DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 322 —


neodvisniji. Da bi se lokalni upliv pilana i kod gradiških pilana
očitovao, ako i ne baš sa 50"lo povišicom kao kod brodskih,
0 tom ne ima razloga podvojiti.


Na podignude tih dvijuh novih pilana upućuje nas i ta
činjenica, što je dužnost državnog šumarstva, da
unovči visoku kvaKtetu svojih hrastova li h na on u robu ,
koja se bez te kvalitete niti producirati ne može;
ne bi bilo nikako racij o nalno, da se drvo sposo bno
za najskuplju grad ju, izradjuje na dužicu. Jer dočim
se francezka dužica može producirati malo ne iz svakog hrastovog
drveta, koje je na 1 metar spravno, bilo ono 40 ili
140 cm. debelo, znamo usuprot, da Wainscotti, Buoli traže
stanovitu debljinu i kvalitetu, koju samo nalazimo u našim
šumama.


Dan danas sortira se u svima granama proizvodnje do u
najmanji detail ne samo gotova roba, nego i surovi proizvodi;
najljepši proizvodi, najbiraniji eksemplari imaju često i deset
puta višu cienu od robe iste vrsti, ali niže kvalitete. Slavonski
su hrastovi nedvojbeno najbolji na svietu, s toga je i
naša dužnost, da toj vrstnoći odgovarajuću cienu
za njih tražimo, a ta je ciena ona, koje se dan danas
plača za rezanu robu.


Naša zadaća za prvu budućnost ima dakle biti: unov


čenjec naši h stari h hrastovi h sastojin a u št o
veće m postotk u z a rezanu , a ust o niže m postotk
u za ciepan u gradju .


Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške.


(Nastavak).


U nizu sastavnih dijelova elaborata šumskog gospodarstva
imali bi razglobiti i specijalne osnove, i to drvosječnu i ogojnu.
Nu kako je ukupni elaborat dovršen tek na koncu prvog desetgodišta,
sastavljene^ su obje te osnove samo «forme radi», a