DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 455 —


Reć bi da možemo uzeti, da je ova vrst oštedivanja, o
kojoj smo netom govorili, šumskomu zakonu nepoznata vrst
oštedivanja, jer nije u zakonu posebice navedena, nu zakon je
i ovakovu mogućnost predvidio, jer, dočim je u §. 72. ž. zak.
ustanovljeno obdenito načelo za obračun naknada, iztaknuto je
u §. 10. pril. D, da se sve one štete, koje posebice u tom prilogu
navedene nisu, na temelju ovih ustanova proračunati imadu.
Prema tomu imala bi se oštedenja, o kojih smo netom razpravljali,
a tiču se listača dospjelih sječi, uzeti kao »kradja
drva«, gdje može biti i posrednih šteta, koje će po svojoj naravi
podpunoma obračunom po §. 3. pr. D. š. z. naknadjene biti.


Jul. Vranićar,
kr. žup. šumar, nadzoznik.


LZST-A.K:.


Osobne viesti.


ImenoTanja i premještenja. Ban kraljevinali Hrv. Slav. i Dalm.
obnašao je imenovati Josipa Guliua, kot. šum. gradiške im. obćine
kr. kot. šumarom I. razr. kod kr. kot. oblasti u Gračacu, te kr. kot.
šumara, Nikolu Dembića premjestiti od kr. kot, oblasti u Djakovu
k onoj u Belo var u.


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavane
dne 20. travnja 1897. u Zagrebu u sgradi Markov trg br. 3. pod
predsjedanjem presvietlog gospodina Marka grofa Bombellesa i u prisutnosti
p. n. gg. podpredsjednika F. Zikmunđovsky-a, J. Havasa, te
p, n. gg. odbornikab SI. Rossipala, B. Hajeka, M. de Bone, R. Fiscbbacha,


D. Laksara, J. Vraničara, I. Partaša, tajnika A. Borošića, te p. n. g.
gradj. savj. K. Waidmana kao gradjevnog vještaka.
Predmeti viećanja.


Točka 1. Čitanje zapisnika odborske sjednice od 25. ožujka 1897.
Nakon pročitauja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po odbornicima
I. Partašu i J. Vrani caru.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 456 Točk
a 2, Razprava o gradnji šumarskoga doma i muzeja.


Prvi družtveui podpredsjednik g. V. F. Zikmundovskj izvješćuje,


da su zamoljeni tehnički vještaci pregledali družtvu predložene natje


čajne nacrte za gradnju šumarskoga doma, te odnosno svoje pismeno


vještačko mnienje predložili poroti, izabranoj za podieljenje nagrada. —


Porota je na dne 9. travnja t. g. obdržavala svoju sjednicu te je, usvojiv


u cielosti mnienje gg, gradjevnih vještakah, predložila, da se raspisana


prva nagrada od 1500 kruna dopita graditeljem Aleks. pl. Aigneru i Gjuri


Carnelutiu, sastaviteljem nacrta, označenog hrastovim listom u okrugu.


Zatim da se druga nagrada od 1000 kruna razđieli tako, da se od
te svote dopita W. Jeliueku, sastavitelju nacrta pod naslovom »Artemis«
600 kruna, a Ifectoru pl. Eckehlu, sastavitelju nacrta pod lozinkom
»Oculi« 400 kruna, te konačno, da se po družtvenoj upravi nabavi nacrt,
sastavljen po gradjevnoj tvrdei Fischer i Hruby u Zagrebu. — Gradjevni
vještaci predlažu družtvenoj upravi, da za gradnju upotrebe nacrt, označen
sa hrastovim listom u okrugu. — Družtvena uprava izložila je prema
predlogu porote sve stigavše projekte kroz osam dana na javni uvid
občinstva u maloj saborskoj dvorani, a izvjestitelj predlaže podjedno, da
se nagradjeni nacrti kao i za nabavu preporučeni nacrt posebnim izaslanstvom
predlože na uvid Nj. preuzv. g. banu, kao pokrovitelju hrv.slav.
šum. družtva i kao glavaru zemlje i to tim više, što družtvena
uprava ide zatim, da se u šuuiarskom domu iznajme zemlji prostorije,
potrebite za šumarsku akademiju.


U potonjem predmetu obratila se je družtvena uprava u smislu
zaključka gosp. odbora na visoku kr. zem. vladu glede oznake potrebitih
prostorijah i osiegurauja odnosne najamnine, te će se upr. odboru o tom
podnieti izvještaj, čim dotični visoki odgovor stigao bude.


Isto se je tako obratila družtvena uprava u smislu zaključka upr.
odbora od 25. ožujka 1897. na slavnu zagrebačku obćinu molbom, da se
jasnije ustanove uvjeti, pod kojimu gradska obćina daruje gradilište za
šum. dom i muzej hrv.-slav. šum. družtvu, te će se i o tom upravljajućem
odboru podnieti izvještaj, dok pregovori zaključeni budu.


Konačno se predlaže upr. odboru, neka bi stvorio zaključak o tom,
komu da se povjeri izradba detailnih nacrta i troškovnika, kada da se
razpiše jeftimba za gradnju družtvene sgrade, te da izabere tehničkog
nadziratelja, koji bi bio u toj stvari stručnim savjetnikom gradjevnog
odbora i družtvene uprave.


Upravljajući odbar uzimlje na znanje izvještaj i usvaja predloge g.
podpredsjednika F. Zikmundovskja te zaključuje:


a) da se u poklonstvenu deputaciju, koja će imati nagradjene nacrte
predložiti na uvid Preuzv g. banu, izabere družtv. predsj. presv. gosp.