DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 396 —


je ona mirno pružala i mjerila duljinu staze, podrmaše se ukraj staze
nizke grančice cvieća, a sa leje skoči žaba i pograbi ju s raljama za
glavu. Gujavica se za čas smota oko žabjih ralja, a čini se, da ju je i
ošinula, jer ju je žaba izpustila; sad gujavica krene u bieg, nu tek da
se ja dva-tri puta izpružila, skoči žaba za njom i opet ju pograbi za
glavu, stiskajuć ju u svojima krezubama raljama. Gujavica se opet uvijala,
žaba ju opet izpustila, i tako se to opetovalo 6-—7 puta, dok gujavica
nije počela amo tamo glavinjati, znak, da ju žaba težko izgrizla
po glavi. Sedmi ili osmi put, kada ju je ugrabila za glavu, nije ju žaba
više niti izpustila iz ralja, nego ju je počela sve polako gutati, držeći
gujavicu kao dugački kamiš u zubima. Gujavica se još uviek otima, te
nastoji, da se upiruć o stražnji diel tiela izčupa iz žabljih ralja; nu čim
se izpruži i upre, onda se žaba uzdigne, sgrabi ju s prednjima nogama,
te ju stane amo tamo čupati, da ju zaprieči u plazenju. Tako je to
potrajalo kakova četvrt sata; žaba se čas napuhavala, čas izpružala, čas
prednjima nogama Ijutito trgala žilavu gujavicu, koja se je otimala,
doklogođ ju nije posve progutala. Kada ju je skoro već posve progutala,
skoči u leju odkle je i došla i uvuće se medju okopanu zemlju i nizko
cvieee, da u miru probavi svoj plien. Niesam gadljiv čovjek, imao sam
stotine potočnih žaba u rukama, nataknuo hiljade gujavica na udicu,
promatrao sam i zmiju gdje se bori sa žabom, i lakomu štuku, kako
glavom 0 glavu guta svoju tek u jednu trećinu manju sestru, gledao
sam interesantan napadaj mravaca na gujavicu, — ali onako ogavnog
prizora, kao što je gore opisani boj, niesam doživio. J. K.


Ogi


Temeljem §. 12. naredbe visoke kr. zemaljske vlade, odiela za unutarnje
poslove od 2. ožujka 1891. broj 30.551. ex 1890. obdržavati će
se kod ove kr. županijske oblasti dana 6. rujna i po potrebi sliedećih
dana mjeseca rujna t. g. nižji državni izpit za lugarsko, te šumskotehničko
pomoćno osoblje. — Sa krstnim listom, svjedočbom o svršenih
nauka, svjedočbom o propisanoj dvogodišnjoj praksi i svjedočbom ćudorednosti
obložene i sa 50 novč. biljegovane molbenice, imadu se putem
kr. kot. oblasti odnosno gradskih poglavarstva, za vriemen a ovamo
pođnieti.


Izpitu pripušteni kandidati, moraju se na gore označeni dan u
8 sati prije podne kod kr. ove županijske oblasti prijaviti i prije izpita
propisanu izpitnu taksu od 5 for. a. vr. u ruke izpitnoga predjednika ili
njegovoga zamjenika položiti.


Kr. županijska oblast.


u Belovaru, dne 13. srpnja 1897.


Uredjuje JosipKozarac.kr.đrž. nadšumaruVinkovcih. Tisak C. Albrechta(Jos Wittasek>.