DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^timagriM li i


Br. 9. i 10. u ZAGREBU, 1. rujna 1897. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/2 stranice 4 for.; za ´/a stranice
2 for. 70 nove.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Kroz Bosnu i Hercegovinu.


Priobćuje profesor Fran Ž. Kestercanek.


I.
Ove sam godine imao prilike već po drugi puta proputovati
razne šume i šumske predjele Bosne i Hercegovine. Godine
1895. prisustvovao sam izletu »Austrijanskoga državnoga
šumarskoga družtva« — a ove godine vodio sam onamo djake
križevačkoga šumarskoga učiKšta. Svaki put imao sam pri tom´
sgode, ne samo upoznati razne šumske predjele, šumske uredbe
i poduzeća u zemlji, već i inaće upoznati te baš po nas Hrvate
toli zanimive zemlje i tamošnje odnošaje. Pa kako sam pri tom
i doista našao ne samo mnogo i u šumarskom pogledu zanimiva,
već i inaće poučna, ono držim, da neće biti izlišno, ako
0 tili mojih opažajih koju tu i ovdje u našem »Šumarskom
listu« spomenem, držeć, da i onako već ne može biti daleko i
ono vrieme, kada će se moći i naše »Hrvatsko šumarsko družtvo«
kao takovo odvažiti, da i ono zaviri u te strane zajedničke nam
domovine.


Za temelj tih mojih crtica pako uzeti ću prije svega dakako
posliednje t. j . ovogodišnje moje putovanje, i to ne samo
za to, što bi značilo govoriti po nješto »post festum« tek danas
0 putu preduzetom g. 1895., nego još više i zato, što se i u
Bosnoj uz ostale takodjer i šumarske prilike od dana na dan
sve više usavršuju i poboljšavaju tako, da se ta razlika već i
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 400 —


u istom kratkom trogodišnjem razdobju od god. 1895—1897.
dosta jasno očituje.
Prelazeći na sam predmet, spomenuti du prije svega, da
smo prema ovogodišnjem putnom programu stigli ved na dne


31. svibnja t. g. ranim jutrom preko Zagreba i Broda u bosanski
Brod, odkuda nam je onda bilo nastaviti put poznatom
uzkotračnom željezničkom prugom Brod—Sarajevo prema Doboju
i Usori. Kako je naime poznato, sagradjene su u Bosnoj
i Hercegovini sve pruge (osim one vodeće iz Siska preko Dobrlina
u Banjaluku, koja je takodjer t. z. normalna pruga) u širini
od samo 76 cm. t. j . kao uzkotračne željezničke pruge — i
to ponajviše s obzirom na goroviti značaj Bosne i Hercegovine.
Prešav u samu zoru Sjekovac, gdje je pristanište za tovarne
ladje i parobrode, što obće prema Zemunu, bili smo baš
iznenadjeni onom silnom vodom, koja se je usljed kiše prošlih
dana razlila čitavom Posavinom, kao i obalama Ukrine. Približavajući
se zatim preko Kovoga sela sve više pred nama ležećoj
t. z. »Vučjak planini« (367 m.), već nam se do mala
prikazivahu i prvi okrajci bosanskih šuma.


Oko Vž? jutrom pako eto nas već i u Derventi, malenom
nu vrlo krasno na brežuljku, tik željezničke pruge le-
žećem gradiću, u kojemu sada već kojih pet godina unazad
postoji dosta velika tvornica štapova tvorničara Luje Seyfertha.
U njoj radi do 160 radnika uz parni stroj za 6 konjskih
sila i više raznovrstnih strojeva za preradbu i izradbu štapova.


Ovdje se izradjuje godimice do 300.000 sirovih štapova,
od kojih je većina usječena po državnim šumama susjednih
kotara. Najviše se pri tom izradjuju štapovi od lijeske i divlje
trešnje, zatim bukve, javora, kestena i t. d. Gotovi se štapovi
onda izvažaju u Austro-Ugarsku, Njemačku i Englezku. Najveći
je dio produkcije trgovačka roba.


Ovdje se podjedno sastasmo sa djaci gospodari, koji su
takodjer istodobno s nama u tim zemljama u naučne svrhe
boravili pod vodstvom profesora Graho-a, a s kojima se kasnije
i opet sastasmo na zajedničko putovanje preko Hercegovine
i Dalmacije kući.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 401 —


Ostaviv Derventu, počesmo se raznimi željezničkimi zavoji
sve više i više uzpinjati prema razmedji, koja dieli doline Ukrine
i Bosne. Prispjev do stanice »Han Marica«, otvori nam se
liep vidik već i na »Motajica planinu«, poznatu sa ustaških
vojna prije okupacije.


Kod postaje Kotorsk o stupismo već i u prekrasnu dolinu
Bosne, gdje nas i opet rek bi na samome ulazu iz daljine
pozdravljaše starinska tvrdja u D o b o j u.


Ne zaustaviv se medjutim za sada ovdje, mi smo nastavili
put još i do par kilometara dalje ležeće stanice »Ušora«,
tom poznatom središtu »za eksploitaciju bosanskih
hrastovih šuma«.


Usora je naselbina, što no ju je prije vise godina osnovala
poznata u šumsko trgovačkom svietu tvrdka »Morpurgo
i Parente«, koja sada već mal ne desetak godina po tamošnjih
okolišnih šumah izradjuje hrastove dužice za eksport
u Francezku, poznate naročito pod imenom »Bosna«.


Spomenuti je tuj podjedno, da je sama ta tvrdka do sada
po tih stranah izradila i izvezla više od 120 milijuna komada
hrastovih dužica, a tim dakako znatno doprinjela, da je dotadanja
ciena naših, t. j . dužica iz slavonskih šuma, u posliednje
doba toli znatno pala. Sada se u Usori gradi još velika parna
pila za izradjivanje hrastovine, doČim je već od prije tamo obstojala
»prva bosanska tvornica sladora«, vlastnost
»družtva za unovčenje gospodarskih proizvoda u Bosnoj i Hercegovini
«.


Ovdje u Usori dočekao nas je sam šef bosanske šumarske
uprave kod sarajevske vlade, velemožni gospodin Carlo H o f fmann
, da nam bude od sada stalnim i neumornim vodičem
diljem prostranih svojih šumarija.


Pregledav u hitnji još i tamošnju strojarnicu šumske
željeznice , koja odavlje preko Tešnja i Teslica do Pribinića
i tamošnjih šuma vodi. I ova je željeznička pruga sagradjena
u širini od 76 cm., a ukupna joj je duljina već danas oko
63 kilometara. Dio od Usore do Pribinića uredjen je za paro
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 402 —


stroj, odavlje dalje se onda prazna tovarna kola konjima vuku
do u šumu, dočim se puna i opet vraćaju po strmini usljed
djelovanja vlastite težine. Ova je željeznica bila prije takodjer
vlastničtvo tvrdke »Morpurgo i Parente«, danas je ipak vlastničtvo
bosanskog šumskog erara, nu služi dielomice ipak takodjer
i za osobni promet. Troškovi gradnje iznose 6000 do
6500 for. po kilometar pruge.


Pruga vodi po samoj zemaljskoj cesti, pokraj male Usore
sve do Pribinića.


Prispjev u Teslić , zaustavismo se, da pregledamo pod
vodstvom prvog ingenieura g. L u d w i g a ogromne zgrade i
gradjevine netom dovršujude se nove »tvornice za proizvodnju
raznih drvnih destilata«.


Ovo je danas bezdyojbeno najveće poduzeće te vrsti u
Evropi. Ta same gradjevine i nutarnje im uredjenje stojahu
više od dva milijuna forinti. Tvornica će ta preradjivati bukovo
i ino drvo po t. z. Bergmanovom sistemu u t. z. drvnu
žestu (mcthjlov alkohol), drvnu kvasinu i katran, vapnikov
acetat i brikets ugljen. Predhodna je potrošba bukovine proračunata
na 120.000 m^ na godinu.


Ovo je dioničarsko poduzeće, pri kojemu uz njeke njemačke
i bečke tvrdke takodjer i sama bosanska vlada sudjeluje.
Destilacija drva obavljati će se u 10 ogromnih retorta,
tako da će se na dan moći do 400 m´ drva samljeti i suhoj
destilaciji podvrći. A samo se sobom razumieva, da i ostalo
uredjenje ogromne te tvornice odgovara svim najmodernijim zahtjevom
tehnike. Glavna joj je svrha omogućenje unovčenja
ogromnih zaliha većinom prastare bukovine i čamovine po šumama
susjedne šumarije u Pribiniću.


Iz Teslica nastavili smo i mi naš put prema t. z. »Borja
planini« (1388 m.), odnosno Pribinićil . Ovdje nas je
gostoljubivo dočekao i primio šumarski upravitelj g. E. Obrin šćak,
bivši slušalac štavničke šumarske akademije.


Kako je u obće ondašnji naš dvodnevni boravak (31. svibnja
i 1. lipnja) bio namienjen lih pregledanju šuma te šuma
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 403 —


rije, to ćemo sada prije svega bar kratko koju obdenitu o tih
šumah spomenuti.


Šumarija »Pribinić« broji ukupno oko 38.000 hekt. šumom
obrasla površine, i to većinom bukove i jelove šume. Nu uz
to dolaze jošte u smjesi takodjer i hrastovi, javori i bor crni.
Drvna zaliha istih procienjena je na kojih 7 milijuna kub. metara.
Do sada izsječeni i izradjeni su samo hrastovi, a sada
sliedi sjeća bukovine. Sječe se prebiranjem — nu vazda obzirom
na osjeguranje podmladka. U koliko mogosmo i sami
razabrati, pomladak je posvuda liep i bujan. Prelazno doba za
prvu prebornu periodu ustanovljeno je ovdje sa 20 godina, t. j .
za to će se vrieme sve prastare i sječi dorasle bukve jednom
prebrati. Svi su obronci dosta strmi, a šume gorovite. Gdje
ne bi naravno pomladjenje uspjelo, kao i po starih čistinah šumskih,
sliediti će onda i ručno pomladjenje, i to bilo sjetvom
(omorike), bilo sadnjom biljka (crnoga bora), u koju su svrhu
uredjena posebna omanja biljevišta.


Nas je medjutim prigodom tih izleta zanimalo najviše pro-
učanje samog načina izvoza ogromnih tih drvnih zahha iz tih
još do nedavna, tako rekavši, nepristupnih, da bezvriednih šuma.
Glavno je prometilo pri tom svakako jur prije spomenuta šumska
željeznica, kojoj se tračnice i pruga još i sada sve dalje i dalje
do u samo srdce gore produljuju. Uz ovu pako imade onda
osobitu važnost ovdje još i transport po t. z. f 1 u m e n i h t. j .
vodoklizih iliti na kilometre dugačkih, iz balvana sastavljenih
žljebova, u koje se onda za tocilanje drva potrebna voda napušta
iz bližnjih gorskih potoka i vriela. Takovih »flumena«
imade ovdje već i do sada u duljini od kojih 15 kim. posagradjeno.
Maximalni im je pad 270. Duljina pojedinih preboja
iznaša 4—7 met., dubljina vode u žljebu 70 cm., gornja širina
žljeba do 1"50 m. Tocilaju se pako u njima toli čitavi trupci,
tesana gradja, kao i gorivo (t. j . cepanice) drvo. Grade se slično
kao što i obične klizi, samo sohdnije, a i trupci se moraju iz
nutarnje strane žljeba nješto obtesati, a srubovi valjano izpunjati
mahovinom, da ne propuštaju vodu. Samo tocilanje ide
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 404 —


vrlo gladko i brzo od ruku. Sagradjene su pako u pravilu nad
samim koritom odnosnih šumskih potoka, a tek samo iznimno
u pojedinim komadima i na suhom.


Sto se same izradbe drva po tamošnjih šuma tiče, to se
takova izradjuju toli za gradju, u svrhe napred spomenute tvornice
u Teshću, kao i za predstojeću potrošbu u njoj, nu kraj
toga izradjuju se ovdje još i bukove kao i borove željezničke
podvale, bukove dužice kao i tahte iliti šimle za pokrov. Iztaknuti
moram pri tom naročito i osobitu vrstnodu ondašnje
borovine (crni bor), koja svojom vanjštinom u mnogom naliči
alpinskoj ariševini, a i narod ju osobito za gradju vrlo cieni.


Kako je prije koji dana bujica napred spomenute »flumene
« na više mjesta raztrgala, imali smo podjedno obilazeć te
šume prilike na više mjesta gledati i sam postupak gradnje
istih. Isto tako vidjesmo na šumskom stovarištu oveću zahhu
liepih trupaca većinom od javora rebraša. Ovo se drvo ovdje
unovčuje sa 5 for. po kub. metru na panju, a izvaža se ponajviše
u inozemstvo. — U šumskom predjelu zvanom »Bebe«
naišli smo na tragove jeseni g. 1896. ovdje harajućega vjetroloma.
A uzpinjuć se još dalje na »Borja planinu« (1388 m.)
veoma nas iznenadi, kad no na jednoj glavici nadjosmo čisti
hrastik. Doduše bili su to tek kržljavi prastari hrastovi, koji
će u buduće, obzirom na ološanje stojbine i položaj, morati
svakako zamjeniti bilo crni bor bilo jela, nu svakako nam i ti
ostanci jasno svjedoče, da je morala i u tom kraju još pre nedalekog
vremena prevladjivati hrastovina. Danas je hrastovina
potisnuta na predjele sa skriljastom podlogom.


Izradbu drva rukovodi u ovoj šumariji sama šumska uprava
na vlastiti račun, a zabavljeno je pri tom ukupno do 400 šumskih
radnika. Spomenuti moram uz to, da je u sjelu šumarije


t. j . u »Pribiniću«, medju inim uredjena i posebna radničk a
bolnica. Pa kako su takovoj baš u taj par prekrivali krov,
imali smo podjedno sgodu upoznati se donjekle i sa samim
poslom izradjivanja šindre i cijepane tahte, koje se pri tom
upotrebljuju.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 405 —


Za izradjivanje šindre upotrebljuju ovdje najviše bor, jelu
i omoriku, nu u novije doba uzimlju i istu bukovinu.


U zemlji su uobičajne u glavnom tri vrsti šindre:


a) Sindra ili šimla debela, dugačka je 80—100 cm.,
široka 10—20 cm., a debela 2—3 cm. U prosjeku imade oblik
oštro zašiljenog trokuta. Na debelom kraju izdube se onda oluk.
Ta se šimla upotrebljava za pokrivanje krova. Druga je vrst:


b) Saševci ili kaplama; ova ima u prosjeku doduše
isti oblik, a i istu duljinu i širinu, kao što i prvo spomenuta,
ali je tanja t. j . samo 10—15 mm. debela. Ova se kaplama
na oba kraja nožem oteše, a ne rabi se toliko za pokrivanje,
već ponajviše samo za t. z. šiševe u odajama; ako li se ipak i za
pokrivanje rabi, to se onda pojedini komadi redaju jedan uz
drugi i jedan povrh drugoga onako, ko što su poredane ljuske
u ribe t. j . onako, kako je to i u nas gdje gdje još običajno.


c) Podvlačak ili podmetak zove se treća vrst, i to sasvim
tanke šindre, jedva Va cm. debele. Ova se podvlači pod
krovni crijep ili običnu šimlu, kojom se krov pokrije, da se
preprieči prokisivanje. Inače je posve slična onoj kratkoj tankoj
šindri, kakovu i naši Markuševčani i Stubičani u iste svrKe i
na zagrebački trg donašaju.


Kao što prave šindre, tako se i gori spomenute t. z. cijepane
talite razlikuju u troje: a) Paljenice ili prava tahta za
krov, koja isto tako kao i šindra služi za pokrivanje; b) Sandučna
tahta, od koje se onda prave obični sanduci i kutije;
i c) Nasloni; ovo su vrlo široke tahte, koje muhamedanci rabe
za pokrivanje mrtvaca.


Toliko u kratko občenito o šindri običajnoj u Bosnoj, kako
ju izradjuju sami domači drvodjelci.


Sto se pako još i samoga načina izradbe tiče, to je ovaj
sliedeči: Stablo, od kojega se izdjelava šindra ili tahta, razpili
se u tu svrhu, kada je oboreno u trupce (balvane) one duljine,
koja odgovara potrebnoj duljini šindre. Ovi se trupci onda osove,
ter u pravcu (srčike) čepova sjekirom i klinom ciepaju. Pojedine
tako dobivene cjepanice obdjelavaju se onda dalje posebnom
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 406 malenom,
tankom bradvom. Nu kada se izdjelavaju t. z. podvlače!,
onda se mora trupac prije svega sjekirom i klinom razcjepati
u cjepanice (skolke) od 3 cm. debljine, koje se onda
običnim dugačkim bosanskim nožem priredjujo u podvlačke.


Kada se tahta izradjuje, onda se trupci ne kalaju u smjeru
cjepova, ved po tangenti, dakle onim pravcem, kako se daske
režu. Ovaj je posao dakako teži, a uz to se kod pravljenja
tahte zahtjeva i osobito cepko drvo.


Ovo izradjivanje šindre kao i tahte još je i dan danas u
Bosnoj od velike važnosti, ma sve da zemaljska vlada živo nastoji,
da se taj običaj, pri čemu se šuma silno šteti, jer se pri
tom nerazložno drva troši, sto više napusti.


Kako sam bio već i gore iztaknuo, izradjuje se u tim šumama
medju inim takodjer i bukova dužica, pa ću zato sada
spomenuti na kratko još i o tom koju. U Bosnoj se izradjuje
godimice oko 3,000.000 komada takove duge, a izradjuje se
ponajviše malena vrsta, naime 9 mletačkih palaca dugačka
(= 80 cm.), 10—15 cm. široka i 9—12 mm. debela.


Dužica ta služi dielom za pravlenje buradi za izvoz mliva
(brašna), a dielom se i opet izvaža u Grčku, gdje se iz nje
onda izradjuje burad za razašiljanje južnoga voća. Prije kojih
desetak godina bila je izradba te dužice i kod nas po njekih
gorskih šumah dosta izdašna. Nu kako se za izradjivanje tih
dužica mogu trebati samo dosta debela t. j . u prsnoj visini
preko 50 cm. u promjeru, a uz to sasvim ravna i podpuno
zdrava bukova stabla, koja ne smiju imati ni mnogo grana, pa
kako se takovih zdravih starih bukava u nas već riedko gdje
nalazi, naravno, da i ta radnja u nas ovdje sve riedja biva.


Što se pako samog načina izradjivanja tih bukovih dužica
tiče, to je isti skroz sličan onome kod izradjivanja hrastove
duge, te se u bitnosti razlikuje samo u toliko, što se bukova
dužica ne mora uložiti u makiju, već se cjepanice i pojedine
dužice samo onako od oka priredjuju, a uz to se naravno moraju
obično još i nad vatrom sušiti.


Na dne 1. lipnja po podne vratismo se i opet jur napred
spomenutom šumskom željeznicom, žaleć, da od glasovite u
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 407 —


našoj narodnoj povjesti »Tešanj varoši«, tom sjedištu njegdašnje
usorske banovine pod »Crnim vrhom«, ne vidjesmo do
lih napisa odnosne željezničke stanice — na konak u Doboj.


Dob oj je varošica sa kojih 2000 stanovnika i to većinom
muhamedanaca, ležeda na ogranku Krnin planine (333 m.)
izpod visokog stienja samotnog brežuljka, na kojemu se dižu
još i sada dobro sačuvane razvaline starodrevne, a u povjestnom
pogledu znamenite tvrdje, s kojih ti se otvara prekrasan vidik
u doline Bosne i Spreče. Godine 1878. bili su i naši »Sokčevići
« prigodom okupacije ovdje krvav boj sa Mehemed efendijom
i njegovom vojskom. Odavlje vodi podjedno i posebna
66"7 kilometara dugačka industrijalna željeznička pruga u Simi
n ha n do tamošnjih slanika i obilnih ugljenika.


Prenoćiv u erarskom svratištu tik kolodvora, uranio sam
zorom do razvalina tvrdje, da se naužijem divnog vidika. —
Medjutim se povratiše već i naši drugovi gospodari iz Modrica
i Dervente, pak smo onda sarajevskim vlakom nastavili zajedno
put do Zenice.


Ostaviv postaju Trbuk , ugledasmo na lievo pečinu »Sahinkamen
« sa ostanci njegdanje turske karaule, u kojima
danas tek strvinari i Iješinai´i gnjezde,


Prešav zatim do mala na drugu obalu Bosne, stvori se


rek bi u tren oka pred nama i opet varoš Magla j sa svojom


golemom starom tvrdjavom te dosta uzčuvanom i hepom dža


mijom. I Maglaj je mjesto tužne uspomene iz vremena okupa


cije, jer su ovdje na 3. kolovoza 1878. nevjerom žiteljstva toli


kruto nastradali naši huzari, nakon što ih je pučanstvo još dan


prije 0 svojoj lojalnosti uvjeravalo.


Počam odavlje se i dolina Bosne sve više suzuje. Kod


stanice Davidovič imali smo na čas i opet pogled u divlju


dolinu Kriva je sa »Vranja planinom« (806 m.) sjedne,


a Dišlicom (1278) s druge strane, a ved do mala eto nas


ved i u dolini Z e p č e sa istoimenom varošicom i željezničkom


stanicom. Ovdašnja se okolica odlikuje naročito i u lovačkom


pogledu obiljem raznovrstne lovine, a osobito obiluju tamošnje


šume tetriebovima.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 408 —
Sliedeći dio ove željezničke pruge spada svakako medju
najljepše i najzanimivije predjele u Bosnoj. Klanac, kojim se
željeznica od sada vijuga, stisnut je medju vrletne planine, od
kojih desno ugledasmo Ruženjsku kosu sa Malinačom
(1360 m.), a lievo Forikovac (1304 m.) i Orlovik, na
podnožju kojega izvire poznati bosanski kiseljak. U najvećoj
svojoj ljepoti prikazala nam se medjutim ovdje priroda tek, kako
smo prešli još i postaje Bego v ha n i l!^emila, pred samim
malenim selom Vrandukom, u kome kude vise sa strane
(548 m. visoke) stiene poput lastavičinih gnjezda, zakriljene
razvalinama stare tvrdje. — U brzom zavoju dodjosmo na to
i opet u klanac, što ga stvaraju Vepar (1047 m.) sa Lisac
planino m (1303 m.), koje se vrhovi još i sada cakliše u
sniegu. Nu već za čas se i opet briegovi spuštaju i eto nas
ved i u prostranoj i plodnoj zeničarskoj dolini, gdje se ved pred
kojih 50 godina naseliše i njeki Hrvati iz Dalmacije, pak koju
s toga njeki prozvaše i »M alom Dalmacijo m«.


Bilo je ved podne blizu, kad no stigosmo i u samu Z en
i c u. Ova je varošica danas dosta znamenito industrijalno
mjesto, pak s toga i mi odlučismo ovdje naš put bar do shededeg
popoldašnjeg vlaka prekinuti, da u zajednici s našimi
drugovi gospodari, koji su glasom svog putnog programa imali
ovdje pregledati medju inim takodjer i razne gospodarske objekte
ovdašnje centralne zemaljske kaznione, kao i obližnje uzorne
naselbine, pregledamo bar tvornicu papira i talionu.


»Prva bosansko-hercegovačka priviligovana
fabrika papira« Eduarda pl. M u s i 1 a u Zenici
prvo je vede fabrično poduzede, koje je u tih zemlja utemeljeno,
a podigao ga je carski savjetnik Eduard Musil pl. Mollenbruck
1889. godine. Podignudem iste doskočilo se je davno
osjedanoj industrijalnoj kao i kulturnoj potrebi zemlje. Produkcija
te fabrike dosiže na godinu 12.000—14.000 metričkih centi
papira u vriednosti od 300.000 do 400.000 for. Izradjuju se
sve vrsti papira za omot i za duhan, pisaći i poštarski papir,
obojadisani papir kao i raznovrstne stvari za pravljenje papira
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 409 —


samog. Potrebne sirovine uzimlju se, izuzevši celulozu, izključivo
iz zemlje, u kojoj se i najveći dio gotovih fabrikata troši.
Nješto izvozi se medjutim i u Indiju. Fabriku, koja u svakom
pogledu stoji na visini moderne tehnike, goni vodena i parna
snaga. Upotrebljavaju se makine za piljenje i cijepanje drva,
defibreri, rafiner mašine, mašine zvane »holander«, strojevi za
poprečno rezanje, kalanderi, stroj za motanje papira, preše,
čekrci, dizaljke i parni strojevi.


Parne mašine rade sa 600 konjskih sila. U fabrici je zabavljeno
130—160 radnika i to većinom domaćih ljudi.


Što je pako baš i za nas šumare od važnosti, u svrhe
proizvodnje celuloze troši ta tvornica godimice kojih 2000 m^
smrekovine iz obližnjih državnih šuma.


Potrebnu si vodu dobavlja tvornica električnom snagom
iz Bosne.


Kroz pojedine odjele tvornice vodio nas je sam vlastnik
iste savjetnik E. pl. Musil.


Odavlje krenusmo onda još i u susjednu »tvornic u za
izradjivanje željeza i čelika«. Ova je tvornica
ustrojena ovdje god. 1893. i to po austrijanskom dioničkom
družtvu, a na temelju obilja izvrstnog željeza u nedalekom Varešu
i u taoničarske svrhe osobito prikladnoga ugljena. Od povoljnog
upliva na ustrojenje te tvornice bijaše nadalje i već od
vajkada dobar glas bosanskoga željeza. Tvornica prima danas
sirovo željezo iz taliona u Varešu, koja je vlastničtvo bosanske
zemaljske vlade, koja uz to onamo do 300.000 hektolitara u
državnih šumah proizvedenog čumura t. j . drvenog ugljena
prodaje.


Ova je tahonica najmodernije uredjena s izključivom upotrebom
drvenog ugljena i najčistijih ruda, pa se s toga dobiva
iz nje osobito dobar materijal.


Tvornica je uz to sagradjena u neposrednoj blizini rudokopa
za kameni ugljen i spojena industrijalnom tračnicom sa
prugom Brod-Sarajevske državne željeznice.


Ugljen se po tom na industrijalnim tračnicama od ugljenokopa
vozi neposredno do generatora. Posao se obavlja stroje
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 410 —


vima od ukupno 900 konjskih sila i osobljem od kojih 200
glava, za koje su sagradjeni u blizini tvornice i posebni radnički
stanovi. Produkcija iznosi oko 400.000 met. centi valjkastog
željeza i čelika, od kojeg se velik dio izvozi u susjedne
balkanske zemlje.


Kako je tim razgledanjem ovih dvijuh tvornica bilo već
blizu vrieme našega odlazka u Busovaču , gdje smo taj dan
imali nočiti, to nismo mogli i ostali dio ovdašnjeg programa sa
gospodari provesti, a navlastito morali smo odgoditi na drugi
puta toli pregledanje već spomenute središnje zemaljske kaznione,
kao i zemaljskog rudokopja za vadjenje kamenog ugljena.


Kako sam medjutim imao već i prigodom mog prvog boravka
g. 1895. tuj prilike razgledati i tu g. 1888. aktiviranu
zemaljsku kaznionu, to ću ipak bar to ovdje još spomenuti, da
je ista takodjer sazidana u vlastitoj režiji zemaljske vlade, i to
prema progresivnom irskom sistemu, a po osnovi pokojnog,
a njekoč i u našoj Lepoglavi služećeg direktora E. Tauffera.


Kazniona je razdieljena u dva dijela i to u zgrade, obko-
Ijene visokim zidom, u kojima kažnjenici borave prvi i drugi
stupanj kazne, i u posrednu kaznionu izvan ovog zida, a imade
u njoj mjesta za 450—500 kažnjenika. Od obrtih, što ih kažnjenici
ovdje uče, spomenuti nam je postolarstvo, stolarstvo,
rezbarstvo, kolarstvo i kovačiju, bačvarstvo, užarstvo, knjigovežarstvo,
košaraštvo i tkalaštvo.


Osim rečenog kompleksa zgrada, imade zavod još i nješto
zemljišta (do 70 hektara), na kojemu kažnjenici obavljaju ratarske
poslove.


Ostaviv Zenicu, dodjosmo prešav i željezničku stanicu J an
j i č e i u treći defile Bosne, odlikujući se naročito i svojimi
čarobnim! i čudnovatim! oblici stijenja, koji su postali erozijomigra
prirode, koja podražava djelo čovječjih ruku, a za malo
eto nas već i na stanici »Lašva« , gdje se odvaja željeznička
linija u Travnik, s kojom je i nama bilo nastaviti put do
Busovače.


Lašv a leži na ušću istoimene rieke u Bosnu, te je već
i danas važna prometna točka u Bosnoj, nu još će joj biti sva
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 411 —


kako veća važnost, dok se samo dogradi i željeznica TravnikBugojno-
Spljet.


Kako smo ovdje morali podulje čekati na vlak, to je bilo
već zamračilo, kad smo st´gli i na samu stanicu u B u s o-
V a č i. Ovdje nas je dočekao tamošnji šumarski upravitelj, bivši
slušalac bečke visoke šumarske škole g. Carlo F r i t z, s kojim
se onda šumskom željeznicom od kolodvora odputismo do šumarije
u samoj Busovači, ležećoj za njekoliko kilometara dalje
na glavnoj cesti Travnik-Kiseljak-Sarajevo, na konak.


Busovač a malena je varoš, ležeća u vrlo liepoj ravnici,
što ju tvore doline rieka Busovače i Kozice, a sjedište
je kotarske šumarije šumsko-gospodarstvenog kotara Kruščica.


Kako sam prenoćio u šumarevu stanu, ono držim, da ne
bude suviše, spomenem li ob ovome koju.


Poput inih šumarskih stanova u Bosnoj, sagradjen je i
ovaj god. 1895. o trošku šumske uprave, i to ne uračunajući
vriednost potrošenog gradjevnog drva, dosta neznatnim troškom
od 3500 for. Sgrada je sagradjena od kamena, nješto od tla
podignuta a pi´ovidjena je i liepom verandom. Obuhvaća tri
sobe, kuhinju i spremnicu, koje prostorije služe kao stan šumskog
upravitelja. Separatna soba služi uz to kao pisarna, a osim
toga imade još jedna soba i pod krovom za stanovanje nadzornog
činovnika. U zgradi je još i podrum, dočim su praonica,
staja i drvarnica u nuzgrednoj sgradi. Samo se sobom
pako razumjeva, da je uz zgradu uredjen i dosta liep vrtić.


Na dn e 3. lipnj a ranim jutrom poduzesmo uzprkos
da je bilo kišovito vrieme — naravno i opet pod vodstvom
neutrudivog savjetnika Hoffmanna i šumarskog upravitelja
Fritza — izlet u same šume kotara Kruščica . Ove zapremaju
ukupno oko 32.000 hektara površine, od koje je za eksploitaciju
uredjeno jur kojih 15.000 hektara.


Najvišje leži t. z. »Štit planina« (1780 m.), zatim
dolaze »Modri kamen« (1200 m.) i »Suha j ela« (1400 m.).
Glavna je vrst drva danas bukva, uz ovu dolaze onda u
smjesi smreka i jela, a glavni su proizvod željezničke podvale


čumur.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 412 —


Željezničke podvale, kojih se ovdje iz same bukovine godimice
izradjuje oko 100.000 komada, imadu sve normalnu
mjeru, propisanu za bosanske državne željeznice, naime duljinu
od 1-6 m., visinu od 13, a širinu od 14-21 cm., dakle sadržinu
od 0-04368 m\


Ovako u šumi izradjene podvale izvažaju se onda do
obližnje željezničke stanice »Han Compagnie«, gdje je
uredjena velika »tvornica za impregnaciju«, vlastnost
tvrdke Guide Eiitgersa iz Beča.


Ovdje se onda podvale podvrgavaju t. z. pneumatičkim
načinom impregnaciji. Rabi se pako pri tom raztopina od zinkovog
soličnika, koji je u tu svrhu 17-6 građa Celsija i najmanje
u jakosti od 3 grada po Beaume-u priredjen, a k tomu
onda dolazi još i kreozot ulje, u razmjerju 1 : 25 izmješano sa
IS´^/o karbolne kiseline.


Jedna podvala usiše najmanje 8*5 kgr. od te tekučine. Ja
sam tu tvornicu razgledao već prigodom mog prvog boravka u
Bosnoj, najme g. 1895. Ona je uredjena na dva kotla za impregnaciju,
kojimi može kroz jednu godinu do 300.000 komada
podvala impregnirati.


Podloge se u tu svrhu posebnimi malenimi vagoni spreme
u same te kotlove, i to po pet do devet takovih vagona najedanput
u svaki kotao. Svaki je takav vagon natovaren sa
55 — 60 podvala. A čitavi posao te impregnacije traje 3V4 do
4 sata. Sam postupak pri tom djeli se u tri stadija, naime:
parenje, pripremu vakuuma i impregnaciju.


S podvalama natovarenim! vagoni napunjeni kotao zatvori
se u tu svrhu na pročelju hermetički, a zatim se podvale prije
svega uz tlak od 3—4 atmosfere izvrgnu vručim (112-5" C.)
parama, i to za vrieme od po prilici 1 ure.


Ovo imade tu svrhu, da se u drvu nalazede bjelanjčevite
tvari i sokovi raztope, odnosno parom koaguliraju. Kada je to
učinjeno, onda se kotao i opet s pomoćju zračne sisaljke evakuira
t. j . izprazni.


I ovaj postupak traje i opet po prilici jednu uru, naime
tako dugo, dok se raztopljene bilinske česti iz drvne stanice
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 413 —


vine ne izvuku, a sama drvenina ne učini sposobnijom za upijanje
odnosne impregnirajuće tekućine.


Nakon dovi´šenoga evakuiranja odpusti se lužija, a na to
se napusti u kotlove s pomoćju posebnih cievih iz odnosnog
reservoira sama impregnirajuća tekućina. Kako je već gori spomenuto,
rabi se ovdje u tu svrhu cinkov soličnik, a da se odstrane
štetne posljedice tako impregniranih podvala na željeznu
konstrukciju, to se isti mora 4postotnim katranovim uljem prije
još i odkisiti.


Da se sam proces napajanja pospješi, utiskuje se tekućina
tlakom od 7V2 athmosphera, i to s pomoćju posebne jedne za
to udešene sisaljke. Takodjer i ova manipulacija traje i opet
po prilici jednu uru, a na to se suvišna tekućina i opet pusti
natrag u reservoir, a vagoni s impregniranimi podvalami izmjene
se onda i opet novim tovarom takovih. Tvornica može
na taj način na dan 800—1000 komada podvala impregnirati.


Tvornica jamči za tako impregnirane bukove podvale najmanje
Tgodišnju, kod hrastovih 9godišnju, a kod borovih 8godišnju
trajnost. Sami troškovi te impregnacije iznašaju kod hrastovine
26, a kod borovine i bukovine po 33 novč. po komadu
podvale.


Toliko na kratko 0 izradbi i impregnaciji po tim šumama
izradjivanih željezničkih podvala, a sada da se i opet povatimo
i na samu ekskurziju.


Kako šumska željeznica, vodeća iz Busovače do samih sječina,
sve do mjesta Z a g r a d j e, samo 2´´|o pad imade, to nas
i dovle odvukoše konji.


Ovdje podjedno prestaju i željezne tračnice, a i pad se povisuje
do Q°\Q, pak se zato ovdje sbog većeg trvenja upotrebljuju
samo jošte bukove tračnice. Širina ove pruge takodjer je 76 cm.


Mi smo s istih razloga od »Zagradja« dalje nastavili put


pješke, shedeć ipak pri tom još sveudilj prugu.


Kod mjesta »Duboko « došli smo do vrlo interesantno
sagradjene uspinjač e (Bremsberg - Seilbahn) u duljini od
ukupno 684 metara.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 414 —


Kako je medju to počelo i sve jače kišiti, sklonuli smo
se za čas pod sušu, koja služi za skladanje čumura (drvenog
ugljena), koji se tom uzpinjačom sa višje ležedih sječina ovamo
do željeznice spušta. Medjutim pako upotrebili smo i ovo vrieme
kiše, gledajući sam postupak spuštanja ugljenom i podvalama
natovarenih kao i dizanja praznih kohca uzpinjačom. Uspinjača
ta imade pad od 20—30"|o, pak se je zato morala u visini od
117 metara prekinuti, tako da je u istinu sastavljena na dva
komada, od kojih gornji 567 m. dugi komad i opet u sredini
imade mienu (Wechsel), gdje se zdola dolazeda prazna kolca
izmjenjuju s punima, što se od zgora niz dol spuštaju.


Spomenuti moram jošte i vrlo jednostavno a ipak sgodno
udešeni zapor te uzpinjače, kojim se brzina spuštanja natovarenih
kolca može po volji regulisati.


Nastaviv odavlje put do višje ležedih sječina, vidjeli smo
u samom potoku i njekoliko starijih običnih vodom gonjenih
pilana, koje su prije svega karakterisovane po kolu, u koje
pada voda odozgo, kao i samim načinom, kako su vodeni kanali
i slap sagradjeni.


Uz to ove pilane nemaju ni inače običajnog velikog zamašnog
kola (Schwungrad), a sprava, kojom se balvani podvlače
pod pilu, vozi se na 6 kotačida. Ravnalo te sprave smješteno
je kako kada odozgo ili odozdo. Bosanski pilar može
naravno na toj svojoj staroj pili dnevno jedva 50—60 proreza
učiniti, odnosno dakle na dan tek svojih 40—50 dasaka izraditi.


U novije se doba medjutim i te male domaće pilane bolje
i savršenije uredjuju, tako da i kod njih ved nalazimo veliko
kolo, a i ravnalo odozdo smješteno, kao što i spravu, koja povlači
balvane, koja po valjcima hoda.


Došav do samih sječina, gdje su taj par baš toli domadi
u g 1 j a r i, kao i Talijani iz južnoga Tirola, ti na glasu ugljenari,
na više mjesta slagali, pokrivali, podpaljivali a i razmetavali
već dogorene ugijenike, mogli smo tuj liepo razgledavati
čitav posao tog pougljivanja u svih stadijih radnje.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 415 —


Prije svega moram ipak spomenuti, da se ovdje za ugljen
pali sve ono drvo, što preostaje iza izradbe prije spomenutih
željezničkih podvala.


Sadržina, odnosno veličina pojedinih ugljevnika varira od
100—200 m^, a izpali se za sada po tim šumama godimice
ukupno do 300.000 hektolitara ugljena (čumura). Ugljen taj
pali i proizvadja šumska uprava takodjer u vlastitoj režiji, pladajuč
u ime radnje za hektolitar gotovog ugljena po 22 nove.,
nu pri tom mora radnik drvo izraditi, do ugljenika privesti,
ugljen izpaliti i onda još gotovi ugljen do stovarišta, odnosno
šumske željeznice dopremiti.


Tako da se prema tome prostorni metar drva sa 2 for.
20 novč. unovčuje.


Spomenuti moram jošte i to, kako Bošnjaci, paleć ugljen,
grade svoje ugljevnike (žernice ili čumurhane) bez pokrova. Al
inače im je postupak jedan te isti kao što i u Talijana, te je
i halat, kojim se služi bosanski čumurdžija, sličan onome, koji
rabe i ugljenari u drugim zemljama, naime: a) Košare za ugljen,
b) grebljača za ugljen, c) lopata, d) vile, e) kolac za probijanje
rupa kod zapaljenog ugljevnika, kojima izlazi dim.


Proizvodnja čumura u bosanskih šumah dosta je važan
posao, jer se u Bosnoj ne rabi i ne izrađjuje ugljen samo u
industrijalne i obrtničke svrhe, već i sam narod treba čumur
ne samo za grijanje soba u zimje doba, ve<5 i za svakdnevno
kuhanje kave, koja se, kako znamo, u ovim zemljama silno
troši. S toga se i troši u zemlji vrlo mnogo čumura, a najviše
dakako onog od bukovog drva.


Na pazar, za domaću porabu, donašaju ga seljaci na konju,


na kojemu su natovarene po dvie košare, te ga ondje prodaju


na oku (oka teži od prilike l^j^ kg.).


Sama produkcija drvenog ugljena u državnim šumama u


razne, većinom industrijalne svrhe, iznosi na godinu oko


800.000
hektoHtara.
Nakon što smo tako čitav taj postupak palenja ugljena
svestrano
razgledali, povratismo se i opet do pre spomenute
31
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 416 —


uspinjače, da sada i samu njezinu gradnju i uredbu razvidimo-
Al uz to pobrinuo se je visokocienjeni naš vodja u brzini takodjer
za malu tjelesnu okriepu mladeži, davši nam na vrh
briega pod sušom uz naloženu vatru prirediti na brzu ruku
pravu originalnu talijansku polentu sa križkom sira.


Založiv tako po pravo šumarski — nastavismo put, koji
nas je od sada vodio dielom kroz prekrasne prastare bukove i
jelove šume. Jer doista biti će u nas već riedko gdje sastojina
sa 600—700 m^ drva po jutru, kako ih mi taj dan prodjosmo.
Vrativ se napokon i opet do ved prije spomenute šumske željeznice,
a istom onda i u Busovaču, stigli smo uz put i par
ugljenom natovarenih vagona. Jedan vagon natovaren je tovarom
od 70—80 vreća ugljena, a svaka vreća sadržaje po 3
hektolitra ugljena. A spuštajuć se i sami nizbrdice tom željeznicom,
imah smo podjedno sgode izkusiti i to, kojom se velikom
brzinom ti vagoni, usprkos neznatnog pada, niz strminu voze,
prevaliv rek bi za ćas ono desetak kilometara puta iz šume
do same Busovaće.


Sprovedši ovdje jošte njekoliko ugodnih i veselih ćasaka
sa domaćom gospodom šumarima, ostavismo oko 4 ure po podne
mjesto, krenuv i opet šumskom željeznicom, nu sada opet uz
konjsku silu, natrag do istoimene željezničke stanice, gdje smo
razgledali jošte i veliku sušu te stovarište za ugljen, a zatim
nastavili redovitim osobnim vlakom, dolazećim iz Travnika, put
preko Lašve do Šeher-Sarajeva.


V


Prevaliv brzo postaje Gora, K a k a n j-D o b o j, C atići
i Dobrinje, stigosmo već i u njegda kraljevsku priestolnicu
»Visoko« , varošicu sa kojih 5000, većinom muhamedanskih
stanovnika, ležeću u veseloj i plodnoj ravnici. Iznad
same varoši diže se brieg, a na njemu ostanci starodrevnog
grada bosanskih kraljeva. Kako je u toj varoši kožarska obrt
već od starine udomljena, to imade ovdje medju inim i veliki
broj (do 25) t. z. s t u p a, u kojima se ruj i šešarice, potrebne
za tabačku radnju, tuku u prašak. Ove se starodrevne stupe
ovdje sastoje u glavnom od sliedećih djelova: od pletenog i
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 417 —


zemljom izpunjenog košara, u čijoj su sredini smještena od borovog
drveta gradjena dva direka, koji počivaju u zemlji; od
dva mlatila, koji svaki ima po jedan kljun; od vretena i od
kola, koje voda goni. Stupe te goni voda, doduše dosta sporo,
jer mlativo u minuti tek 12—20 puta udara, već prema tomu,
da li je voda visoka ili plitka, nu zato se ipak mogu i u takovoj
stupi za 24 sata usitniti 100 oka po 1*[4 kg. ruja ili 50
oka šišariee.


Poznato je pako, da poprečno treba, da se učini ovčija ili
kozija koža, po 3 oke ruja; a za ueinjanje govedje kože domaće
bosanske pasmine potrebno je 8—10 oka ruja, a za veće
i deblje kože, služede za potplate, opet 8—10 oka šišariee. A
pošto se samo ova posliednja koža ovdje u Bosnoj izradjuje
šišaricami, a sva ostala rujevinom, to je naravno i prikupljanje
lista i mladih grančica ruja (Rhus cotinus L.) za ove
zemlje od velike važnosti, ta sama eto varoš Visoko treba godišnje
100.000 do 150.000 oka ruja (a uz to još i do 15.000
oka šišarica) — pak je s toga naročito i u najnovije doba zemaljska
šumska uprava i toj vrsti šumske privrede posvetila
svoju osobitu brigu, urediv u tu svrhu naročito i gospodarstvo
nizke šume kotara fočinskog, gdje se takodjer u samom selu
Jeleču u iste svrhe godimice od prihke 30.000 kg. ruja potroši.


Od Visokoga dalje takodjer se već i dolina Bosne sve više
i više proširuje, a mjestimice proviruju već i sarajevska brda,
a naročito Trebević, Treskavica i Bjelašnica planina, koja je
posliednja i sada bila još puna bielih sniežnih poljana.


Prevaliv još i stanicu Dvor , eto nas već i u samoj prostranoj
i plodnoj sarajevskoj ravnici, koju ovdje uz Bosnu još
i Miljacka te Željeznica natapaju.


Bilo se je medjutim već i smrčilo , kad no oko 9. ure
pod večer stigosmo sretno i pred samo divno naše S e h e r-
Sarajevo , gdje nas na kolodvoru uz naše drugove gospodare
dočekaše i najsrdačnije pozdraviše uz profesore sarajevske
srednje tehničke (šumarske) škole mnogi šumari, znanci i zemljaci
naši.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 418 —


Da n 4. lipnj a namienismo razgledanju premnogih znamenitosti
samoga Sarajeva. Da si pako mladež uzmogne stvoriti
što bolju sliku 0 bosanskoj prestolnici, uzpesmo se već ranim
jutrom u družtvu profesora šumarske škole na stari kasteo, odkuda
ti se otvara prekrasan vidik na grad i njegov okoliš.


Sarajevo je ne samo glavni i najveći, već svakako i najljepši
grad u Bosnoj. Steruć se dielomice u dubokoj dragi oko
rieke Miljacke, a dielomice i opet po sjevernih goljetih visokog
»T r e b e V i ć a« (1629 m.), okružen je s trijub strana visokimi
gorami: Humom i Ukrinom (1021 m.) sa sjevera, Borj"a
i golemom Romanja planinom (1629 m.) sa iztoka, a
T r e b e V i ć e m sa juga, dok ti se prema zapadu i opet otvara
prekrasan vidik na prostrano sarajevsko polje, okruženo brdinama,
koje se podižu na obema obalama Bosne.


Nije medjutim svrha tih redaka, da se još i potanje ovdje
pozabavim opisivanjem svih krasota i znamenitosti bosanske
metropole, ali ipak moram i ovdje opet naglasiti, kako su promjene,
koje su nastupile u Sarajevu i okolo istoga za posliednjih
godina, gotovo čudo. Iz prljave, dosta zapuštene turske varoši
postala je eto za malo decenija čista, liepa, na pola zapadno
evropska, a na pola iztočnjačka varoš bezdvojbeno velike budućnosti.


A svakoga Hrvata, komu to iole samo sredstva i odnošaji
dopuštaju, bila bi po mom mnienju donjekle baš i sveta
patriotka dužnost, da obidje krasni tamošnji narod i zemlju, a
pre svega dakako baš i Seher-Sarajevo.


Kako nam je medjutim odgovarajuće našem putnom programu
ovaj put u bitnosti samo taj jedini dan ostao na slobodno
razpolaganje za razgledanje mnogih tamošnjih znamenitosti,
mi smo nastojali, da to vrieme što bolje izcrpimo. A da
smo to i doista, dokazom je, da smo taj dan još pregledali
osim prekrasne prvostolne crkve (djelo našega zemljaka
Vancaša i nadbiskupa Stadlera), begov e džamij e sa turbetom
sagradioca joj Gazi Husref bega (1539.) i obkružujućom
ju čaršijo m (beristanom), sa skroz istočnjačkim komešanjem
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 419 —


i životom, još i remek-djelo novih gradjevina, »gradsk u
viećnicu« , taj biser gradski na novom Apelovom Quai-u
ili sarajevskom korzu, još i u istočno maurijskom stilu sagradjenu
novu šerijatsku školu, zatim sada već i daleko
izvan zemlje glasoviti zemaljski muzej, državne radionice
za tkanje čilima i umjetnu obrt, gradsku
tržnicu, zemaljsku tvornicu duhana, veliku
dioničarsku pivovaru, gdje nas naravno počastiše takodjer
baš izvrstnim svojim proizvodom, a napokon i po nas
šumare svakako najzanimiviji objekt »srednju tehničku
školu«, a pod večer posjetili smo još i centralu za
proizvodnju električne struje za gradsku razsvjetu
i željeznicu.


Sa strogo šumarskoga stanovišta, kojega se dakako i ja
tuj prije svega držati imadem, bijahu od svih tih vidjenih znamenitosti
po nas najinteresantniji objekti: zemaljski muzej i
šumarska srednja škola.


Zemaljski muzej utemeljen je god. 1885., i to po
tadanjem muzealnom družtvu, za osnutak kojega si medju ostahmi
stekoše i opet osobitih zasluga naši zemljaci, sada več pokojni
dr. Julije Makane c i dvorski savjetnik Košta H o r-
m a n n, nu već godine 1888. prešao je taj muzej u zemaljsku
upravu, te podjedno proglašen zemaljskim muzejom. Isti je razdieljen
u više odjela, takovi jesu: prehistorični odjel sa historičnimi
sbirkami, odjel ethnografski i napokon odjel naravoslovni,
obuhvaćajući i opet zooložku, botaničku i mineraložku
sbirku. Zooložki se odio odlikuje ne samo podpunom sbirkom
ptica, sisavaca te riba iz Bosne i Hercegovine, već uz to navlastito
i vrlo bogatom i podpunom entomoložkom sbirkom.
Osim toga zastupana je u tom muzeju bogato takodjer i fauna
Bugarske, Crnegore i Grčke, tako da podpunije sbirke cielokupne
balkanske faune u obće do sada nigdje ne nalazimo.


Kako nas uz to po raznih odjelih muzeja uz samoga ravnatelja
dvorskog savjetnika K. Hormanna i gospodu kolege profesore
sa šumarske škole pratio još i kustos g. Otmar Rajzer ,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 420 —


kojemu se u prvom redu naročito bogatstvo i današnja znamenitost
ovog zooložkog muzeja pripisati mora, to je pohod istoga
zadobio po nas i u poučnom smjeru tim veću važnost. Svakako
nam se je ovdje pružala i najljepša prilika, upoznati se s bogatstvom
divljači lovišta Bosne i Hercegovine, u kojemu nam
je pogledu naročito istaknuti divokozu , koja se naročito
nalazi po gorama, koje dijele Bosnu od Hercegovine; srn e i
divlj e zečeve , kojih posliednjih se u ostalom dosta malo
u zemlji nalazi; zatim velike, male i kopiljaste tetriebov
e iz podalpinskih gorskih šuma središnje Bosne;
Iještarke gluhe, koje su tuj dosta česte; jarebice
g r i V n j e ili k a m e n j a r k e, te karakterne ptice Hercegovine
; obične jarebice, kojih u manjim jatima posvuda
imade; zatim prepelice, šumske šljuke i obične
bene , kojih godimice velika jata tima zemljama prolaze;
divlje guske i napokon ogromni broj divljih pataka,
od kojih je za Bosnu i Hercegovinu do sada ustanovljeno 17
vrsta.


Od škodljive divljači opet vidjesmo tuj baš prekrasne
eksemplare, medjeda i kurjakova; divljih mačaka,
lisica, kuna bielih i žutih, tvoraca, lasica i jazavac
a i t. d. Al uz to nam je svakako spomenuti i divlju
svinju , koja se takodjer u zemlji nahodi u velikom broju.


Bogata je i skupina sipinara , zastupana naročito glavnim
joj predstavnikom kostoberinom žutoglavom, te u obče
osim sjevernog plemenitog sokola i sjeverne sove, svima europskima
dnevnima i noćnima pticama grabihcama. Jednim pregledom
te sbirke može se svatko osvjedočiti, da se lovcu u
Bosni i Hercegovini pruža obilna zgoda, da se naužije lova na
raznovrstnu divljač kao i krasota tamošnje veličanstvene prirode.


Toliko u kratko o zemaljskom muzeju i našemu boravku
tamo, a sada da spomenem koju još i o t. zv. tehničkoj
srednjoj školi.


Ova je škola osnovana g. 1889. Glasom ustrojnog statuta
imade taj zavod svrhu, da pripravi i naobrazi tehničko po
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 421 —
moćn o osoblj e za sve grane graditeljstva, za mjerstvo, za
šumarstvo i šumsko gospodarstvo.


A prema tomu imala bi naobrazba djaka idi prije * svega
za tim, da bi se, svršivši zavod, prema struci i sposobnosti
mogli neposredno upotriebiti kao gradjevni crtari, gradjevni
nadziratelji, neimari, nadcestari, nadlugar i i kao računarski
i gruntovničarski činovnici, geometri i t. d., a uz to dodaje
pred nama ležeće izvješće, da bi se pri osobitoj sposobnosti i
kao šumarski upravitelji za Bosnu i Hercegovinu upotriebiti
mogli.


Kako se ved iz navedenoga vidjeti može, ovaj je program
zavoda vrlo širok i to ne samo gledom na različnost struka,
koliko još više i s obzirom na sam cilj, odnosno i stepen
naobrazbe.


Prema tomu imade ta škola tri odjelenja i to :


A. Gradjevno od jelenje, koje uzgaja budude gradjevne
crtare, nadziratelje, neimare, nadcestare, gruntovničke
činovnike i t. d.
B. Šumarsko odjelenje, koje uzgaja budude nadlugare,
srednje (?) šumarske činovnike i t. d., a k tomu bi onda
imalo još nadoci u budude i
C. Rudarsk o odjelenje, da uzgaja budude rudarsko
nadzorno osoblje i t. d. Nu ovo još do sada, kako je rečeno,
nije otvoreno.
Naukovanje na svakom odjelenju traje po tri godine. U
pogledu uvjeta primanja odredjeno je, da se u pravil u na
zavod taj mogu primati samo oni djaci, koji su s uspjehom
svršili koju bosansko-liercegovačku trgovačku školu, nižu realku
ili nižu gimnaziju. Nu medjutim primaju se i onakovi mladidi,
koji ove kvalifikacije ne imaju, nu takovi se onda moraju podvrdi
posebnom prijamnom izpitu.


Kao glavno načelo obuke na tom zavodu odredjeno je, da
se djaci osim najnuždnije teoretičke nastave upuduju što više
i u praktične radnje izvan škole. K tomu služe vježbe kao nastavne
ekskurzije i naučna putovanja pod vodstvom odnosnih
profesora po Bosni i Hercegovini, kao i izvan njih.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 422 —


Napose pako stoje uz to djacima šumarstva u tu svrhu na
razpoloženje vrlo liepo uredjeuo sjemenište sa razsadnikom,
dosta bogato opremljeni botanički vrt, kao i posebne
branjevine po brdinama Trebevića iznad grada.


Kao što na svih kombinovanih zavodih, tako su i ovdje
predmeti (vjeronauka, jezici, matematika, prirodoslovje, geodezija)
zajednički za djake obaju odjelenja, a samo stručni se
predmeti uče napose.


Kao posebni predmet za šumare propisani su: nauk a o
biljkama i specijalna šumska botanika, nauka o tlu i
zemljištu, klimatologija, čuvanje šuma, sadjenje i gojenje
šuma, upotrebljivanje šuma i šumska tehnologija,
lovstvo, dendrometrija, računarstvo, zakonodavstvo (u
koliko se tiče strogo šumarstva u Bosnoj i Hercegovini), i napokon
enciklopedija gospodarstva.


Školska godina traje ovdje 11 mjeseci, naime od 1. listopada
do konca kolovoza.


Na kraju trećeg godišta polažu djaci posebne t. zv. konačne
izpite osposobljenja, a napose mogu onda abiturijenti šumarskog
odjelenja odmah stupiti u šumarsko-tehniČku pomoćnu
službu.


Zavod broji danas, bez vjeroučitelja, ukupno 12 učiteljskih
sila, a napose stručnjaka šumara četiri. Svi su profesori
šumari diplomirani a,biturijenti bečke visoke škole za šumarstvo
i zemljotežtvo. Ravnatelj je stručnjak profesor botanike.
Dalmatinac gosp. Luka Karaman, čovjek odan svom dušom
zvanju i zavodu, a napose i šumarskoj struci.


Ukupni broj djaka iznaša nješto preko petdeset, a napose
je šumara oko dvadeset.


Zavod smješten je u posebnoj, nu u cielosti ipak za svrhe
same te škole dosta nesgodno gradjenoj kući, u središtu samoga
grada.


U pogledu zavodskih zbirka pako spomenuti nam je prije
svega učiteljsku knjižnicu sa više od 1000 raznih znanstvenih
i stručnih djela, zatim graditeljsku i geodetičnu sbirku,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 423 —


sbirku za nauku o strojevima, sbirku za deskriptivnu
geometriju i sbirku za prostorno crtanje, zatim sbirku
gospodarsku, fizikalnu kao i onu dendrometrijskih sprava.
Od strogo šumarskih zbirka pako moram iztaknuti:


a) Vrlo liepo uredjenu i dosta bogatu zbirku za šumsku
zoologiju, čuvanje šuma, lov, šumsku botaniku, mineralogiju
i geologiju profesora Ivana Knoteka. U njoj se naročito
iztiče vrlo praktično udešena i poučna zbirka entomoložko-
bioložka, u kojoj je naročito i svih 65 vrsti bosanskohercegovačkih
podkornjaka bogato zastupano, a izmedju ovih
imade ih njekoliko novih, kao n. p. Hjlesinus Henseheli, Scolytus
aceris, Liparthrum St. Georgi. A i botanička zbirka, koja
sadržaje podpuni herbarij bosansko-hercegovačkog grmlja idrveča,
podpunu zbirku pupova, šišarica, plodova i klica i t. d., spomena
je vriedna.


b) »Zbirku za gojenje i sadjenje šuma« profesora Ferdinanda
Hola, iz koje nam je napose ovdje iztaknuti dosta
bogatu zbirku sgodno prepariranih klica i sočnih plodova u
bocama, kao i vrlo sgodno po istom profesoru uredjeni stol za
demonstriranje šumogojskih i razsadnjačkih radnja, kao i za
demonstriranje sječa, progala i t. d.


c) Zbirku za upotrebljavanje šuma i šumsku tehnologiju
profesora E. Stfibfnija sa dvie vrlo bogate i podpune
zbirke bosansko-hercegovačkog i drugog južnog drveća, od kojih
vrsti mi je opet naročito istaknuti osim više vrlo riedkih primjeraka
megjegjije lijeske i tisovine još i one dvijuh za te
zemlje endemičnih vrsti drva, naime smrčike (Pinus lemodermis)
i Pančičeve omorike (Picea omorica Pančič).


A u koliko mnijem, da će sigurno biti takodjer i medju
čitaoci ovoga članka takovih, kojim su te dvie vrste drva
manje poznate, spomenuti ću ovdje bar u kratko o njima koju.


Smrčika, mulika ili bjelokori bor opisana bje po prvi
puta godine 1864., a nalazimo ju poglavito po najvišjim (800
1460 m.) planinam na granici Hercegovine, Crnegore i Bosne.
Navlastito u konjičkom kotaru imade je u prašuma »Boraš
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 424 —


niče« i »Tisovice« takodjer i u čistim sastojinama, na tamošnjem
đolomitskom trijaskom vapnencu, a inače ponajviše u
smjesi sa bukvom i crnoborom. Po svojoj je vanjštini stablo
smrčike dosta slično onome crnoga bora, samo što joj je kora
svietlija i više bielo-sive boje, a odtuda joj i njemački naziv
bjelokori bor.


Samo se drvo smrčike medjutim odlikuje od crnoborovog
ponajglavnije time, što su kolutovi godišnjaci vrlo sitni i pojednako
poredani, i što se jesenska zona prema proljetnoj ne
iztiče onako kao u crnobora. Uslied toga je i tekstura drveta
od smrčike mnogo finija i neće se lako trgati ili izkriviti. Pokraj
ovakih svojstva može se to drvo rabiti i za finije stolarske proizvode,
i to tim više, jer će i dulje vremena istrajati. Domadi
narod daje s toga smrčiki prednost pred crnoborom, te drži
drvo njezino ravnim onome od hrasta. Još se drvo od smrčike
prema onome od crnobora odlikuje i ugodnim, aromatičnim
mirisom, koji je naročito jak na friškom prorezu. U šumskogospodarskom
obziru dobiva smrčika još i tim osobitu važnost,
što je veoma zadovoljna sa stojbinom, tako da raste i po najstrmijih
(do 40") strmina dolomitskog vapnenca i u visinama,
gdje svaka druga vrst drva tako rekuč ved ni ne pokazuje oblik
pravoga stabla. A uz to joj ostaje drvo i u visokoj starosti od
470 i više godina još posvema zdravo, pravilno i fino, a naraste
na 21 met. a i višje.


Pančidevu omoriku (Picea omorica Pančid) opisao nam
je sam Pančid g. 1876. na sliedeći način: »Ovo je visoko drvo,
spusta pravce u zemlju korenje, stablo mu dubke uzpravljeno,
preko polovice golo, najme bez svakoga granja, dočim mu je
kora s polja siva, iznutra ridjasta, grane su mu kratke, gornje
upravljene, srednje razvedene, a dolnje visede sa upravljenim
vrhovima.


Ovo su dakle znatne razlike izmedju naše obične smreke,
koja ima po nju baš samo karakteristično plitko i površno korenje,
dočim joj se grane skoro do zemlje spuštaju, izbijajud u
maloj visini iz debla. Granje joj je uz to od kratkih dlaka,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 425 —


rutavo i od kratkih štapaka (na kojih sjede iglice) gredovito.
Svaka četinja nasadjena je za sebe, dočim su sve zajedno na
gornju stranu svedene. Cetinje su na mladim granami plosne,
na starim četvrtkaste i na kraju zatubaste. Cetina je od zdola
sasvim zelena, dočim je na gornjem kraju cjelom prugom sitnih
piknjica providjena, nalik na četinju jele sa dolnje strane. Mace
su na lanjskim granama pršljenasto i dosta na gusto stavljene,
a složene su iz smedjih listića, a na svakom nasadjeno je po
8—12 prasnika. Ženski cvietovi, najme češarice, nasadjene su
na vrhu kratkih grančica, koje su kad uzpravljene, kad razvedene,
kad opet viseće.


Takove ostaju i kod pretvorbe ženskog cvieta u pravi češer,
a time se razlikuju od smreke, kod koje nakon oplodnje češerica
uvjek na grani visi, dočim je kod jele uvjek uspravno
stojeća.


Boja mladih, samo 4.5 do 6 cm. dugačkih i 2´5 do 3 cm.
širokih češarica jest zagasito ljubičasta, dočim su starije češarice
boje smedje i oblika eliptičnoga. Listići, koji sastavljaju
češarku, okrugljasti su.


Sjeme omorike maleno je, znatno manje od sjemena jelovog
i manje od sjemena naše smreke, providjeno je jednim
krilom, koje je mnogo duže nego li sjeme samo.


Omorika cvate od ožujka do svibnja, već prema tomu, kakovo
joj je proljeće. Sjeme odpada istom na proljeće, kada se
češarice otvore.«


U Bosnoj imade te omorike najviše u kotaru rogatačkom
(šuma »Medna luka« 1010 m. nad morem), a zatim u kotaru
višegradskom (šuma »Stolac« 1100 m. visoko), gdje naraste za
100 godina na 24 met. i višje, i to usprkos kamenitom vapnenastom
tlu, samo gdje imade dovoljno crnice.


Drvo ove omorike odlikuje se prema onom obične omorike
mnogo većom pravilnošću i finoćom u gradji godišnjih
kolobara (jesenska zona vrlo je tanka i jedva se bez povećala
opažava na širini daske), zatim većim baršunastim sjajem na
rezanoj strani i povrh toga, dok je drvo još friško, ugodnim
mirisom.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 426 —


Osim toga vide se na daskama Pančideve omorike (osobito
onim iz središta stabla) mnoge male urasle grane.


Zaključujud tim podjedno taj kratki opis odnošaja sarajevske
šumarske škole, tog do sada drugog zavoda te struke
na svem slavenskom jugu, ne mogu ipak na ino, van da i ovdje
neiztaknem, kako mi se čini, da je i ovaj zavod, usprkos sve
vrstnode zavodske uprave kao i baš odličnih mu nastavnika,
ipak osnovan na skroz krivom temelju. Nu kako da
i bude drugačije sa zavodom, kojemu je odkrojena s jedne
strane zadaća uzgoja šumarsko-tehničko pomodnog, ili bolje rekud
lugarskoga osoblja; a s druge je strane i opet organizovan i
uredjen — naročito i s obzirom na učiteljsko osoblje — na
način, kako to slično jedva na mnogih t. z. šumarskih akademija
nalazimo.


O tom pako, da bi zavod taj uz današnju naukovnu osnovu,
kao i današnji djački materijal, mogao naobraziti osim šumarsko-
tehničkog pomoćnog osoblja i šumske upravitelje, koji
bi bili u istinu dorasli riešavanju ovakovih težkih i mnogostranih
stručnih zadataka, kako se to baš od ovoga osoblja u
ovim zemljama danas zahtjeva, a primjereno odnošajem zahtjevati
može i mora, ne može biti naravno ni govora.


Dokaz tome, da smo zaman tražili i medju istim tehničko
pomodnim šumarskim osobljem u Bosnoj i Hercegovini, a nekmo
li medju šumarsko-upravnim osobljem, bar ikojega od bivših
pitomaca te škole.


U ostalom čini mi se, da su o tom uvjereni već i sami
domadi i u tom pravcu mjerodavni faktori, pak da de se prema
tome i ovaj zavod skorim svrsi shodno i preudesiti.


Sliededi dan t. j . na same Duhov e (6. lipnja) poduzeli
smo opet pod vodstvom šumskog upravitelja i našeg zemljaka


g. Jovana Padežanina , a u družtvu prijatelja profesora
Knoteka i Hola izlet u šume na nedalekoj »I g m a n
planini«.
U tu se svrhu otputismo ranim jutrom t. j . prvim jutarnjim
vlakom mjestne željeznice ponajprije do glasovitog kupatila
i IjetiHšta Sarajevaca — do Ilidža.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 427 -
Ilidž e leže kojih 13 kilometara zapadno od Sarajeva,
na samom surecju Miljacke i Željeznice. Već za vrieme otomanske
vlade bile su Ilidže na glasu banja, iz dalekih krajeva
čak dolazio je sviet tamo, da se kupa i da pije vodu iz toplica
radi lieka.


U toku posliednjih godina pako podigle su se IHdže upravo
vanrednom brzinom; tu su se rek bi preko noći podigle nove
zgrade, park i šetališta, a i starog što je tamo bilo, popravljeno
je, te je stalo u sklad sa novinama, tako da se danas
mogu natjecati već i sa svakom inom modernom sumpornom
kupelji zapada.


Naš je boravak medjutim taj put bio ovdje veoma kratak.
Pogledav na brzu ruku kupalište kao i park, u kojemu medju
inim imade i liepa bara, puna raznih grabežljivih ptica, kojih
ima u Bosni, medvednjak i košutnjak, odmah smo i opet u
medjuto priredjenih kupalištnih kolih nastavili naš put, i to
najprije do S^jg kilometara udaljenih i po naravi krasnih, nu
sada uz to još i vrlo ukusnim parkom obkoljenih i z Y o r a
Bosne.


Bosna izvire tuj na samom podnožju do 1248 m. visoke
»Igman planine«. U samoj bhzini toga izvora pako uredjen je


(g.
1893.) 0 zemaljskom trošku ribogojni zavod.
Zavod sam leži 500 m. nad morskom razinom, usred prekrasne
plodne doline. Vodu dobavlja zavod neposredno sa izvora
Bosne. Voda ta imade konstantnu toplinu od 8" C.
K zavodu spada do 4 kim. rieke. U neposrednoj blizini
odnosne kuće načinjen je ribnjak (20 m´) matičnjak za spremanje
matičnih riba, a kraj njega uredjen je drugi veći u površini
od 6000 m^, namienjen samom uzgoju riba za stol.
Voda, što utiče u ovaj ribnjak, nesmije nikada nadmašiti
toplotu od 12° C.
Zavod obskrbljen je dovoljnom množinom sprava za leglo,
a navlastito imade tamo i šest malih kaUfornijskih i 20 emailiranih
korita brnskog sustava.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 428 —


Većinu legla dobavlja si zavod sam hvatanjem oplodjenih
riba, nu uz to se nabavljaju i oplodjena jaja raznih vrsti riba
takodjer i izvan zemlje.


U glavnom uzgajaju se ovdje samo raznovrstne pastrve,
koje narastu u Bosnoj na 3 kg. težine.


Osim obične velike pastrve nalaze se ovdje još i mladice,
koje znadu narasti na 12—15 kg. težine. Osim toga
nalaze se u gornjem toku Bosne još kečige i glavatice,


Zavod taj imade u prvom redu i tu svrhu, da obližnje
gorske potoke napuči toli običnimi pastrvami, kao i šarolikimi
bistrankama. U to ime je i ove godine opet više stotina hiljada
ribjeg mladja izpušteno u Bosnu.


Na čelu zavoda stoji posebni ribarnik iz Austrije.


Ostaviv nakon kratke stanke izvor Bosne i ribanu, krenusmo
novom turističnom cestom prema samom cilju našeg današnjeg
izleta t. j . šumama na Igmanu, spadajućim pod šumarsko-
gospodarstveno područje Igman-Bjelašnica.


Šume ovoga područja, u kojima je do sada već zavedeno
redovito šumarenje i sječa, obuhvaćaju površinu od kojih 5221
hektara i to pretežno starih sastojina, nalazećih se na većinom
kraškoj visočini sa poprečnom visinom od 1000 do 1200 m.
nadmorske visine. Sačinjavajuć ipak u bitnosti manje više oveliku
od sjevero-zapada prema jugo-iztoku steruću se dragu, koja
je na istoku zatvorena sa više do 1500 m. visokih planina,
koje se završuju 2067 m. visokom gorostasnom Bjelašnicom.
Visočina ta nije jednolika, već je izprekidana omanjim ravnicama
kao i kraškima doHnama i ponikvama, što naravno i
izvoz drva iz tih šuma vrlo otegoćuje.


Isto se tako i ovdje osjeća karakteristična po svem krasu
oskudica na živoj vodi, jer osim njekolikih slabih izvora, koji
medjutim takodjer za vrieme ljetne suše presahnjuju, ne ima
tuj ni potoka, ni jaraka, napunjenih stalnom vodom.


Sva kišnica, sniežnica kao i izvor vode ne staju za čas u
kojoj od mnogobrojnih kraških uvala. Podloga je i ovdje triaski
vapnenac, koji je medjutim posvuda pokriven dosta dubokim
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 429 —
tavanom zemlje kao i dovoljnim slojem crnice, tako da je tlo
usprkos kraškoga značaja ipak dosta snažno, što nam ponajbolje
svjedoče i same čamove sastojine, koje često imadu u
dobi od 160 godina drvnu groniadu od 1000 m^ a i više po ha.
Uz to su ovdje takodjer i sastojinski kao i odnošaji tla vrlo
povoljni, tako da se mjestimice dapače i ista čista sječa bez
pogibelji provadjati može.


Na jugozapadnoj strani šumarskoga područja t. j . po obroncima
Bjelašnice, uzdiže se visoka šuma sve do 1800 m.
nadmorske visine, prestaje pako šumska vegetacija tek u visini
od kojih 2000 m.


Vladajuče vrsti drveća jesu jela, crni bor i bukva,
osim toga nalazimo mjestimice prema Bjelašnici takodjer i
b j e 1 0 b 0 r (Pinus sylvestris).


Pomješane su ove vrsti drveda u ovom razmjerju: 0"53
jela, 0"23 crni bor, 0-23 bukva i O´Ol bjelobor.


Poprečni obrast čitave površine može se sa 0"54 označiti.


Šuma je popriečno stara 200 — 400 godina.


Po razredima starosti dijeli se drveče po prilici ovako:


Od 40—60 godina imade do 135 ha. šume


» 61 — 80 » » 466 » »
» 81—100 » » » 417 » »
» 101— 120 » » » 405 » »
» 121 i više » » » 3686 » »
go la površina zapremlje 112 » »


ukupno 5221 ha. površine.


Same sječive sastojine zapremaju dakle po prilici četiri
petine od sveukupne šumske površine. Ove se sastojine medjutim
obzirom na prastarost, neprestanim propadanjem pojedinih stabala
(usljed sušenja vršika i gnjileži žilja) sve više i same proredjuju,
pak je s toga baš i nuždno, da se sječa istih što više
pospješi.


U to je ime ustanovljena i perioda prve gospodarske privrede
sa 40 godine (1893—1933.), a to zato, što ovo razdoblje
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 430 —


najbolje odgo\^ara toli današnjim odnošajem unovčenja, kao i
mogućnosti najshodnijeg izjednačenja razmjerja medju dobnimi
razredi za buduće.


Sječa bo proračunata je na 120 godina, pak če se prema
tome vec iza prve 40godišnje sječivne (proredne) periode, t. j .
početkom g. 1933., moći uzpostaviti po prilici sliedeće dobno
razmjer je:


1—20 21—40 41—60 61—80 81—100 101—120
ha. 978 977 921 920 602 82
A tim se podjedno opravdava i spomenuta 40gođišnja
doba privrede, odnosno gospodarstvenog izjednačenja.


Sječe se pako ili po redu ili prebiranjem, nu uvjek tako,
da je iza dovršene sječe obavljeno već takodjer i pomladjenje
sječine.


Pri tom se obzirom na odnošaje tla i sastojina u pravilu
sječe prebiranjem na šestarske pruge uz istodobno
prirodno pomladjivanje sječine, a samo iznimice se provadja takodjer
i ručno pomladjivanje pojedinih sječina.


Sbiljna drvna zaliha svih sastojina iznaša za tvrdo drvo
301,100 m^, za mehko drvo 1,675,500 m^, tako da se prema
tome pokazuje konkretni poprečni sječivni prirast ciele površine
sa 1880 m^ tvrdog i 10,900 m^ mehkog drva.


Obzirom na to pako ustanovljen bje eta t za prvo 40godišnje
privredno doba 120 i više godišnjih sastojina, a uzimajud
uz to u račun takodjer još i dojdući 20godišnji prirast ovog
dobnog razreda sa 35400 m^ čamovine i 7200 m^ bjelogorice
u račun, sa godišnjih 17,700 m^ drva čamovine i kojih
10,000 m´´ bukovine.


Šuma se i ovdje izradjuje u vlastitoj režiji zemaljske šumske
uprave. Izradjuju se pako osim kojih 10,000 m´ balvana za
niže spomenutu pilu u Hadžici još i bukove željezničke podvale
i dužice, kao i gorivo drvo i gradja za erarsko skladište
drva u Sarajevu.


U svrhu izvoza drva iz tih šuma sagrađjeuo je više pu


teva i klizi, nu najvažnije je prometilo svakako g. 1893. ovdje
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 431 —


sagradjena šumska željeznica u duljini od kojih 16 kilometara.
Ista je takodjer sagradjena po samoj šumskoj upravi i to troškom
od 33.500 for. Širina tračnica iznaša i ovdje 76 cm., a
mjestimični joj je pad i 5—7"|o, pak su zato ponajviše položene
same bukove tračnice, koje su i na podvale učvršdene
samo jednostavnimi drvenimi klinovi. Nu tamo, gdje je pad
nedostatan, kao i u zavojima i po okretaljkah, položene su t. z.
vignol tračnice, koje teže po 7 kgr. Kada se prazna kola
uz brdo vuku, moraju naravno i ovdje dobiti predpregu. Nizbrdice
lete sama od sebe, samo ih moraju radnici potiskivati
preko kratkih šiljastih okretaljka (mjena). Kolca su ta tako
udešena, da se na dvoja kolca može natovariti po 8 kubičnih
metara balvana.


Ova se željeznica svršava na jur gori spomenutoj pilani
tvrdke Hofman i Griinsfeld u Hadžići.


Svršavajući tim podjedno taj naš izlet na šume Igman
planine, spomenuti ču samo jošte, da smo u predjelu »E, ad
0 V e« kod t. zv. »H o f m a n o v e kuče«, t. j. lugarskog
stana, bili još jednom po slavnoj šumskoj upravi najgostoljubnije
podvoreni i to pravim šumarskim zalogajem.


A kada se pred večer odmoreni i okrepljeni vratismo gori
spomenutom šumskom željeznicom kroz najljepše sastojine, ter
uživajući prekrasni izgled na još sniegom pokrite glavice orijaške
Bjelašnice do željezničke stanice u Hadžici, razgledali
smo na brzu ruku još i samu pilanu sa drvodvorom.


Pilana ta dužna je glasom ugovora preuzeti iz napred
spomenutih šuma godimice bar 1000 m´ mehkoga drva na izradu.
Ista je obskrbljena sa dvie pile za okrajčivanje i jednom
jarmačom za rez trenica, dvie kružne pile, blanjom i t. z fraismakinom
za samu izradu dasaka. Obična širina tuj piljenih
trenica iznaša 36 cm. Pila udešena je na paru, a providjena
je parostrojem od 80 konjskih sila, te može na dan izraditi do
80 m^ drva.


Iz Hadžića se vratismo posliednjim večernjim tovarnim
vlakom, kojemu su posebice sbog nas prikopčili osobna kola
na t, z. tefterić u Ilidžu. 32
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 432 —


Ovdje se sastasmo i opet s drugovi gospodari, koji su taj
dan pregledavali bili u blizini banje nalazeću se gospodarsku
postaju kao i trkalište sa zemaljskom ždrebanom u Butmiru,
da zajednički prisustvujemo rečenomu »tefteriću« ili bolje sjajnoj
oprostnoj večeri, koju su nama u čast prirediti dali zastupnici
zemaljske vlade u sjajnoj velikoj dvorani kupalištne restauracije.


Uz zastupnike šumarstva kao i gospodarstva kod zemaljske
vlade sastali su se tuj s nami oko bogato nakrcanog stola svi
profesori šumarske škole, kao i mnogi naši znanci i zemljaci
iz Sarajeva, da uz svirku domaće glasbe i poj našeg djačkog
sbora u veselom i prijateljskom krugu i razgovoru sprovedemo
još ono ujekoliko časaka, što nam je bilo sprovest u Bosuoj
ponosnoj.


Bilo je već skoro i pol noći, kad no se svi zajedno, i to
opet posebnim vlakom mjestne željeznice povratismo u Sarajevo
na počinak.


Oprostiv se drugo jutro najsrdačnije sa dragimi našimi
vodjami i starimi kao i novimi prijatelji, a zahvaliv se uz
to dakako napose osobno još i samom doglavniku bosanske
zemaljske vlade preuzvišenome gospodinu Hugonu
barunu Kučeri na toli izdašnoj u svakom pogledu
pruženoj nam na dosadanjem našem putovanju podpori,
ostavili smo težkim srdcem oko 11. ure prije podne Seher-
Sarajevo redovitim vlakom željeznice Sarajevo-Mostar — nastavimo
naš put dalje prema Hercegovini i Dalmaciji.


(Dalje sliedi.)


Vrsti drveća, njihovo uspievanje i uporaba u šumama
Petrovaradinske imov. obćine.


(Nastavak).


Granica (granik), Q. coiiferta.
Ova vrst hrasta nalazi se u nekim lugovima Klenačke i
Kupinske šumarije. Naročito se često na nju nailazi u lugu