DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 299 protumačiti,
kako se je u srezovima Sočna, Eadiševo, Opeka,
koji nigda niesu poplavi izvrženi, bukva, ta eminentno brdska
vrst drvlja, na površini od kakovih 1000 rali sve do danas
uzdržati mogla. Tu predpostavku potvrdjuju nam ne samo dogodjaji
obde povjesti, nego i karakter pojedinih vrsti drvlja, o
kojih govorimo.


Prvo 150—200 godina bila je površina sadanjih posavskih
šuma sigurno dvaputa tolika, kolika je sada, pa buduć je to
bila naravna preborna šuma, to je ved samom transpiracijom
svakolika suvišna vlaga odvedena, tako da je karakter stojbine
bio više od podpunoga sklopa i atmosferičkih upliva, nego li
od Savskih poplava ovisan, kao što je to dan danas. Savske
poplave bile su za ono vrieme i uslied vede šumovitosti kranjskih
i štajerskih briegova po svoj prilici i mnogo riedje i manje
intensivne, nego li su sada. U tom nas medju ostalim pođkriepljuje
i ta okolnost, što su u nekojima, sada ved i najmanjoj
poplavi izvrženim srezovima, nalazede se čistine bile
negda vlastničtvo obližnjih žitelja, na kojima je čistinama još
pred kojih 30—40 godina sijan kukuruz i proso. Takovih čistina
ima u Velikom i Savičkom gjolu kr. šumarije Lipov-
Ijanska oko 800 jutara. Dan danas ´ne može se uslied prevelike
vlage i povodnje na tima čistinama nikakav usjev obdjelavati,
dapače niti šuma uzgojiti.


Sto se tiče historičkoga momenta, na koji se upiremo, da
posavske šume od zadnjih 150—200 godina ovamo sve to vlažnije
i povodnije bivaju, iztičemo to, da od onoga časa, kada su
vojvode Karlo Lotarinški i Eugen Savojski protjerali Turke
preko Save, te kada je uslied toga pučanstvo posavske Slavonije
počelo gušde, a prema tomu i potreba na drvu sve to veda
bivati, od onoga časa počela je uslied izkrčivanja šume te umanjene
transpiracije došle suha, bukvi i grabu prijajuda stojbina
sve vlažnije bivati. U tom času nastao je onaj stadij u
razvoju posavskih šuma, koji je markiran time, da je bukova
šuma počela uzmicati, a mjesto nje, hrast
preuzeo prvenstvo. Preuzeo je pako prvenstvo za to, jer