DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 313 —


ravnovesje sa tržnom cienom, od onoga časa zapela je prodaja
državnih i investicijonalnih šuma, te se ograničila lih na produkciju
rezane gradje i pintarske robe, koje sa svojom visokom
tržnom cienom podnašaju povišenu šumsku pristojbu.


Kako iz skrižaljke IV. vidimo, iznašala je produkcija za
godine 1887.—1894. popriečno na godinu 54-7 milijuna, u
godini 1895.—1896. pako samo 38"1 milijuna, dakle za 16´6
milijuna manje. Pošto je u god. 1895.—1896. u državnim i
investicijonalnim šumama popriečno prodano za 1,119.245 for.
i pošto pouzdano znamo, da je od ukupne za tu svotu kupljene
drvne gromade upotrebljeno 70—75´´o na rezanu gradju i
pintarsku robu, a samo 25—30°jo na francezku dužicu, i pošto
je šumska pristojba u tima godinama iznašala 140 for., to je
tih dviju godina u državnim i investicijonalnim šumama popriečno
tek oko 2 mihjuna dužiee izradjeno, dočim je ostatak od 36*1
milijuna proizveden iz šuma ostahh producenata, koji su po
svoj prihci prodavaU svoju šumu za pristojbu, koja nije dosizala
svotu od 140 for.


Za godine 1887.—1894. iznašala je diferencija izmedju
sveukupne svjetske proizvodnje dužice i one, koja je u državnim
i investicijonalnim šumama izradjena : 54-7 — 12*5 = 42´2 milj.;
diferencija pako za godinu 1895.—1896., kao što već rekosmo,
38*1 — 2 = 36*1 milij., tako da možemo kazati, da je do
sada godišnje oko 40 milj. dužica proizvedeno i na trg dovezeno,
koja potiče izvan državnih i investicijonalnih šuma. Iz
toga pako sliedi, da svjetska potreba na dužici nije
upućena na državne i investicijonalne šume,
nego da može nuždnu količinu is druge strane
pokriti . A pošto je tomu tako, tada državnomu šumarstvu
ne preostaje ino, nego prilagoditi svoju pristojbu za ciepko drvo
tržnima okolnostim ; u protivnom slučaju moći će u sveukupnoj
svjetskoj proizvodnji dužice sa posve neznatnim postotkom udioničtvovati,
a to će dati povoda, da će drvni trg potražiti
nova vrela produkcije, kao što ih je djelomice u
Americivećinašao.


24