DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 412 —


Željezničke podvale, kojih se ovdje iz same bukovine godimice
izradjuje oko 100.000 komada, imadu sve normalnu
mjeru, propisanu za bosanske državne željeznice, naime duljinu
od 1-6 m., visinu od 13, a širinu od 14-21 cm., dakle sadržinu
od 0-04368 m\


Ovako u šumi izradjene podvale izvažaju se onda do
obližnje željezničke stanice »Han Compagnie«, gdje je
uredjena velika »tvornica za impregnaciju«, vlastnost
tvrdke Guide Eiitgersa iz Beča.


Ovdje se onda podvale podvrgavaju t. z. pneumatičkim
načinom impregnaciji. Rabi se pako pri tom raztopina od zinkovog
soličnika, koji je u tu svrhu 17-6 građa Celsija i najmanje
u jakosti od 3 grada po Beaume-u priredjen, a k tomu
onda dolazi još i kreozot ulje, u razmjerju 1 : 25 izmješano sa
IS´^/o karbolne kiseline.


Jedna podvala usiše najmanje 8*5 kgr. od te tekučine. Ja
sam tu tvornicu razgledao već prigodom mog prvog boravka u
Bosnoj, najme g. 1895. Ona je uredjena na dva kotla za impregnaciju,
kojimi može kroz jednu godinu do 300.000 komada
podvala impregnirati.


Podloge se u tu svrhu posebnimi malenimi vagoni spreme
u same te kotlove, i to po pet do devet takovih vagona najedanput
u svaki kotao. Svaki je takav vagon natovaren sa
55 — 60 podvala. A čitavi posao te impregnacije traje 3V4 do
4 sata. Sam postupak pri tom djeli se u tri stadija, naime:
parenje, pripremu vakuuma i impregnaciju.


S podvalama natovarenim! vagoni napunjeni kotao zatvori
se u tu svrhu na pročelju hermetički, a zatim se podvale prije
svega uz tlak od 3—4 atmosfere izvrgnu vručim (112-5" C.)
parama, i to za vrieme od po prilici 1 ure.


Ovo imade tu svrhu, da se u drvu nalazede bjelanjčevite
tvari i sokovi raztope, odnosno parom koaguliraju. Kada je to
učinjeno, onda se kotao i opet s pomoćju zračne sisaljke evakuira
t. j . izprazni.


I ovaj postupak traje i opet po prilici jednu uru, naime
tako dugo, dok se raztopljene bilinske česti iz drvne stanice