DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 302 —


Gore smo već iztaknuli, medju kojima se granicama krede
stojbina hrasta, naime medju preveć suhom i preveć vlažnom.
Ako potanje razmotrimo medjusobni odnos (Verhalten) bukovine
i hrastovine s jedne, te jasenovine i hrastovine s druge
strane, to ćemo opaziti, da hrastu obzirom na njegovu kvahtetu
bolje prija družtvo bukve i graba, t. j . onog drvlja, koje
ljubi suho tlo akoprem je u toj smjesi hrast brojno stisnut na
najmanji minimum. U kvantitativnom, ili bolje rekuć u brojnom
pogledu kadar je hrast uspješnije sačuvati svoj obstanak, kada
je u družtvu sa jasenom. Da potonja tvrdnja bude razumljivija
upozorujemo na bukove i grabove sastojine Sočna 5, Sočna 8
i Boljkovo 10 (vidi izkaz III.), u kojima hrastovina iznaša
32´´/o, 21°|o i So^io, dakle popriečno 29"lo, a bukovina i grabovina
Tl^´o- Al^oprem je, kako je gore rečeno, stojbina u
tima srezovima za hrastovinu presuha, ipak se u njima nalaze
ponajljepši hrastovi obzirom na vanjski razvoj i kvalitetu,
akoprem ne možemo prešu titi, da crvena trulež u takovim
suhim sastojinama većma hara, nego li u onima vlažnijima.


V


Činjenica, da se hrast u bukovoj smjesi do vanrednih dimenzija
razvija, čini se, da na oko stoji u oprieci sa iztaknutom
tvrdnjom, naime, da je bukva iztisnula hrastovinu uslied toga,
što dotična stojbina više odgovara bukvi, nego li hrastu, jer
bi se moglo purum pravom zapitati, zašto onda uspievaju najljepši
hrastovi na takovoj stojbini ? Na to pitanje odgovoriti će
nam s jedne strane neznatni postotak hrastovine, a s druge
strane ono svojstvo bukovine i grabovine, da je naime sa
svojim bogatim listincem u stanju stvoriti stojbinu, kakova se
i u fizikalnom i u kemičkom obziru jedva bolja zaželiti može.
Buduć da hrast na njemu prikladnijoj stojbini raste u smjesi,
od koje odpada na njega 60—70°„, a samo 30—40°[o na
ostale vrsti drvlja, medju kojima je grab i bukva veoma neznatno
zastupana, tu dakako da ne može biti ni govora o onoj
izvanrednoj pogodnosti, koju hrast u bukovoj smjesi uživa, gdje
na jedan hrast tri bukve ili graba odpadaju, dočim se u onoj
sastojini, gdje brojno prevladjuje, mora sa svojim vlastitim li