DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 306 —


Od tržnih ciena prelazimo na šumsku pristojbu; posve je
naravno, da je i šumska pristojba za to vrieme postepeno rasla.
U području nadšumarskoga ureda vinkovačkoga rabe se za
proračunanje vricđnosti tehničkog drveta dvije vrsti ciena:


1. za kalavo (ciepko) drvo; 2. za drvo za rezanje. U ovo potonje
računa se najbolja kvaliteta hrastovog drveta (Wainscotti,
buoli). U godini 1887.—1891. bile su ciene za ciepko drvo po
punom metra polag debljine stabala (sa korom) sliedeee: za
debljinu do 80 cm prsnog promjera: 7 for., od 81—10.5 cm.:
9 for, a za hrastove preko 105 cm. debljine: 11 for.; usuprot
za rezanu gradju u debljini do 80 cm.: 14 for., a preko 80 cm.
debljine: 16 for.
Za godinu 1892.—1894. iznašale su ciene za gore naznačene
dimenzije ciepke gradje: 9 for., 12 for., 14 for., a za
rezanu gradju 18 for. i 22 for.


Napokon za godinu 1895.—1896. povišene su iste ciene
na 10 for., 12-70 for., 15-.50 for. odnosno na 19-80 for. i 22-60 for.
Kako se vidi, šumska pristojba je postepeno rasla, te se je u
zadnjem desetgodištu digla za circa 40´´jo, ili popriečno na godinu
za 4°j„.


Ako sporedimo tu šumsku pristojbu sa cienama, koje smo
godimice po hrastu dobivali (vidi skrižaljku I. i II.), to ćemo
opaziti, da se progresivni rast šumske pristojbe slaže doduše
sa rastućom cienom hrastova u II. skrižaljci, nu opazit ćemo i
to, da progresija ovih potonjih ciena daleko nadmašuje postepeni
rast šumske pristojbe; jer dočim je ova potonja narasla
za 40"jo, narasla je ciena hrastu u II. skrižaljci od god. 1887.
do godine 1896. za 100"jo. Nu taj visoki porast ciena u II.
skrižaljci ne ima svoj uzrok u povišenoj šumskoj pristojbi, nego
je u njemu izražen lokalni upliv vrbaiijskih pilana.


To je razlogom, da skrižaljku II., obzirom na rast ciena,
ne možemo za podlogu našeg razmatranja uzeti; za tu svrhu
smatramo skrižaljku I. kao puno shodniju i činjenicama puno
više odgovarajuću. Akoprem je i za šume u skrižaljci I. vrie