DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 1     <-- 1 -->        PDF

"^


13l,3aifef


Br. 6. u ZAGREBU, 1. lipnja 1897. God. XXI,


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu H for.; za V2 stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 nove.; za \U stranice 2 lx)r. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Oblični brojevi za rastuća stabla i prostorni metar.


Godine 1886. napisao sam razpravu u vu kojoj sam uztTrdio vec na početku, da za izračunanje tjelesnine
u obće svih tjelesa treba pomnožati tri protege tiela,
naime širinu sa debljinom i proizvod ovih sa visinom.


Premda se do danas takvim brojčanim izrazom za obla
tjelesa nismo služili, to ču nastojati takav brojčani izraz za sva
oblo-šiljata tjelesa ovdje izvesti.


U pomenutoj razpravi jesam dokazivao, u kakvom su odnošaju
obla tjelesa prama valju.


Valj sam razdielio u dvanajst dielova t. j . u dvanajstine,
medju kojimi sam dobio izraze za izračunavanje tjelesnine poznatih
tjelesa kao ^/i2 = ^U valja, što jest tjelesnina neiloida^
zatim ^/lo = Vs valja, što je tjelesnina cunja i 7io == V2 valja,
što je tjelesnina paroboloida.


Ali osim onih dobio sam više izraza služečih za izračunavanje
tjelesnine oblih tjelesa, koja dosad nisu poznata bila, naročito
®,i2 = ^U valja, što bi predstavljalo tjelesnina II. paraboloida,
zatim 7i2 = % valja, što predstavlja tjelesninu biti
imajučeg III. paraboloida.


Ova dva oblika radi jednostavnosti svoje navadjam, premda
i ostale ne navedene dvanajstine predstavljaju stanoviti oblošiljati
oblik.


Tako je sa dielenjem valjan dvanajst dielova; ah valj možemo
diehti i u drugi povoljni broj dielova, na pr. u deset
dielova.