DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 390 —
Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je abiturienta
šumarstva Milan a pl. Mihaljevid a imenovati privremenim
šumarskim vježbenikom kod kr. županijske oblasti u Požegi sa sustavnom
pripomoći.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je abiturienta
šumarstva Josip a Hefner a imenovati privremenim šumarskim
vježbenikom kod šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade sa sustavnom
pripomoći.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je privremenog
šumarskog vježbenika kod kr. kotarske oblasti n Zagrebu Dink a
pl. Blaži ća iz službenih obzira u istom svojstvu premjestiti k onoj u
Križevcih u svojstvu šumarskog izvjestitelja.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je iz službenih
obzira privremenog šumarskog vježbenika kod šumarskog odsjeka
kr. Zemaljske vlade Gjur u Mtillera premjestiti kr. kot. oblasti n
Virovitici.


Njegova Preuzvišenost gosp. kr. ug. ministar za poljodielstvo imenovao
je kr. nadšumara Ivan a Kolar a šumarnikom u 3. plac. stepenu
Vni. plaćevnoga razreda; kr. šumara Maksu Brausila nadšumarom
u 3. plac. stepenu IX. plaćevnoga razreda ; kr. šumarskog kandidata
Rudolf a Hajd u šumarom u 3. plac. stepenu X. plaćevnog
razreda; kr. šumarske vježbenike Arpada Bogscha i Ladislava
S tromsky-a šumarskimi kandidati u XI. plaćevnom razredu i tehničke
dnevničare Ivana Zvrickelsdorfera, Dragutina Otta i Virgil
a Boerin a šumarskim! vježbenici sa godišnjom pripomoći od 500 for.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je u području kr.
šumarskoga ureda u Otočcu: kr. nadšumara Vinka Nagj a šumarnikom
u 3. plaćevnom stepenu VIII. plaćevnog razreda, ostaviv ga i nadalje
u službovanju kod kr. n inistarstva za poljodjelstvo; kr. šumare Vilima
Perca i Karmena pl. Zajcc nadšumarima u 3. plaćevnom stepenu


IX. plaćevnog razreda; kr. rač. oficijala i dipl. šumara Franju Barkoczay-
ja i šum. kandidata Dragutina Bora šumarima u 3. plaćevnom
stepenu X. plaćevnog razreda.
Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je u području kralj
nadšumarskog ureda u Viukovcih: Roberta Bokor a kr nadšumarom


3. plaćevnog stepena IX. plaćevnog razreda; Emila Kmetony-a kr.
šumarom 3. plaćevnog stepena X plaćevnog razreda; Stjepana Jakab a
šumarskim kandidatom XI. plaćevnog razreda. Promaknuti su pako u
viši plaćevni razred šumari: Geza pl. Horvath i Pavao Dianoskj
u 1 .plaćevni stepen, a Gjuro pl. Lehockj i Julij Soška u 2. plaćevni
stepen X. plaćevnog razreda.


ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 391 -
OdlikOTanje. Luka Knežević, kr. nadlugar u pisarni kr. nadšumarskoga
ureda u Vinkovcih odlikovan je za vjerno i revno službovanje
sa srebrenim krstom za zasluge sa krunom.


t Grofica Marija Bombelles. Priesvietlog gospodina Mark a
grofa Bombellesa c. i kr. komornika, predsjednika našeg hrv.slav.
šumarskoga družtva i vlastelina u Opeki kod Varaždina
zadesila je prevelika žalost, pošto mn je dne 29. lipnja o. g. premi -^ ula
u dvorcu u Opeki neprežaljena i plemenita supruga presvietla gospodja


Marija grofica Bombelles, rodjena pragrofica Salm-Reifferscheiđ, gospodja
zvjedokrstnog reda i pridvorna gospodja Njezina Veličanstva carice i
kraljice. Mrtvo tielo visoke pokojnice sahranjeno je dne 1. srpnja o. g.
u obiteljskoj grobnici u Zelendvoru, kamo su ga iz Opeke prenieli u
sjajnom liesu, pokrito mnogobrojnim viencima, grofovi šumarsko-lovski
činovnici. Pogrebu prisustvovalo je uz posve tugom slomljena supruga
i bližnje rodjake mnogo članova aristokracije, te mnogo odličnika iz
okolice uz znatni broj inog odličnog obćinstva i množina seljačkog puka,
koji je tako vidljivim načinom pokazao osobitu svoju zahvalnost naprama
visokoj pokojnici, koja je bila u svakom pogledu dobrotvorka naroda.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva izrazilo je brzojavno
svojem presvietlom gospodinu predsjedniku sućut nad težkim gubitkom,
koji ga je zadesio, pošto mu radi prekratkog vremena nije bilo moguće
izaslati posebnoga izaslanika k pogrebu.


Sveobćoj iskrenoj sućuti, izkazanoj bolju strvenom suprugu u njegovoj
dubokoj tuzi za neprežaljenom uzor-srprugom i biser-majčicom
nejakog mu sinčića i mi se pridružujemo: Slava joj! i Lahka joj zemljica!


Različite viesti.


Obćinska i priratna lovišta. Bilo je doista skranje vrieme, da
se je lovstvo i u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji zakonom uredilo.
Prvi je zakon (god. 1870.) bio u krieposti nešto preko dva decenija, pa
je na temelju stečenoga u tom razđobju izkustva zamienjen novijim i
bez dvojbe shodnijim zakonom od godine 1892. Jednomu i drugomu je
zakonu glavna svrha, da lovstvo unaprieđi, da zaštiti i podupre uzgoj
koristne divljači i time lov učini važnim faktorom u području narodnoga
gospodarstva. Ovo potonje bilo je nuždno tim više, jer u vrieme do god
1870. dok naime nije stupio u život zakon o lovu, smatrao se je lov
zabavom vlastele i svakoga pojedinoga, tko se je samo lovom baviti
htjeo. Kao izvor prihoda nije se lov do gore spomenutoga roka nikada
smatrao i baš zato nije bilo gotovo uikakove kontrole glede lovaca, koji
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 392 —


sn od pasije lovili gdje i kada ih volja. Ime zvjerokradica tek je plod
najnovijega vremena, ođkada je izrečeno u zakonu načelo, da je vlastnik
ili zakupnik lovišta vlastnik sve u svom lovištu nalazeče se divljači i
zvjeradi.


Kako se je malo držalo u nas do unosivosti lovnoga zanimanja
dotično do njegove narodno-gospodarstvene vriednosti, pokazuje najbolje
slabi uspjeh javnih dražba, kad se je radilo u izzakupljivanju obćinskih
lovišta, uspjeh, koji se u velikom dielu naše pomovine i dan danas opazuje.
Nije u ostalom ni čudo, jer se je broj koristne divljači time, da
se je vršila slaba, ili nikakova kontrola nad izvršivanjem lova, tako
umanjio, da pri izzakupljivanju lovišta nije mjestimice bilo nikakova
natjecanja. Valjalo je tek investirati i pobrinuti se za uvjete, koji če
o´mogučiti razplod koristne divljači u pojedinih lovištih.


Uzroci, s kojih se je toli znatno umanjio u nas broj koristne
divljači, padaju u davnije vrieme. Koristnu divljač razćerala je sve to
više rastuća kultura tla, a nerazuman lov ju je od vajkada tamanio.
Sirenje kulture tla svakako je veča stečevina za narod, nego li saeuvanje
koristne divljači, ali faktum jest, da je u razmjeru, kako je ta kultura
rasla, padao i broj koristne divljači. To vriedi osobito glede Slavonije.
Zemlja bijaše poslije izgona Turaka šumovita i pusta, a prepuna divljači
i zvjeri. Kada se je malo za tim u te slabo napućene krajeve počeo
naseljivati narod iz Bosne i Hercegovine, iz Like i Primorja, dobila je
zemlja drugo lice. Novi naseljenici naseliše se ponajviše po visovih i
briegovih, gdje su se u blizini planine mogli uspješno baviti stočarstvom,
svojim najmilijim zanimanjem. Njihove oranice bijahu većim dielom na
brdih izpod planina i tako su se sela i ljudi primakli ua dohvat zakloništima
i boravištima koristne divljači i zvjeradi. Samo se kaže, da je
ova uzmicala pred novim susjedima, medju kojima bijaše velik broj
strastvenih lovaca, koji su bez obzira tamanili kako koristnu divljač,
tako i grabežljivu zvjerad. Neima se žaliti za medjedima i risovima,
orlovima i sokolima, kojih je bilo u obilju u planinah slavonskih, nu
nestalo je ujedno i koristne divljači, kao jelena i veprova, tetrieba,
lieštaraka i t. d. koja si je divljač potražila sigurnija boravišta.


Glavni predmeti lova jesu sada: srne i zečevi, zatim razne vrsti
ptica, kao šljuke, jarebice, prepelice, trčke, divlje guske i patke i t. d.
U novije vrieme pribrajamo ovim i gnjetele, koji su se u nekih priedjelih
udomili, razplodiv se u uredjenih za to gujetelištih u toliko, da su se i
i po bližnjih lovištih, pa sve dalje naselili.


U takovih prilikah, gdje se naime, za uzgoj i razplod divljači nije
nitko brinuo, nego ju usuprot svatko tamanio, tko je samo volju za to
imao, nije čudo, da je njezin broj silno pao, pa se je pokazalo, da u