavna preduzeo postreljati ih, samo sam očekivao,
dok im koža bude u najvećoj cieni. Sobom sam poneo ništ više, nego
dvie karike, dvie palice i jedno uže tri hvata dugačko, a pri tom sam
si sam rekao: »Veselo, Venclićko, to je što za tebe, sada možeš pokazati,
da nisi kukavica i da nešto više znadeS, nego li do tebe drže.«


Bilo je nekako mečavno vrieme i zemlja omekšala, tako da sam
odmah po tragu opaziti mogao, kuda su moji risi odkasali. Sliedeć im
trag ubrzo sam spetio, da se je mužjak na debeli javor pripeo. Tri puta
sam oko drveta obišao, dok sam toga skota opazio na jednoj debeloj
otoci medju listnatim grančicama jedva tri stope poviš mene. On je mene
zaista odavna motrio, al sam se ja učinio, kano da ga ne vidim ; na to
zabodem palicu u zemlju i objesim na istu svoj kaput i zatim otidjem
dalje, kano da se tuj ništa pripetilo nije, da potražim polako drugi trag,
kojega sam ubrzo našao i sliedio, dok nisam i ženku na sličnom drvetu
opazio. I ovdje sam uradio sve kao i kod onog prvog, samo s tom raz