DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 315 —


ciena za dužicu, nalazimo samo jedno sredstvo, a to je sredstvo
lokalni upliv pilana, na koji nas upuduje skrižaljka


II. i III. Kako vidimo, u prvom petgodištu, dok još nije bilo
dvijuh vrbanjskih pilana, dobiveno je u okolišnim investicijonalnim
šumama po hrastu popriečno 50 for., nakon sagradjenja
pilana, skočila je ciena hrastu u drugom petgodištu na
75 for. t. j . za 50"´lo- Taj vanredni uspjeh nalaže državnom
šumarstvu upravo apodiktički, da ide za tim, da se i u gradiškom
kraju dvije pilane podignu. Jednu bi bilo shodno podignuti
u selu Krapju na Savi, ili na željezničkoj stanici
Šaš—Zivaj i to za šume JasenovaČke i Lipovljanske šumarije;
drugu pako ili na Savi kod Stare Gradiške ili na željezničkoj
postaji Okučane i to za šume Raičke i Novo-Gradiške šumarije.
Te bi dvije pilane trebalo snabdjeti sa godišnjom površinom
od 250—300 jutara, tako da bi onda godišnja površina,
koja bi na izrabu lih za rezanu gradju došla, iznašala:
1. Za pilanu tvrdke A. pl. Tiikorj i drug . 246 rali.
2. Za dvije gradiške pilane ž, 275 ... . 550 rali.
Ukupno circa . 800 rali.


dočim je dosadanja desetgodišnja popriečna površina iznašala
907 rali.


Za izrabu investicijonalnih šuma preostale bi tri pilane:
Societe d´ importation de chene u Vrbanji, koja godišnje najmanje
300 jutara šume izrabljuje, zatim Lamarcheova u Sisku,
koja će kao i dosada godišnje barem 200 rali iz investicijonalnih
šuma trošiti, a napokon Neuschlossova u Našicama,
koja takodjer oko 100 rali iz državnih i investicijonalnih šuma
kupuje; u svemu bi dakle na investicijonalnu zakladu odpalo
godišnje oko 600 rali, koja je količina doduše manja od zadnjeg
desetgodišnjeg prosjeka, ali se ne razlikuje puno od površine,
koja se je počam od 1890. god. unovčivala.


Manjak na površini, odnosno drvnoj gromadi biti ce posve
paraliziran sa viškom ciena, koju su pilane kadre plaćati za
rezanu robu, tako da bi novčani godišnji dohodak bio isti kao
i do sada, samo što bi bio sigurniji t. j . od drvnog trga puno