DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 423 —


sbirku za nauku o strojevima, sbirku za deskriptivnu
geometriju i sbirku za prostorno crtanje, zatim sbirku
gospodarsku, fizikalnu kao i onu dendrometrijskih sprava.
Od strogo šumarskih zbirka pako moram iztaknuti:


a) Vrlo liepo uredjenu i dosta bogatu zbirku za šumsku
zoologiju, čuvanje šuma, lov, šumsku botaniku, mineralogiju
i geologiju profesora Ivana Knoteka. U njoj se naročito
iztiče vrlo praktično udešena i poučna zbirka entomoložko-
bioložka, u kojoj je naročito i svih 65 vrsti bosanskohercegovačkih
podkornjaka bogato zastupano, a izmedju ovih
imade ih njekoliko novih, kao n. p. Hjlesinus Henseheli, Scolytus
aceris, Liparthrum St. Georgi. A i botanička zbirka, koja
sadržaje podpuni herbarij bosansko-hercegovačkog grmlja idrveča,
podpunu zbirku pupova, šišarica, plodova i klica i t. d., spomena
je vriedna.


b) »Zbirku za gojenje i sadjenje šuma« profesora Ferdinanda
Hola, iz koje nam je napose ovdje iztaknuti dosta
bogatu zbirku sgodno prepariranih klica i sočnih plodova u
bocama, kao i vrlo sgodno po istom profesoru uredjeni stol za
demonstriranje šumogojskih i razsadnjačkih radnja, kao i za
demonstriranje sječa, progala i t. d.


c) Zbirku za upotrebljavanje šuma i šumsku tehnologiju
profesora E. Stfibfnija sa dvie vrlo bogate i podpune
zbirke bosansko-hercegovačkog i drugog južnog drveća, od kojih
vrsti mi je opet naročito istaknuti osim više vrlo riedkih primjeraka
megjegjije lijeske i tisovine još i one dvijuh za te
zemlje endemičnih vrsti drva, naime smrčike (Pinus lemodermis)
i Pančičeve omorike (Picea omorica Pančič).


A u koliko mnijem, da će sigurno biti takodjer i medju
čitaoci ovoga članka takovih, kojim su te dvie vrste drva
manje poznate, spomenuti ću ovdje bar u kratko o njima koju.


Smrčika, mulika ili bjelokori bor opisana bje po prvi
puta godine 1864., a nalazimo ju poglavito po najvišjim (800
1460 m.) planinam na granici Hercegovine, Crnegore i Bosne.
Navlastito u konjičkom kotaru imade je u prašuma »Boraš