DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 458 —


Woditsclika : Die Drahtriese, eine neue und billige Bringungs
art fiir Gebirgsforste kr. 40
Placzeh Dr.: Vogelscliutz oder Insectensclintz ?


Različite viesti.


Kaukazka konkurencija. Rusko ministarstvo za poljodjelstvo i
domene razpisalo je za 1. rujna t. g. dražbu na 2,250.000 jelovih, omorikovih,
borovih, bukovih, hrastovih, briestovih, kestenovih, javorovih i
lipovih stabala. Ta stabla nalaze se u guvernementu Kutais, u šumarijama
Očemčirskoje i Gudautskoje. Kako iz dražbenoga oglasa razabiremo,
odpada na listaće circa SS^n ^ na četinjače 77% od gore spomenutog
broja stabala. Medju listačama zastupana je najjače bukva, naime na
80%. a na ostale odpada 20%. Ako uzmemo, da je hrast zastupan sa
tek 5%, onda bi od prilike došlo 40.000 hrastovih stabala na prodaju.
Rok ugovora ustanovljen je sa 15 godina, tako da bi na godinu došlo


150.000 stabala pod sječu. Prociena iznaša po kubičnoj stopi za bukovinu
1 (jednu) kopejku, a za ostale vrsti drvlja 2 (dvije) kopejke, što bi po
kub. metru iznašalo od prilike 41, odnosno 82 novčića. Za našu hrastovinu
čini se, da ne ima pogibelji, jer je hrastovina u gore naznačenim
kaukazkim šumama jako slabo zastupana; kako je u ostalim kaukazkim
šumama, to nam za sada nije poznato. J. K.
Sitnice.


EbanOTina spada medju najodličniju vrst datulja. Stablo joj je
visoko, a u visini se dieli u grane sa sivom i crnom korom; lišće joj
je dugoljasto, sjajno, kožasto, na gornjoj strani tamnozeleno a na dolnjoj
srebrene boje. Plod joj je jajastog oblika, mekanog tečnog mesa, koje
podsjećava na najfiniju jabuku. To stablo raste u južnoj Aziji, a ponajpače
na Cejlonu i Madagaskaru; od toga stabla potiče drvo, koje se
obično zove ebanovina. Za ebauovinu znalo se je već u prastaro doba, te
je ona sačinjavala glavni predmet trgovine grada Tyra. čini se, da etiopska
ebanovina nadmašuje indijsku i to radi svoje crne boje, tvrdoće i
lahkoće, usljed česa su ju puno upotrebljivali za kipove. Dad danas rabi
se u stolarstvu najviše ebanovina sa otoka Cejlona i Madagaskara. Bijel
je kod toga stabla veoma debela, biela i mehka kao i kod ostalih vrsti
drvlja, dočim mu je drvo — srčika — posve crno i tvrđo; taj nagli
prelaz boja od čudnovatog je kontrasta. U trgovini razlikuju se tri vrsti