DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 387
Stanove u naravi uživa pet lugara, dočim su drugi prisiljeni
kod žiteljstva stanovati.
U ostalom je glede novogradnje lugarskih stanova za
branjevinu Piškulja i Vrški po višjem mjestu shodno odredjeno.


Katekizam za lugare i one, koji se žele lugarskom
izpitu podvrći.


Sastavio Josip Ettinger. Nakladom kr. sveučilištne knjižare Franje
Župana.


Ovo je ved druga knjižica, kojom je neumorni naš starina
šumarski nadzornik J. Ettinger ove godine hrvatsku šumarsku
literaturu obogatio. Prva je «Hrvatski Lovdžija», a druga je
gore spomenuti katekizam.


Kako se iz naslova vidi, namienjena je ta knjižica našem
lugarskom osoblju, a sastavljena je u formi pitanja i odgovora;
tih pitanjai odgovora ima u svemul66ana46stranica. Upredgovoru
naveo je g. pisac razloge, koji su ga ponukali, da tu knjižicu napiše,
a te razloge i mi od svoje strane podpuno podpisujemo. Cordašićev
poučnik, akoprem stvarno izvrstno napisan, promašuje
svoju svrhu, jer je za sadanj e naše lugarsko osoblje preveć
znanstveno napisan. Taj poučnik biti će po mom mnienju istom
onda na svom pravom mjestu, kada se kod nas ustroje lugarnice,
pa se slušateljima mrtvo slovo sa živom rieČju raztumači.


Ovako ostaje Cordašiceva knjiga vedini lugarskog osoblja
nerazumljiva, što u ostalom nije nikakovo čudo, jer se od čovjeka,
koji je prvo 5—10 godina svršio normalku, ne može
zahtievati, da bez ičije pripomoći shvati i nauči ekstrakt dosta
razgranjene šumarske znanosti. Ja sam to izkusio kao šumarski
upravitelj šiljući na izpit svoje lugarsko osoblje, koje se je pripravljalo
Cordašidevom knjigom.
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 388 —


Na pame t naučiti cielu tu knjigu težko je a i ne znaci
ništa, naučiti ju s razum je v a njem još je teže, jer jedan
izraz, jedan pojam, jedna izreka, koju dotičnik ili ne shvati,
ili krivo shvati, poremeti u njemu svekoliko pojimanje dotičnoga
predmeta. U ostalom gosp. izpitni povjerenici kod lugarskih
izpita mogli bi o tom predmetu najviše pisati, a ja
upozorujem jedino na članak g. Kerna šum. nadzornika u Ogulinu,
koji je izašao u lanjskom tečaju «Lugar. viestnika».


S te strane sam ja posve sporazuman, da je za sadanje
naše lugarsko osoblje trebalo puno lakšu i shvatljiviju knjigu
napisati. Ja sam mislio, da će se koja od naših mladjih strukovnih
sila, a medju te ubrajam najprvo naše županijske šumarske
nadzornike, koji su ujedno predsjednici lugarskih izpita,
dati na taj posao, te sastaviti lugarski poučnik, koji bi
našima odnošajima kao pogledom na naše šumsko-gospodarstvo,
tako i pogledom na kvalitetu lugarskog materijala prilagodjen
bio. Nu žalibože niesam toga dočekao, pa zato sada sa veseljem
pozdravljam Ettingerov katekizam, akoprem niesam s njime posve
zadovoljan. Najglavnija prednost te knjižnice jeste ta, što je
lakim i shvatljivim načinom pisana, da će ju svaki lugar moči
bez velikog duševnog napora svake nedjele jedanput pročitali,
a ono što pročita lako probaviti i shvatiti. Jedino se bojim,
da lugar ne će imati pravoga i jasnoga pregleda o svojoj veoma
raznohkoj zadaći i službi. Po mojem mnienju, trebalo bi najprvo
napisati kratak uvod u lugarsku znanost, u kojemu bi
se kratke ali jezgrovito raztumačilo: iz kojih pojedinih grana
sastoji se šumarska znanost i što i koliko od iste odpada na
lugarsko osoblje. Na taj način dobio bi lugar najprije kratak,
ali jasan pregled svoga budućega djelokruga, pa bi usljed toga


lakše shvatio i pojedinosti i cjelinu. U smislu toga pregleda
imala bi se i pitanja polag pojedinih grana lugarske znanosti
razvrstati. U prvom poglavlju imale bi se razpraviti botanika
i šumogojstvo; u drugom: čuvanje šuma; u trećem: uporaba
šuma; u četvrtom: najnužnije iz mjeračine i matematike (proračunanje
površina, kubiciranje, i t. d.); i napokon u petom:
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 389 —


službeni propisi i uredovanje. Ja sam uvjeren, da bi ovakova
razdioba materijala uz jasan uvod lugarskom osoblju ne samo
olahkotila učenje, nego bi se isto u svojkolikoj službi sigurnije


brže orijentiralo. Nu ovdje moramo odmah iztaknuti, da
ovakovu razdiobu, kao što ju spomenusmo, nije baš tako lahko
sprovesti, jer mnogi predmeti spadaju n. pr. polak u botaniku
i šumogojstvo, a polak u uporabu šuma; tako na primjer ako
razpravljamo o žiru, tada ćemo sjetvu uvrstiti u šumogojstvo,
spravljanje žira preko zime ide polag u šumogojstvo a polak u
uporabu, dočim žir kao hrana (použitak) spada čisto u uporabu
šuma. I tako toga ima i više.


To je naše mnienje; stoga smo slobodni izraziti želju, da
bi g. pisac kod dojdučega izdanja svoje knjižice tu malu
promienu uvažio, što ga ne bi ni najmanje truda stajalo, pošto
bi sav posao nastojao u tom, da sadanja pitanja razdieli u
poglavlja i da ih prema tima poglavljima strožije sortira.


Niesmo time htjeli reći, da rečena knjižica gubi štogod
na svojoj vriednosti, što više, mi joj kažemo «dobro došla» te
ju najtoplije preporučamo, ne samo onima, koji se lugarskom
izpitu podvrdi žele, nego i onomu lugarskomu osoblju, koje je
taj izpit već položilo. J. K.


II,IST..A.K:-


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je kotarskog šumara I. razreda Rudolf a Brny-a na vlastitu
molbu premjestiti od kr. kotarske oblasti u Križevcih k onoj u Zagrebu.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
kr. kot. šumara XI. čiuovnog razreda Bogomira Karakaša, kod
kr. zemaljske vlade, Antun a Navarr u kod kr. kot. oblasti u Virovitici
i Ivana Od žica kod kr. kot. oblasti u Našicah, kr. kot. šumari X.
činovnog razreda sa sustavnim! berivi, ostaviv ih nadalje na dosadanjem
mjestu službovanja.