DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 305 —


Kao primjer navadjamo srezove Narače sa 81^", Deš sa
72%, Krnić sa 72% i Paovo sa 70% hrastovine; akoprem
je dakle u tima srezovima postotak hrastovine najviši, što ga
u našim šumama imademo, ipak smo po jutru dobili samo :
1485 for., 1526 for., 1742 for. i 1535 for. ; usuprot Sveno
12 i 13, Bok i Somovac sa 61%, 687., es´j, i GV/o izkazuju
po jutru dobitak od: 1989 for., 2151 for., 1855 for. i
2005 for. dakle za popriečno 428 for. više po jutru.


Treći faktor, koji upliva na cienu jesu industrijalna šumska
poduzeća; u našemu slučaju jesu to dvie velike parne pilane
podignute godine 1892. u srezu Sočni kod Vrbanje. Jednu je
pilanu podigla tvrdka Tiikorj i drug, a drugu Soeiete d´ importation
de chene.


Upliv tih pilana jeste: a) obćenit, b) lokalan. Obdeni t
je u toliko, u koliko je vriednost tehničkom hrastovom drvu
počam od godine 1892.—1896., napram prvom petgodištu od
1887. —1892. za svekolike srezove (skrižaljka I. i TI.) poskočila
i to popriečno za 33´´{o; lokalni upliv je puno veći,
jer je za okolišne srezove br. 5, 8, 10, 12, 13, 14 ciena poskočila
za 50´*{o (vidi skrižaljku III.). Kod obćenitog upliva uzeli
smo u račun i bližje brodske i odaljene gradiške šume; nu
posto je odaljenost ovih i onih šuma od Vrbanjskih pilana
veoma različita, to moramo iztaknuti, da na odaljenije gradiške
srezove ođpada povišica samo od kakovih 17"!^, te bi prema
tomu diferencija izmedju 50°[o i 17´´|o t. j . 33´´|o odpadala na
račun nižih transportnih troškova. Prema tomu je i u našem
slučaju eminentno dokazano, da je ciena drvu tim viša,
čim je šuma bliža tvornici, u kojoj se bud gotovi
bud pol u fabrikati izr adjuju. Spomenuti lokalni srezovi
odaljeni su od pilana kojih 7—10 kilometara. U ostalom, da
li upliv tih pilana u onako znatnoj mjeri (17"|„) u obće siže
do gradiških šuma t. j . na daljinu od kojih 200 kim. po željeznici,
skoro da bi podvojili; povišena će ciena drugoga petgodišta
— akoprem posredno i od pilana ovisna — ipak valjda
više ovisiti od obćenitog stanja drvnog tržišta, kako nam to i
mienjajuće se ciene u pojedinim godinama dokazuju.