DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 393 —


mnogih prostranih lovištih nema ni toliko divljači, da bi se prijateljem
lova izplatio zakup obzirom na troškove uprave, kojih dakako zanemareno
i pusto lovište mnogo treba.


Vlastniei i zakupnici lovišta pobrinuše se prije svega, da od dlakave
divljači razplode čim više srne i zečeve, kojih još u priličnom broju nalazimo
u raznih predjelih naše domovine. Nu to njihovo nastojanje, taj njihov
interes sukobio se s drugim, rek bi jačim interesom, naime interesom
gospodara, koji su počeli velikim troškom i trudom regenerirati propale
svoje vinograde. Još je svakomu u živoj pameti ogorčena borba, što se
je nedavno ne samo u javnih glasilih i skupštinah gospodarskih družtava,
nego i u samom zakonodavnom tielu vodila sbog zečeva, tih najopasnijih
zatornika mladih vinograda i voćara.


Predaleko bi se upustili, kad bi se na taj tema ovom prilikom
vratili i o njem pobliže razpravljali. S našega stanovišta to nije ni
nuždno, jer držimo, da je ta kolizija interesa izmedju lovaca i vinogradara
prolazne naravi i da će prestati, kada budu vinogradi američki
tako ojačali, da im zečevi neće moći ugrožavati obstanak. S druge strane
držimo, da će i sami vlastniei i zakupnici lovišta poraditi o tom, da se
taj sukob pravednim načinom izravna, ter će se pobrinuti, da proriede
broj koristne divljači, ako j)onaraste za toliko, da i sbilja postaje opasnim
kulturam i gospodarskim interesom. To će jamačno već skora budućnost
pokazati.


Kada vlastniei i zakupnici lovišta rade o tom, da sačuvaju i čim
više razplode najtraženiju za sada medju dlakarima divljač : srne i zečeve,
oni posve razmno postupaju, nu držimo, da time nisu još izpunili sve,
što im može lov učiniti koristnim uživanjem. Valja nam ugledati se u
primjer napreduih gojitelja lova. Ima, kako smo već gore više spomenuli,
nekih vrsti koristne divljači, koja je u davnije vrieme u nas vrlo
razprostranjena bila, što je dokaz, da joj podneblje i konfiguracija tla
prija. Te vrsti, koje su bile u nas nekada udomljene, valjalo bi izuova
opet u nas udomiti, tim više, jer se u konsumu veoma traže i u prometu
s divljači možda prvo mjesto zauzimaju. Mi podsjećamo samo na
jelene i crnu divljač, ili ti divlje svinje. Medju dlakari ova se divljač
najskuplje plaća, a riedka je. Veliki posjednici, imajući ogromna lovišta,
goje ju često u zatvorenih zvierinjacih, jer je notorno, da jeleni i divlje
svinje prave gospodarom velike štete na usjevih, a mogu i ljudskomu
životu postati opasne. Ovu vrst uzgoja i mi bi preporučili za naše odnošaje,
jer bude li se ta divljač gojila u nezatvorenih prostorih, nastati će
opet novi sukob s gospodarima. Ako se suviše razplodi, neka se osnuju
novi zvierinjaci i to ne samo na privatnih, nego i na obćinskih lovištih,
ako je tomu zgoda. To će svakako dići eienu lovištima. Uvadjanje koristne
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 394 —


divljači u nas, koje nismo dosele gojili, pokazalo se je vrlo praktičnim
i unosnim kod gnjetela. Prije bijahu u nas gnjeteli čudo nevidjeno, sada
su pečenka, poznata u svakom imućnijem domu. To isto moglo bi se
pokušati s jeleni i veprovi, kao što je fatično pokušano već u Slavoniji,
napose u sriemskoj županiji. Ovim načinom moči će lov i u nas postati
unosnim zanimanjem i važnim faktorom u području narodnoga gospodarstva.
Njegovi proizvodi su vrlo traženi i skupo se plaćaju, samo
treba nastojati o tom, da interesi lovstva neđodju u sukob s interesi
ratarstva, komu je razvitak lovstva najmanje u prilog s razloga, koji su
obćenito poznati. N. N.


Sitnice.


Ciena željezničkim podrlakama u Hrvatskoj, Slavoniji i
Bosni. Kod ravnateljstva kr. ugar. državnih željeznica u Budimpešti
obdržavana je na 19. svibnja t. g. ponudbena razprava vrhu pokrića potrebe
željezničkih podvlaka za godine 1897.—19 2. Razprava je bila živahna,
jer je preko 20 tvrdka kod iste učestvovalo. Rezultat pako jeste
sliedeći: Ponudjeno je za godinu:


1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1902. Ukupno
hrastovih podvlaka: 78.200; 2,265.523; 655.000; 197.000; — — 3,195 723
bukovih „ 58 000; 751.000; 553.000; 254.000; 60.000; 60.000; 1,736.000
borovih _^ — 20.000; 20.000; _ — — 40.000


Ukupno. 136 200; 3,036.523; 1,228 000; 451.000; 60.000; 60.000; 4,971.723


Prema tomu ponudjeno je skoro dvaputa toliko hrastovih podvlaka
koliko bukovih Na Hrvatsku i Slavoniju odpada 422.000 komada hrastovih,
a 670.000 bukovih podvlaka ; onaj drugi dio odpada na Ugarsku. Kako se
vidi ponudjeno je iz Hrvatske i Slavonije razmjerno puno više bukovih
podvlaka t. j . 38 postotaka od sveukupne ponude, dočim na hrastove odpada
samo 13 post. Da na Ugarsku odpada onako velik postotak na
hrastove podvlake, tumačimo time, da tamošnje hrastove šume niesu toliko
sposobne za inu tehničku porabu kao naše u Hrvatskoj i Slavoniji,
koje se upotrebljuju za puno skuplju robu. Isto tako povoljan je znak
za naše šumsko-gospodarstvene odnošaje, da je Hrvatska i Slavonija participirala
na bukovima podvlakama sa 38 postotaka, a to znači, da su naše
bukove šume već ponešto prometa otvoreue, pa da će im uslied toga i
ciena rasti.


Borove podvlake potiču iz Bosne.


Ciene su pako prema pojedinim željezničkim postajama sliedeće.


Za hrastove normalne podvlake, t. j . od duljine od 2 5 m I. vrsti


traži se na željezničkoj postaji :
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 395 —


Zagreb 1 for. 40 nč.
Varaždin 1 for. 48 nč.
Požega 1 for. 33 nč.
Zdenčina—Karlovac 1 for. 35 nč.
Zakanj—Zagreb 1 for. 40 nč.


Za bukove podvlake od iste dimenzije traži se na željezničkoj postaji:
Banovajaruga—Raić — for. 83 nć.
Zagorska željeznica — for. 92 nč.


Za borove podvlake od duljine od 27 m. traži se na željeznici
Brod 1 for. 18 nč.
Ciena je za sve godine ista. Od hrvatskih tvrdka učestvovali su:


H.
Berger, Drag. Schlesinger, Pajanović i dr. J. K.
BukOTe podvlake. Ravnatelj Schmid t u Strassburgu napisao
je knjižicu «o uporabi bukovih željezničkih podvlaka», gdje je znatno
proširio i razjasnio svojstvo bukovih podvlaka. U toj knjižici se dokazuje
da s katranovim uljem u kojem ima karbolne kiseline napojene bukove
podvlake puno dulje traju, nego li iste hrastove podvlake. Podatci, koji
se u tom spisu spominju, protežu se na materijal francezke iztočne željeznice,
koja je prvo 21 godinu primljena; prema tima podatcima izmienjenoje
neimpregniranih hrast vih podvlaka radi truleža 52 postotaka, a
sa katranovim uljem napojenih 26 8 postotaka; nsuprot bukovih podvlaka
napojenih sa istom tekućinom samo 6"4 postotaka. To se razjašnjuje
time, da je bukova podvlaka u stanju 30—35 klg. katranovog
ulja upiti, tako da joj težina za 50 postotaka naraste; kod hrastovih
podvlaka usuprot naraste težina nakon impregniranja jedva za 10 postotaka.
I profosor Strasburger preporuča u velike bukove podvlake
s razloga što se bukva kao bielo drvo podpunije impregnirati može, dočim
kod hrastoviue i borovine dotična tekućina jedva pol centimetra u drvo
probije. 0. F. u. J. Z.


Boj izmeđju žabe i gujavice*. Svakomu će biti poznata bliedozelena,
troma, jednom rieču: ogavna žaba pokućarka. Stanuje izpod
kućnih triemova, a ima je i u baštama po lejama, gdje se zavuče izpod
trave. Hrani se kukcima i lepiricuma za kojima dosta nespretno poskoči,
da ih ulovi. U tom pravcu biti će da je i koristna, — kada je dan
danas u svietu već dotle došlo, da se za svašto što diše i živi pita: koristi
li ili škodi li ljudskomu družtvu? Nu o tom niesam nakau razpravljati,
nego ću opisati kratak prizor, koga sam neki dan u vrtu doživio.
Sjedim na klupi i čitam, a dva do tri koraka preda mnom plazi
po stazici velika gujavica; bila je sigurno 10 cm. duga, a pol cm. debela,
dakle od najvećih, što sam ih ja u naših krajevih vidjeo. Dok se


* Regenwurm (crv, gljista).