DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 390 —
Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je abiturienta
šumarstva Milan a pl. Mihaljevid a imenovati privremenim
šumarskim vježbenikom kod kr. županijske oblasti u Požegi sa sustavnom
pripomoći.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je abiturienta
šumarstva Josip a Hefner a imenovati privremenim šumarskim
vježbenikom kod šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade sa sustavnom
pripomoći.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je privremenog
šumarskog vježbenika kod kr. kotarske oblasti n Zagrebu Dink a
pl. Blaži ća iz službenih obzira u istom svojstvu premjestiti k onoj u
Križevcih u svojstvu šumarskog izvjestitelja.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je iz službenih
obzira privremenog šumarskog vježbenika kod šumarskog odsjeka
kr. Zemaljske vlade Gjur u Mtillera premjestiti kr. kot. oblasti n
Virovitici.


Njegova Preuzvišenost gosp. kr. ug. ministar za poljodielstvo imenovao
je kr. nadšumara Ivan a Kolar a šumarnikom u 3. plac. stepenu
Vni. plaćevnoga razreda; kr. šumara Maksu Brausila nadšumarom
u 3. plac. stepenu IX. plaćevnoga razreda ; kr. šumarskog kandidata
Rudolf a Hajd u šumarom u 3. plac. stepenu X. plaćevnog
razreda; kr. šumarske vježbenike Arpada Bogscha i Ladislava
S tromsky-a šumarskimi kandidati u XI. plaćevnom razredu i tehničke
dnevničare Ivana Zvrickelsdorfera, Dragutina Otta i Virgil
a Boerin a šumarskim! vježbenici sa godišnjom pripomoći od 500 for.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je u području kr.
šumarskoga ureda u Otočcu: kr. nadšumara Vinka Nagj a šumarnikom
u 3. plaćevnom stepenu VIII. plaćevnog razreda, ostaviv ga i nadalje
u službovanju kod kr. n inistarstva za poljodjelstvo; kr. šumare Vilima
Perca i Karmena pl. Zajcc nadšumarima u 3. plaćevnom stepenu


IX. plaćevnog razreda; kr. rač. oficijala i dipl. šumara Franju Barkoczay-
ja i šum. kandidata Dragutina Bora šumarima u 3. plaćevnom
stepenu X. plaćevnog razreda.
Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je u području kralj
nadšumarskog ureda u Viukovcih: Roberta Bokor a kr nadšumarom


3. plaćevnog stepena IX. plaćevnog razreda; Emila Kmetony-a kr.
šumarom 3. plaćevnog stepena X plaćevnog razreda; Stjepana Jakab a
šumarskim kandidatom XI. plaćevnog razreda. Promaknuti su pako u
viši plaćevni razred šumari: Geza pl. Horvath i Pavao Dianoskj
u 1 .plaćevni stepen, a Gjuro pl. Lehockj i Julij Soška u 2. plaćevni
stepen X. plaćevnog razreda.