DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 455 —


Reć bi da možemo uzeti, da je ova vrst oštedivanja, o
kojoj smo netom govorili, šumskomu zakonu nepoznata vrst
oštedivanja, jer nije u zakonu posebice navedena, nu zakon je
i ovakovu mogućnost predvidio, jer, dočim je u §. 72. ž. zak.
ustanovljeno obdenito načelo za obračun naknada, iztaknuto je
u §. 10. pril. D, da se sve one štete, koje posebice u tom prilogu
navedene nisu, na temelju ovih ustanova proračunati imadu.
Prema tomu imala bi se oštedenja, o kojih smo netom razpravljali,
a tiču se listača dospjelih sječi, uzeti kao »kradja
drva«, gdje može biti i posrednih šteta, koje će po svojoj naravi
podpunoma obračunom po §. 3. pr. D. š. z. naknadjene biti.


Jul. Vranićar,
kr. žup. šumar, nadzoznik.


LZST-A.K:.


Osobne viesti.


ImenoTanja i premještenja. Ban kraljevinali Hrv. Slav. i Dalm.
obnašao je imenovati Josipa Guliua, kot. šum. gradiške im. obćine
kr. kot. šumarom I. razr. kod kr. kot. oblasti u Gračacu, te kr. kot.
šumara, Nikolu Dembića premjestiti od kr. kot, oblasti u Djakovu
k onoj u Belo var u.


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavane
dne 20. travnja 1897. u Zagrebu u sgradi Markov trg br. 3. pod
predsjedanjem presvietlog gospodina Marka grofa Bombellesa i u prisutnosti
p. n. gg. podpredsjednika F. Zikmunđovsky-a, J. Havasa, te
p, n. gg. odbornikab SI. Rossipala, B. Hajeka, M. de Bone, R. Fiscbbacha,


D. Laksara, J. Vraničara, I. Partaša, tajnika A. Borošića, te p. n. g.
gradj. savj. K. Waidmana kao gradjevnog vještaka.
Predmeti viećanja.


Točka 1. Čitanje zapisnika odborske sjednice od 25. ožujka 1897.
Nakon pročitauja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po odbornicima
I. Partašu i J. Vrani caru.