DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 46     <-- 46 -->        PDF

~- 286 —


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obna.šao je premjestiti
kr. županijskog šumarskog nadzornika Mirka Puk a na njegovu
molbu od kr. županijske oblasti u Gospiću k ouoj u Zagrebu, zatim kr.
kotarskog šumara Rikarda S clim idi ng era iz službenih obzira od kr.
kotarske oblasti u Zagrebu k županijskoj oblasti u Gospiću.


UmirOTljenje. Malija P a v k o v i c, kr. izplacujuc´i računovodja
kod kr. nadšuinarskoga ureda u Vinkovcib umirovljen je nakon 45 godišnjeg
službovanja. U šumarskoj struci počeo je služiti kao c. kr. krajiški
šumski čuvar godine 1863. sa godišnjom plačoai od 157 for. 50 nč ,
te je sa svojom sposobnošću i revuošcu dotjerao đo izplačujućega računovodje.


f llniro. Na dne 1(3.svibnja t. g preminuo je u Vođinu naglom smrću
Josip Schraidinger, kr. županijski šumarski nadzornik u miru i
šumarski ravnatelj vlastelinstva Voćin-Orahovica, u B8. godini dobe
svoje. Bio je članom hrv.-slav. šumarskoga družtva počam. od njegova
ustrojstva. — Svatko, tko ga je poznavao, uzkliknuti če s nami; Lahka
ti hrvatska gruda mili druže !


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Dr. Ad. Scli"wappacli: Untersuchungen liber Raumgevricht und
Druckfestigkeit des Holzes wichtiger Wa]dbaume, 1. Die Kiefen Mit 3
Tafeln. 3 Mk. ,


´Wil. Grrumvald: Die praktiscbe Holzausnutzung. Calculatioustabelle
fiir Forstwirthe, Holzindustrielle uud Holzhandler. 2 Mk,
Dr. K. A. Zwierlem: Der deutsche Eichbaum und seine Heilkraft.
i. Mark.
Dl". TT, Hentsehel. Ueber die wahrscheinlichen Ursaehen der Regenbildung.
Pfen. J5.
Statistisches Jahrbucli des k. k. Ackerbauministeriums fiir 1895.
Mk. 4*80.


Okružnica kr* ugarskog ministarstva za poljodjelstvo.


Na poticaj pruske kr. šumarske pokusne postaje u Eberswaldu
uvrstile su šumarske pokusne postaje u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj
ustanovljenje geografijskog razprostranjenja šumskog drvlja u okvir svoga
djelovanja.


Priznavajuči važnost iztraživanja, kojemu je svrhom povečanje još
vrlo nedostatnog znanja, odnosno na razprostranjenje šumskih drvnih
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 287 rastlina
i koji će ne samo od znanstvene vriednosti biti, vec i praktičnom
šamaru uporabivih rezultata pružiti, i upoznavajuć okolnost, da je
u interesu cieline sakupiti se imajaeih podataka, kao u tuteresii obogaćenja
domaće šumarske znanosti vrlo važno, da se i u pođrnoju kraljevine
Ugarske, koja usljed svog geografijskog položaja i vertikalnog
sustava toli raznovrstne šumske rastliue posjeduje, takodjer ovakova
opažanja obavljaju, to sam odlučio pristupiti k djelovanju, koje se na
tom polju u inozemstvu (i sa malim iznimkama u cieloj Evropi) razvija.


Pozivam dakle naslov, da po svojim područnim šumarijama razprostranjenje
ondje naiazećega se šumskog drva temeljito opažavati dade.


Podjeduo pozivam naslov, da koliko to u interesu postignuća
željenog cilja potrebnim drži, u svrhu iztraživanja pojedinih šumskih
površina nuždue tehničke sile (šumarske kandidate, vježbenike, i tehničke
dnevničare) izašalje, i da u tom pogledu sporazumno postupa sa tamošnjim
šumskim rediteljstvom, kojemu sam glede sudjelovanja pri ovim iztraživanjima
istodobno nalog izdao.


Očekujem, da će navslov sa što više savje=;tno sakupljenih podataka
priteći k postignuću iztaknutog cilja, te da će svoja opažavanja na
prigodom službenih putovanja taknute ne erarne šumske površine takodjer
protegnuti.


Opažavanja obavljajaćim strukovnim organom uručiti se imajući
poslovni program i naputak, dva obrazca za unašanje rezultata opažavanja
i tiskanice za ubilježivanje dostavljam naslovu prigibno u primjerenom
broju uz primjetbu, da se samo medju one razdieliti imadu, koji
se za obavljanje tih opažavanja pripravnima izjave.


Podjeduo saobćujem naslovu, da sam sakupljanje tima opažavanjima
dobivenih podataka, skladanje i izradjivanje istih povjerio profesoru kr.
ug. šumarske akademije i šumarskom nadsavjetniku gosp. Ljudevitu Fekete,
koji će u slučaju potrebe i eventualna razjašnjenja podati, i na
koga se do po njemu ustanovljenoga roka sakupljeni podatci odpremiti,
i eventualna pitanja stavljati imadu.


Napokon pozivam naslov, da imenik strukovnih organa, koji su se
za obavljanje tih opažanja pripravnima izjavili, kao i po istima izpitati
se imajuću površinu rečenom šumarskom nadsavjetniku priobći, i da se
u slučaju potrebe glede priposlanja to odnosnih tiskanica na njega obrati*.


U Budimpešti, dne 18. ožujka 1897.
Darauyi,
kr. ug. ministar za poljodielstvo.


* Upozorujemo p. n. g. čitatelje „Sum. liata" na gornju okružnicu; ako bi se
koji h(5eo toga po Šumarstvo važnoga, a po Šumare čaatnoga posla prihvatiti, neka
se obrati na spomenutoga g. prof. Ljud. Fekete-a u Bčavmci, koji će mu sve nuždne
naputke kao i za to nuždne tiskanice dati. UredniČtvo.