DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 249 —


Spomen-knjiga u šumarskoj službi.


Piše Vilim Pere, kr. drž. šumar.


Svaki od fnas šumara, koji smo na novo preuzeli koju
BumarijUj imao bi se potužiti, kako mu je u prvi mali, a možda
ciela godinu i više, težko bilo, dok je upoznao mjestne odnošaje
svoje nove šumarije. Primo-predaja obično se u brzo obavi,
i to većinom u uredu. Predavatelj, ako ga je volja, upozori u
kratko nasljednika svoga na ovo ili ono, što mu je nuždno
pogledom na mjestne odnošaje da znade, i time je primo-predaja
gotova.


ISTe ima li pako pravog predavatelja, što se takodjer
dogadja, ako je naš predšastnik umro, onda neima nikoga, koji
bi nas upozorio i na ono malo, što bi nam inače on bio priobcio.


Šumar dakle, koji je na novo šumariju preuzeo, prepušten
je samom sebi. On mora tekar kod svog lugarskog osoblja i
inih vjerodostojnih ljudi propitkivati, kako se ova ili ona stvar
imade, kada je ta i ta šuma pogorila, kada ova ili ona šumska
čistina biljkam zasadjena, kada je sagradjen izvozni put u stanoviti
drvosjek, kada je koja sastojiua nastradala od vjetrolorna,
škodljivih zareznika ih inih vanjskih nepogoda i t. d. Stotinu
i stotinu takovih pitanja namiče se u početku šumaru, ali
žalibože nigdje nemože dobiti jasnog odgovora. Vedinom su ti
odgovori nepouzdani i medjusobno u oprieci, jer što je ljudska
pamet? Njekoliko godina, pa je otišlo u zaborav sve, i ako
se možda koji od starijih ljudi štogod sječa, sjecanje mu je
površno i nejasno, a potankosti kakvog dogodjaja iz davnije
prošlosti ne ostaju tako rekuč nikome u uspomeni.


Ako pako upravitelj šumarije u svojoj pismohrani štogod
tražiti počme, eto sto muka i neprilika! Većinom neče doči do
žudjenoga cilja, i tako mu ne preostaje drugo več i nadalje
plivati u neizvjestnosti i neznanju.


Svemu tomu lahko bi se doskočiti dalo, kada bi svaka
šumarija imala svoju spomen-knjigu, u koju bi se svi važniji
dogodjaji, koji se nje tiču, bilježili.




ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

-" 250 ~


Budac bi ta knjiga trajne vriednosti bila, imala )>i se
dobro uvezati, te prigodon} primo - predajf inventarne nasliedniku
predati. Pisac ovih redaka naznačio je niže, što bi s(^ po
prilici sve u tu knjigu imalo bilježiti, a svakome šumaru neka
bi prosto stalo i ine ovdje nenazuačene dogodjaje i promjeiie,
koje prama mjestnim odnošajem za nhodno pronadje, u knjigu
tu uvesti.


Samo bi takove bilježke što kraće biti imale i pregledno
po godinama poredane, ubilježiti bi se smjelo faktično samo
ono, što je važiio i trajne vriednosti, jer inače promašila bi se
prava svrha. Glavno je, da se sve pregledno poreda tako, da
bi danas sutra svaki u knjizi u brzo mogao nači ono, što želi. Po
mnienju pisca ovih redaka imalo bi se u glavnom sliedece u
spomen-knjigu bilježiti:


1. Osolme promjene.
Svakoga če šumara sigurno zanimati, ako preuzev na novo
šumariju, odmah bude i znaOj koji su mu bili 2:)redšastnici,
koliko je koji vremena u toj šumariji službovao, kamo je od
tuda dospio, i ako je umro, gdje i kada je pokopan.


3. Promjene, tic^uće se popravka sgrada. ISoTOgradnje,
izvozni putevi, ceste i t. (L
Svaki od nas nastupiv službu u kojoj šumariji, te preuzev
šumarski stan, želio bi znati, kada je taj stan sagradjen, kada
su na njem znatniji popravci izvedeni, kada je posliednji put
pod mjenjan, krov na novo pokriven, ka.da kakova prigradnja
učinjena i t. d.


Ako pako u područje šumarije spada više sgrada, kao što
su n. pr. lugarski stanovi, drvoskladišta, parna pila ili inače
kakove sgrade za tjeranje šumskog obrta, zar nas ne zanima
i glede njih, da znademo kada su sagradjene, popravljene itd.


Imade i izvoznih puteva, cesta, o kojih nije nigdje zabilježeno,
kada su gradjene, kolika im je duljina i kojim troškom
su sagradjene, pa ipak svaki nas želio bi to znati, a i koristno




ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 251 —


mu je, da znade. Svrnemo li pako okom na dvorište i vrt šumarev,
nači (5emo i?koro svagdje raznih oplemenjenih voćaka, uresnih
stabala, pa koji od nas nebi si zažeho znati, kada je ta i ta
voćka, to uresno stablo zasadjeno ?


Sve to kazati će ti štovani čitatelju, spomen-knjiga, i ti
ceš se u svojoj kuci ćiititi njekako spokojnijim, zadovoljnijim.
Sye što budeš vidio, činiti ce ti se poznatim, prijatnijim, pa
deš i sam poput tvojih predšastnika nastojati, da si ma čim
god, bud zasadiv ili oplemeniv koju vočkicu, bud inim kakovim
načinom, trajnu uspomenu sačuvaš.


3. TrgOTacld ocliiošaji.
Veoma bi probitačno i za potomstvo od važnosti bilo,
kada bi se i trgovački odnošaji u spomen-knjigu bilježih.


Tu bi se imao naznačiti način prodaje, ciena drva na
panju, prodajna ciena izradjene robe na drvoskladište, kao što
i uzroci, koji su na cienu uplivali.


Šumarija mogla bi u ovu točku uvrstiti i svoj godišnji
prihod, važnije dulje vremena trajuče ugovore, tičuče se drvoprodaje
i t. d.


4. Šumsko ogojne raduje.
Od nas šumara, službujućih u bivšoj Krajini, naišao je
sicoro svaki u šumi na zapuštene vrtove, na uspjele ili neuspjele
kulture iz vremena krajiške vojničke uprave, a gdje je
taj, koji bi nam znao stalno kazati, kada je koja sadnja provedena,
taj i taj šumski vrt osnovan ?
Pisac ovih redaka preuzev šumariju Kosinjsku u ličkokrbavskoj
šumariji, naišao je u Velebitu na sastojine crnog
bora i ariša, koje su možda prije 30 godina zasadjene, nu
nitko mu nije znao točno kazati, kada se je to dogodilo. Ako
se to več sada stalno ne znade, što če se znati nakon daljnjih
30 i više godina? Istina je, da se starost stabla može prosuditi
po stablu samome i po njegovih godovih, ali nam to ipak
nepruža tolike točnosti kao spomen-knjiga, u kojoj bi bila




ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 252 —


zabilježena godina, dapače i dan, kada je sadnja obavljena. A
kud i kamo zanimivije je znati za osobu i oblast, koja je tu
sadnju naredila, a i uzroke, koji su ju na to ponukali. Osobito
je pako težko razaznati starost kod onog drveća, koje slabo
napreduje i zakržljavi, kao što je to upravo slučaj kod gore
spomenute kulture, pa danas sigurno nede više nikome pasti
na pamet, da crni bor u Velebita sadi, dočim bi se ariš još
kako tako raznim štetnim uplivom oteti mogao.


5. Elementarne nepogode*
Prodješ li našimi velebitskimi sumarni, naići ćes na ogoljele
čistine, površine od 50 i više rali, na kojih ne raste ništa
osim loše trave i korovlja. Pa ipak tamo se je njekada šuma
zelenila, potočić žuborio i ptičica svoju pjesmicu veselo pjevala.


Ali češ i nai(5i na jednolike, mlade, većinom omorikove
sastojine u gustom sklopu, koje su na takovih čistinah izrasle,
kao da ih je ljudska ruka zasijala, a ipak tome nije tako, jer
je tuj sama narav svojom tajinstvenom močju, koja nadkriljuje
svako ljudsko umječe, pomogla.


Starci ce ti pripovjedati, da je na toj površini pred stotine
možda godinii bjesnio užasni požar, đi^ugi ce ti reci, da su
se podigle vile u zrak i u svojoj srčbi stvorile silan vihor,
koji je stasite i ponosne omorike i ´jele poput snoplja porušio.
Treči pako znao bi ti kazati, gospodine! pojavio se je njeki
kebar malešan kao mušica, i Bog bi sam znao, kako su tolika
stabla propala, samo što ih je ova mala mušica navrtala.


Seljak imade pravo, jer su zaista ovakovi nesretni vanjski
uticaji uzrokom onih goljeti na našem Velebitu, nu šumar strukovnjak,
kojemu je stalo i mora da mu je stalo, da pobhže
znade, kako se je koji slučaj sbio, koji su mu uzroci, koja su
protu-sredstva i kakovim su uspjehom proti ovoj ili onoj nesgodi
upotriebljena, ne zadovoljava se ovakovimi pripovjestmi
i naklapanji, njegov um želio bi zaseči dalje u prošlost, kako
bi si svoje znanje i izkustvo usavršio, upodpunio.


Sve ovo, štovani čitatelju, našao bi ti u sporaen-knjizi
ubilježeno, kada bi ju šumarija imala, ali ovako plivaš u ne




ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 253 —


izTJestnosti i neznanju, pa htio, ne htio, moraš vjerovati ono,
vSto ti drugi kažu.


Kada bi ti dobro znao povjest ove i one šumice, te i te
čistine, kada bi znao na pi\ da je uzrok propasti ove ili one
šume šumski požar, pa sgodoim načinom to seljaku razjasnio,
posljedice mu predočio, našlo bi ih se sjegurno dosta, koji bi
u buduće bolje pripazili na svoja vaT-rišta u šumi, a mnogoga
bi odvratio od zlobne nakane, da sam vatru podmetne.


6. Eaziii (logodjaji.
Kod svake šumarije sbiti če se od vremena do vremena
takov dogodjaj, koji nije u naprvo spomenutih točaka naveden,
nu svakako vriedan, da se ubilježi.


Tako na pr. dogodi se slučaj, da koji lugar nastrada u
službi, da nastane kakova organizacija šumarskog i lugarskog
osoblja, da je buknuo u zemlji rat, da je ova ili ona visoka
ličnost posjetila mjesto, možda i šumom prolazila i t. d.


Sve ovo dobro bi bilo u spomen knjigu ´^u kratko ubilježiti,
jer je ta knjiga trajne vriednosti.


Ovime sam pokušao u kratko ocrtati nuždnost spomenknjige
za šumarije, a dobro bi bilo, kaSa bi takovu i središnje
šumske oblasti za sebe uvele.


Svrha ovih redaka bila bi postignuta, kada bi i više šumarske
oblasti i šumarije uvidile nuždnost uvedenja takove
spomen-knjige, a mislim, da nijedan od nas ne bi žalio ono
malo truda, kojega bi posvetio tome, da važnije dogodjaje,
sbivše se u njegovom području, ubilježi u tu knjigu.


Konačno primjetiti mi je, da bi svaki upravitelj šumarije
u prvom početku, kad bi takvu knjigu osnovao, imao u nju.
ubilježiti i poznate mu važnije dogodjaje, koji su se prije dogodili,
nego li je knjigu v^oditi započeo´^


=^´ Takove sporuen-knjige uvedene su kod. njemačkih šumskih oblasti već
odavna, kod nekili i preko 100 godina, kor] sunrarijah kr. j"tadšumarskoga ureda
Yinkovackoy-a vode se kakovih desetak godina. Uredničtvo.