DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 289 —


petorica ^dobros-, a sedmorica «đovoljiio» osposobljeuimi za samostalno
vodjenje šumskoga gospodareuja, docira je jedau kaadidat reprobovan na
pol godine.


Dne 9. s´vibuja o podne predao je predsjednik izpitnoga povjerenstva


g. Robert Fischbac h u ime visoke kr. zeraalj. vlade aprobiranim
kandidatima svjedočbe, zaželiv mladim šumarom najbolji uspjeh i potaknuvši
ihpodjedno na neumoran i uztrajan rad u njihovu velevažnom zvanju.
Sitnice.


Klimati^ki upliv sama. Po rezultatih šumarsko-meteoroložkih
opažanja jeste zrak danju u unutarnjosti šume hladniji, noću pako
topliji, nego li zrak nepošumljenog okoliša. Krošnje štite danju od
pripeke, noću od žarenja topline. Razlika temperature u i izvan šume
nije ipak tako velika, da bi bila kadra uplivati barem na najbližu
okolicu. Ako predpostavimo topli sunčani dan, te šumu u podpuno ravnom
terainu, bilo bi doduše teoretićki dopustivo, da uzmemo izravnjujuću struju
zraka, koja po danu iznutra van, a noću obratno struji, ali za ovaj
propuh manjka nam jošte svaki dokaz.


Po iztraživanjih šumarsko-meteoroložkih postaja, koje je objelodanio
miuisterijalni savjetnik pl, Lorenc, unutarnjost šume, osobito bjelogorice,
niti ne ohladjuje, niti ne ogrieva okoliš.


Upliv topline izlaz´ dapače sa površine krošnja, te se nalazeći sloj
zraka na sunčanih danih više ugrije, nego li nad plastom vegetacije
neošumljenog okoliša u jednakoj visini. Toplina se može dakle u susjedstvo
prenašati. Žarenjem ohladi noću lišće krošnje, dočim se u istoj visini
neošumljenog okoliša temperatura zraka prema tlu povišava. Sniženje
temperature nad šumom može se i okolišu priobćiti. Upliv topline šume
na neošumljeni okoliš protivi se izravno starijemu nazora.


Pogledom na vlagu zraka ne postoji za šumu nikakova iznimka.
Izparivanje šuma se obično precienjuje.


Ako i je izparivanje bjelogorice veće, nego li crnogorice, to ga ipak
nadmašuje dobro obrasla sjenokoša ili svježa zelena djetelina Nuzležeći
okoliš ne dobiva od šume ni u najboljem slučaju nikakove vlage. U
izrazito kopnenoj klimi iztočne Galicije dao seje doduše zračni upliv šume
na vlagu ustanoviti, ali samo u sasma malenoj mjeri. U tom se pogledu
naglašava pravom, da klimatičko-zeraljopisna pokrajina, u koju dotično
područje spada, ustanovljuje upliv; drugim riečima, da veća blizina mora
uvjetuje veću vlagu zraka, te se mora uz to izgubiti eventualni upliv
šume. Pogledom na množinu zraka mora biti razlika tempei´ature dvijuh


22
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 290 —


zračuili masa, koje se mješaju osobito velika, da se uzmognu oblaci
stvoriti. Takove se razlike topline iredju šuHiOin i poljem nikad ne nalaze.
Šuma ne može u plivati na stvaranje oborina, ali im ne smeta


Mehanički efekat šume prema zračnim strujam je od najvede klimatičke
važnosti.


U sjevero-zapadnoj Njemačkoj nazrievaju u zaklonu od vjetra vrlo
važni klimatički upliv za šumu i polje. U kraškom području bura je
najveća zaprieka kulturi. U veoma poharanih dolinah Tirolske tuže se
na zle posljedice, koje je nerazborita sječa šuma prouzročila. Ne piri li
neko vrieme južni vjetar, ne napreduje ništa u polju ni na njivi, pa i
vesela četa ptica postaje redja.


Bez zaprieke duva hladni vjetar preko brda i dolina.


Mnogo lječilište zahvaljuje zaklonu od vjetra svoju klimatičkozdravstvenu
glasovitost. Manji ili veči zaklon od oštrih vjetrova je znameniti
klimatički momenat. Najgore je u onih, često daleko se protežu(5ih
krajevih Ruske, gdje je blagotvorna zaštita, koju je šuma pružala, izčezla
što od sjekire, što od požara. Gdje silu stalnih i jakih vjetrova suvisle
šume ne slome, ne može se, osobito u zimah, u kojih malo sniega pada,
na uspievanje zimskih usjeva ni misliti^ jer navadno izginu od jakih
mrazova. Razmjer zimskih usjeva prema ljetini raste i pada sa ^/o pošumljenja,
a ne sa zemljopisnom širinom. Svagdje, gdje su šume izkrčene,
promienila je neograničena sila vjetra klimu. U toplijoj godišnjoj dobi
oduzima suhi iztočnjak mnogoputa zadnji ostatak vlage, te umnaža uzroke
čestih nerodica i uizkog stanja vode.


Imućni gospodar pomaže si proti tomu dubokom kulturom, ali
mali ratar mora od gladi i pošasti propasti.


Ako je i ueračuuajuć ua vjetrove klimatički upliv šume neznatan,
to se time neumanjuje velika znamenitost, koja šumi u životu naroda
i državah pripada. Žandovskj.


Nore šumske štete in´ouzrožene po i)ticama* Profesor Aitum,
onaj isti, koji je prvi uzeo dokazivati, da djetlići, niesu onako koristni,
kako se je do sada mislilo, jer da ne oštečuju samo onakova stabla, koja
su već zaražena kukcima, nego i zdrava, pronašao je u najnovije vrieme,
da velik dio Fringilida (zimovke, vrabci, zelenčice, strnadke i t. d.) oštećuje
pupoljke raznih stabala, kao šumskih tako i voćaka. Nu na taj
način počinjena šteta, da nije velika, samo na pojedinim stablima, da
može biti znatna. Osim Fringilida, poznate su i šumske kokoške, da se
hrane zimi pupoljcima raznih stabala, ponajpaće bukava. Nu ni te štete
niesu od velikog značenja. Koliko je do sada poznato, najveću štetu u
tom pravcu pravi krstokljun (Loxia curvirostra) i to na pupoljcima i izbojcima
omorike, Ta se ptica inače hrani sjemenom, koje vadi iz omo
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 291 ~
rikovih šešaraka; nn ako šešarke ma s kojega razloga pofale, oada se
dadu na pupoljke, kojima sredinu (srce) vješto izkruže, dočim vanjska
ljudska skoro neoštećena ostane. Šteta se ne sastoji samo u uništenju
pupoljaka, nego još više u tora, što ptica najprije odgrize cielu vršiku
godišnjeg izbojka, da na taj naćin uzmogne laglje pupoljke izkružiti.


Upliv groma na borore šume. Šumarnik Lađe u Gronbergu
priobcuje u listu «Zeitschrift f. J. u. Jagdwesen», da se je prošloga ljeta
posušilo 28 borova i to svi na jednoj hrpi u površini od 4 ara, a da se
nije u prvi mah znalo za uzrok tomu sušenju. Najprije su počele opadati
četinje na doljnjim granama, a zatim i u vršici. Pobližim iztraživanjem
pronašlo se je, da Su u sredini te hrpe, tri u trokutu stojeća
bora od groma udarena, tako, da se je munjina radialno dalje razprostranila
i to circa 10 m. okolo. Borovi su bili oko 80 godina stari, te
kada su u studenom posječeni, nije im drvo bilo još posve suho, kao kod
inače uginulih stabala. Kako je poznato, ostale vrsti drvlja ne pogibaju
tako uaglo od gromova udarca, a ponajpače udareni hrast može još puno
godina živjeti, dočim se na susjednim hrastovima nikakovog štetnog
upliva opaziti ne može.


Uporaba ruskog zakona za zaštitu šuma. Taj zakon izdan je
godine 1888,, te je sada uveden i u onima okružjima, u kojima je prvo
izključen bio. Obzirom na one šumske prodaje, koje su sklopljene prvo
nego li je taj zakon u kriepost stupio, naređjeno je previšnjom kabinetskom
naredbom od 15. travnja 1895. sliedeče: zakon taj vriedi od onoga časa,
od kako je u kriepost stupio za svakoga i od toga časa počimaju odbori
za zaštitu šuma proti šumskim devastacijama uredovati. Iz toga
sliedi, da svi do sada sklopljeni a jošte neizminuli ugovori, u koliko
niesu u suglasju s tim zakonom, mogu po rečenima odborima ne samo
modificirani, nego i izvan krieposti stavljeni biti. Ta se naredba — veli
se u obrazloženju — ne ima shvatiti kao unatrag djelujuča, jer se ista
tiče samo zabrane jur započete, a zakonom zabranjene devastacije, i to
tako da sve ono, što je do sada na temelju sklopljenoga ugovora već počinjeno,
nekažnjeno ostaje, a i sami ti ugovori ne bivaju posvem a kasirani,
nego samo u toliko, u koliko ne stoje u suglasju sa zakonom o
šumskoj zaštiti.


Zanimivi su nekoji slučajevi osuda iz kojih proizlazi, da se nije rečeni
zakon upotrebio proti šumovlastniku, n^go proti trgovcu, koji je
šumu kupio. Ruski list «Lesnoj journaU donaša nekoliko takovih osuda.


Neki gospodin S. iz Moskve kupio je u Tulskom guvernementu od
jedne seoske obćine šumu, te je tužen, da je 6´1 desjatina šume više posjekao,
nego li je občina prodati smjela . Akoprem je on doprinjeo
ugovor, u kojem se obćina obvezuje, da če izhoditi dozvolu, za tu preko
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 292 redovitu
siečnju, i akoprem je osim toga i to dokazao, da niu je obćina
kašiije izjavila, da je zatražena dozvola jur izdana, ipak je dotičaik
od okružnoga suda osudjen, da u ime kazne za drva posjećena bez odobrene
osnove, plati 1159´15 rubalja, a isto toliku svotu i u blagajnu
šumskoga ureda. Akoprem je proti osudi utok uložio i sve gornje činjenice
ponovno dokazao, ipak je prva osuda ostala netaknuta,


U drugom jednom slućaju kupio je gospodin J. od jedne baškirske
obcine u guvernementu Samara 123 ha. šikare sa obvezom, da ju može u
poljodielske svrbe upotrebiti, te je dotični ugovor kod nadležne oblasti
sklopljen i potvrdjen.


Nu pošto je gosp. J. upotrebio 5 ha, više, a da nije za to naknadno
tražio dozvolu od odbora za zaštitu šuma, osudjen je od okružnoga
suda na platež kazne od 600 rubalja. Ni njegov proti osudi uloženi
utok nije uzet u obzir.


U Parizu ustrojilo se pred neko vrierae uz sudjelovanje kneza
Galicina «Kama-diomčko družtvo*, komu je svrha, da izcrpi prirodno
bogatstvo u području Kame. Knez G. koji u Permskom guvernementu
nekoliko milijuna desjatina posjeduje, prodade tomu družtvu 480.000
desjatina na 40 godina na izrabljenje drveta i željeza, pod tim uvjetom, da
se godišnje ne smije preko 8000 desjatina izsječi i da se po desjatini
20 dobrih sjemenjaka ostaviti mora. Pošto je ugovor već neko vrieme
u krieposti bio, uvjeri se knez, da je loš posao napravio, da se družtvo
jedino sa unovčenjem drva bavi, dočim velike šumske površine trečima
osobama preprodaje; medju ostalim prodalo je družtvo veliku šumsku
površinu talionici željeza u Njevpansku. Knez G. podigne tužbu kod
okružnog suda u Permu proti rečenom družtvu, jer da je isto po ugovoru
samo za sebe steklo pravo sječenje šume, a ne za preprodaju za druge
osobe. Okružni sud odbije tužbu, jer da ugovor ne zabranjuje preprodaju
na panju. Druga instancija, zemaljsko sudišie u Kazanu potvrdi prvosudnu
osudu, nu s tim dodatkom, da u onom slučaju, ako je sječenjem
šume devastacija skopčana, knez jedino ima pravo na odštetu, a nipošto
pako na razriešenje ugovora. Nu treća instancija, naime senat, odluči u
prilog knezu, s tom opazkom, da u slučaju, ako sječa vođi do devastacije,
knez ne samo da ima pravo na odštetu, nego i pravo dalnjn
sječu obustaviti; ujedno preda tužbu zemaljskom sudu u Moskvu, da se
u tom predmetu nova razprava povede. Ovaj dade sječu po četvorici
vještaka pregledati i ovi u istinu prouadjoše, da sječa vodi k devastaciji.
Zastupnik dražtva iztaknu, da je prvotna tužba iz posve drugih motiva
podignuta, a motiv devastacije, da je tek u zadnjoj tužbi kao razlog
naveden, i to tek sada, kada je sjek već malo ne dovršen. Vještačko
mnienje da nije osnovano, jer da je na pz´odanoj površini više od 1000