DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 359 —


po nalogu oblasti — pozivom na §. 74. š. z. — i to po volji
šumara, bezplatno ili uz zahtjev primjerene nagrade, obaviti.


Napokon, dosliedno napred navedenom, ne može se iz
§. 34. napred citirane provedbene naredbe br. 35.633 ni izvesti
«da je jedino kr. kot. šumar pozvan i ovlašćen, t. j . dužan
dapače šumske štete u privatnih šuma procjenjivati», jer taj
paragraf, koji posebice propisuje, da kr. kot. šumar ima nadzirati
sve, dakle i privatne šume «te zapriečiti sve po šum e
štetne čine i propUste», i nadalje da «ima nastojati da se zloporab
e odstrane», izveden je iz §. 31. provedbene naredbe
odnosno iz §. 9. toč. 1. zakona o uredjenju šumarske službe
kod polit, uprave od 22. siečnja 1894., te se odnosi na gospodarenje
ili postupanje sa šumama u obče, a nipošto na «nutarnju
upravu» šumskog gospodarstva privatnog šumoposjednika.
Procienivanje šumskih šteta, i zahtjev odštete, jest privatna
stvar šumoposjednika, jest predmet nutarnje šumske
uprave istog posjeda, te prociena štete u novcu i zahtjev od
štete može primjerice, voljom šumoposjednika i posvema odpasti,
ili se može, voljom istoga, odšteta i manje od propisane
obračunati i zahtjevati.


Dosljedno tome ne obavlja se ni prisilno — putem oblasti


— utjerivanje šum. šteta bilo kojeg šumoposjednika ureda radi,
već samo na molbu ili zahtjev odnosnog šumovlastnika.
Tom prigodom upozorujem i na to, da se prema propisu
§. 62. š. z. može razprava vrhu šumskog prekršaja i bez uticaja
ili znanja i tužbe vlastnika šume zavesti, i zatim, da je
narav šum. prekršaja kadkada takova, da se ovim svagda neošteduje
šuma ved tek privatno pravo šumovlastnika, proti
čemu se bez znanja ili tužbe vlastnika svagda postupati ne
može.


Propis §. 72. š. z. glasi «da krivac kažnjiva čina proti
sigurnosti vlastničtva šumskoga, ima oštećenome posjedniku
šume dati podpunu naknadu; i t. d.-», nu odtale opet ne shedi
da se prociena kvara ureda radi obaviti imade, jer je zahtjev
odštete privatna stvar tužitelja i u sličnom odnošaju, kao svaka