DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 362 —


§. 70., 74. i 75. u svojoj obćenitosti predmnieva, to ćemo po
smislu §. 73. lahko shvatiti, da svaM taj urednik ili šumar,
bio on javni ili privatni ima pravo prijavnice obračunavati,
naročito pako može po §. 74. š. z. svaki od njih biti pozvan,
da šumske štete procienjuje.


Prispije li dakle pol. oblasti prijavnica već obračunata po
šumaru dotičnog vlastelinstva, mora se ista kao predbježno
valjana smatrati. Prispije li pako prijava ma od koga (§. 70)
ustmeno ili pismeno, može pol. oblast prema §. 74. pozvati
najbližega urednika šumskog, bio to kr. kot. šumar ili šumar
državni, imovno obeinski ili privatni, da tu prijavu izpita i
obredi. Kr. kot. šumari dužni su prama §. 51. prv. nad. od


26. VI. 1895. br. 35.633 te prijave bezplatno obredjivati, dočim
inim urednikom šumarskim pripada vještačka pristojba. Izpitati
znači polag §. 51. pr. naredbe isto što i sa prijaviteljem utanačiti
izpravnost prijave u duhu priloga D., po načelima
kojeg se odšteta ustanovljuje, te se ta izpravnost ne smije
zamjeniti sa poslom polit, činovnika, odnosno sudca, koji je
dužan preslušavanjem stranaka istinitost prijave u pogledu
učina ustanoviti.
Po tumačenju kolege Vace ne može on prijavu izpravno
obračunati, dok predmet ne vidi, što stoji u opreci sa postojećom
činjenicom, da svi šumari obračunavaju prijave na temelju
prokaza lugara, većinom neukih ljudi, bez da idu na lice mjesta
štetu pregledavati. Kad mogu jedni neuki ljudi prijavu dobro
podnieti, zašto ne bi modao i drugi neuki isto učiniti, ponajpače
onda, kad dodje ustmeno prijaviti pa ga šumar za sve okolnosti
izpitati može*.


Da za obračun prijave nije potreban izvid svjedoči i to,
što se može prijava obračunati, bez da kvar nit počinjen nije,
dakle kad se izvid niti obaviti nemože. Temeljito sumnjati može


* Mislimo, da ne može biti jedno te isto, ako prijavu sastavi, odnosno šumski
kvar procieni, izpitani i zapriseženi lugar (a to se od lugar, osoblja dan danas traži)
i čovjek skroz neuk, koji ne zna niti što je promjer stabla, niti što je pred
zabrana i t. d. Uredničtvo.